Het Feest van de ongezuurde broden

DE FEESTEN VAN DE HERE
HET FEEST VAN DE ONGEZUURDE BRODEN

Onlosmakelijk met het Pascha verbonden was er het feest van de ongezuurde broden. Over dit tweede ’feest’ gaan we in dit artikel nadenken. In het Nieuwe Testament wordt het feest van de ongezuurde broden bedoeld als er in 1 Cor. 5 staat: laten wij dan feest vieren. Ook dit mag en moet een feest zijn voor de Here. Onze God en Vader wil zo graag Zijn vreugde vinden in het geloofsleven van Zijn kinderen; Hij wil erbij zijn!

U leest nog eens Leviticus 23? Gaat u daama naar Exodus 12 vers 14 tot en met 28?

ALGEMEEN
In vroeger tijd werd zuur geworden deeg gebruikt zoals wij vandaag gist gebruiken. Een klein klontje zuurdeeg in het deeg doorzuurde (doortrok) het geheel en het deeg ging rijzen. U kent dit proces, als u ooit met gist gewerkt hebt. In onze modeme tijden hebben we zelfrijzend meel, maar u begrijpt dat de fabriek ook daarin iets heeft gestopt wat dit rijzen bewerkt. In Matth. 13 vers 33 spreekt de Here Jezus over een stukje zuurdeeg dat het geheel doorzuurt. Uit de vele Bijbelverklaringen over dit vers kunt u opmerken dat sommige uitleggers bij het zuurdeeg uit Matth. 13 denken aan het evangelie, dat uiteindelijk alles zal doortrekken en allen zal bereiken. Persoonlijk heb ik het daar moeilijk mee, omdat zuurdeeg op alle andere plaatsen niet als iets positiefs wordt gezien, maar als negatief. De Here Jezus waarschuwt voor het zuurdeeg van de Farizeeen en Schriftgeleerden (huichelarij) en voor het zuurdeeg van de Herodianen. De apostel Paulus waarschuwt voor zuurdeeg van verkeerde leer in de brief aan de Galatiers. Diezelfde Paulus wijst in 1 Cor. 5 op zuurdeeg dat verbonden is met slechtheid en boosheid. Uit dit alles blijkt dat zuurdeeg iets negatiefs is en dat betekent dat zuurdeeg (als uitzondering) in Matth. 13 positief zou moeten zijn. Het gaat nu niet om de totale uitleg van de gelijkenissen in Matth 13, maar er kan wel gesteld worden, dat ook daar zuurdeeg iets negatiefs kan zijn of, nog sterker uitgedrukt, ook inderdaad is. De conclusie moet dus zijn dat zuurdeeg niet bij het volk van God gevonden mag worden.

HET VOORSCHRIFT
Direkt verbonden met het Pascha moest het volk van God 7 dagen het feest van de ongezuurde broden gaan vieren. Dadelijk op de eerste dag moest al het zuurdeeg uit de huizen worden verwijderd en iets later wordt gezegd, dat iets gezuurds niet mocht worden gegeten en zelfs in hun hele gebied mocht geen zuurdeeg worden gevonden. Nu zijn er velen geweest, die over dit onderwerp hebben geschreven, en meestal wordt de nadruk gelegd op het wegdoen van het zuurdeeg. Het zuurdeeg is immers (zoals we eerder aangaven) negatief en dat moet worden weggedaan. Je kunt nu alle mogelijke ’soorten’ zuurdeeg gaan aangeven, en daaraan een soort ’heiligings-boodschap’ koppelen.
Niet eten, niet in huis en niet in je gebied. Voor een deel kan ik best meegaan met deze uitleg. Het volk van God dat schuilt achter het bloed van het Lam (het eerste feest!) moet een geheiligd leven gaan leven waarin God inderdaad Zijn vreugde kan vinden. Dat leven is niet een soort moment-opname, maar een continu doorgaand proces. Het feit dat in deze geschiedenis zo’n feest zeven dagen duurde, mag toch worden gezien als iets voor ons hele leven. Toch moet duidelijk worden dat het volk van God destijds niet zeven dagen bezig is geweest met het wegdoen van het zuurdeeg, maar dat ze zeven dagen aten van ongezuurde broden. Het is dus duidelijk niets iets negatiefs (wegdoen van zuurdeeg) maar positief (eten van ongezuurde broden). Het wegdoen gebeurde nl. dadelijk op de eerste dag.

