Gods Plan en Oogmerk met de Eeuwen (6)

Gods Plan en Oogmerk met de Eeuwen

Hoofdstuk 06: De tegenwoordige boze wereld.

Terwijl deze Bedeling de ’Bedeling van de genade’ is, en het Gods bedoeling is, gedurende deze Bedeling een ’Volk voor Zijn Naam’ te vergaderen, namelijk de Gemeente; wordt de wereld, waaruit deze Gemeente vergaderd wordt, genoemd:
’De tegenwoordige boze wereld’
Galaten 1:4: ’die Zichzelf gegeven heeft voor onze zonden, om ons te trekken uit de tegenwoordige boze wereld’.
 
Dat deze eeuw ’boos’ is, ziet men aan het karakter van haar beschaving. Nadat het Evangelie bijna 2000 jaar gepredikt is, is de wereld in een veel erger toestand, dan in de dag van Christus. En het ziet er naar uit, dat zij voortijlt naar een of andere grote crises. De geest der wetteloosheid hangt in de lucht, en niettegenstaande alle pogingen hem te onderdrukken, wordt zij op een vreemde wijze onhandelbaar en verdorven, en is vastbesloten te breken met alle gezag en wet.

Hoe moeten wij dit verklaren? Heeft God Zijn controle over de wereld verloren, en heeft Hij aan een andere toegestaan zijn zin door te drijven? Het antwoord hierop, is dat gedurende deze Bedeling twee aan elkaar tegenovergestelde machten op de wereld werkzaam zijn. De Heilige Geest, die zich bezig houdt met het lichaam van de Gemeente bijeen te vergaderen en de ’geest van het boze’. In Cor. 2:12 worden ze ’de Geest uit God’ en de geest der wereld’ genoemd.

Johannes noemt ze in 1 Joh. 4:5-6 ’de Geest der waarheid’ en ’de geest der dwaling’. De ’geest der dwaling’ is de bron van alle ’kracht en dwaling’, (2 Thes. 9-11) ’Daarentegen is diens komst naar de werking des satans met allerlei krachten tekenen en bedrieglijke wonderen, en met allerlei verlokkende ongerechtigheid, voor hen, die verloren gaan, omdat zij de liefde tot de waarheid niet aanvaard hebben, waardoor zij hadden kunnen behouden worden. En daarom zendt God hun een dwaling, die bewerkt, dat zij de leugen geloven’, die heden ten dage in de wereld is, en daar het ’Einde van deze Eeuw’ nadert, worden deze krachten snel vermenigvuldigd, en er is de uiterste waakzaamheid toe nodig om niet in hun netten verstrikt te geraken.

Evenals in de Gemeente de Heilige Geest woont en zij door Hem geleid wordt, zo woont in de wereld buiten de Gemeente de ’geest der verleiding’ en wordt deze wereld daardoor geleid, 1 Cor. 2:12: ’Wij nu hebben niet de geest der wereld ontvangen, maar de Geest uit God, opdat wij zouden weten, wat ons door God in genade geschonken is’, of wel geleid door de onheilige geest.

En evenals de Heilige Geest een Persoon is, zo is ook de geest der wereld een persoon. Ef. 2:1-2: ’Ook u, hoewel gij dood waart door uw overtredingen en zonden, waarin gij vroeger gewandeld hebt overeenkomstig de loop dezer wereld, overeenkomstig de overste van de macht der lucht, van de geest, die thans werkzaam is in de kinderen der ongehoorzaamheid,’.

Hieruit zien we, dat de ’geest van deze wereld’, satan is. Toen de wereld Gods Zoon kruisigde, weigerde zij Gods heerschappij, en zij verkoos Bar-Abbas boven Christus, op deze wijze satan verheffende in de positie van de ’god dezer eeuw’, want over satan wordt nimmer gesproken, als van de ’god van enige andere eeuw’, dan van deze. Het was satans eerzucht om aan God gelijk te zijn, dit veroorzaakte zijn val. Jes. 14:12-14: ’Hoe zijt gij uit de hemel gevallen, gij morgenster, zoon des dageraads; hoe zijt gij ter aarde geveld, overweldiger der volken! En gij overlegdet nog wel: Ik zal ten hemel opstijgen, boven de sterren Gods mijn troon oprichten en zetelen op de berg der samenkomst ver in het noorden; ik wil opstijgen boven de hoogten der wolken, mij aan de Allerhoogste gelijkstellen’, en tot nu toe heeft hij deze eerzucht niet opgegeven, en het is zijn plan en zijn doel zichzelf in de persoon van de antichrist te verheffen, (in wie hij wonen zal) en te zitten in de ’tempel Gods’ (de herbouwde Joodse Tempel), als god, en in het bezit van een volk te zijn, dat hem als zodanig zal aanbidden.

