Beproeft de geesten

Beproeft de geesten.
1 Johannes 4:1-4

Wij gaan samen een gedeelte uit de 1e Johannes-brief bespreken.

Ik vraag mij soms af welke geest rond kan waren binnen een gemeente, wát gelovigen, wat wij soms toelaten in de gemeente.

Laten wij beginnen met het lezen van 1 Johannes 4:1-4:
“Geliefden, vertrouwt niet iedere geest, maar beproeft de geesten, of zij uit God zijn; want vele valse profeten zijn in de wereld uitgegaan. Hieraan onderkent gij de Geest Gods: iedere geest, die belijdt, dat Jezus Christus in het vlees gekomen is, is uit God; En iedere geest, die Jezus niet belijdt, is niet uit God. En dit is de geest van de antichrist, waarvan gij gehoord hebt, dat hij komen zal, en hij is nu reeds in de wereld. Gij zijt uit God, kinderkens, en gij hebt hen overwonnen; want Hij, die in u is, is meerder dan die in de wereld is”

Johannes valt hier gelijk met de deur in huis, hij begint met:
“Geliefden, vertrouwt niet iedere geest, maar beproeft de geesten, of zij uit God zijn.’

Kennelijk was het in zijn tijd óók al nodig dat er gewaarschuwd werd de geesten te beproeven. Hij zegt hier niet dat wij de ménsen moeten beproeven, maar de géést die bepaalde mensen drijft want hij vervolgt  met: “want vele valse profeten zijn in de wereld uitgegaan.”

Bij valse profeten denken wij vaak aan bekende dwaallichten, zoals een z.g. Maitreya of iemand die zich voor iets groots uit geeft. Maar zullen wij ook niet eens denken aan bekende Tv-figuren die met een goed geregisseerde Tv-kerkdienst honderdduizenden, zo niet miljoenen kijkers een rad voor de ogen draaien?

Er zijn in religieuze Tv-uitzendingen strijkorkesten te zien en te horen. De kerkzaal en het podium zijn voorzien van een bloemenpracht en als de camera inzoomt op de bezoekers van de kerkdienst zie je keurig geklede en gekapte mensen. Kortom, het complete succesverhaal dat men wil vertellen is door de entourage van de samenkomst al vast bij  voorbaat  in beeld gebracht. Daarnaast komen bekende figuren vertellen over hun financiële en zakelijke succes in het leven. Als toetje preekt een predikant een kwartiertje over het succes en financiële mogelijkheden welke het geloof in God zou schenken.

Over zonde wordt nauwelijks gesproken, ja, men zegt dat het zonde is als men de doelstelling niet haalt die men zich heeft voorgesteld. Als men geen succes in het leven heeft, dan zou dát zonde zijn. Het begrip zonde zoals de Bijbel dit leert kent men niet, wíl men niet kennen, dit te leren en te onderwijzen wordt zelfs als bedreigend en bezoekers onvriendelijke ervaren.

Maar als wij de Bijbel als uitgangspunt nemen kunnen we stellen dat dit soort predikers gedreven worden door de geesten waar de apostel Johannes op doelt.

Johannes gaat verder met het volgende:
Hieraan onderkent gij de Geest Gods: iedere geest, die belijdt, dat Jezus Christus in het vlees gekomen is, is uit God; En iedere geest, die Jezus niet belijdt, is niet uit God.

Natuurlijk zal een succesprediker nooit zeggen dat hij de Heer Jezus niet erkend, hij erkend de Here echt wel als iets bijzonders, zelfs als van goddelijke oorsprong. In meestentijds blijft het onduidelijk wat men dan precies bedoeld. Ogenschijnlijk krijgen wij niet zo vaak te maken met mensen die ontkennen dat de Heer Jezus niet in het vlees, in een menselijk lichaam, op aarde is gekomen. Maar in de praktijk van het dagelijkse leven komen wij toch regelmatig mensen tegen die twijfelen, of ronduit ontkennen, dat de Heer Jezus tijdens Zijn aardse leven Goddelijk is geweest.

