Verhoorde gebeden, of soms niet?

Joh 15:7

Als u in Mij blijft en Mijn woorden in u blijven, vraag wat u maar wilt en het zal u ten deel vallen.

1 Joh 5:14

En dit is de vrijmoedigheid die wij hebben in het toegaan tot God, dat Hij ons verhoort, telkens als wij iets bidden naar Zijn wil.

In Christus blijven, hoe doe je dat? Door

1. zijn Woord te lezen, te ‘kennen’;
2. door te wandelen met God zoals ook Henoch deed (Gen. 5:22)

Je kunt alleen bidden naar Gods wil als je Zijn wil kent; deze wordt ons geopenbaard via Zijn Woord, de Bijbel. Er is geen ENKELE andere bron voor ons waarin of door God zich openbaart en ons Zijn wil laat weten. Wanneer we dus Zijn woord kennen, in Hem blijven en Zijn woorden in ons, leren we te bidden naar Zijn wil en .. resulteert dit in verhoorde gebeden.

HET MOTIEF VOOR ONS GEBED

Jak. 4:3

U bidt wel, maar u ontvangt niet, omdat u verkeerd bidt, met het doel het in uw hartstochten door te brengen.

Wanneer het motief voor ons gebed niet deugt, wordt het gebed niet verhoord.

Voorbeeld #1

Wanneer we uit eigenbelang om financiële zegen vragen, ontvangen we dat niet want God zegt ons dat we ons zelfs niet bezorgd moeten maken over ons eten en drinken (Mt. 6:25; 6:31), we géén schatten op aarde moeten verzamelen (Mt. 6:19, ons doel mag niet zijn om aardse rijkdommen te verzamelen!). Integendeel, wat de Christen beloofd is, is een hemelse rijkdom en zegen (Ef. 1:3) waar we op aarde al deel aan (kunnen) hebben.

Voorbeeld #2

Tegenwoordig zien we steeds vaker dat (jonge) mensen welke Christus volgen een relatie aangaan met iemand die niet gelooft. Zij verwachten dat God hier een zegen over geeft; ze houden van de vriend(in) en het argument is dan bijvoorbeeld “dat kan God toch nooit verkeerd vinden?”. De menselijke liefde (eros) wordt gezien als iets waarover God per definitie zijn goedkeuring zou moeten geven*). Hieruit blijkt dat zij niet “in Christus” (willen) zijn, niet met hem “wandelen” want zij willen Gods Woord niet volgen of het antwoord door Zijn Woord gegeven niet accepteren. Gods Woord is immers duidelijk hierover; in 2 Kor. 6:14-18 lezen we immers “Vorm geen ongelijk span met ongelovigen [..] raak het onreine niet aan, en Ik zal u aannemen”. De relatie zal dus net als alle andere ‘seculiere’ relaties mogelijk best een goede relatie kunnen zijn, er kan van Godswege géén zegen op rusten immers, Zijn Woord zegt dit.

*) Dit argument wordt ook voor homoseksuele relaties vaak gebruikt “Maar als mensen van elkaar houden kan God daar toch niet tegen zijn?”. Dit is echter een poging om “God voor je karretje te spannen”. Relaties buiten God zijn relaties die Hij niet kan zegenen. Of dit nu gaat om relaties van het gelijke geslacht of een ‘ongelijk span’. Een dergelijke relatie is dus een menselijke, ‘eros’, liefdesrelatie waar God verder niet bij betrokken is.

GEEN ZEGEN OF ANTWOORD?

Er kan dus nooit zegen worden gegeven op een gebed, of antwoord worden gegeven, wanneer er gebeden wordt vanuit verkeerde motieven als egoïsme of eigenbelang. We kunnen zegen vragen over een relatie die strijdig is met Gods’ Woord, deze zal Hij niet geven immers: God kan niet iets zegenen wat Hij niet (voor ons) wenst of afkeurt.

Daarnaast geeft de Bijbel nog een aantal hele specifieke aanwijzingen voor ons gebed.