2 Thes. 2:3-4: ’Laat niemand u misleiden, op welke wijze ook, want eerst moet de afval komen en de mens der wetteloosheid zich openbaren, de zoon des verderfs, de tegenstander, die zich verheft tegen al wat God of voorwerp van verering heet, zodat hij zich in de tempel Gods zet, om aan zich te laten zien, dat hij een god is’.
Openbaring 13:4: ’en zij aanbaden de draak, omdat hij aan het beest de macht gegeven had, en zij aanbaden het beest, zeggende: Wie is aan het beest gelijk? en: Wie kan er oorlog tegen voeren?’
Openbaring 13:11-12: ’En ik zag een ander beest opkomen uit de aarde en het had twee horens als die van het Lam, en het sprak als de draak.
 12  En het oefent al de macht van het eerste beest voor diens ogen uit. En het bewerkt, dat de aarde en zij, die daarop wonen, het eerste beest zullen aanbidden, welks dodelijke wond genezen was.’

De dag des mensen
Deze Bedeling wordt in de Schriften ’de dag des mensen’ genoemd. Paulus zegt, terwijl hij aan de Corinthe schrijft: ’Nu raakt het mij zeer weinig, of ik al door u of door enig menselijk gericht beoordeeld word. Ja, ook mijzelf beoordeel ik niet’. De kanttekening bij de Oude Vertaling spreekt van - de dag des mensen - (1 Cor. 4:3)

Deze dag is de ’dag van de verheerlijking van de mens’. De dag, waarop de werken van de mens verheerlijkt en geprezen zullen worden. Wij kunnen de grote vlucht, die de wetenschap en de kennis van de mechaniek enz., deze laatste honderd jaar, buiten Gom om, genomen heeft, niet anders verklaren, dan door de veronderstelling, dat er een ’bovenmenselijk wezen’ bestaat, die deze kennis verschaft en die alles wat deze kennis betreft, onder zijn toezicht heeft. En het is van belang op te merken, dat het niet de nakomelingen van Set waren, de godvrezende mensen van de Anti Diluviaanse Bedeling, maar de nakomelingen van Kaïn, de goddeloze mensen van die periode, die de bewerking van het metaal, en de muziekinstrumenten uitvonden (zonder twijfel voor hun genoegen) en die de grote steden bouwden voor handels- en andere doeleinden.

Wel nu, wij weten, dat satans evangelie is, het ’evangelie van de vooruitgang’. Dit evangelie predikte hij aan Eva in de Hof van Eden, toen hij haar beloofde dat, wanneer zij eten zou van de vrucht, haar ogen zouden geopend worden, en zij en Adam ’ALS GOD’ zouden zijn, kennende het goed en het kwaad. (Gen. 3:5) ’maar God weet, dat ten dage, dat gij daarvan eet, uw ogen geopend zullen worden, en gij als God zult zijn, kennende goed en kwaad’.

Het was de belofte van ’kennis’, die de val van het menselijke ras veroorzaakte, en toen Adam en Eva satans raad opvolgde, leverden zij het ras over aan zijn leiding en aan zijn ontworpen programma.

Het is niet aannemelijk, dat de Heilige God aan het goddelijke ras van Kaïn, de kennis zou schenken van dingen uit te vinden, die zouden leiden tot de val van de mens, en medewerken zou tot het feit van de zondvloed. Noch ook kan men veronderstellen, dat een God van liefde aan de mens de kennis zou schenken, die hem in staat zou stellen zulke helse oorlogsinstrumenten uit te vinden, als we heden ten dage zien. Het is dus duidelijk, dat er aan het hoofd van het ’wereld systeem’ een ’bovenmenselijk wezen’ staat en dat zijn naam - satan - is. Zijn programma is dus duidelijk: zonder God een schitterende beschaving op te bouwen.

