De Grote Verzoendag (2)

DE FEESTEN VAN DE HERE
DE GROTE VERZOENDAG (2)

In ons vorig artikel hebben wij samen nagedacht over de grote verzoendag in het algemeen en we hebben redenen te over gevonden om God te danken en de Here Jezus te prijzen voor alles wat er is gebeurd op dat kruis van Golgotha. Nu willen we dit zesde feest, in de serie van zeven, wat nader bezien in relatie tot de toekomst van Israël en eveneens in relatie tot de toekomst van de gemeente.

DE TOEKOMST VAN ISRAEL
In ons artikel over het feest van het geklank, hebben wij mogen zien dat er straks een bijzondere bijeenkomst zal zijn voor Israël. God zal zijn oude volk bij zich roepen door bazuingeluid en zoals het geluid van de bazuin gaandeweg sterker werd, toen Mozes Gods volk de HERE tegemoet voerde, zo zal het ook in de toekomst zijn. Een heel bijzondere moment na een lange periode zonder feest. Nadat Israël terug zal zijn in het land en die heilige samenkomst met de HERE zal meemaken, zullen ze ook de grote verzoendag meemaken. De Bijbel zegt dat ze zullen zien op Hem die zij doorstoken hebben. Jesaja 53 drukt het nog duidelijker uit. Zij zullen in die tijd tot de overtuiging komen dat de Here Jezus voor hun zonden naar de slachtbank is gegaan en voor hun overtredingen heeft moeten boeten. Wij passen dit bijzondere hoofdstuk uit Jesaja’s boek graag toe op onszelf (en dat mag), maar het heeft in de eerste plaats met Israël te maken en wij mogen dit toepassen. In die tijd zal het klinken: ’wij dachten.... wij hielden... maar God heeft ons aller ongerechtigheid op Hem toen aanlopen. De straf die ons de vrede aanbrengt was op Hem en door zijn striemen is ons genezing geschonken.’ Dat is grote verzoendag in de toekomst! Ook de profeet Zacharia spreekt van dat moment. Israël zal dan vragen: ’Wat zijn dat voor wonden in uw handen?’ De Here zal dan antwoorden: ’Daarmee ben ik geslagen in het huis van mijn liefhebbers!’ Dan zal Israël erkennen, dat hun heil en hun toekomst en alle zegen verbonden is met Hem die toch de Messias was en is, en die wij kennen als Jezus, de Here.

Na die bijzondere bijeenkomst, waartoe God zelf zal oproepen (door bazuingeluid!), zal er een dag zijn waarop Israël erkent dat de verzoening heeft plaats gehad toen de Here Jezus stierf op het kruis van Golgotha. Hij die toen werd verworpen en waarvan ze niet wilden dat Hij Koning zou zijn, zal blijken de Al- lerhoogste en de Koning der Koningen te zijn.

FEEST YOOR DE HERE
Vele malen hebben we gewezen op het feit dat de z.g. feesten uit Levicitus 23 feesten van de HERE moesten zijn. De HERE wilde Zijn genoegen en vreugde vinden in die dagen. In DE grote verzoendag heeft God Zijn vreugde gevonden; nooit eerder was Gods eer zo grootgemaakt en nooit eerder was God zo openbaar gemaakt. Dat was ook het werk van onze Heiland. Als daar straks een erkenning is van dat werk van de Here Jezus, door het volk van God op aarde, zal dat eveneens een vreugde zijn voor de HERE. God krijgt dan immers de eer, er wordt geofferd (terugziende op het kruis, zoals de offers vroeger vooruitzagen naar het kruis) en iedereen erkent dan, dat er niets aan kan worden toegevoegd, en dat er niets van de mens bij is. Gods doel is om de Here Jezus te doen vergezellen van een gezelschap op aarde, waarbinnen Hij (de Here Jezus) de Allereerste en de Allerhoogste is. Daarin vindt Hij zijn vreugde, dat is een feest voor Hem. Zo krijgt de grote verzoendag een heel bijzondere inhoud.

