Openbaring 15 & 16

Openbaring 15 & 16.

En ik zag een ander teken in de hemel, groot en wonderbaar: zeven engelen, die de zeven laatste plagen hadden, want daarmede is de gramschap Gods voleindigd.
Openbaring 15:1

De gramschap die de Here God over de aarde zal storten tijdens de Grote Verdrukking gaat in Openbaring 15: 1 de laatste fase in en het valt op dat tot tweemaal toe het getal zeven wordt genoemd in deze, ene, tekst. Zeven is in de Bijbel het getal der heilige volheid, waarin de volmaaktheid wordt uitgedrukt, met name de werken Gods’, de Here God is volmaakt in Heiligheid, genade en liefde, maar óók in tuchtiging en wraak, ’zeven’ is vol, voller en meer kan het nooit worden. Daarom is het ook het getal zeven karakteristiek voor een boek als Openbaring, waarin de voleinding en voltooiing van Het Plan Gods’ profetisch wordt voorgesteld. Het getal zeven wordt dan opmerkelijk vaak in het laatste Bijbelboek gebruikt en het komt zelfs in elf gevallen aan de orde:

1e   Zeven bazuinen    [Openbaring  8:1-9 & 8:21]
2e   Zeven donderslagen  [Openbaring 10: 3-4]
3e   Zeven geesten Gods  [Openbaring   1:4]
4e   Zeven Gemeenten  [Openbaring 1:11]
5e   Zeven gouden kandelaren  [Openbaring 1:12]
6e   Zeven horens   [Openbaring 5:6] 
7e   Zeven koppen   [Openbaring 12:3]
8e   Zeven ogen   [Openbaring   5:6]
9e   Zeven sterren   [Openbaring   1:16 & 20
10e Zeven toornschalen  [Openbaring 15: 5-8 & 16:1-21]
11e Zeven zegels   [Openbaring 6:1-17 & 8:1-2]

’En ik zag [iets] als een zee van glas met vuur vermengd, en de overwinnaars van het beest en van zijn beeld en van het getal van zijn naam, staande aan de glazen zee, met de citers Gods.’  Openbaring 15:2

De Glazen Zee wordt genoemd in Openbaring 4:6 en Openbaring 15:2, waar Johannes door een geopende deur in de hemel een blik krijgt op de majesteitelijke troon van de Allerhoogste.  De Heerlijkheid, door hem gezien, kan hij slechts, tot uitdrukking brengen in aardse bewoordingen, die ontoereikend zijn om de grootheid en schoonheid van de hemelse dingen weer te geven. Zo zag hij voor de troon iets, dat hij vergelijkt met een ’glazen zee’, kristal gelijk’. Er is hier wel enige overeenkomst met wat de profeet Ezechiël schrijft over een soortgelijk visioen in Ezechiël 1:22;

Boven de hoofden der wezens was wat geleek op een uitspansel als ontzagwekkend ijskristal, uitgespreid boven over hun hoofden.’Ezechiël 1:22

Hij zag dus de troon van God rusten op iets dat leek ’op een uitspansel als een ontzagwekkend ijskristal’. We kunnen hier dus denken aan een enorm kristallen plateau dat niet ’zomaar’ in de ruimte hing, maar gedragen werd door eigenaardige gevleugelde wezens. Deze ’troondragers’ herkende hij in hoofdstuk 10 als ’cherubs’. Ook de apostel Johannes  zag vier van dezelfde wezens, die door hem ’dieren’ werden genoemd, rondom de troon van God. De vergelijking tussen Openbaring 4:6 en Ezechiël 1:22 geeft dus een gerede aanleiding om bij ’de glazen zee’ te denken aan een reusachtig ’plein’ van doorzichtige stof en grote schoonheid en glans. Iets, dat een indruk geeft van ijskristal. Zo moet ook de straat zijn van de hemelse stad, het Nieuw Jeruzalem. Deze is immers ook van zuiver goud, gelijk ’doorschijnend glas’

’En de twaalf poorten waren twaalf paarlen: iedere poort afzonderlijk was uit, een parel; En de straat der stad was zuiver goud, gelijk doorschijnend glas.’
Openbaring 21:21

Als we verder gaan met verzen 3 en 4 van Openbaring 15 lezen we;

’En zij zingen het lied van Mozes, de knecht Gods, en het lied van het Lam,  zeggende: Groot en wonderbaar zijn uw werken, Here God, Almachtige; rechtvaardig en waarachtig zijn uw wegen, Gij, Koning der volkeren! Wie zou niet vrezen, Here, en uw naam niet verheerlijken? Immers, Gij alleen  zijt heilig. Want alle volken zullen komen en zullen voor U nedervallen in  aanbidding, omdat uw gerichten openbaar zijn geworden.’  Openbaring 15:3-4