De frase ’Christelijke beschaving’ is een uitvinding van de ’god dezer Eeuw’. Iets dergelijks kan niet bestaan, want Christendom en Beschaving hebben niets met elkaar gemeen. Zonder Christus is het niet mogelijk, dat er een Christelijke Beschaving bestaat, wanneer Hij wederkomt, zal Hij de beschaving van deze Eeuw, waar men zo prat op gaat, te niet doen, en zal Hij een NIEUWE BESCHAVING vormen, waarover satan geen macht zal hebben, want hij zal als een gevangene in de afgrond blijven.

Het is duidelijk, dat wanneer deze wereld tot een geschikte verblijfplaats gemaakt zou kunnen worden, buiten God om, er geen meesterlijker leider gevonden zou kunnen worden, dan satan, en dat, wanneer hij dit niet tot stand heeft kunnen brengen, dit niet zijn schuld is, maar de oorzaak, hiervan gezocht moet worden in de eigenzinnigheid van de mens.

In het Nieuwe Testament wordt slechts van twee klassen van mensen gesproken, namelijk ’de kinderen van God’ en ’de kinderen des duivels’. Wij vinden dit in 1 Johannes 3:10: ’Hieraan zijn de kinderen Gods en de kinderen des duivels kenbaar: een ieder die de rechtvaardigheid niet doet, is niet uit God, evenmin als wie zijn broeder niet liefheeft.’ en deze worden in Ef. 2:2 genoemd: ’kinderen der ongehoorzaamheid’.

Tussen deze beide klassen van mensen is geen mogelijkheid van verbinding, zo iets als een ’broederschap des mensen’ kan daarom ook niet bestaan, waaronder gewoonlijk begrepen wordt de verbinding vaan alle godsdienstige lichamen en sekten, zoals Christenen, Joden, Atheïsten, Mohammedanen, Boeddhisten enz., in één federatie van godsdiensten.

Het woord ’ongehoorzaam’ betekent: ’hardnekkige opstandigheid’. Hoe nutteloos is dan de poging van de ’kinderen der ongehoorzaamheid’ om de aarde tot een aangenamer verblijfplaats te maken voor de mens, en te trachten een millennium te gronden, samengesteld uit alle godsdienstige lichamen, wanneer de grote masse van de mensheid in een ’hardnekkige opstand’ tegen God verkeert, en niet wil, dat Zijn Zoon over hen regeert, maar zich elke inspanning getroost, teneinde een goddeloze beschaving voort te brengen en de weg te banen voor satans meesterwerk, ’de mens der zonde’.

Satan is de ’verleider der wereld’. (Openb. 12:9: ’En de grote draak werd op de aarde geworpen, de oude slang, die genaamd wordt duivel en de satan, die de gehele wereld verleidt; hij werd op de aarde geworpen en zijn engelen met hem’.) Hij verwekt een valse hoop en misleidt door: ’de verleiding van de rijkdom’ (Matth. 13:22) en door de ’verleiding van de zonde’ (Hebr. 3:13) en door ’de verlokkende onrechtvaardigheid’ (2 Thes. 2:9-11).

Hij veroorzaakt de ’beoefening van de verbeelding’ en door middel van ’sterke zinsbegoochelingen’ en door ’verleidende geesten’ tracht hij de mensen geloof te doen slaan aan zijn plannen voor verbetering van de wereld.

Zijn voorstanders wijzen op de toename en de groei van de wereldschappelijke kennis en op de uitvindingen, en op de grote vooruitgang bij de land-, lucht- en zeemachten. Ook wijzen ze op de uitvindingen en verbeteringen, die de arbeid verlicht en het huishoudelijk gemak bevorderen, of op de grote filantropie van de mensheid, die geld geven voor faculteiten, leesbibliotheken, ziekenhuizen, ontwikkelingshulp en andere liefdadige instellingen, daarbij vergetende, dat deze dingen slechts tot stoffelijke hulp dienstig zijn en weinig hebben uit te staan met het zedelijke karakter, en het feit voorbijziende, dat de tegenwoordige wereld op een vulkaan leeft, wiens inwendige een schuimende ketel is van sociale onrust en van commerciële verdorvenheid.

