De ware kerk

De ware kerk

’Een bedevaartslied. Van Salomo. Als de Here het huis niet bouwt, tevergeefs  zwoegen de bouwlieden daaraan; als de Here de stad niet bewaart, tevergeefs waakt de wachter’.
Psalm 127:1


De ware kerk 1: ’Vleselijk geloof.’
Het ligt in mijn bedoeling, in een kleine serie aandacht te besteden aan de ge-dachte dat ene kerk zich boven de andere kan stellen en zich de ware Kerk van Christus noemt. Dit kan uiteenlopen van de z.g. ’geesteservaringen’ tot extreme vormen van een kerkleer. Deze studie zal zich op de Bijbel richten en soms schijnbaar van de onderwerpen afwijken. Toch is dit niet het geval want ik probeer door tekstmateriaal tegelijkertijd de kern van het evangelie aan te wijzen. Soms zal het moeilijk zijn om een bepaalde uitwas met Bijbelteksten te weerleggen, dat ligt dan niet aan de Bijbel of aan de uitleg maar omdat de Schrift in zo’n geval ’er aan de haren is bijgesleept’. In dergelijke gevallen is het niet de moeite om ook maar enige tekst te noemen, in dat geval gaan we direct naar de Bijbel en onderzoeken we wat deze zegt. Uiteindelijk denk ik er aan de totale studie in één keer uit te geven, in welke vorm dan ook. In de tussentijd hoop ik u ander studiemateriaal mee te geven na de Bijbelstudieavonden.

Inleiding:
We beginnen met verschillende dwalingen die op dit moment opgang doen, en beginnen met de Pinksterbeweging die zich in een vormen presenteert, ze maken veel gebruik van ’onderafdelingen’ die zich als een zelfstandig instituut presenteren.
Ook wil ik andere dwalingen nader bezien, we kunnen dan denken aan het welvaartsgeloof, de alverzoening en de vrijzinnigheid die ook haar miljoenen verslaat.
Een beperkt aantal van deze clubs:

Women Aglow, dit is een van oorsprong Amerikaanse organisatie die zich op (huis) vrouwen richt. Opvallend is de drang naar Glossolalie (tongentaal), wonderen, profetieën, extreme ervaringen. Full Gospel Business man, dit is een club van zelfstandige ondernemers en zakenmensen in loondienst. Ook hier vinden we wonderen en tekenen als onderdeel van de samenkomsten. Succes is hier een groot goed, men ’pronkt hier tegen elkaar op’. Opvallend is het dat men heel graag in grote auto’s rijdt, Mercedes is in de af-delingen van ons land een favoriet merk. ’Pinkster Conferentie’, vroeger kwam men in Vierhouten bijeen tijdens de  pinksterdagen, tegenwoordig op in de Flevopolder. Ook hier vinden we alle uitwassen die men in de diverse gemeenten kent. Vaak worden nieuwigheden hier geïntroduceerd.

Verder kunnen we de gemeenten noemen die onder vele namen opereren.
Onderling is er veel wrijving en afgunst, elke club zegt de juiste te zijn. Opvallend is het dat ze uiteindelijk allemaal dezelfde dwalingen achterna lopen. Het meeste valt de ’Volle Evangeliebeweging’ op, alsof anderen een half evangelie achterna lopen.

Christus alleen is het volle evangelie:
’Jezus zeide tot hem: Ik ben de weg en de waarheid en het leven; niemand komt tot de Vader dan door Mij. Indien gij Mij kendet, zoudt gij ook mijn Vader gekend hebben. Van nu aan kent gij Hem en hebt gij Hem gezien. Johannes 14:6-7.

Johannes 14: 6 is de kern van het evangelie; ’Ik ben de weg en de waarheid en het leven’, verder is er geen evangelie, Christus alleen. Alles wat we er bij verzinnen is overbodig en mensenwerk, vleselijk geloof. Op dat vleselijk geloof is de Pinksterbeweging gebaseerd en moet steeds opnieuw impulsen krijgen want anders lopen de mensen weg.

In 1902 waren er een stel Bijbelschoolstudenten in Amerika die ’meer’ verwachten van hun geloof, men veegde alle Bijbelteksten op een hoop en kwam tot de ontdekking dat een christen ’gedoopt’ moest zijn in de Heilige Geest. Na uren van gebed en lofprijzing stootte plotseling een jonge vrouw onverstaanbare klanken uit en men nam aan dat dit ’tongentaal’ * was.

* Men kan zich afvragen of dit na die lange meditatie sessie zelfsuggestie was of dat de duisternis haar kans zag omdat deze mensen hun zieleleven wijd opengezet hadden

Vanaf dat moment was het hek van de dam, men legde elkaar de handen op en plotseling brachten ze allemaal de zelfde geluiden voort. Tegenwoordig stelt nog steeds dat die onverstaanbare klanken van de heilige Geest komen maar ik lees in Handelingen 2: 3-12 dat het verstaanbare talen waren.

Lezen: Handelingen 2:3-12.

Binnen de ’Volle Evangelie Gemeente’ zegt men dat de onverstaanbare klanken die ze uitstoten de tongentaal is uit Handelingen en de toehoorders toen des tijds ’een wonder aan hun oren’ ondergingen, ze verstonden als hun taal volgens deze uitleg. Als we de genoemde teksten lezen zien we dat dit typisch een uitleg is die er ’aan de haren is bijgesleept’, laten we maar eenvoudig geloven wat de Bijbel er van zegt.