Bijbelleraren en schrijvers van christelijke boeken zaaien langzamerhand veel onrust onder de gelovigen, óók binnen evangelische kringen in Nederland. Momenteel is er veel over de schepping te doen, Tv-persoonlijkheden en bekende schrijvers, waar onder bijbelleraren beweren b.v. dat de schepping heel anders is verlopen dan wij in Genesis lezen. Scheppingsdagen worden in hun denken tot opgerekte jaren, eeuwen of vele eeuwen..

Door Cees Dekker is de Intelligent Design, afgekort de ID, opnieuw in de publiciteit gebracht en zelfs de E.O. geeft hem en zijn medestanders ruim baan. Hij ziet Genesis 1-3 als symbolisch en gelooft niet in een historische Adam als onze voorvader. Daar vloeit automatisch uit voort dat hij dus ook niet in de zondeval van Adam kán geloven. Dan ontkom je uiteindelijk niet aan de ontkenning dat de aarde vervloekt is. Ondanks dat deze man zichzelf als bijbelgetrouw ziet beseft hij kennelijk niet dat wanneer wij Genesis 1-3 als een mooi verhaal beschouwen wij de noodzaak van het offer van de Here op Golgotha óók moeten symboliseren. Het ligt niet op onze weg om Dekker en de zijnen als mens te beoordelen of te veroordelen. Dit zullen wij aan de Here over moeten laten maar wél moeten wij onder ogen zien dat de geest die hen drijft niet van de Here kán zijn.

Johannes heeft niet voor niets gezegd:
“Geliefden, vertrouwt niet iedere geest, maar beproeft de geesten, of zij uit God zijn”

Hij zei dus niet beproef de mensen, maar beproef de geest die hen drijft. Dán moeten wij erkennen dat wie de schepping in een ander licht plaatst zeer goed mogelijk door een verkeerde geest gedreven kan zijn. Wij zouden er bijvoorbeeld heel verstandig aan doen om er goed over na te denken wélke boeken en tijdschriften wij kopen. Óók in de z.g. “evangelische boekwinkels” zullen wij op onze hoede moeten zijn want ik ben in deze winkels soms erg bedenkelijke boeken tegengekomen.

Wij worden niet voor niets gewaarschuwd door het Woord van de Here dat de apostel door de werking van de Heilige Geest zegt in 1 Johannes 4:3;

En dit is de geest van de antichrist, waarvan gij gehoord hebt, dat hij komen zal, en hij is nu reeds in de wereld.

Toen, in de tijd van de apostelen, waarde de geest van de anti-christ al door de wereld. In die dagen werden gelovigen al op het verkeerde been gezet door mensen die dáchten de waarheid te prediken en tóch slaaf van een verkeerde geest, van de duisternis waren. Dit soort predikers treden in onze dagen steeds meer op, ze sissen als de slang in de Hof van Eden;

“Moet je het niet anders zien?” “Tegenwoordig weten wij het toch beter, wij zijn toch beter ontwikkeld dan de mensen van eeuwen geleden?”

Hier in het vrije Westen komt satan op kousenvoeten, haast onmerkbaar, sluipender wijze, soms héél vroom. In andere delen van de wereld valt het veel meer op dat de duisternis werkzaam is.

In 1 Petrus 5:8-9 zien wij een waarschuwing voor die situatie.
Petrus spreekt dan wel over een brullende leeuw, over grove en duidelijke vervolging, maar het uiteindelijke resultaat is het zelfde als hier in het westen, gelovigen van de Here afdrijven:

“Wordt nuchter en waakzaam. Uw tegenpartij, de duivel, gaat rond als een brullende leeuw, zoekende wie hij zal verslinden. Wederstaat hem, vast in het geloof, wetende, dat aan uw broederschap in de wereld hetzelfde lijden wordt toegemeten”.