Toen ’de god dezer wereld’ inzag, dat hij de Gemeente niet door vervolging kon uitroeien, veranderde hij zijn tactiek en tracht hij nu door middel van verleiding haar pogingen te neutraliseren. Zijn methode is om haar pogingen (van de Gemeente dus) voor de evangelisatie van de wereld om te zetten in methoden voor sociale verbeteringen en op deze wijze de wereld tot een aangename verblijfplaats te maken, hierbij vergetende, dat evenmin als de natuurlijke mens door ’beschaving’ geestelijk gered kan worden, dit ook niet bij de wereld het geval is, en dat daarom alle pogingen om de wereld te behouden door haar ’sociale verbeteringen’ te schenken, nutteloos zijn. En wanneer de Gemeente haar hulp aan deze methode schenkt, zo erkent zij daarmee, dat de wijze waarop Christus de wereld redt, onvoldoende is, en op deze wijze schakelt zij de kracht van het Evangelie uit.

Vele Christenen geven liever grote sommen uit voor de ’sociale, intellectuele- en stoffelijke verbeteringen van de wereld’, dan voor de Evangelisatie van de wereld. Zij gaan zelfs verder en vormen verenigingen, die tot doel hebben de ’tegenstrijdige’ maatschappelijke toestanden te onderzoeken, zoals armoede, ondeugd, onkunde enz. Ze benoemen specialisten met hoge salarissen om dit alles te onderzoeken en te trachten de oorzaak op te sporen van al de zonde en leed, dat in de wereld is, maar zij vergeten, dat zij dan alleen hun geld weggooien, want eeuwen geleden zei de Bijbel reeds, dat DE OORZAAK VAN ALLES DE ZONDE IS.
 Als de beste bestrijdingsmethode is, dat we de oorzaak daarvan vernietigen, laat de Gemeente dan door middel van de Bijbel, proberen het individu te behouden, (Het Bloed van Jezus Christus reinigt ons van alle zonden. De oorzaak is dan weg) en hierdoor tevens de maatschappij te redden.

De algemene opvatting is, dat alle ’maatschappelijke ziekten’ hun oorzaak vinden in de omgeving of de omstandigheid van de mens, terwijl de oorzaakechter juist te vinden is IN DE MENS ZELF. Dat wil zeggen dat de mens ’wedergeboren’ moet worden door de Heilige Geest. Het schijnt, dat alle plannen om de wereld tot een plaats te maken, waar men beter kan leven, tot resultaat heeft, dat de mens een wereld bouwt, waar men beter kan ’zondigen, daar zij de gemakkelijkheid om te zondigen juist doet toenemen.

’De god dezer Eeuw’ weet, dat wanneer de Gemeente zich uitsluitend zou wijden aan het werd van de ’WERELD EVANGELISATIE’ hij zijn taak zou moeten opgeven tot het bouwen van zijn ’beschavingsstructuur’, zodat hij ervoor zorgt haar in zijn macht te houden, en de tijd van haar opname (1 Thes. 4:15-18:’Want dit zeggen wij u met een woord des Heren: wij, levenden, die achterblijven tot de komst des Heren, zullen in geen geval de ontslapenen voorgaan, want de Here zelf zal op een teken, bij het roepen van een aartsengel en bij het geklank ener bazuin Gods, nederdalen van de hemel, en zij, die in Christus gestorven zijn, zullen het eerst opstaan; daarna zullen wij, levenden, die achterbleven, samen met hen op de wolken in een oogwenk weggevoerd worden, de Here tegemoet in de lucht, en zo zullen wij altijd met de Here wezen. Vermaant elkander dus met deze woorden’.) uit te stellen, evenals farao trachtte Israël in Egypte te houden, door hen steden van steen, Ramses en Pithon te doen bouwen.