  1. Geen omhaal van woorden gebruiken (Mt. 6:7,8)
  2. Weing woorden gebruiken, herhalingen zijn niet nodig (Pred. 5:1,2)
  3. Een niet oprecht gebed wordt niet verhoord. Veel woorden gebruiken is een indicatie dat er oneerlijkheid verborgen is in de woorden (Spr. 10:9; feitelijk: ‘om de zaak heen draaien’)

Een verkeerd motief kan aanleiding zijn voor God om géén antwoord te geven op het gebed. Maar er zijn ook gebeden uit juiste motieven die soms niet beantwoord worden. Er zijn drie antwoorden mogelijk op gebed:

  1. Verhoring van het gebed;
  2. Geen verhoring (Nee);
  3. Wachten..?

Het eerste is duidelijk, er is gebeden naar Gods wil en Hij schenkt verhoring. Wanneer een gebed niet naar Gods wil is (2e) wordt het niet verhoord. Joh. 15:7.

Het 3e antwoord is waar wij als mensen vaak zeer veel moeite mee hebben en ook vaak niet herkennen als zodanig. We denken “de hemel is van koper, God hoort mij niet!”. Jes. 28:16 zegt echter “hij die gelooft, haast niet” (NBG). Wat moeten we doen als er géén antwoord komt op gebed en we dus kennelijk moeten ‘wachten’ op een antwoord?

Er zijn verschillende mogelijkheden om toch een antwoord te vinden op hetgeen je God voorgelegd hebt in gebed.

3.A. – Laat je leiden door de Bijbel. Misschien is er sprake van een ‘Nee’ omdat je niet bid naar Gods wil maar dat (nog) niet weet? Probeer het antwoord in Gods Woord te vinden op de vraag of het gebed!

3.B. – vraag andere broeders en zusters om advies – zie bijv. Hebr. 13:17, mogelijk dat de oudsten of voorganger je een (Bijbels) antwoord kunnen geven!

3.C. – Let op de omstandigheden. Geeft God wellicht een antwoord via een andere weg dan je verwachtte? Zijn er omstandigheden in je leven of omgeving die op een antwoord van God duiden? Probeer geen ‘teken’ te zoeken tenzij het een onmisbaar en noodzakelijk teken is van God, zie het verhaal van Gideon die van God bevestiging vroeg (Richt. 6:17 v.v.). Bedenk wel dat Gideon niet zó maar iemand was. En bedenk ook dat de Apostel Paulus zei dat tekenen voor de ongelovigen (1 Kor. 14:22) zijn – feitelijk gedroeg Gideon zich ook zo!

3.D. – Zoek de leiding van de Heilige Geest. Wanneer we een zegen vragen over bijvoorbeeld een beslissing in ons leven en het is Gods wil zullen we rust ontvangen over deze beslissing. Vergis je niet. Een tijd terug las ik van een mevrouw een verhaal dat zij “besloten had te scheiden van haar man” en vervolgens zei ze “ik was zó opgelucht daardoor, het moest wel van God zijn”. Natuurlijk kan er soms een situatie zijn dat echtscheiding on-ontkoombaar is, ook voor een Christen. Maar Gods Woord is duidelijk genoeg over echtscheiding. Dat je “opgelucht” bent dat een (slechte), eventueel menselijke (zie eerder!) relatie ten einde is, wil niet zeggen dat deze scheiding “van God” is.

HANDELEN OF NIET?

Als we licht ontvangen van God over een zaak, handel er dan naar. Vgl. Hand. 27:9-11 waar Paulus namens de Here de hoofdman waarschuwt:

Er was al geruime tijd verstreken en ook de tijd van het vasten was al voorbij, zodat het gevaarlijk werd om uit te varen. Daarom waarschuwde Paulus de bemanning als volgt: ‘Ik voorzie grote moeilijkheden als we nu uitvaren: niet alleen lopen de lading en het schip gevaar, maar ook onze levens.’ Maar de centurio stelde meer vertrouwen in de stuurman en de kapitein dan in de woorden van Paulus.