Het lied van Mozes vinden we ook terug in Exodus 38:21;

’Toen zong Mozes met de Israëlieten de Here dit lied en zij zeiden: Ik wil de Here zingen, want Hij is hoog verheven, het paard en zijn ruiter stortte Hij in de zee.’
Exodus 15:1

Steeds als er een overwinning valt te vieren komen we ’het lied van Mozes’ tegen, het valt op dat er steeds in de Bijbel geschreven staat ’zeggende’ en het lijkt me toe dat er meer sprake is van een ’spreekkoor’ dan van een zangkoor. Als we naar Lukas 2: 13 gaan zien we dat de engelen in de velden van Bethlehem op spreken in plaats van zingen:

’En plotseling was er bij de engel een grote hemelse legermacht, die God loofde, zeggende’  Lukas 2:13

Op zich is het niet zo heel erg belangrijk dat er wordt gezongen of gesproken maar we mogen niet klakkeloos de traditie volgen die b.v. zegt dat de engelen zongen in de nacht dat onze Here werd geboren als mens want voor we het weten zitten we verstrikt in sentimentele tradities en gedachten die niets te maken hebben met de nuchtere zaken die de Bijbel ons zegt. Wanneer het heilsfeiten óf overwinningen zijn lezen we over spreekkoren, nooit van zangkoren!

We gaan terug naar Openbaring 15 en wel de verzen 5 en 6;
’En daarna zag ik, en de tempel van de tent der getuigenis in de hemel ging  open; En de zeven engelen, die de zeven plagen hadden, kwamen uit de tempel, bekleed met rein en blinkend linnen en de borst omgord met een gouden gordel.’
Openbaring 15:5-6

De in een vorm van ’voor afschaduwing’ of ’type’ komen we de ’tent der getuigenis’ tegen in Exodus 38:21;

’Dit zijn de kosten van de tabernakel, de tabernakel der getuigenis, die  berekend zijn op bevel van Mozes door de Levieten onder leiding van Itamar, de zoon van de priester Aäron.’  Exodus 38:21

De aardse tabernakel werd door mensenhanden gemaakt, er werd een kostprijs voor vastgesteld, de hemelse tabernakel is niet met mensenhanden gemaakt, daarom spreken we ook over een ’type’ van de volmaakte, hemelse tabernakel.

Boven het  laatste deel van openbaring 15 staat als opschrift ’De zeven schalen der gramschap’, in de Staten Vertaling lezen we ’De fiolen der gramschap’. De verschillende benamingen hebben vaak voor vergissingen gezorgd maar in principe wordt er hetzelfde mee bedoeld, het zijn zeven tuchtigingen van de Here God voor de zondige mensheid die niets met Hem te maken wil hebben. Het valt op dat de tuchtigingen die in dit Bijbelgedeelte hun parallel vinden in Exodus waar de uittocht der Israëlieten wordt beschreven. De Here treft de mensheid persoonlijk om hen te laten zien wie de Almachtige is, tóen dacht Farao dat hij zélf een God was en tijdens de grote verdrukking denkt de antichrist dat hij God is. We kunnen dus stellen dat de Farao een voor-type was van de antichrist maar evenals de Farao in de God van Israël z’n meerdere moest erkennen zal uiteindelijk ook de antichrist zijn verlies moeten toegeven. Tijdens de studie zullen we met elkaar enkele paralle teksten opslaan.

De eerste schaal treft de mensen die voorzien zijn van ’het merkteken van het beest’ uit Openbaring 13. Op hun lichamen verschijnen afzichtichge zweren, die uitgroeien tot kwaadaardige gezwellen:

’En de eerste ging heen en goot zijn schaal uit op de aarde, en er kwam een boos en kwaadaardig gezwel aan de mensen, die het merkteken van het beest hadden en die zijn beeld aanbaden.’  Openbaring 16:2

Parallelle tekst
’Toen namen zij roet uit een smeltoven, gingen voor Farao staan en Mozes strooide het in de lucht en er kwamen bij mens en dier zweren, die als puisten uitbraken’
Exodus 9:10

Enkele jaren geleden stond er een artikel in ’Het Zoeklicht’ over Dr. Col Sandersen die vertelde dat hij, samen met andere ingenieurs en artsen, gewerkt heeft aan een identificatie chip. Tijdens een spreekbeurt in Spokane [Washington VS] meldde hij dat de chip voor gebruik klaar is en in het geheim hier en daar is ingebracht bij baby’s en gevangenen. En klein deeltje van de toespraak wil ik aan u doorgeven, en wel over de uitval van de chip:

’Ik vroeg een arts van het Medisch Centrum te Boston (Massachusetts) wat er gebeurt als de chip om de één of andere reden plotseling onklaar raakt. Hij antwoordde dat het lichaam dan onmiddellijk reageert: er ontstaan etterende wonden. Openbaring 16:2 zegt: ’En de eerste (engel) ging heen en goot zijn schaal uit op de aarde, en er kwam een boos en kwaadaardig gezwel aan de mensen, die het merkteken van het beest hadden en die zijn beeld aanbaden.’ Jezus weet alles van de technologieën die hier op aarde worden ontwikkeld, en of ze al of niet (meer) werken is in Zijn macht. In onze maatschappelijke positie vertrouwen we onze regering, maar de regering streeft naar een grote wereldwijde maatschappij. De tijd dat er een wereldregering komt, nadert met rasse schreden. Er bestaan thans plannen om de creditcard en de debetkaard tot één te maken. Daar zijn we snel naar op weg.
In het kabinet van de Amerikaanse vice-president Gore is gezegd: alle mensen in het land onder dit systeem te laten vallen. Gore heeft gezegd dat elke burger in de VS een smartcard bij zich behoort te hebben. Dat is de voorbereiding op het chipje dat te zijner tijd onder de huid zal worden aangebracht. De smartcard bevat een enorme hoeveelheid veelzijdige informatie over iemand. En deze smartcard zal binnenkort worden ingevoerd.’

Het is ongelooflijk dat de apostel Johannes al mocht zien wat er zou gebeuren in de verre toekomst, het is eveneens ongelooflijk dat de Bijbelse profetieën zo precies uitkomen, daar kan geen hedendaagse profeet tegen op!

Het uitgieten van de tweede schaal doet de zee veranderen in bloed:

’En de tweede goot zijn schaal uit in de zee, en zij werd bloed als van een dode, en alle levende wezens, die in de zee waren, stierven’  Openbaring 16:3

Dit zal een ontzettende vieze situatie worden, er staat n.l. ’bloed als van een dode’, wie wel eens bloed van een dood dier heeft gezien weet wat dit betekend. ’Dood bloed’ heeft de nare eigenschap dat er ook ander lichaamsvocht in zit, allerlei bacteriën versnellen de staat van ontbinding en zo zullen de wereldzeeën straks één grote dode en stinkende massa zijn waarin vissen en dieren dood in zullen drijven!

De derde schaal die wordt uitgegoten veroorzaakt een drama, alle drinkwater zal worden verpest:

’En de derde goot zijn schaal uit in de rivieren en in de waterbronnen, en [het] [water] werd bloed. En ik hoorde de engel der wateren zeggen: Rechtvaardig zijt Gij, die zijt en die waart, Gij Heilige, dat Gij dit oordeel hebt geveld. Omdat zij het bloed der heiligen en der profeten vergoten hebben, hebt Gij hun ook bloed te drinken gegeven; zij hebben het verdiend! En ik hoorde het altaar zeggen: Ja, Here God, Almachtige, uw oordelen zijn waarachtig en rechtvaardig.’  Openbaring 16:4-7

Het zal een verschrikking worden, de eerste levensbehoefte, water, wordt de mensheid ontnomen, evenals in de dagen van Farao:

Parallel tekst:
’En Mozes en Aäron deden, zoals de Here geboden had; hij hief de staf op en  sloeg het water in de Nijl voor de ogen van Farao en zijn dienaren, en al het water in de Nijl werd in bloed veranderd’  Exodus 7:20

2e Parallel tekst:
’Hij veranderde hun Nijlwater in bloed, en hun stromen, zodat zij niet konden drinken.’
Psalm 78:44

Welke stof de Here over het aardoppervlak zal storten weten we niet, wél kunnen we er van uit gaan dat óók in dit geval mensenlijk toedoen een mede oorzaak zal zijn. Bij de vierde schaal wordt de zon getroffen, wat een enorme uitstraling van hitte ten gevolge heeft, een hitte die alles verzengen doet en een ondragelijke kwelling geeft:

Maandag, 18 januari, stond op teletekst van de BRT dat deze winter de ozonlaag boven de noordpool alweer groter is dan het vorige jaar. De gevolgen zullen zich uiten in meer gevallen van huidkanker, weersveranderingen en meer hitte. Een dunnere ozonlaag betekent gevaarlijker straling van de zon en als we opmerken dat die laag jaarlijks dunner wordt zien we dat de oordelen uit Openbaring steeds dichterbij komen.

