Over de geestesdoop

Over de geestesdoop

“Want door één Geest zijn wij allen tot één lichaam gedoopt, hetzij Joden, hetzij Grieken, hetzij slaven, hetzij vrijen, en allen zijn wij met één Geest gedrenkt”
1 Corinthe 1:13

“In Hem zijt ook gij, nadat gij het woord der waarheid, het evangelie uwer behoudenis, hebt gehoord; in Hem zijt gij, toen gij gelovig werdt, ook verzegeld met de Heilige Geest der belofte”   Efeze 1:13

Prof. Dr. Reinhard Franzke schrijft over dit thema in “Anti Okkultismus Info” (nr. 10/2000):

Het begrip geestesdoop bestaat helemaal niet in de Bijbel; de Schrift spreekt over de doop met de Heilige Geest . ... Bij de geestesdoop moeten gelovigen kracht en energie (voor hun dienst) ontvangen   totdat zij als door de bliksem getroffen achterover op de rug vallen. Achter deze praktijk gaat de voorstelling schuil;

  • Dat de Heilige Geest een energie is, die in hoeveelheden of porties afgegeven wordt;
  • Dat gelovigen een soort batterij zijn, die voortdurend gevuld op opgeladen moet worden
  • Dat voorgangers of evangelisten een soort kanaal of medium zijn met energetische krachten;
  • Dat de Heilige Geest gelovigen doet, sidderen, spartelen, ongecontroleerd lachen, als dieren roepen, In rijen om vallen, enz.

Daarbij komt de vraag op: Is de Heilige Geest, waarvan de Bijbel getuigt, inderdaad een soort Rambo, zoals Hollywoodfilms het voorstellen, of is de Heilige Geest een soort weten en geweten, die ons op uiterst zachte wijze leidt, en ons veerkracht verschaft? Voor beantwoording van deze vraag willen wij individuele aspecten van de Heilige Geest aan de hand van de Schrift uitwerken, en wel zo kort mogelijk. Ter verdieping wordt naar de literatuur van Bühne, Seibel en Ebertshduser verwezen.

De Heilige Geest
A) Wat is de Heilige Geest?
De Heilige Geest is een Persoon; Hij is geen kracht of energie en al helemaal geen toverkracht, Die wij kunnen bevelen, de werkelijkheid naar onze wil, op onze tijd en ten onzen gunste te veranderen. Hij is geen kracht, die benen langer maakt en ook geen kracht die mensen massaal omverwerpt.

B) Welke taken heeft de Heilige Geest? De Heilige Geest

  • Is de Trooster en verleent bijstand (Joh. 14:15, 26; Joh.16:15), Hij opent de ogen voor de waarheid van de zonde, van de gerechtigheid en het gericht;
  • Is een Leraar, Die ons in de waarheid leidt (Joh. 16:13);
  • Zal getuigenis geven van Jezus en gelovigen tot Zijn getuigen maken(Hand. 1:8; Joh. 15:26);
  • Zal Jezus verheerlijken (Joh. 16:14)   en niet lasteren en voor de gek houden;
  • Geeft de ziel kracht, belasteringen en aanvechtingen te verdragen, maar is geen macht, om de wereld, de levensomstandigheden en het lot te beheersen.

c) Waar is de Heilige Geest?
De Heilige Geest is in de gelovigen (1 Cor. 6:19, Joh. 14:17). Het is daarom zinloos, wanneer gelovigen zingen: `Kom, Heilige Geest, kom...’ en de handen vol verwachting naar de hemel uit te strekken, alsof u de lading van een onzichtbare energie vandaar verwacht.

D) Wie beschikt over de Heilige Geest?
Over de Heilige Geest beschikt God respectievelijk Jezus Christus alleen (Joh. 14:26; Joh. 15:26, Hand. 15:26).  en niet de voorganger of de evangelist. In zoverre kan de voorganger de Heilige Geest niet bevelen om te komen, wanneer bij de zogenaamde lofprijs de tijd voor het ontvangen van de `geest’ (of geesten?’) rijp is.

E) Welke weg neemt de Heilige Geest?
De Heilige Geest komt van God, dus in zekere zin van boven en niet van de voorganger via een uitgestrekte arm en de opgelegde hand. De voorganger of evangelist is geen kanaal van goddelijke energie zoals de goeroes of geestesgenezers in de context van het occultisme of (dwaal)leringen uit het Verre Oosten. De Heilige Geest wordt niet via een arm als via een stroom  of waterleiding overgedragen.
Handoplegging en ontvangen van de Heilige Geest hebben niets met elkaar te maken. Bij de uitstorting van de Heilige Geest op de Joden tijdens Pinksteren en op de heidenen werden niet de handen opgelegd. Dit gebeurde slechts bij de bekering van de Samaritanen, de discipelen van Johannes en van Paulus. Uit een tijdelijke parallel kan niet zonder meer tot een oorzakelijkheid besloten worden. Het opleggen van de handen heeft hier slechts een symbolische betekenis in de zin van: jullie behoren van nu af bij ons, bij het lichaam van Christus.

F) Wanneer ontvangen wij de Heilige Geest?
De Heilige Geest ontvangen wij éénmalig bij de wedergeboorte   het is de wedergeboorte.

G) Wie ontvangt de Heilige Geest?
Wie zijn zonden belijdt, zich bekeert en vergeving van zonden ontvangt; wie in Jezus Christus gelooft (Hand. 11:17 vv, Hand. 15:8 vv; Hand. 19:29); wie God gehoorzaam is (Hand. 5:32).

H) Hoe komt men tot geloof?
Door het horen van het Woord Gods (Rom. 10:14 vv, Hand.; 11:20, Hand. 16:32, Hand. 17:12).

I) Waaraan herkent men de ontvangst van de Heilige Geest?
In eerste instantie helemaal niet. Men ziet en bespeurt de Heilige Geest niet. Men valt niet op de rug, en voelt geen kriebels, geen elektrische stroom als in het occultisme, men begint niet automatisch in tongen te spreken. Later herkent men de Heilige Geest aan de vruchten (Gal. 5:22). Wie de Heilige Geest resp. manifestaties van Hem zien of bespeuren wil, komt in botsing met het Woord van God. Daar staat: “Zalig zij die niet gezien hebben en toch geloven” (Joh. 20:29). “De rechtvaardigen leven in geloof en niet in aanschouwen” (2 Cor. 5:7).

Deze bijdrage hebben wij met toestemming van de schrijver gepubliceerd.

Terug naar document-overzicht
Dit artikel wordt u aangeboden door Het BijbelArchief.
Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben over dit artikel kunt u contact opnemen met de aanbieder.