Ook andere ’wonderen en tekenen’ die deze groepen claimen berusten op ei-genmachtige uitleg van Bijbelteksten. Zo lezen we in 1 Petrus 2:24 het volgende:

’en door zijn  striemen zijt gij genezen.’  1 Petrus 2:24b

Dus zeggen de Charismatische voorgangers; ’Door Zijn striemen zijn wij genezen, dus we worden genezen’. Aardig natuurlijk, maar vóór vers 24 en ná dat vers staat er nog iets en wel:

’Want hiertoe zijt gij geroepen, daar ook Christus voor u geleden heeft en u een voorbeeld heeft nagelaten, opdat gij in zijn voetstappen zoudt treden; Die geen zonde gedaan heeft en in wiens mond geen bedrog is gevonden; Die, als Hij gescholden werd, niet terugschold en als Hij leed, niet dreigde, maar het overgaf aan Hem, die rechtvaardig oordeelt; Die zelf onze zonden in zijn lichaam op het hout gebracht heeft, opdat wij, aan de zonden afgestorven, voor de gerechtigheid zouden leven; en door zijn striemen zijt gij genezen. Want gij waart dwalende als schapen, maar thans hebt gij u bekeerd tot de herder en hoeder van uw zielen.’  1 Petrus 2:21-25

Wij zijn genezen van de zonde! Dat heeft niets te maken met ons lichaam en de gebrokenheid daarvan, die gebrokenheid is het gevolg van de zondeval en zal pas tenietgedaan worden als alles is voleindigd. Men haalt bij al de uitwassen in het geloofsleven geestelijke zaken door elkaar, zelfs Israël en de Gemeente wordt naar hartelust door elkaar gehaald.

Neem nu eens de veel (ge) (mis) bruikte teksten uit de Jacobusbrief:

’Is er iemand bij u ziek? Laat hij dan de oudsten der gemeente tot zich roepen, opdat zij over hem een gebed uitspreken en hem met olie zalven in de naam des Heren. En het gelovige gebed zal de lijder gezond maken, en de Here zal hem  oprichten. En als hij zonden heeft gedaan, zal hem vergiffenis geschonken  worden. Belijdt daarom elkander uw zonden en bidt voor elkander, opdat gij genezing ontvangt. Het gebed van een rechtvaardige vermag veel, doordat er kracht aan verleend wordt.’
Jacobus 5:14-16

Heel in het kort wil ik hier het volgende van zeggen:
In vroegere tijden was olie een middel om wonden te verzorgen. Zie: Lukas 10:31-35. (de reiziger en de Samaritaan) In de eerste plaats gaat dit Bijbelgedeelte om zonden, waarvan ziekte en gebrek gevolg van kunnen zijn. Laten we scherp in het oog houden dat Jacobus door en door Joods was.

Ziekte op de nieuwe aarde?
In bepaalde kringen denkt men dus dat lichamelijke genezing ons deel is, maar als we zien naar de nieuwe aarde valt het dat daar óók ziekte kan zijn, deze kan dan op een hele speciale wijze genezen worden: Zie: Openbaring 22:2. Verklaren kan ik dit niet, maar het staat beschreven in de Bijbel en daarom neem ik het voor waar aan.

Tot zo ver de lichamelijke genezing die men zo graag claimt tegenwoordig. Wie meer over genezing wil weten kan eventueel de volgende keer een uitgewerkte  Bijbelstudie van mij krijgen waarin dit dieper wordt uitgediept.

Succes en rijkdom op aarde.
In verschillende kringen wordt succes en rijkdom tijdens het aardse leven gezien als beloning op een godvruchtig leven. Robert Schuller dwingt, als het ware, succes af doormiddel van psychologie, hij stelt dat wanneer je de kansen benut de Here zegen zal geven. Zijn preken druipen van de succesverhalen, Jezus Christus wordt te pas en onpas genoemd maar nooit spreekt hij over het reddende bloed van de Here, terwijl er geschreven staat in:

Handelingen 20:28 verkregen door Zijn bloed’
Efeze 1:7 ’verlossing door Zijn bloed’
1 Petrus 1:18-19 ’het dierbaar bloed van Christus’
Openbaring 5:9 ’gekocht met Zijn bloed’

Schuller spreekt in het openbaar niet over het bloed van Christus om andere religies niet voor het hoofd te stoten. Denk hierbij aan zijn vriendschap met Arafat en de andere moslims.

De leden van de ’Full Gospel Business man’ (Volle Evangelie Zakenlieden), onderdeel van de Pinksterbeweging zijn op zich gelovige mensen en weten zich gered door het Bloed van de Here Jezus Christus.Tóch denken deze mensen dat financieel succes gevolg is van de gelovig leven, dit wordt ingegeven door weinig kennis van de Bijbel. Graag verwijst men in toespraken naar Abraham en Job die ontzettend rijk waren en toch dicht bij de Here leefden.