In de verzen 8 & 9 van Openbaring 16 lezen we ook over verzengende hitte:

’En de vierde goot zijn schaal uit over de zon en haar werd gegeven de mensen te verzengen met vuur. En de mensen werden verzengd door de grote hitte en zij lasterden de naam van God, die de macht heeft over deze plagen, en zij bekeerden zich niet om Hem eer te geven.’  Openbaring 16:8-9

De mensheid zal God lasteren vanwege de plagen der oordelen, we kunnen ons dit niet voorstellen maar wat doet een verhardt mens dat om komt van de hitte en al het drinkwater is verpest? Als we er over nadenken moet het een verschrikkelijke tijd worden; éérst krijgen de mensen zweren, dán wordt het water van de zee bloed en alles wat leeft sterft in de zee. Ook wordt al het drinkwater vergiftigd en bovendien brandt de zon als nooit tevoren, het zal een verschrikking worden!

’In 1997 zag ik op Discovery Chanel een reportage over de opwarming van de aarde, we kennen allemaal de verhalen van de milieu beweging die beweert dat de opwarming van de aarde komt van de dioxine uitstoot. Op de noordpool wordt sinds jaar en dag een onderzoek verricht naar de zonnestormen en de leider van deze geleerden zei dat hij er van overtuigd is dat de opwarming van de aarde veroorzaakt wordt door deze stormen. Vanaf de 70er jaren zijn er constant enorme zonnestormen geweest en daardoor veranderd de natuur op aarde volgens hem. Als er een storm geweest is duurt het enige jaren voordat de enorme hitte de atmosfeer rond de aarde raakt en hij ging er van uit dat rond het jaar 2000 de temperatuur op aarde extra omhoog zal gaan. De laatste jaren worden de zonnestormen steeds heviger en duren langer, de aarde staat dus nog wat te wachten volgens hem. Ook zei hij nog dat hij niet al te veel de nadruk mocht leggen op de werkelijke oorzaak van de opwarming van ons milieu want dan zou de subsidie van zijn werk wel eens ingetrokken kunnen worden. ’Het is politiek correct die andere theorie uit te dragen, de theorie van de dioxine uitstoot door de mens’ zei hij bij het sluiten van het interview.’

Uit die reportage bleek dus dat er hogere temperaturen in aantocht zijn en dat deze steeds hoger zullen worden, de mensheid dénkt ’de Here een slag voor te zijn’ door de dioxine uitstoot te beperken en daardoor de aardtemperatuur in de hand te houden maar Psalm 2 zegt het al; ’Hij die in de hemel gezeten is lacht’.

’Die in de hemel zetelt, lacht; de Here spot met hen. Dan spreekt Hij tot hen in zijn toorn, en verschrikt hen in zijn gramschap’  Psalm 2:4-5

De vijfde schaal treft de troon van de antichrist en daarmee zijn heerschappij.
Hierbij wordt niet zijn persoon maar wel zijn macht aangetast, waardoor de glans van zijn rijk wordt verduisterd:

’En de vijfde goot zijn schaal uit over de troon van het beest, en zijn rijk werd verduisterd, en zij kauwden op hun tong van pijn.
En zij lasterden de God des hemels vanwege hun pijnen en vanwege hun gezwellen, en zij bekeerden zich niet van hun werken’. 
Openbaring 16:10-11

Wat er hier precies zal gebeuren weten we niet maar als we aan de plagen in Egypte denken kunnen we ons iets voorstellen:
 
Parallel tekst:
’Daarna zeide de Here tot Mozes: Strek uw hand uit naar de hemel, opdat er  duisternis zij over het land Egypte, zodat men de duisternis kan tasten. En Mozes strekte zijn hand uit naar de hemel, en er was gedurende drie dagen een dikke duisternis in het gehele land Egypte. Gedurende drie dagen kon niemand een ander zien, noch van zijn plaats opstaan; maar alle Israëlieten hadden licht, waar zij woonden.’  Exodus 10:21-23

Als er een duisternis over de aarde ligt ’die men kan tasten’ kan de antichrist niets uitrichten, de glans van zijn macht is op dat moment behoorlijk gedaald en hij zal aan God de eer [moeten] geven als hij eerlijk is. De ’geleerden’ zullen vast met een verklaring komen en de mensheid zal zich ook dan niet bekeren.

De zesde schaal doet het water in de rivier de Eufraat volledig opdrogen waardoor de natuurlijke scheidslijn tussen het Verre - en het Midden-Oosten wegvalt en er geen hindernis meer is voor de oprukkende legers uit ’het land van de opgaande zon’.

