Pinksteren 2015

Mattheüs 1:18  De geboorte van Jezus Christus geschiedde aldus. Terwijl zijn moeder Maria ondertrouwd was met Jozef, bleek zij, voordat zij gingen samenwonen, zwanger te zijn uit de heilige Geest.


Bovenstaande tekst is erg bekend. Maria is zwanger geworden uit of door de Heilige Geest, de Geest van God. Hoe dat exact heeft plaatsgevonden is niet bekend, het is een mysterie. Een verborgenheid, iets waarvan God alleen weet.


Er groeide nieuw leven in Maria, leven verwekt door Gods Geest. Leven uit een Goddelijke Bron. Negen maanden later zou de Here Jezus worden geboren in een stal in Bethlehem, Hij werd geboren als Mens. Hij leefde zonder te zondigen en er staat van Hem geschreven dat Hij geen zonde gekend heeft.  Dit heeft alles te maken met het mysterie wat in Matth. 1 vers 18 is beschreven, daar begon het. De Heilige Geest was Zijn Bron, Zijn Oorsprong.


Wij zijn allemaal verwekt, door onze vader. Omdat onze vader een zondaar was kon het niet anders dan dat wij werden geboren als zondaren. Dat is een wetmatigheid, wat uit het vlees geboren is, dat is vlees.  Een zondig paar mensen was onze bron.


Als Gods Heilige Geest in onze staat als zondaar aan ons hart gaat werken, dan kan het gebeuren dat onze ogen worden geopend en dat we gaan beseffen dat we zondaren zijn. We realiseren ons dan óók dat we gescheiden zijn van God juist door deze zonden. En we realiseren ons ook dat we niets anders kunnen dan zondigen, omdat onze natuur verkeerd is. Dat is het werk van Gods Heilige Geest aan ons hart.


Zodra we beseffen dat we onmogelijk in Gods nabijheid kunnen komen, omdat Hij heilig is en wij zondaren zijn komt er het verlangen naar verlossing, of beter gezegd naar een Verlosser. Daarom is de Here Jezus gekomen:  om ons te verlossen van onze zonden en ons te verzoenen met God. Als we onze zonden belijden en Hem aannemen als onze Verlosser dan worden we opnieuw geboren. Dan worden we van Boven, of anders gezegd uit God geboren. Deze Bron is dezelfde Bron als beschreven in Matth. 1 vers 18.


Omdat we dan opnieuw of weder geboren worden, uit een nieuwe Volmaakte Bron is het mogelijk geworden om te leven als nieuwe mensen. Gij geheel anders. De Heilige Geest, waarvan we gedenken dat deze met Pinksteren is uitgestort, maakt het mogelijk op een manier te leven waarin God voldoening heeft.


De Heilige Geest wil in ons leven vrucht openbaren, zoals in Galaten 5 vers 22 is vermeld. Liefde, blijdschap, geduld etc. Uitsluitend in de kracht van de Heilige Geest zijn we in  staat te leven zoals God het oorspronkelijk heeft bedoeld.  Alleen als ons leven voortdurend wordt geleid door de Heilige Geest kunnen we worden als onze Meester, kunnen we op Hem gaan lijken. En dat is belangrijk want dan wordt God door ons leven verheerlijkt of geëerd. Johannes is hier in zijn brieven heel duidelijk over: 1 Joh. 3:6 “Een ieder, die in Hem blijft, zondigt niet”. Of 1 Joh. 3:9 “Een ieder, die uit God geboren is, doet geen zonde; want het zaad Gods blijft in hem en hij kan niet zondigen, want hij is uit God geboren”.


De praktijk van het christenleven is echter anders, we constateren dagelijks bij onszelf tekortkomingen. De oorzaak zit in onze oude natuur, we zijn weliswaar opnieuw geboren, maar hebben nog steeds te maken met die oude zondige natuur. Deze oude (ons vlees) en deze nieuwe (ons leven geleid door de Geest) natuur zijn voortdurend  met elkaar in conflict. Dat kan ook niet anders, want het vlees is in en in zondig en de Geest in ons is Heilig!


