Opgevaren naar de Hemel (Joh. 20:17, Hand. 1:9-11)

De Apostolische geloofsbelijdenis is de oudst bekende geloofsbelijdenis en ook de meest eenvoudige geloofsbelijdenis. Het is volledig ontleend aan de Bijbel. Deze belijdenis spreekt over de Hemelvaart. Wat is de betekenis van Hemelvaart voor ons? Wat zijn de beloften die de Here Jezus heeft gegeven?

 

Wij geloven:

  • in één God en Vader Almachtig, die hemel en aarde maakte, en de zee en al wat daarin is;
  • in één Christus Jezus, de Zoon van God, onze Heer;
  • die vlees geworden is uit de maagd tot ons behoud;
  • in Zijn lijden onder Pontius Pilatus;
  • in Zijn dood en opstanding;
  • in Zijn lichamelijke vaart ten hemel;
  • in Zijn wederkomst uit de hemel in de heerlijkheid van de Vader om alle dingen onder één Hoofd te vergaderen en over allen een rechtvaardig oordeel uit te spreken;
  • in de Heilige Geest;
  • dat Christus zal komen van de hemel om alle vlees op te wekken, en de goddelozen en onrechtvaardigen te verwijzen naar het eeuwige vuur;
  • om aan de rechtvaardigen en heiligen onsterfelijkheid en eeuwige heerlijkheid te geven.

De latere versies die de kerken gebruikten voegden daar het een en ander aan toe, zoals het “nedergedaald ter helle”.

De eenvoudige geloofsbelijdenis op schrift gesteld door Ireneüs van Lyon is een krachtige, korte, samenvatting van het werk van Jezus, wat Hij heeft gedaan. In een paar zinnen Zijn leven en werk samengevat.

Opgevaren naar de Hemel

Het is opmerkelijk dat deze geloofsbelijdenis een aantal zaken bevat die tegenwoordig juist zo omstreden zijn en ook steeds meer in de vergetelheid raken.

De seculiere maatschappij heeft ook absoluut geen idee meer waarom we een vrije dag hebben met Pasen, Hemelvaart of Pinksteren.

Maar ook steeds meer christenen hechten nog maar weinig waarde aan onze feestdagen en zijn zelfs bereid deze in te wisselen voor een vrij opneembare dag. Zodat bijvoorbeeld moslims deze dagen kunnen besteden aan hun feestdagen. Daarmee raken we steeds meer vervreemd van het van oudsher christelijke karakter van ons land.

De Apostolische geloofsbelijdenis spreekt over de maagdelijke geboorte (Matteüs 1:23), dood (Johannes 19:30), opstanding (Johannes 20), opgevaren naar de Hemel (Joh. 20:17, Hand. 1:9-11) en de wederkomst “om alle dingen onder één Hoofd te vergaderen” (1 Thess. 4:15-18).

En toen zij naar de hemel staarden, terwijl Hij henenvoer, zie, twee mannen in witte klederen stonden bij hen, die ook zeiden: Galileese mannen, wat staat gij daar en ziet op naar de hemel? Deze Jezus, die van u opgenomen is naar de hemel, zal op dezelfde wijze wederkomen, als gij Hem ten hemel hebt zien varen.” (Hand. 1:9-11, NBG)

De Hemelvaart van Jezus wordt voorafgegaan door een opdracht aan zijn discipelen: om Zijn getuigen te zijn. De Hemelvaart van Jezus is “geen plotselinge wegneming zoals bij Henoch (Hb 11:5) of opgehaald worden door een vurige wagen en vurige paarden zoals bij Elia (2Kn 2:1,11). De wolk die Hem aan hun ogen onttrekt, zal de wolk zijn die enkele discipelen ook gezien hebben toen ze op de berg der verheerlijking waren (Lk 9:34). De wolk is het symbool van de heerlijkheid van God.” (Kingcomments).

Waarom is Jezus Opgevaren naar de Hemel?

De Here heeft zelf uitgelegd waarom Hij heen ging: om voor ons een plaats te bereiden. Hij beloofde om, zodra die plaats in gereedheid is, terug te komen (wederkomst) om ons tot Hem te nemen (opname).

In het huis mijns Vaders zijn vele woningen – anders zou Ik het u gezegd hebben – want Ik ga heen om u plaats te bereiden; en wanneer Ik heengegaan ben en u plaats bereid heb, kom Ik weder en zal u tot Mij nemen, opdat ook gij zijn moogt, waar Ik ben.” (Joh. 14:2-3).

In mijn jeugd heb ik vaak de liedjes van Evangelist Wout van Beek gehoord. Mijn ouders hadden daar platen van. Eén van die liedjes ging over dit gebeuren. Tegenwoordig kijken mensen wat neer op dit soort ‘simpele muziek’ maar toch vind ik dat het een boodschap is die we best weer eens onder de aandacht mogen brengen.

 

Net als Jezus zullen wij op een dag, en die dag komt steeds dichter bij, opvaren naar de Hemel!

Dit is waar ook Paulus naar verwijst in 1 Thess. 4:15-18 wanneer hij schrijft in vers 17:

daarna zullen wij, levenden, die achterbleven, samen met hen op de wolken in een oogwenk weggevoerd worden, de Here tegemoet in de lucht, en zó zullen wij altijd met de Here wezen.”.

Hemelvaartsdag is een dag waarop we niet alleen denken aan het wonderlijke opvaren van Jezus naar de Hemel – maar aan de reden waaróm Hij dat deed! Om plaats te bereiden voor ons, als gelovigen, zodat we eens samen mét Hem, daar heen mogen gaan!

Wanneer komt Jezus terug?

In de afgelopen tweeduizend jaar zijn er veel momenten geweest dat er gespeculeerd werd over de terugkomst van Jezus. Mensen hebben ‘tekenen’ gemeend te zien, hebben berekeningen gemaakt. Gingen op een berg zitten wachten, ..

Er is echter maar één plaats (Hand. 1:11) waar de terugkomst van Jezus zal zijn:

Deze Jezus Die van u is opgenomen naar de hemel, zal zó komen, op dezelfde wijze als u Hem naar de hemel hebt zien gaan.

En er is ook maar één die weet wannéér dat zal zijn:

Hij echter zei tot hen: Het komt u niet toe tijden of gelegenheden te weten die de Vader in Zijn eigen macht heeft gesteld.” (Hand 1:7; Matt. 24:36).

Tot die tijd hebben wij één opdracht. Niet om passief te wachten tot Hij komt om ons op te nemen maar: “Ga dan heen, onderwijs al de volken.” (Matt. 24:14; Mattheüs 28:19).

 

Terug naar document-overzicht
Dit artikel wordt u aangeboden door Stichting Yarah.
Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben over dit artikel kunt u contact opnemen met de aanbieder.