’En de zesde goot zijn schaal uit op de grote rivier, de Eufraat, en zijn water droogde op, zodat de weg bereid werd voor de koningen, die van de opgang der zon komen’
Openbaring 16:12

Uit ’De Planeet die aarde heette’ van Hall Lindsey neem ik een gedeelte uit hoofdstuk 7, pagina’s 77 en 78 over:

Het gele gevaar.
Met ’de koningen die van de opgang der zon komen’ wijst men in de Bijbelse profetie op nog een andere politieke macht in de wereld, die in dezelfde tijd tot bloei zou komen als de grote Noordelijke macht [Rusland] (zie Gog en Magog verderop in de studie) en de koning van het Zuiden [Egypte en het Afrikaans-Arabisch bondgenootschap] De oorspronkelijke Griekse woorden die werden vertaald als ’van de opgang der zon’ [Openbaring 16:12] luiden ’anatoles heliou’ wat letterlijk betekent ’het opgaan der zon’. In oude tijden was dit de aanduiding voor de oosterse rassen en naties. Johannes beschrijft dit uitgestrekte leger dat zich verzamelt aan de oever van de rivier de Eufraat als ’de koningen die van de opgang der zon komen’, en geeft aldus een definitieve voorspelling van de opmars van een enorm leger uit het Oosten naar het strijdtoneel in het Midden-Oosten. Het feit dat de rivier de Eufraat wordt genoemd, verschaft ons een verdere belangrijke aanwijzing omtrent deze Oosterse confederatie.  Deze grote rivier heeft door de eeuwen heen in de militaire geschiedenis een belangrijke rol gespeeld. Hij werd altijd beschouwd als de oude grens tussen oost en west.
Aan het eind van de negentiende eeuw zei een geleerde hierover: ’Sinds onheugelijke tijden is de Eufraat met zijn vertakkingen een moeilijk te overschrijden grens geweest tussen de volken die aan weerszijden van dit water wonen. Hij legt een afstand af van circa 3.000 kilometer en is bijna nooit en nergens doorwaadbaar. Zijn breedte bedraagt drie- tot twaalfhonderd meter en hij drie tot negen meter diep; het grootste deel van de tijd is hij zelfs nog breder en dieper’

Eerder genoemde aanwijzing toont aan dat bedoelde macht uit het oosten komt, omdat hij afkomstig is uit het gebied ten oosten van de Eufraat. De Eufraat vormde een enorm probleem voor de genietroepen van menig leger uit het verleden. Maar tijdens de invasie uit de profetieën zal God er Zelf voor zorgen dat de rivier zal opdrogen, waardoor hij een val opstelt om de laatste grote oorlog uit de geschiedenis van de mensheid te doen ontbranden. Nog een ander belangrijk detail over dit oosterse leger wordt onthuld door de aanwijzing omtrent de Eufraat. De apostel Johannes spreekt van de vrijlating van vier slechte, verdorven op engelen lijkende wezens, die door God aan de rivier de Eufraat werden gevangen houden;

’Zeggende tot de zesde engel, die de bazuin had: Laat de vier engelen los, die  bij de grote rivier, de Eufraat, gebonden zijn. En de vier engelen, die tegen het uur en de dag en de maand en het jaar waren gereed gehouden, werden losgelaten om het derde deel van de mensen te doden. En het getal der legerscharen van de ruiterij was tweemaal tienduizend tienduizendtallen; ik hoorde hun aantal’.  Openbaring 9:14-16

Onmiddellijk na hun vrijlating duikt een ongelooflijk leger uit de Eufraat op . . . . Wél ’200 miljoen’ man sterk. Op de één of andere manier lukt het deze vier demonische geest-wezens dit grote leger er toe te brengen het Midden-Oosten aan te vallen. Blijkbaar zijn zij het die de rivier doen opdrogen opdat het leger snel deze oude barrière tussen oost en west kan oversteken. Er bestaat een angst aanjagende profetie omtrent de bestemming van de Aziatische horde. Ze zullen een derde van de wereldbevolking van de aarde vegen:

’Door deze drie plagen werd het derde deel van de mensen gedood: door het vuur en de rook en de zwavel, die uit hun bek kwamen.’  Openbaring 9:18