Met dit doel houdt hij haar bezig met het maken van ’stenen zonder stro’ en verblindt op deze wijze haar ogen voor het licht van het ’heerlijke Evangelie van Christus’, bijvoorbeeld de leer van de Prae Millennianistische Komst van de Heer, omdat hij weet, dat wanneer de Gemeente daar een blik opkrijgt, zij weigeren zal langer te werken aan de plannen tot ’verbetering van deze wereld’.

Het verenigen van de naties van de aarde is een opzet, teneinde Gods oordeel over Babel te niet te doen, en het werk van de bouw van de toren te hervatten, dat ten doel heeft’Naam voor de mens te maken’ (Genesis 11:1-9) De gehele aarde nu was een van taal en een van spraak. Toen zij oostwaarts trokken, vonden zij een vlakte in het land Sinear, waar zij zich vestigden. En zij zeiden tot elkander: Welaan, laten wij tichelen maken en die goed bakken. En de tichel diende hun tot steen en het asfalt diende hun tot leem. Ook zeiden zij: Welaan, laten wij ons een stad bouwen met een toren, waarvan de top tot de hemel reikt, en laten wij ons een naam maken, opdat wij niet over de gehele aarde verstrooid worden. Toen daalde de Here neder om de stad en de toren, die de mensenkinderen bouwden, te bezien, en de Here zeide: Zie, het is een volk en zij allen hebben een taal. Dit is het begin van hun streven; nu zal niets van wat zij denken te doen voor hen onuitvoerbaar zijn. Welaan, laat Ons nederdalen en daar hun taal verwarren, zodat zij elkanders taal niet verstaan. Zo verstrooide de Here hen vandaar over de gehele aarde, en zij staakten de bouw van de stad. Daarom noemt men haar Babel, omdat de Here daar de taal der gehele aarde verward heeft en de Here hen vandaar over de gehele aarde verstrooid heeft’.
 Twee aan elkaar ’onderscheiden lichamen’ worden tijdens deze ’tegenwoordige boze Eeuw’ gevormd:
1. Het Lichaam van Christus - de Gemeente,
2. Het lichaam van de antichrist.

Het eerste wordt door Gods Geest (de Heilige Geest) (1 Cor. 12:3-13: ’Daarom maak ik u bekend, dat niemand, door de Geest Gods sprekende, zegt: Vervloekt is Jezus; en dat niemand kan zeggen: Jezus is Here, dan door de Heilige Geest. Er is verscheidenheid in genadegaven, maar het is dezelfde Geest; en er is verscheidenheid in bedieningen, maar het is dezelfde Here; en er is verscheidenheid in werkingen, maar het is dezelfde God, die alles in allen werkt. Maar aan een ieder wordt de openbaring van de Geest gegeven tot welzijn van allen. Want aan de een wordt door de Geest gegeven met wijsheid te spreken, en aan de ander met kennis te spreken krachtens dezelfde Geest; aan de een geloof door dezelfde Geest en aan de ander gaven van genezingen door die ene Geest; aan de een werking van krachten, aan de ander profetie; aan de een het onderscheiden van geesten, en aan de ander allerlei tongen, en aan weer een ander vertolking van tongen. Doch dit alles werkt een en dezelfde Geest, die een ieder in het bijzonder toedeelt, gelijk Hij wil. Want gelijk het lichaam een is en vele leden heeft, en al de leden van het lichaam, hoe vele ook, een lichaam vormen, zo ook Christus; want door een Geest zijn wij allen tot een lichaam gedoopt, hetzij Joden, hetzij Grieken, hetzij slaven, hetzij vrijen, en allen zijn wij met een Geest gedrenkt’.) en het tweede door de geest van de boze vergaderd, welke laatste geest nu werkt in de ’kinderen der ongehoorzaamheid’. (Ef 2:1-2: ’Ook u, hoewel gij dood waart door uw overtredingen en zonden, waarin gij vroeger gewandeld hebt overeenkomstig de loop dezer wereld, overeenkomstig de overste van de macht der lucht, van de geest, die thans werkzaam is in de kinderen der ongehoorzaamheid’.)