EN WIJ DAN?
In de eerste plaats hopen wij dat alle lezers van Het Zoeklicht tot het volk van God behoren. We bedoelen niet uw lidmaatschap van een kerk of groep. Natuurlijk is het deel uitmaken van een kerk of groep niet onbelangrijk, maar het belangrijkste is, dat u een persoonlijke relatie hebt met de Here Jezus. Anders gezegd, dat u schuilt achter het bloed van het Lam. Alleen daardoor kunt u zeker zijn van de vergeving van uw zonden. U hoort dan bij het volk van God. Dat volk van God mag voor de Here leven en de Here laat zien dat Hij daarvoor enige aanwijzingen heeft. Op de eerste dag van de ongezuurde broden was er een heilige samenkomst. Je zou mogen zeggen dat ook wij een bijzondere ontmoeting (een heilige samenkomst) hebben gehad toen we tot het geloof in de Here Jezus kwamen. Op die dag van samenkomst moest het zuurdeeg weggedaan worden. Niemand van ons zal ooit zeggen daarin volkomen gereed te zijn. Als we bedenken dat de Here Jezus huichelarij (bij de Farizeen) zuurdeeg noemt, kunnen wij nog wel even. Ook wij hebben immers iets (of veel?) in ons van dit soort zuurdeeg. Zo zouden we door kunnen gaan met de andere plaats waar van zuurdeeg gesproken wordt. Toch mag het ons verlangen zijn voor de Here te leven, en daarin ook te groeien, opdat Hij een welgevallen kan vinden in ons praktisch gedrag. Ook aan het eind van die zeven dagen durende periode was er een heilige samenkomst. Aan het einde van onze aardse loopbaan, zal er een bijzondere ontmoeting plaats hebben (een heilige samenkomst) tussen de Here Jezus en ons. Dat wordt dan de afsluiting van een periode van leven voor Hem op aarde.

ETEN VAN HET ONGEZUURDE
Reeds eerder werd opgemerkt, dat we in positieve zin dit feest van de ongezuurde broden moeten gaan bezien. We moeten ons immers voeden met het ongezuurde! Op de keper beschouwd is er maar EEN ongezuurd en dat is de Here Jezus zelf! Als huichelarij zuurdeeg is, dan kom je met bewondering en verwondering tot de conclusie dat onze Here nooit iets van zo iets heeft laten zien. Het tegendeel!
Ook de andere aanduidingen van zuurdeeg (verkeerde leer in de brief aan de Galatiers en verkeerde praktijken in de brief aan de Corinthiers) zijn duidelijk niet op de Here Jezus van toepassing.
Hij was in alles ongezuurd! In het spijsoffer (dat spreekt van het leven van de Here Jezus op aarde) mocht geen zuurdeeg worden gevonden. De enige uitzondering is in Lev. 23 vers 17, waar we, zo de Here wil, op terug zullen komen bij de behandeling van het vierde feest. Wij moeten ons gaan voeden met ongezuurde broden; we moeten ons gaan voeden met Hem die in elk opzicht ongezuurd is. Zeven dagen lang (een complete periode) je voeden met de Here Jezus zal niet zonder gevolgen blijven. Je kunt er dan tegen in de woestijn van dit leven. Hoe zijn alle bestaande moeilijkheden in gemeenten en levens van gelovigen te verklaren? We kunnen wel een vrome vlag bedenken voor ons gedrag van het vlees, maar de Bijbel spreekt anders. Het zuurdeeg moet worden weggedaan op de eerste dag, nadat we geschuild hebben achter het bloed van het Lam.
Dan is er geen plaats voor iets van onszelf, dan presenteren we niet onszelf, maar de Here Jezus. Daar waar zulke dingen te zien zijn (lees: waar de Here Jezus te zien is), vindt God Zijn vreugde. Op die plaatsen is het feest voor de Here. Waar God geniet, geniet de gelovige ook.

IS ER NOG MEER?
De Here laat weten, dat Zijn volk dit feest van de ongezuurde broden moeten houden, omdat ze uit Egypte worden uitgeleid. Ook dit onderdeel is voor ons niet onbelangrijk. Juist omdat wij niet van de wereld zijn en uit deze wereld zullen gaan als de Here Jezus komt, om ons die in Hem geloven te halen, moeten we Hem welgevallig leven. Wij zullen ook in ons gedrag moeten laten zien dat wij anders zijn. Dat de mensen om ons heen zichzelf zo goed en mooi mogelijk zullen presenteren is ons intussen wel duidelijk geworden.
Indien gelovigen dat doen, moeten we stellen dat de Here Jezus niet zichtbaar wordt, maar de oude mens die de mensen van de wereld beheerst. Wij zijn toch geheel anders?

DATO STEENHUIS

Copyright (c) Het Zoeklicht, 1992
Het Zoeklicht verleent toestemming tot electronische verspreiding
van dit artikel, mits in ONGEWIJZIGDE VORM, MET BRONVERMELDING.

Terug naar document-overzicht
Dit artikel wordt u aangeboden door Het BijbelArchief.
Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben over dit artikel kunt u contact opnemen met de aanbieder.

The Davidic Covenant in Acts-Revelation

Lees meer

Openbaring 15 & 16

Lees meer

Nehemia 06

Lees meer

Waarom Baptisten geen Protestanten zijn.

Lees meer

Ontstaan van de Islam

Lees meer