Er zijn gegevens over de manier waarop deze vernietiging zal plaatsvinden: het zal geschieden door vuur, rook [of luchtvervuiling] en zwavel [of smelten van de aardkorst] Misschien is de gedachte bij u opgekomen dat deze verschijnselen een opmerkelijke overeenkomst vertonen met die van een kernoorlog. Inderdaad gelooft menig Bijbelgeleerde dat dit een accurate eerste-eeuwse beschrijving is van een twintigste-eeuwse kernoorlog.
Hall Lyndsey, ’De Planeet die aarde heette’

Gog en Magog.
Sinds het uiteenvallen van het Oostblok is de euforie groot, Rusland zou geen gevaar meer opleveren volgens de ’deskundigen’. Zelfs binnen de Evangelische kringen gelooft men niet meer dat Rusland eens zal optrekken naar het Midden-Oosten, men twijfelt zelfs aan de profetieën die dit overduidelijk aangeven. De mens wikt maar uiteindelijk beschikt de Here God die alles heeft voorzegt want de economische situatie in Rusland is zo slecht dat het volk élke nationalist zal accepteren als ’moedertje Rusland’ maar weer ’groot’ zal worden. Kortgelden stond er in de kranten dat Andrej Brezjnev, kleinzoon van Leonid Brezjnjev een gooi gaat doen naar een zetel in de Doema, de oude communisten komen terug zoals we zien. Gevaarlijker is de [zekere] komst van Jeveni Dzoegasjvili, deze naam zegt ons weinig maar als we ons realiseren dat de echte naam van Stalin ook Dzoegasjvili is! Deze Jevgeni is een kleinzoon van Stalin en evenals een groot deel van de Russen ver-afgood hij Stalin ook!
Daar komt nog bij dat hij een grote anti-semiet is evenals vele nationalisten en de CCCP [communistische partij] anti-semietisch is én evenals de oud-generaal Lebed voorstander van een groot aanvalsleger komen Gog en Magog in beeld. Rusland heeft tot op de dag van vandaag de kernwapens steeds gemoderniseerd en oude vernietigd met financiële steun van Amerika en de EU. Vorige week heeft Rusland een aantal nieuwe kernraketten aan de wereld getoond, raketten die bijna rond de aarde hun bereik hebben terwijl de wereld het opruimen van verouderd spul betaald bewapend Rusland zich [nog] elke dag verder want al tientallen jaren achtereen komt er elke zes weken een nieuwe kernonderzeeër van de helling.

Wat de naam ’Gog’ betreft, mag worden aangenomen dat met Gog een persoon wordt aangeduid, die in de eindtijd zal optreden als hoofd van een land of een confederatie van landen uit het ’verre noorden’:
 
’Dan zult gij komen uit uw woonplaats uit het verre noorden, gij en vele volken met u, allen ruiters, een grote schare en een talrijk leger’  Ezechiël 38:15

De hoofdstukken 38 en 39 van Ezechiël geven uitgebreide inlichtingen over Gog en het Land Magog, met betrekking tot de rol die zij zullen spelen in de eindfase van de menselijke heerschappij. In Ezechiël 38:2 wordt hij genoemd: ’Gog in het land Magog, de grootvorst van Mesag en Tubal’

’Mensenkind, richt uw aangezicht tegen Gog in het land Magog, de grootvorst van Mesek en Tubal; profeteer tegen hem’.  Ezechiël 38:2

Eeuwen geleden heeft men al erkend, dat Ezechiël met het land uit het ’verre noorden’ op Rusland doelde. In 1866 schreef Dr. John Cumming in zijn boek ’The Destiny of Nations’ ten aanzien van Gog en Magog: ’Ik vermoed dat deze koning uit het noorden de autocraat uit Rusland is . . . . Dat Rusland in het profetisch woord een plaats inneemt, en een zeer betekenisvolle plaats, wordt erkend door bijna alle onderzoekers’. Tal van schriftuurlijke aanwijzingen duiden er op, dat in de eindtijd een noordelijk blok tot stand zal komen, waarvan Rusland aan het hoofd zal staan. De Leidse vertaling heeft, in navolging van de Septuagint:

’Mensenkind vestig uw oog op Gog in het land van Ros, Mesech en Tubal’.
Ezechiël 38:2 [Leidse vert.]