Als satan hier, in Nederland, óók zo te keer zou gaan was er weinig onderscheidingsvermogen nodig. In veel landen is dit wel duidelijk wanneer men een christen gevangen zet of als deze wordt vermoord. Maar zo als ik al op hebt gemerkt hebben wij in onze situatie te maken met een sluipende slang, ongemerkt is hij ons leven én het gemeenteleven binnen geslopen. In het leven van veel christenen is weinig of geen plaats voor bijbelstudie en bijbelsonderwijs.

Gemeenten bieden dit vaak ook niet meer aan en hebben de studie vervangen door gespreksgroepen waar men een boekje, een handleiding, gebruikt voor de gesprekken. Dit soort boekjes, deze handleidingen zijn soms de bron van dwalingen in een gemeente en als de Bijbel niet centraal staat worden dwalingen voor zoete koek aangenomen. Het is jammer dat door de vervlakking van het bijbelsonderwijs in de gemeente de persoonlijke relatie met - en het vertrouwen in - de Here óók vervlakt.

Een, misschien wel emotioneel beleefde, maar oppervlakkige relatie met de Here Jezus breekt een ieder van ons persoonlijk zwaar op in moeilijke tijden. Hier is het satan juist om te doen, als hij ons niet van de Here af kan drijven met geweld zal hij ons zeker tegemoet komen met de vraag uit Genesis 3:1 en zéker ons het antwoord ook aanreiken:

“De slang nu was het listigste van alle dieren des velds, die de HERE God gemaakt had; en zij zeide tot de vrouw: God heeft zeker wel gezegd: Gij zult niet eten van enige boom in de hof?”

In de Nieuwe Bijbel Vertaling staat het als volgt beschreven in Genesis 3:1;
“Van alle in het wild levende dieren die God, de HEER, gemaakt had, was de slang het sluwst. Dit dier vroeg aan de vrouw: ‘Is het waar dat God gezegd heeft dat jullie van geen enkele boom in de tuin mogen eten?”

Op de zelfde wijze wil satan ons óók op het verkeerde spoor zetten. De eerder genoemde succespredikers van zaaien ook de zelfde twijfel en onrust. Het lijkt alles zo vroom en bijbels maar steeds komt de zelfde vraag naar voren:

“God heeft zeker wel gezegd?” “Is het waar dat God gezegd heeft?”

En als wij, zoals Eva, geen weerwoord hebben en de Schrift naar ons believen verdraaien, of laten verdraaien en invullen zoals wij lezen in Genesis 3:2-3 wordt ons de rust en vrede in moeilijke tijden ontnomen.

“Toen zeide de vrouw tot de slang: Van de vrucht van het geboomte in de hof mogen wij eten, maar van de vrucht van de boom, die in het midden van de hof staat, heeft God gezegd: Gij zult daarvan niet eten noch die aanraken; anders zult gij sterven”.

Eva voegde iets aan de woorden van de Here toe en daarmee gaf ze de duivel de gelegenheid waar hij op wachtte en dankbaar gebruik van maakte. De gevolgen kennen wij allemaal, de vreugde van Eva duurde heel kort en het lange aardse leven in zonde, na de zondeval, werd zwaar en moeilijk voor haar. Dan nog maar niet eens te spreken over de wroeging en zelfverwijt waar ze mee moesten leven omdat, niet alleen hun eigen leven, maar de gehele mensheid na hen in zonde werd geboren aan satan was overgeleverd. Eva had beter kunnen weten, ze wist dat de Here God niet had gezegd dat ze de boom niet aan mocht raken, maar dat ze er niet van mocht eten. Zoals het Eva verging, vergaat het veel christenen, het Woord wordt niet serieus genomen, of men voegt er iets aan toe wat de Heilige Geest nooit zo heeft bedoeld.