In de bewuste beweging maakt men weinig of geen onderscheid tussen het Oude en Nieuwe testament, men haalt te pas en te onpas Israël en de Gemeente door elkaar.
De Gemeente heeft geen belofte voor een rijk aards leven, eerder armoede en verdrukking: De Here roept ons zelfs op om geen rijkdom te wensen:

’Verzamelt u geen schatten op aarde, waar mot en roest ze ontoonbaar maakt en waar dieven inbreken en stelen; Maar verzamelt u schatten in de hemel, waar noch mot noch roest ze ontoonbaar maakt en waar geen dieven inbreken of stelen. Want, waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn.’  Matthéüs 6: 19-21

Een mens mag best een goede baan hebben of geld verdienen in een eigen bedrijf maar wanneer dit najagen van geld, macht, aanzien en roem gaat worden zit het goed fout. De fout wordt al gemaakt op het moment dat men beweerd dat succes gevolg is van het juiste geloof. De Here zei het heel anders, Hij bezat niets maar gaf Zichzelf helemaal tot ons welzijn:

’En Jezus zeide tot hem: De vossen hebben holen en de vogelen des hemels nesten, maar de Zoon des mensen heeft geen plaats om het hoofd neer te leggen.’
Matthéüs 8: 20

Er zijn enkele extreme Pinksterpredikers die beweren dat ’Jezus’ rijk geweest is op aarde en dat Zijn volgelingen dus ook recht hebben op grote rijkdommen. Die bewering staven ze op één (halve) Bijbeltekst waar staat:

’Toen dan de soldaten Jezus gekruisigd hadden, namen zij zijn klederen en maakten daarvan vier delen, voor iedere soldaat een deel, en zijn onderkleed. Dit kleed nu was zonder naad, aan een stuk geweven. Zij zeiden dan tot elkander: Laten wij dit niet scheuren, maar erom loten, voor wie het zijn zal; zodat het schriftwoord vervuld werd: Zij hebben mijn klederen onder elkander verdeeld en over mijn kleding hebben zij het lot geworpen. Dit hebben dan de soldaten gedaan.’  Johannes 19:23-24

Wie zo’n kleed kon kopen was inderdaad rijk, maar het wil niet zeggen dat de Here Jezus zo’n kleed heeft gekocht! Nee, vrijwel zeker heeft Hij dit kleed gekregen, Hij werd óók in het graf bij de rijken gelegd omdat Hij door (rijke) vrouwen werd onderhouden.
Wie dus durft te beweren dat de Here rijk was op aarde doet dit alleen als rechtvaardiging voor zijn eigen hebzucht. We kunnen rustig concluderen dat een christen op aarde niet in rijkdom kán leven want we zijn niet meer dan onze Meester die op een geleende ezel reed.

Geloven en niet zien:
Een Christen leeft vanuit het geloof volgens de Bijbel en daar komt geen ervaring of zien bij:

´Want in die hoop zijn wij behouden. Maar hoop, die gezien wordt, is geen  hoop, want hoe zal men hopen op hetgeen men ziet? Indien wij echter hopen op hetgeen wij niet zien, verwachten wij het met volharding. En evenzo komt de Geest onze zwakheid te hulp; want wij weten niet wat wij bidden zullen naar behoren, maar de Geest zelf pleit voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen. En Hij, die de harten doorzoekt, weet de bedoeling des Geestes, dat Hij namelijk naar de wil van God voor heiligen pleit.´
Romeinen    8: 24 -27

Wie zegt Christen te zijn en toch steunt op ervaringen en belevingen mag zich wel eens afvragen waarop het geloof gebouwd is, op Christus of op zichtbare zaken. Tijdens vele conferenties van charismatische- en pinkstergelovigen volgt de ene ervaring na de andere. Persoonlijk heb ik ervaren dat er steeds extremer zaken gezocht werden en dat de geloof daar helemaal op gebouwd werd. Romeinen 8 zegt ons dat we moeten geloven zonder zichtbare zaken en ik ben er van overtuigd dat ervaringsgeloof een doodlopend geloof is zodra de zorgen en problemen aan de horizon opdoemen.

Vlaggen in de geest.
Eens hoorde ik een voorganger zeggen dat Christus verwacht dat we tot ere van hem zwaaien met vlaggen. Ik heb nog nooit zo’n waanzin gehoord, wáár staat in de Bijbel dat dit gevraagd wordt en nergens in de Bijbel kan ik aanknopingspunten vinden voor de kleurenleer die men aan die vlaggenparade verbindt. Deze kleurenleer komt rechtstreeks uit de New Age, vlaggen en de andere ervaringen komen óók uit de New Age.

Ik weet dat rood in de Bijbel centraal staat, het reddende rode Bloed van Christus en juist in die kleur vlaggen ze niet!

Wist u dat vele ’grote’ pinksterleiders eerst in de verschillende New Age richtin-gen hebben rondgezworven? Wist u dat ze bijna allemaal leringen uit die richting hebben overgebracht naar de charismatische - pinksterbeweging? Wie in de duisternis heeft verkeert is heel vatbaar voor duistere zaken, óók na z’n bekering.

We moeten ná onze bekering allemaal ’afsterven aan ons eigen ik’, dat wil zeggen dat we de oude mens steeds weer opnieuw moeten onderdrukken. Wie zegt dat hij, of zij, na de bekering geen strijd meer heeft is een leugenaar en heeft daarmee de eerste stap gezet op de weg naar de zonde.

Als nu een Pinkster- of Charismatische voorganger zijn oude fouten opnieuw oppakt en verpakt als zijnde van de Heilige Geest lijkt het allemaal wel vroom en prachtig maar het is en blijft de invloed van de duisternis.

Neem nu eens Simon de Tovenaar, hij verbijsterde de mensen voor zijn bekering met wonderen en tekenen, de mensheid dacht dat het van God kwam. Toen hij tot geloof kwam was alle glamour verdwenen en was hij één van de vele gemeenteleden, zonder enige invloed. Op een gegeven moment zag hij dat de apostelen allerlei wonderen en tekenen deden, dit deed hem denken aan vroeger toen hij in groot aanzien stond en er veel geld mee verdiende. Daarom vroeg hij óók om de macht van de Heilige Geest en bood zelfs geld aan Petrus!

Lezen: Handelingen 8:1-24.