Het onderscheid, dat er tussen het ’lichaam’, dat door de geest van het boze en dat door de Heilige Geest wordt gevormd, bestaat hierin, dat het tweede verenigd is met ’Zijn Levend Hoofd’ (Christus - Ef. 1:20-23: ’die Hij heeft gewrocht in Christus, door Hem uit de doden op te wekken en Hem te zetten aan zijn rechterhand in de hemelse gewesten, boven alle overheid en macht en kracht en heerschappij en alle naam, die genoemd wordt niet alleen in deze, maar ook in de toekomende eeuw. En Hij heeft alles onder zijn voeten gesteld en Hem als hoofd boven al wat is, gegeven aan de gemeente, die zijn lichaam is, vervuld met Hem, die alles in allen volmaakt’.), terwijl het eerste geen levend hoofd bezit, daar het slechts een ’organisatie’is, en het ’Lichaam van Christus’ een Organisme’.

Sinds de val en de dood van Adam is het menselijke ras ’zonder Hoofd’ geweest, maar wanneer het lichaam of de organisatie, die de geest van de boze (satan) bezig is te vormen, klaar zal zijn, zal hij (satan) het ’hoofd’ daarvan voortbrengen, namelijk de antichrist, op deze wijze de Goddelijke orde omkerende van eerst het Hoofd (Christus) en daarna het Lichaam - de Gemeente.

Er wordt ons gezegd, dat de Heer bij zijn Tweede Komst twee aan elkaar onderscheiden lichamen zal afzetten en straffen. Jesaja 24:21: ’En te dien dage zal het geschieden, dat de Here bezoeking zal brengen over het heer der hoogte in den hoge en over de koningen der aarde op de aardbodem.’

1.De luchtbewoners, die in de hemelse sfeer leven. Dit zijn satan en de ’geestelijke boosheden in de lucht’ (Ef. 6:12: ’want wij hebben niet te worstelen tegen bloed en vlees, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers dezer duisternis, tegen de boze geesten in de hemelse gewesten’)

2.De ’koningen der aarde’. Dat zijn de anti-christelijke wereldmachten, vertegenwoordigd door de ’tien verbonden koningen’ onder de controle van de antichrist op deze aarde. (Openb. 19:17-21: ’En ik zag een engel staan op de zon en hij riep met luider stem en zeide tot alle vogels, die in het midden des hemels vlogen: Komt, verzamelt u tot de grote maaltijd Gods, om te eten het vlees van koningen en het vlees van oversten over duizend en het vlees van sterken en het vlees van paarden en van hen, die daarop zitten, en het vlees van allen, vrijen en slaven, kleinen en groten. En ik zag het beest en de koningen der aarde en hun legerscharen verzameld om de oorlog te voeren tegen Hem, die op het paard zat, en tegen zijn leger. En het beest werd gegrepen en met hem de valse profeet, die de tekenen voor zijn ogen gedaan had, waardoor hij hen verleidde, die het merkteken van het beest ontvangen hadden en die zijn beeld aanbaden; levend werden zij beiden geworpen in de poel des vuurs, die van zwavel brandt. En de overigen werden gedood met het zwaard, dat kwam uit de mond van Hem, die op het paard zat; en al de vogels werden verzadigd van hun vlees’.)

De hemelen zullen dan gereinigd zijn van al de ’machten der boosheid’ en hun plaatsen zullen worden ingenomen door Christus en Zijn heiligen, die de Gemeente vormen, en zij zullen gedurende het Millennium heersen vanuit de hemelen over de aarde, zoals thans satan en zijn horden dit doen. Openb. 20:4: ’En ik zag tronen, en zij zetten zich daarop, en het oordeel werd hun gegeven; en ik zag de zielen van hen, die onthoofd waren om het getuigenis van Jezus en om het woord van God, en die noch het beest noch zijn beeld hadden aangebeden en die het merkteken niet op hun voorhoofd en op hun hand ontvangen hadden; en zij werden weder levend en heersten als koningen met Christus, duizend jaren lang’.

Terug naar document-overzicht
Dit artikel wordt u aangeboden door Het BijbelArchief.
Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben over dit artikel kunt u contact opnemen met de aanbieder.