Het laatste hoofdstuk van het boek Openbaring waarschuwt niet voor niets dat er niet toe – of afgedaan mag worden van het Woord van God!:

“Ik betuig aan een ieder, die de woorden der profetie van dit boek hoort: Indien iemand hieraan toevoegt, God zal hem toevoegen de plagen, die in dit boek beschreven zijn; en indien iemand afneemt van de woorden van het boek dezer profetie, God zal zijn deel afnemen van het geboomte des levens en van de heilige stad, welke in dit boek beschreven zijn”.  Openbaring 22:18-19

Ondanks dat wij lezen: indien iemand afneemt van de woorden van het boek dezer profetie, de profetie van de Here Jezus Christus in het boek Openbaring, ben ik er van overtuigd dat wij niets van – of bij - de gehele Bijbel mogen doen.

Neem nu eens Johannes 3:16-18 als voorbeeld:
’16 Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. 17 Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem behouden worde. 18 Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God.’

Stel dat wij in een bepaalde leer zouden geloven waarin gezegd wordt dat je uitverkoren moet zijn om tot bekering te kunnen komen. Denk nu niet dat dit een theologie zou zijn van de ene of de andere sekte. Nee, het is een kerkleer die de predestinatie-leer, de uitverkiezingleer wordt genoemd, een aantal kerkgenootschappen in Nederland hangen deze leer aan.

Het is vaak een drama voor de mensen die hier in geloven, deze dwaling is ontstaan omdat er menselijke theorieën aan het Woord van de Here zijn toegevoegd. En door deze toevoeging is de Weg naar de Heer Jezus belemmerd, Zijn belofte als het ware weggedaan. Elke keer wanneer er iets aan de bijbel wordt toegevoegd of afgedaan ontstaat er schade aan de geloofsbeleving van mensen en wordt de Bijbel ontkracht. De fout van Eva wordt keer op keer opnieuw begaan en verliezen mensen het zicht op de eeuwigheid.

Wat is het toch fijn dat wij kinderlijk mogen geloven wat wij lazen in Johannes 3:16-18, de Here heeft ons beloofd dat wanneer wij in Hem geloven wij voor eeuwig behouden zijn. Wanneer wij de Bijbel, het Woord van de Here niet kennen onthouden wij ons zelf  heel veel.

Het voorbeeld van de eerdergenoemde uitverkiezingleer maakt ons duidelijk dat een mens belast en bedrukt door het leven gaat. Zondag aan zondag tweemaal naar de kerk gaan, kerkdiensten van minstens anderhalf uur over je heen gaan en aan het einde van het leven hópen op behoudenis, dat is toch vreselijk? Daarom is het zo belangrijk dat wij de Bijbel lezen en bijbelstudieavonden bezoeken. Daardoor worden wij gevormd, gevormd voor moeilijke -, maar óók voor goede dagen in ons leven. Door kennis van het Woord van de Here worden wij gewapend en bestand tegen geesten, geestelijke zaken die niet van de Heer zijn maar ons van Hem afdrijven. Denk hierbij eens aan de zogenaamde wetenschappelijke ontkenning van de schepping zoals deze in Genesis 1 tot ons komt door Cees Dekker en de zijnen.

Het zicht op de Heer Jezus wordt door de ID theorie verduisterd wanneer wij geen kennis van het geopenbaarde Woord hebben. De Bijbel hebben wij nodig als wapen tegen de “wind van leer”, tegen zogenaamde wetenschappelijke inzichten.