Simon viel in zijn oude fouten ondanks zijn bekering, vroeger diende hij de duisternis en maakte er goede sier van. Ná de bekering wilde hij goede sier maken doormiddel van de Heilige Geest zoals tegenwoordig vele ’predikers’ die veel aanzien hebben en grof geld verdienen, z.g. door de kracht van de Heilige Geest. Evenals Simon zijn ze tot hun eigen braaksel en de modderpoel teruggekeerd en slepen velen mee de drek in:

Lezen: 2 Petrus 2:9-22.

Ondanks onze bekering blijven we mensen met onze hebbelijkheden en onhebbelijkheden, niets menselijks is ons mensen vreemd. Ook voorgangers en oudsten blijven mensen, weliswaar verlost maar zodra de verleiding komt zullen ook zij een geestelijke strijd te voeren. Wie in die strijd overwint is sterk in Christus maar wie toegeeft aan de zucht naar geld en roem valt evenals Simon de Tovenaar terug als de Here niet ingrijpt.

Ik zou enige teksten bijeen kunnen scharrelen over dit onderwerp maar dan zou ik, net als de voorstanders, aan inlegkunde doen. Laten we maar eens bekijken wat de ’rode’ kleur, de kleur van het bloed, in de Bijbel heeft te zeggen.

Bloed.
In de Bijbel staat ’bloed’ gelijk met de ziel van de mens. (Leviticus 17:11-14) Niet alleen de mens heeft een ziel maar ook dieren bezitten een ziel, de ziel is ons gevoelsleven waaruit vreugde, angst en andere ervaringen voortkomen. Een Christen is niets anders opgelegd dan geen bloed te eten. (Handelingen 15:20) Onze Here Jezus Christus stortte op Golgotha dus Zijn ziel op aarde uit, dóór dat bloed werd de aarde en de mensheid besprenkelt met Zijn Heilige Bloed. In het Heilige der Heiligen moest de hogepriester éénmaal per jaar verzoening doen voor het volk door te sprenkelen met bloed van dieren. (Exodus 3:10) Dit moest dus steeds weer opnieuw gebeuren onder het Oude Verbond, thans, tijdens het Nieuwe Verbond is dit niet meer nodig, onze Hogepriester, de Here Jezus, heeft met Zijn ziel onze redding gekocht en zit nu te rechterhand Gods’ terwijl de hogepriester in het Oude Verbond moest staan. (Hebreeën 9:11-15) Laten we maar eens bezien wat het Bloed van Christus, onze Hogepriester, voor ons betekend, dat is beter dan over andere kleuren te fantaseren, fantasieën die op geen enkele tekst of uitspraak op de Bijbel te funderen.

Het Bloed van Christus.
Iemand heeft eens gezegd, dat er een rode lijn door de Schrift loopt. Vanaf het lam van Abel in Genesis 4:6 tot aan het ’Lam staande als geslacht’ in Openbaring 5:6, kan deze rode lijn van ’verzoening door het bloed’ getrokken worden.  De Oud Testamentische ’typen’ druipen van het bloed, en de belangrijkheid van het bloed in het plan Gods blijkt duidelijk uit het feit, dat het 427 keer in de Schrift genoemd wordt. ’Voelen’ (een zielservaring) komt maar 7 maal voor in de Schrift (NBG vert.)  en dan meestal ook nog in een ongunstige zin! (Staten Vert. nog minder in aantal). Laten we de betekenis van het bloed voor de gelovige nader bezien.

Het is de prijs van onze verlossing.
Handelingen 20:28 ’verkregen door Zijn bloed’
Efeze 1:7 ’verlossing door Zijn bloed’
1 Petrus 1:18-19 ’het dierbaar bloed van Christus’
Openbaring 5:9 ’gekocht met Zijn bloed’

Er staat altijd geschreven dat de gelovige de verlossing heeft. Er staat niet geschreven ’moge hebben’ of iets dergelijks. De gelovige is verlost, daar hoeft niets aan toegevoegd worden, geen tongentaal, geen goede daden, geen wet of andere toevoegingen.

Het is de grond voor onze vergeving.
Efeze 1:7 ’door Zijn bloed’
Kolossenzen 1:14 ’door Zijn bloed’
Hebreeën 9:22 ’door Zijn bloed’

Onze vergeving is direct en volkomen. ’Alle misdaden’ (Kolossenzen 2:13) be-tekent precies wat er staat. Sommige mensen zouden iets aan het volmaakte Woord van God willen toevoegen. Zij menen, dat achter ’alle misdaden’ moet staan ’van het verleden’. Nee, zo zit dat niet, op grond van het Bloed zijn alle misdaden ons vergeven, zowel uit het verleden, heden en de toekomst.

Het is de grond van onze rechtvaardigmaking.

Lezen: Romeinen 5:8-9.

Drie dingen worden ons in de Romeinenbrief meegedeeld over de rechtvaardigmaking van de gelovige:
A. Door het bloed   : dat is de grondslag.
    Romeinen 5:9   : ’door Zijn bloed’

B. Door het geloof   : het Middel
    Romeinen 3:25   : ’die geloven’

C.  Door Christus’ opstanding : het bewijs
     Romeinen 4:25   : opgewekt om onze rechtvaardigmaking

Opmerking: Er staat dat wij nu gerechtvaardigd zijn. Rechtvaardigmaking is evenals ’verlossing’ en ’vergeving’ een tegenwoordig bezit.

4. Het is de grond van onze vrede.
Kolossenzen 1:20 ’vrede gemaakt door het bloed’

Het is onBijbels om te zeggen, dat de zondaar vrede met God moet maken. Het is gemaakt: we hebben het slechts te aanvaarden. God rust volkomen in het volbrachte werk van Christus; als de zondaar dat ook doet, is er volmaakte vrede tussen de mens en God.