De hoofdman handelde verkeerd, hij handelde niet naar de profetische waarschuwing van Paulus, maar vertrouwde op mensen, op eigen inzicht (Spr. 3:5 “steun op je eigen inzicht niet”). Hij handelde niet naar het profetische woord, het Woord van God, en het gevolg was een schipbreuk met veel schade (Hand. 27:14-44).

Ontvangen we géén licht, géén antwoord, hebben we God meerdere malen gevraagd hier om dan moeten we met Paulus concluderen dat de Here iets anders als antwoord heeft gegeven. Hij sprak tot Paulus in 2 Kor. 12:8,9 “Mijn genade is voor u genoeg, want Mijn kracht wordt in zwakheid volbracht”. Het antwoord is dan in onze menselijke ogen “Nee!”.. maar eigenlijk zegt God dan “Ik heb een ander plan met je”. En Gods plan is altijd beter dan ons eigen plan. Hij die “bij machte is te doen ver boven alles wat wij bidden of denken” (Ef 3:20-21) heeft soms een weg voor ons die veel beter is dan dat wij denken dat goed is voor ons!

Is onze weg niet de weg die God met ons wil gaan, en wijst Hij een ándere weg, dan heeft het ook geen zin meer om door te blijven ‘vragen, bidden en smeken’ (plat gezegd: zeuren!). Integendeel. Num 11:4-34, Psalm 106:15 “Toen gaf Hij hun wat zij begeerden, maar henzelf deed Hij uitteren”.

In mijn eigen leven heb ik ervaren dat “een doorn”(in welke vorm dan ook) er soms toe leidt dat je andere beslissingen (moet) nemen of een andere weg gaat dan je zelf eigenlijk voor ogen had; je hebt zelf ideeën over wat “het beste” is en denkt “Dat vindt God ook!”. Zo wilde ik in mijn jonge jaren graag naar de Bijbelschool. Dat zou God toch ‘super’ vinden, denk je dan.. “dan kan ik misschien godsdienstleraar of voorganger worden…”.. financieel en door omstandigheden was dit echter simpelweg niet haalbaar. En dus ging ik dan maar “een ICT-opleiding doen”.

Lang verhaal kort: door de opleiding was ik financieel en praktisch in staat om én in mijn vrije tijd -jaren later!- alsnog een Bijbelschool-opleiding (schriftelijk) te volgen én was in de gelegenheid mede een (online) Bijbelschool te stichten (www.bijbelcollege.nl) waar duizenden mensen per maand gebruik van maken. God heeft soms een hele andere weg voor ons bestemd. Wij denken dat we iets ‘moeten’ doen voor God, maar uiteindelijk is Zijn weg de beste!

TOT SLOT

Hou jezelf voor ogen: God gaat Zijn weg met mij. Wanneer we bidden wat naar Zijn wil is, zal het zeker gebeuren wat we vragen. Maar voordat we kunnen bidden ‘naar Zijn wil’ moeten we wel inspanning willen doen om die wil van God te leren kennen! God een zegen vragen, of bidden voor, zaken die strijdig zijn met Zijn Woord is volstrekt zinloos.

Besef je ook terdege dat wanneer een gebed, misschien vaak en vanuit je diepste binnenste tot God opgezonden, en voorzover je weet ‘naar Gods wil’ soms niet verhoord wordt. Niet op de manier zoals jij en ik dat willen of hadden verwacht. Omdat Hij een andere weg met je wil gaan, een weg die verder voert. Blijf niet wachten, ga verder, en zie wat er gebeurt. Laat dat gebed voor wat het is, beschouw het als ‘anders verhoord’. Zeg tegen de Here God “ik neem de volgende stap in vertrouwen, leidt U mij op de weg die ik moet gaan”. Hij zal je geen steen geven als je om een brood vraagt (Mat. 7:9) maar je belonen op een manier die je verstand soms totaal te boven gaat!

R.B. / Stg. Yarah

Terug naar document-overzicht
Dit artikel wordt u aangeboden door Stichting Yarah.
Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben over dit artikel kunt u contact opnemen met de aanbieder.