IETS PERSOONLIJKS
In dit verband is het goed na te denken over iets, wat in ons persoonlijke leven plaats heeft. Na een periode zonder feest (voor onze bekering!) kwam het moment dat we een ontmoeting met God kregen of kunnen krijgen. We mogen dat een heilige samenkomst noemen of met de taal van de serie over Feesten: het feest van het geklank. God roept of riep ons bij zich. Daarna mogen of mochten wij onze schuld en zonden belijden voor God, die vergeven kan door het werk van de Here Jezus, op het kruis van Golgotha. Dan komt, om dit zo zeggen, de grote verzoendag ter sprake en wij kunnen alleen maar stil worden van wat de Heiland der wereld wilde doen, om ons gelukkig te maken. En we beseffen heel goed, dat er niets aan kan worden toegevoegd. Daarna komt dat derde feest, waarover we nog moeten nadenken met elkaar; het loofhuttenfeest. Ook hier kun je zeker spreken van een ’tweede periode’.
Elke gelovige heeft in zijn leven situaties, die je het best kunt vergelijken met een periode zonder feest. Door moeilijke situaties, door verdriet, door spanningen en jammer genoeg ook door bepaalde zonden in ons leven, ontstaat er een periode waarin de blijdschap ver te zoeken is. Ook dan moeten we terug naar de Here, die ons tot zich wil roepen door het geklank van Zijn Woord (het eerste feest van de ’Tweede periode’), waarna er belijdenis kan volgen van zonden of een opnieuw opzien naar het volbrachte werk van de Here Jezus. We noemen dat ook het beleven van de grote verzoendag. Daarna volgt er rust, die uitgedrukt wordt in het volgende feest uit onze serie van 7 n.l. het loofhuttenfeest. In al deze aangegeven situaties, wordt het een feest voor de HERE. In het eerste geval is er blijdschap in de hemel over een zondaar die zich bekeert en in het tweede geval is er vreugde, omdat de harmonie weer hersteld is en er weer toewijding en blijdschap is. Beleeft u persoonlijk ook de grote verzoendag?

DE TOEKOMST VAN DE GEMEENTE
De gemeente is nu hier op aarde. Dat is echter niet haar eindbestemming. De gemeente hoort thuis in de hemel, waar de Here Jezus is. De Heiland zelf heeft gezegd de gemeente te zullen halen. De gemeente kijkt uit naar de terugkomst van haar Heer en ze wacht op dat bevelend roepen, het bazuingeluid. Anders gezegd: ze wacht op het feest van het geklank, zoals we al aangaven toen we over dat vijfde feest (in de serie van 7) nadachten. Voor de gemeente is het nu, in die zin, een periode zonder feest. Ze heeft hier te maken met scheuringen, met grote moeilijkheden en ze is hier op het terrein van de tegenstander, die geen enkele gelegenheid onbenut laat om het getuigenis van de Here te verstoren. Straks komt dat feest van het geklank ener bazuin Gods! Daarna zal de gemeente bij Hem zijn, die haar kocht met Zijn bloed. Zij zal de Here Jezus zien als het Lam dat geslacht is. Die uitdrukking betekent dat we het Lam zullen zien, alsof het net geslacht is, alsof wij er bij hadden gestaan. Zo zullen wij de Heiland zien. In die zin zullen wij DE grote verzoendag beleven en we zullen niet anders kunnen, dan het Lam prijzen. Het nieuwe lied wordt daar gezongen als we, met alle verlosten, rondom de Here Jezus staan en wij zullen het Lam aanbidden! Niemand twijfelt eraan dat dit een feest voor de HERE zal zijn!

OEFENEN VOOR STRAKS
In het Oude Testament vinden we zangers, die volleerd waren in het gezang Gods. U vindt deze uitdrukking in 1 Kronieken 25. Merkwaardig genoeg zijn deze zangers verdeeld in 24 zanggroepen, evenals in 1 Kronieken 24 er 24 priestergroepen zijn. De verbinding met de 24 oudsten in Openbaring 4 en 5 ligt eigenlijk voor de hand. Ze zingen en ze zijn volleerd in dat zingen. Wij, die geloven, hebben de Heilige Geest inwonend in ons, en in de Bijbel wordt het vol zijn van, of het vervuld zijn met de Heilige Geest eveneens verbonden met zingen in Efeze 5 vers 18 en 19 ! Bent u al aan het oefenen voor straks? Is de gemeente bezig met de repetities voor de hemel? Elke samenkomst is in feite zo’n repetitie en voorgenieten van wat we straks zullen mogen meemaken. De Here Jezus heeft beloofd, dat daar waar twee of drie in Zijn naam bijeen zijn, Hij daar in het midden wil zijn. Waar de Here in het midden is, daar wordt Hij geprezen en daar wordt iets ervaren van wat de toekomst zal laten zien. Daar wordt grote verzoendag beleefd, daar wordt het Lam gedankt en geëerd. Dat is een feest voor de HERE!

DATO STEENHUIS

Copyright (c) Het Zoeklicht, 1992
Het Zoeklicht verleent toestemming tot electronische verspreiding
van dit artikel, mits in ONGEWIJZIGDE VORM, MET BRONVERMELDING.

Terug naar document-overzicht
Dit artikel wordt u aangeboden door Het BijbelArchief.
Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben over dit artikel kunt u contact opnemen met de aanbieder.

The Davidic Covenant in Acts-Revelation

Lees meer

Openbaring 15 & 16

Lees meer

Waarom Baptisten geen Protestanten zijn.

Lees meer

Nehemia 06

Lees meer

Ontstaan van de Islam

Lees meer