D. Het is de grond van onze reiniging.

1 Johannes 1:7 ’bloed . . . .  reinigt van alle zonde’
Openbaring 1:5  ’gewassen in Zijn bloed’

Let op! Er staat gewassen - verleden tijd - de gelovige IS gewassen.

E. Het Middel, waardoor wij toegang tot God hebben.

Efeze 2:13 ’nabij geworden door het bloed’
Hebreeën 10:19 ’in te gaan . . .  door het bloed’

Let op!
De gelovige is nabij geworden. Het is dus ongeloof, om te beweren, dat wij ’nader bij God’ gebracht moeten worden. De bewering dat bepaalde voorgangers de aanwezigheid van de heilige Geest de ene keer meer voelen dan op een ander slaat nergens op. God is altijd nabij voor wie geloofd. Je kunt niet meer of minder ’voelen’, zoals we al eerder zagen in ’voelen’ een zielsbeleving die niets met onze verlossing heeft te maken.

F. Het is de basis van christelijke gemeenschap:

1 Corinthiërs 10: 16-17    ’Gemeenschap des bloeds’

Tot welke ’richting’ we ook behoren of welke verschillen er in uiterlijke dingen ook moge zijn, wij hebben allen, die belijden, dat zij verlost zijn door het bloed van Christus als broeders aanvaarden. Kortom, de Gemeente van Christus vin-den we in alle kerken, niet omdat men lidmaat is, maar . . . . .  door het bloed van Christus.

’Doch allen, die Hem aangenomen hebben, hun heeft Hij macht gegeven om kinderen Gods te worden, hun, die in zijn naam geloven.’  Johannes 1:12

Het staat hier duidelijk: ’Alleen mensen die Hem aangenomen hebben zijn kinderen Gods!’ Er wordt niet gesproken over lidmaatschap van een kerk of een groep, alleen op grond van het offer van Christus wordt een mens behouden.

Niets toevoegen:
De Gemeente van Christus leeft vanuit ’geloven’ en niet uit zichtbare dingen, wat zichtbaar is zal vergaan. Verder zullen we ons aan de Schrift moeten houden, wie de Schrift eenmaal loslaat zal steeds verder afdrijven en het ’heil’ zoeken onbelangrijke zaken, die wel amusant zijn maar niets toevoegen aan onze redding en verlossing.
Vaak komen de belevingen en ervaringen rechtstreeks uit de koker van de duisternis, het komt ook voor dat we gedreven worden door de satan om meer voor te willen stellen dan we zijn. Duidelijke voorbeelden vinden we in het boek Handelingen en wel in hoofd-stuk 5:1-10; zie: Handelingen 8:1-24

De ware kerk 2.
’Een bedevaartslied. Van Salomo. Als de Here het huis niet bouwt, tevergeefs  zwoegen de bouwlieden daaraan; als de Here de stad niet bewaart, tevergeefs waakt de wachter’. Psalm 127:1

Inleiding:
Jaren geleden was ik in discussie met een oudere man, DIE beweerde tot de ’Ware Kerk’ te behoren. In werkelijkheid bedoelde hij ’De ’ware’ Gereformeerde Kerk’. Ik was jong en was zo onervaren mee te gaan in de discussie, het werd weer het oude liedje: ’Hete hoofden en koude harten’. Nu ik ouder ben trap ik er niet meer in, ze doen maar, want de Bijbel spreekt niet over ’Kerk zus of Kerk zo’. de Bijbel spreekt over De Gemeente en dat is heel andere koek. Als ik over ’De Gemeente’ spreek bedoel ik het zoals deze in de Bijbel aan ons wordt getoond, niet zoals plaatselijke kerken dat zeggen want dan kom ik weer om in de Janboel van discussies. Op zo’n 15 á 20 kilometer bij mij vandaan schijnt in een dorp bijna elke protestantse denominatie te vinden te zijn, naast Jehova’s Getuigen en Zevendedag Adventisten. Als je met iemand uit dat dorp spreekt zal hij steevast zeggen dat zijn groep de Gemeente Des Heren is.

Als eerste.
Allereerst wil ik met nadruk beklemtonen dat ik er van overtuigd ben dat we de GE-MEENTE binnen, en buiten alle kerken vinden. De Gemeente van Christus bestaat uit zondaren die rein gewassen zijn door Zijn Bloed. Dat wil zeggen dat die mensen hebben ingezien dat niets, maar dan ook niets hen kan redden buiten het bloed van Hem, én dat élk ritueel en elke wet ons van Christus afdrijft! Zélfs in de volwassen doop, die een daad van gehoorzaamheid is, vinden we géén redding!