Onze problemen worden veroorzaakt als we teveel “luisteren” naar ons vlees, Dat wil zeggen als we doen wat we zelf leuk vinden, zelf begeren of onze eigen plannen maken.  Dat zijn heel vaak zaken die niet overeenkomen met Gods plan voor ons leven. Soms zijn er zaken die ronduit zondig zijn die we doen, soms zijn er echter ook zaken die op zichzelf niet zondig zijn, maar die niet in Gods plan voor ons leven passen of die teveel van ons hart in beslag nemen.


Iemand heeft het eens als volgt aangeduid: hij tekende een cirkel en zei, zolang we binnen de grens van de cirkel blijven zijn we “in Christus”, of anders gezegd dan laten we ons volledig leiden door Gods Heilige Geest. Zolang we dat doen zijn we onaantastbaar voor de boze! Ons probleem is echter dat we geneigd over de randen van de cirkel heen te gaan door dingen te doen zonder rekening te houden met God. We bedroeven dan de Heilige Geest en leven we consequent buiten de randen van de cirkel dan kunnen we de Heilige Geest op een bepaald moment helemaal uitdoven.


Dit laatste, het uitdoven gaat erg ver, voordat het zover is zal de Heilige Geest steeds aan ons hart werken met als doel ons terug te brengen in de “cirkel”, terug te brengen bij God Zelf. God wil namelijk niets liever dan dat we contact/gemeenschap met Hem hebben. Dat is Zijn verlangen. Het is niet goed dat de mens alleen zij geldt richting andere mensen, we hebben elkaar nodig, maar geldt in de eerste plaats in onze relatie met God. Gij zult de Here uw God liefhebben en (dan) uw naaste als u zelf. Hij weet wat goed voor ons is, we zijn Zijn schepsel, Hij weet dat we alleen als we op Hem vertrouwen en dicht bij Hem leven dat we dan het beste tot ons recht komen.


In de Bijbel lees je meerdere malen over maaltijden. Maaltijden spreken altijd van gemeenschap: als je met elkaar eet en drinkt is het gezellig, er worden ervaringen gedeeld, er worden harten gedeeld en gelucht en dat is precies wat God zo graag van ons wil, nl dat we ons leven delen met Hem. Daar verlangt Hij naar, Hij verlangt naar contact met ons, naar u, jou en mij! Daarom vieren we ook regelmatig de maaltijd des Heren, het heilig avondmaal, dat heeft Hij ingesteld! Hij wil ons ontmoeten en Zichzelf aan ons openbaren omdat Hij een gevende God is, een God van relaties. Daarom wilde hij in het OT feestvieren met Zijn volk Israël, wel 7 keer per jaar, daarom woonde Hij te midden van Zijn volk.


Als we wat van Hem zijn afgedwaald zal Gods Heilige Geest aan ons hart werken, door een tekst, een preek, een lied, een gebeurtenis of wat dan ook. De Geest wil ons terugbrengen bij de Vader, maar Hij doet dit altijd voorzichtig, Hij klopt aan ons hart, maar zal nooit iets forceren. Daarom is het belangrijk dat we alert zijn: alle omstandigheden zullen meewerken ten goede voor hen die Hem liefhebben. Alles gebruikt Hij, maar wij kunnen ons hart bewust of onbewust van Hem afsluiten. We zijn zelfs in staat om zo druk te zijn met het werk van de Heer dat we de Heer van het werk vergeten en dat is in en in triest.


In Genesis wandelde de Here God in de hof van Eden en had hij omgang met Adam en Eva, Henoch wandelde met God, Hij had een intiem contact met Abraham, Mozes David, Salomo en vele anderen in het OT en NT. Het doel van de komst van de Here Jezus was de verbroken relatie tussen God en de mensheid te herstellen.


Zijn werk op Golgotha heeft het mogelijk gemaakt dat we vrijmoedig mogen naderen tot de troon der genade, tot Hemzelf, onze Vader. En straks mogen we in het Vaderhuis zijn en altijd in Zijn aanwezigheid verkeren. Ik hoop en bid dat u ook tijdens uw leven mag genieten van Hem omdat u zich dagelijks laat leiden door Zijn Heilige Geest, want die wil Hem aan ons openbaren. Gezegende Pinksterdagen!


 


 

Terug naar document-overzicht
Dit artikel wordt u aangeboden door Stoelinga.
Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben over dit artikel kunt u contact opnemen met de aanbieder.