Zo kunnen wij bijvoorbeeld van Efeze 6:10-18 leren hoe wij weerstand kunnen bieden tegen vreemde “wind van leer”, tegen geesten die niet uit God zijn:

“10 Voorts, weest krachtig in de Here en in de sterkte zijner macht. 11 Doet de wapenrusting Gods aan, om te kunnen standhouden tegen de verleidingen des duivels; 12 want wij hebben niet te worstelen tegen bloed en vlees, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers dezer duisternis, tegen de boze geesten in de hemelse gewesten. 13 Neemt daarom de wapenrusting Gods, om weerstand te kunnen bieden in de boze dag en om, uw taak geheel vervuld hebbende, stand te houden. 14 Stelt u dan op, uw lendenen omgord met de waarheid, bekleed met het pantser der gerechtigheid, 15 de voeten geschoeid met de bereidvaardigheid van het evangelie des vredes; 16 neemt bij dit alles het schild des geloofs ter hand, waarmede gij al de brandende pijlen van de boze zult kunnen doven; 17 en neemt de helm des heils aan en het zwaard des Geestes, dat is het woord van God. 18 En bidt daarbij met aanhoudend bidden en smeken bij elke gelegenheid in de Geest, daartoe wakende met alle volharding en smeking voor alle heiligen.”

De “Wapenrusting Gods” waar dit Schriftgedeelte over spreekt, al deze wapens, kunnen wij alleen verwerven als wij trouw aan de Here en Zijn Woord zijn. Wij zullen daarom goed moeten letten op lectuur wij tot ons nemen, want wat wij lezen nemen wij óók in ons op, bewust of onbewust. Het is nooit waardevrij wat wij aanhoren, lezen of op de Tv zien, er blijft altijd iets in onze gedachten en geheugen hangen.

Dit gaat op voor alles wat wij tot ons nemen, of het nu een bedenkelijke lering is of een succesverhaal over een geweldige gemeente die een bepaalde leer of methode aanhangt.

Waarom zouden wij ons de rust laten afnemen die de Heer Jezus geeft?
De Heer zegt in Mattheüs 11:28;

28 Komt tot Mij, allen, die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust geven; 29 neemt mijn juk op u en leert van Mij, want Ik ben zachtmoedig en nederig van hart, en gij zult rust vinden voor uw zielen;

Hij heeft ons rust beloofd, rust vinden voor onze zielen die wij in moeilijke tijden zo hard nodig kunnen hebben.

Als eerste hebben wij Johannes 4:1-4 gelezen en vers 1 zegt:

“Geliefden, vertrouwt niet iedere geest, maar beproeft de geesten, of zij uit God zijn; want vele valse profeten zijn in de wereld uitgegaan”.

Met deze tekst wil ik besluiten, de apostel Johannes wijst ons er op dat wij gezonde, geestelijke, achterdocht moeten hebben als wij staande willen blijven in het geloof. Dit betekent ook dat wij moeten toetsen wat ons wordt aangeboden door soms bekende schrijvers en sprekers. Er zijn voorbeelden te over van bijbelgetrouwe leraren die op een bepaald punt in hun leven in hun denken een totale omslag hebben gemaakt. Soms door een bepaalde studie, soms omdat ze succes en aanzien geproefd hebben in hun leven. Maar altijd zullen wij moeten bedenken dat deze mensen zich hebben laten misleiden terwijl ze soms goede bedoelingen hebben gehad. Er is in hun denken, hun streven een verkeerde geest toegelaten en daarom mogen wij hen als mens niet afschrijven maar beoordelen op hun daden en daar naar handelen, soms hen verlaten.

Onze verantwoordelijkheid hebben wij zelf in handen, wij moeten ons wapenen zoals Efeze 6:10-13 zegt:

“10 Voorts, weest krachtig in de Here en in de sterkte zijner macht. 11 Doet de wapenrusting Gods aan, om te kunnen standhouden tegen de verleidingen des duivels; 12 want wij hebben niet te worstelen tegen bloed en vlees, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers dezer duisternis, tegen de boze geesten in de hemelse gewesten. 13 Neemt daarom de wapenrusting Gods, om weerstand te kunnen bieden in de boze dag en om, uw taak geheel vervuld hebbende, stand te houden.’

Amen.

Terug naar document-overzicht
Dit artikel wordt u aangeboden door Het BijbelArchief.
Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben over dit artikel kunt u contact opnemen met de aanbieder.