Bij ons op het dorp.
Als ik op zondag eens wat langer wil slapen lukt dat meestal niet. Eerst hoor ik eerst de rustige en zware klok van de Hervormde Kerk en vlak daarna het driftige geluid van de Gereformeerde klok. Naast die twee zijn er ons dorp ook nog eens twee kerken die geen klok luiden, is één van die twee dan de ware kerk? Wáár vind ik in vredesnaam nu De Gemeente van Christus? Verwarrend hé? Het kan toch niet zo zijn dat ze alle vier de Gemeente des Heren zijn, dat be-staat nu eenmaal niet, hun leerstellingen hebben in het verleden zelfs rechtszaken veroorzaakt bij de wereldlijke rechter. Weet u wat de Bijbel van rechtszaken zegt als het Christenen betreft? We hebben de zaak verloren! En niet alleen wij, óók de Here wordt bespottelijk gemaakt! (Zie 1 Corinthe 6:1-9)
Voorbeeld:
Een Gereformeerde Kerk, synodaal, in Noord Nederland kreeg ongenoegen met haar predikant. De zaak liep hoog op en de dominee werd afgezet. Samen met de predikant vertrokken een aantal gezinnen, tevens degenen die het meest betaalden aan de organisatie, uit die kerk en sloten zich aan bij de Vrijgemaakt Gereformeerde Kerken. Ze huurden een gebouwtje in het dorp en daar komen ze elke week samen. De ’achterblijvers’ wilden de kerk behouden én de pastorie. Dáár waren de ’uitgetreden mensen’ het niet mee eens en zochten hun recht bij de wereldse rechter. Het heeft de kranten in Noord Nederland gehaald, er werd om gelachen en gespot door de lezers. We kunnen gerust zeggen dat beide kerken, wat de organisatie betreft, de Gemeente van Christus niet is!

Menselijke organisaties:
Er moet iets aan de hand zijn, het lijkt er heel erg sterk op dat menselijke organisaties zich Gemeente noemen. En als dát het geval is krijg je de overbekende situatie van ’Hete hoofden en koude harten’. Het zou raadzaam zijn als mensen zich eens zouden verdiepen in de redenen van al die scheuringen en afsplitsingen, áls u de moeite neemt zult u zien dat het om negen van de tien gevallen gaat om de leer, de kerkorde of de organisatie. Het is maar zelden voorgekomen dat kerken scheurden vanwege het Woord van God, bijna altijd om menselijke inzettingen welke het aureool gekregen hebben ’als van God zijnde’.

Naar de Bijbel.

Laten we maar naar de Bijbel gaan, voor we zelf de fout ingaan en onze Here en God zaken toedichten die niet van Hem zijn. De Bijbelse definitie van ’De Gemeente’ vinden we o.a. in de Efezebrief waar we lezen:
’En Hij heeft alles onder zijn voeten gesteld en Hem als hoofd boven al wat is,
gegeven aan de gemeente.’

Hier lezen we dat de Here Jezus Christus als hoofd boven de Gemeente is gesteld, met andere woorden: Christus is het Hoofd en de Gemeente is het lichaam. Die gedachte vinden we ook terug in Efeze 5:23 waar we lezen:
’Want de man is het hoofd van zijn vrouw, evenals Christus het hoofd is zijner  gemeente; Hij is het, die zijn lichaam in stand houdt.’

Hier zien we dat de Gemeente van Christus geen organisatie, maar een organisme is.
Met andere woorden:
Wij mensen organiseren een groep die we daarna ’gemeente’ noemen maar de Here laat Zijn Gemeente a.h.w. groeien in de richting die Hij wil. Hij is het Hoofd, geen paus, dominee, ouderling of synode heeft ook maar iets over de gemeente van Christus te zeggen. In Efeze 1:23 vinden we hetzelfde, iets anders geformuleerd maar toch in dezelfde strekking:
De Gemeente, zie vers 22,’Die zijn lichaam is, vervuld met Hem, die alles in allen volmaakt.’

Als mens kunnen we de gemeente van Christus niet (over) organiseren, Hij is het die er wasdom aan geeft. Wij mensen maken er steeds weer een puinhoop van. Vaak zijn we het niet met elkaar eens in onze leringen en dogma’s waardoor de groep steeds weer opnieuw scheurt. De oudere man waarmee ik ooit eens een discussie had bedoelde dus niet de gemeente uit de Efezebrief maar de ’ene ware kerk’ die zich vanwege kinderdoop en de daardoor, veronderstelde, wedergeboorte had afgesplitst van de andere ’ware kerk’. Als de beide kerken terug waren gegaan naar Bijbelse waarheden en mensen pas doopten nadat dezen tot geloof waren gekomen was de scheuring in de 40er jaren dezer eeuw niet nodig geweest. In Efeze 2:21 wordt de gemeente de ’Heilige Tempel’ genoemd:
’In Hem wast elk bouwwerk, goed ineensluitend, op tot een tempel, heilig in de  Here’
Zou hier een materieel bouwwerk bedoeld zijn of een geestelijk bouwwerk? Ik kan me niet voorstellen dat de Here Jezus voorstander is van een stenen gebouw met een ’fallus symbool’ er tegenaan gebouwd? Misschien vindt u het vreemd dat onze studie plotseling deze wending maakt maar het moet toch ge-zegd worden. Reis door ons land en bekijk de kerkgebouwen eens, hoeveel van die gebouwen hebben er een toren voor te staan waarin een paar klokken opgehangen zijn? Wist u dat de kerktoren en afgeleide is van een obelisk welke het fallussymbool was van de Babylonische godsdienst? Semiramis voerde, na de dood van Nimrod, de Baälsdienst in en het meest opvallend in die demonische dwaling was de ’Gewijde Paal’, de obelisk! In de Bijbel vinden we tientallen voorbeelden van deze afgodendienst, Israël volgde Baäl steeds weer opnieuw en richtte dan óók obelisken op! De religie van Nimrod en Semiramis is heel oud, de Here verbood in Deuteronomium 16: 21-22 het Israëlische volk obelisken op te richten ter ere van de vruchtbaarheids goden: 
’Gij zult u geen gewijde paal noch enig geboomte planten naast het altaar van de Here, uw God, dat gij u maken zult. Gij zult u ook geen gewijde steen oprichten, hetgeen de Here, uw God, haat.’