Reeds de klankverwantschap met Rusland, Moskou en Tobolsk [de laatste als hoofdstad van Aziatisch Rusland] komt ten goede aan de mening van verschillende geleerden en Schriftverklaarders, als Gesenius, Eliot, Bagster, Plinius en anderen. Gog en Magog zullen in de eindtijd een zeer belangrijke rol spelen. Reeds nu is Rusland zeer geïnteresseerd in het Midden-Oosten, een belangstelling die, naarmate de tijd vordert sterk zal toenemen. Tenslotte zal Rusland zijn bondgenoten bewapenen en uitrusten tot een massale aanval op het herstelde Israël. We lezen in Ezechiël 38:10-12:

’Zo zegt de Here Here: Te dien dage zullen er plannen in uw hart opkomen; gij  zult een boze aanslag beramen, Gij zult zeggen: ik zal optrekken tegen een land van dorpen, een overval plegen op vreedzame lieden, die in gerustheid wonen, allen zonder muur, grendels of poorten, Om buit te maken en roof te plegen, om uw hand te keren tegen de weer bewoonde puinhopen en tegen een natie die uit het gebied der volken bijeengebracht is, die have en goed heeft verworven, die op de navel der aarde woont’.
         Ezechiël 38:10-12

Rusland zal er geen vermoeden van hebben, dat het God Zelf is, die hen drijft naar de bergen van Israël:

Ik zal u komen halen, haken slaan in uw kaken en u doen uittrekken met uw gehele leger: paarden en ruiters, allen volledig uitgerust, een grote schare, met grote en kleine schilden, allen vertrouwd met het zwaard; Ook Perzen, Ethiopiers en Puteeers, allen met schild en helm; Gomer en al zijn krijgsbenden; Bet-togarma ver in het noorden met al zijn krijgsbenden; vele volken met u. Maak u gereed en rust u toe, gij met al de scharen die zich bij u gevoegd hebben; wees gij hun tot een leidsman.
Ezechiël 38: 4-7

’Ik zal u komen halen en u voortdrijven, u doen optrekken uit het verre noorden en brengen op de bergen van Israël’.
Ezechiël 39:2

Daar zal Rusland een verschrikkelijk wraakgericht tegemoet gaan. Deze Russische aanval zal escaleren in de laatste wereldoorlog, waarbij alle naties betrokken zullen zijn. Daarbij zullen Rusland en zijn bondgenoten volkomen worden vernietigd door een machtsdaad van God, waardoor Hij Zich de Heilige zal betonen en de volken zullen weten dat Hij de Here Here is:

’Ik zal vuur werpen in Magog en onder hen die in gerustheid de kustlanden bewonen; en zij zullen weten, dat Ik de Here ben. Ik zal mijn heilige naam bekendmaken onder mijn volk Israël; Ik zal mijn heilige naam niet meer laten ontheiligen; en de volken zullen weten, dat Ik de Here ben, heilig in Israël’.
Ezechiël 39:6-7 

Een ontzettende nederlaag zal God bereiden aan ’de koning van het verre noorden’ en diens bondgenoten. Niet alleen door het zwaard zullen zij vallen, maar ook door vreselijke plagen als een enorme aardbeving, pest, stromende regen, hagel, vuur en zwavel. Bovendien zal onder de verbonden legers een conflict uitbreken, waardoor de zwaarden zich tegen elkaar zullen keren. Zo zullen Gog en al de volken, die met hem zijn, tenslotte vallen op de bergen Israëls. Zeven maanden zal men nodig hebben voor het maken van massagraven ten oosten van de Dode Zee. Deze plaats zal men daarna noemen: ’Dal van Gog’s menigte’. Zeven jaar zal men stoken van het achtergebleven wapentuig:

’Dan zullen de inwoners van de steden van Israël uitgaan en de brand steken in het wapentuig: kleine en grote schilden, bogen en pijlen, knotsen en speren. Zeven jaar lang zullen zij daarmee hun vuur stoken. Zij zullen geen hout van het veld halen of in de bossen hakken, want met dat wapentuig zullen zij hun vuur stoken. Zo zullen zij hun berovers beroven en hun plunderaars uitplunderen, luidt het woord van de Here Here. Te dien dage zal Ik aan Gog een plaats geven, waar zijn graf zal zijn in Israël: het dal der doortrekkenden, ten oosten van de zee; en dat zal de weg  versperren aan wie erdoor willen trekken. Daar zal men Gog met heel zijn menigte begraven en men zal het noemen: het dal van Gog’s menigte. Het huis Israëls zal hen begraven om het land te reinigen, zeven maanden lang’  Ezechiël 39:9-12

Dit laatste is voor Bijbelcritici altijd een lachertje geweest. Waar wordt nog houten oorlogstuig gevonden? Maar waarom zouden we hier niet mogen denken aan buitgemaakte atoomladingen, met behulp waarvan de Israëlische kerncentrales zeven jaar energie zouden kunnen opwekken?
In dit alles zal God Zijn heerlijkheid onder de volken brengen en alle landen der wereld zullen het gericht zien, dat Hij voltrokken heeft. Ook Israël zal weten, dat de Here hun God is, van die dag aan en voortaan:

’Zo zal Ik mijn heerlijkheid onder de volken brengen, en zullen alle volken het gericht zien dat Ik voltrokken heb, en de hand die Ik op hen heb gelegd. Het huis Israëls zal weten, dat Ik de Here hun God ben, van die dag af en voortaan.’  Ezechiël 39:21-22

We gaan terug naar Openbaring 16 waar we zien dat de zevende schaal, de laatste van alle plagen, alle voorgaande overtreft in hevigheid. We kunnen het ons niet meer voorstellen na de voorgaande zes en toch zal de zevende al de anderen overtreffen. Zeven is de ultieme volheid, de volheid van gramschap van onze Here God. Deze schaal zal worden begeleid door bliksemstralen, stemmen en donderslagen en er ontstaat een enorme aardbeving, ’zo groot als er geen geweest is, sedert de mens op aarde was’. Bovendien vallen brokken ijs op de aarde van een ’talent pond’, d.i. 34,3 kg zwaar en als we het Koninklijke talent berekenen komt het gewicht op 60,6 kg! Of er nu een handelstalent neer valt, of een Koninklijke van ruim 60 kg maakt niet zo veel meer uit als we denken aan de schade die een hagelsteen van 50 gram tegenwoordig kan veroorzaken.
In Noordbroek [Groningen] zijn in de afgelopen herfst hagelstenen als pingpong ballen neergekomen en de schade was enorm, in de zomer van 1997 zijn in Frankrijk tijdens een hagelbui stenen neergekomen zo groot als een tennisbal en de schade was in dat gebied niet te overzien.
Wát zal er gebeuren als er met grote snelheid een hagelsteen van 30 kg uit de lucht komt vallen, en wát zal er gebeuren als het een zeer zware bui is met miljoenen stenen van 30 kg? De nood zal gigantisch zijn.

’En de zevende goot zijn schaal uit in de lucht en er kwam een luide stem uit de tempel, van de troon, zeggende: Het is geschied. En er kwamen bliksemstralen en stemmen en donderslagen, en er geschiedde een grote aardbeving, zo groot als er geen geweest is, sedert een mens op de aarde was: zo hevig was deze aardbeving, zo groot. En de grote stad viel in drie stukken uiteen en de steden der volken stortten in. En het grote Babylon werd voor God in gedachtenis gebracht, om daaraan de beker met de wijn van de gramschap zijns toorns te geven. En alle eilanden vluchtten weg en bergen werden niet [meer] gevonden. En grote hagel [stenen], een talent zwaar, vielen uit de hemel op de mensen, en de mensen lasterden God vanwege de plaag van de hagel, want de plaag daarvan was zeer groot’.  Openbaring 16:17-21

’Alle eilanden vluchtten weg en bergen werden niet meer gevonden’, wil zeggen dat de oude situatie weer hersteld zal worden want eens lagen de continenten tegen elkaar. Er is eens een wereldramp geweest waardoor de continenten uit elkaar werden gedreven, waterstromen vanuit het binnenste der aarde hadden de continenten uiteen gedreven, zoiets komt niet ’zomaar’ uit de aarde opstijgen, daar zijn zeer zware aardbevingen voor nodig. Toen was de verloederde en zondige mens de oorzaak van het oordeel dat over de aarde kwam en ook nu is de zondige mens de oorzaak van grote rampen:

Parallel tekst:
’Na zeven dagen kwamen de wateren van de vloed over de aarde. In Noachs’ zeshonderdste levensjaar, in de tweede maand, op de zeventiende dag der maand, op die dag braken alle kolken der grote waterdiepten open en werden de sluizen des hemels geopend. En de slagregen was veertig dagen en veertig nachten over de aarde. Op diezelfde dag gingen Noach en Sem, Cham en Jafet, Noachs’ zonen, en de vrouw van Noach en de drie vrouwen zijner zonen met hem in de ark’.  Genesis 7:10-13.

In de dagen van Noach moet het een verschrikkelijke situatie geweest zijn, geloof maar niet dat hij met zijn gezin rustig kabbelend over de wateren dreef. Noach heeft angstig momenten meegemaakt en zoals Noach dóór de nood heen bewaard werd zal ook het overblijfsel van Israël door de schaaloordelen heen komen, in grote nood maar . . . . .  onder bescherming van hun MAN, de Here God.

Grijpskerk, 17 januari 1999.

Terug naar document-overzicht
Dit artikel wordt u aangeboden door Het BijbelArchief.
Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben over dit artikel kunt u contact opnemen met de aanbieder.