Verder noem ik de volgende teksten: Richteren 6: 24-28; 1 Koningen 16:29-33; 2 Koningen 13:6; 2  Koningen 23:5-7 en 2  Koningen 23: 14-15
De heilige tempel.
De oude tempel was Gods’ woonstede door de ’shekinah’ of de ’wolk der heerlijkheid’
’En de wolk bedekte de tent der samenkomst, en de heerlijkheid des Heren vervulde de tabernakel. Zodat Mozes de tent der samenkomst niet kon binnen-gaan, want de wolk rustte daarop, en de heerlijkheid des Heren vervulde de tabernakel.
Exodus   40: 34-35.

’Toen zij tezamen trompetten en eenstemmig een lied lieten horen, om de Here te loven en te prijzen, en de stem verhieven bij trompetten, cimbalen en andere muziekinstrumenten, en de Here aldus prezen: Want Hij is goed, want zijn goeder-tierenheid is tot in eeuwigheid, toen werd het huis, het huis des Heren, vervuld met een wolk. Zodat de priesters vanwege de wolk niet konden blijven staan om dienst te doen, want de heerlijkheid des Heren had het huis Gods vervuld.’  2 Kronieken 5: 13-14

Deze tempel was een voorafschaduwing van de dingen die zouden komen, Christus werd symbolisch voorgesteld in de tempel. Wat in deze tempel niet gebracht kon worden werd wél in Christus vervuld, n.l. algehele vergeving van de zonden. In de tempeldiensten, onder het oude verbond, werden de zonden bedekt door het bloed van offerdieren. Het nieuwe verbond, het verbond van het bloed van Christus, worden zonden volledig afgewassen door het bloed van de Here Jezus Christus.
’Wetende, dat gij niet met vergankelijke dingen, zilver of goud, zijt vrijgekocht van uw ijdele wandel, die [u] van de vaderen overgeleverd is. Maar met het kostbare bloed van Christus, als van een onberispelijk en vlekkeloos lam. Hij was van tevoren gekend, voor de grondlegging der wereld, doch is bij het einde der tijden geopenbaard ter wille van u.’  1 Petrus 1:18-20

De basis van de Gemeente is dus het reinigende bloed van Christus, géén wet of geboden kunnen de mensen redden van de eeuwige dood, zélfs geen kerk of kerkleer is zaligmakend. Als de zaak zo is gesteld, hetgeen puur op Bijbelse gronden is te verdedigen, zijn alle menselijke organisaties overbodig, evenals de prachtige kerken, gebouwen en functies. De Gemeente van Christus bestaat niet bij de gratie van b.v. een synode, kerkvergadering of zelfs de Wereld Raad van Kerken. Nee, in principe drijven dergelijke organisaties de mensen van Christus af!

Voorbeeld van misleiding.
De verlossing door het bloed van Christus is uniek, d.w.z. dat er géén andere weg voor een mens tot behoudenis dan door Christus. Wie het zonder Hem wil proberen zal na het aardse leven ontdekken dat elk streven vruchteloos is geweest. Als we naar de huidige tendens zien in de kerken, en de Wereld Raad van Kerken komen we tot de trieste conclusie dat dezen de weg van de alver-zoening zijn opgegaan. Tijdens ’gezamenlijke diensten’ wordt er tot ’elk z’n god’ gebeden. Een moslim roept Allah aan, de hindoe verwacht het van Shiva en vele andere goden. En als klap op de vuurpijl zitten er ’christenen bij die tot God’ bidden. Het komt zo nu en dan voor dat de Wereld Raad van Kerken samen komt waarbij ook ’andere religies’ zich presenteren, en allemaal maar bidden tot ’ieder z’n eigen god’. Ik vraag me af waar de z.g. ’christenen’ de moed vandaan halen om hieraan mee te doen, wat? Voorop te lopen! Waar blijft dan de uitspraak van Christus als Hij zegt:
’Thomas zeide tot Hem: Here, wij weten niet, waar Gij heengaat; hoe weten wij dan de weg? Jezus zeide tot hem: Ik ben de weg en de waarheid en het le-ven; niemand komt tot de Vader dan door Mij’. Johannes 14:5-6

Zijn we met elkaar zo diep gezonken dat de organisatie vóór Christus gaat? Is Allah dezelfde als Christus Jezus, of zouden we steeds weer opnieuw dit tranendal moeten doorlopen zoals de hindoe’s beweren? Is Christus een leugenaar? In enkele ’Samen Op Weg’ Kerken worden op plaatselijk niveau ook dergelijke diensten gehouden, het is me bekend dat in Herenveen ene mevr. Da. Nicolai een hartelijk voorstander van deze onzin is. Ze treedt op in ’gezamenlijke samenkomsten’ met moslimvoorgangers en kraait haar dwalingen naar hartelust uit in o.a. ’De Leeuwarder Courant’. Is ze wel een volgeling van Christus? Waarom mag zo’n vrouw goedgelovige kerkmensen de weg naar de ondergang wijzen? Waarom? Omdat een kerk de Gemeente van Christus niet is! Hoe de Gemeente gevormd wordt. De Gemeente van Christus kunnen we niet vergelijken met menselijke zaken. Als ouders sterven erven de kinderen de achtergebleven aardse goederen, ook mogen de kinderen meedelen in de rijkdom van de ouders tijdens hun leven. Met het geloof in het verlossingswerk van Christus zit het niet zo, dán moet elk mens persoonlijk een beslissing nemen. Vrome ouders, grootouders of vrienden kunnen de weg naar Christus wel wijzen maar het is de mens zelf die beslist welke weg hij wil gaan. De Gemeente van Christus is niet gevormd door mensen die als kleine baby besprenkeld zijn met een beetje water, wie gedoopt wil worden zal éérst tot geloof gekomen moeten zijn. In Israël, onder het oude verbond, werden (alleen) jongentjes op de achtste dag besneden, dit verbond is met het verlossingswerk van Christus tenietgedaan:

’Als Hij spreekt van een nieuw [verbond], heeft Hij daarmede het eerste voor verouderd verklaard. En wat veroudert en verjaart, is niet ver van verdwijning.
Nu had ook wel het eerste [verbond] bepalingen voor de eredienst en een heilig-dom voor deze wereld. Want er was een tent ingericht, de voorste, waarin de kandelaar en de tafel met de toonbroden stonden; deze werd het heilige genoemd; En achter het tweede voorhangsel was een tent, genaamd het heilige der heiligen. Met een gouden reukofferaltaar en de ark des verbonds, rondom met goud overtrokken, waarin zich bevonden een gouden kruik met het manna, de staf van Aäron, die gebloeid had, en de tafelen des verbonds; Daarboven waren de cherubs der heerlijkheid, die het verzoendeksel overschaduwen; hierover kunnen wij nu niet in bijzonderheden treden. Dit was dan aldus ingericht, en de priesters kwamen bij het vervullen van hun diensten voortdurend in de voorste tent. Maar in de tweede alleen de hogepriester, eenmaal in het jaar, niet zonder bloed, dat hij offerde voor zichzelf en voor de zonden door het volk in onwetendheid bedreven. Daarmede gaf de Heilige Geest te kennen, dat de weg naar het heiligdom nog niet openlag, zolang de eerste tent nog bestond.

Dit was een zinnebeeld voor de tegenwoordige tijd, in zoverre gaven en of-fers gebracht werden, die niet bij machte waren hem, die [God] [daarmede] dient,  voor zijn besef te volmaken. Daar zij met hun spijzen en dranken en onderschei-den wassingen slechts bepalingen voor het vlees zijn, opgelegd tot de tijd van het herstel. Maar Christus, opgetreden als hogepriester der goederen, die gekomen zijn, is door de grotere en meer volmaakte tabernakel, niet met handen gemaakt, dat is, niet van deze schepping. En dat niet met het bloed van bokken en kalveren, maar met zijn eigen bloed eens voor altijd binnengegaan in het heiligdom, waardoor Hij een eeuwige verlossing verwierf. Want als [reeds] het bloed van bokken en stieren en de besprenging met de as der vaars hen, die verontreinigd zijn, heiligt, zodat zij naar het vlees gereinigd worden. Hoeveel te meer zal het bloed van Christus, die door de eeuwige Geest Zichzelf als een smetteloos offer aan God gebracht heeft, ons bewustzijn reinigen van dode werken, om de levende God te dienen? En daarom is Hij de middelaar van een nieuw ver-bond, opdat, nu Hij de dood had ondergaan, om te bevrijden van de overtredin-gen onder het eerste verbond, de geroepenen de belofte der eeuwige erfenis ontvangen zouden.

Want waar een testament is, moet noodzakelijk van de dood van de erflater melding gemaakt worden. Een testament toch wordt alleen van kracht, indien er iemand gestorven is, daar het nog geen gevolg heeft, zolang de erflater leeft. Daarom is ook het eerste [verbond] niet zonder bloed ingewijd. Want nadat door Mozes elk gebod volgens de wet aan al het volk was medegedeeld, nam hij het bloed der kalveren en der bokken met water, scharlaken wol en hysop en besprengde het boek zelf en al het volk. Zeggende: Dit is het bloed van het verbond, dat God u heeft voorgeschreven. En ook de tabernakel en al het gereedschap voor de eredienst besprengde hij evenzo met bloed. En nagenoeg alles wordt volgens de wet met bloed gereinigd, en zonder bloedstorting geschiedt er geen vergeving. Noodzakelijk moesten dus hiermede de afbeeldingen van de hemelse dingen gereinigd worden, maar de hemelse dingen zelf met betere offeranden dan deze. Want Christus is niet binnengegaan in een heiligdom met handen gemaakt, een afbeelding van het ware, maar in de hemel zelf, om thans, ons ten goede, voor het aangezicht Gods te verschijnen; Ook niet om Zichzelf dikwijls te offeren, gelijk de hogepriester jaarlijks met ander bloed dan het zijne in het heiligdom gaat. Want dan had Hij dikwijls moeten lijden sinds de grondlegging der wereld; maar thans is Hij eenmaal, bij de voleinding der eeuwen, verschenen om door zijn offer de zonde weg te doen. En zoals het de mensen beschikt is, eenmaal te sterven en daarna het oordeel’.
Hebreeën 8:13 - Hebreeën 9: 27

De Gemeente is na Golgotha en de opstanding van Christus ontstaan en heeft, in principe, niets met de oude wet uit te staan. Die wet is vervuld op Golgotha, daar is de erflater gestorven, ná Golgotha stond Hij op en kon het Nieuwe Verbond met Zijn bloed in werking treden. Dáárom heeft de Gemeente van Christus ook niets met enige besnijdenis, offer of priesterdienst te maken. De huidige kerken hebben zich een soort ’mengvorm’ aangemeten van de ’oude wet’ en ’Het Nieuwe Verbond’, daardoor is er een soort ’christendom’ ontstaan welke steunt op ’overerving’. Men ’erft’ als het ware het lidmaatschap van de kerk door de ’doop’ als baby, er wordt geen persoonlijke beslissing gevraagd. Hier liggen dan ook de wortels van de ’flirt’ met andere ’godsdiensten’, daar kent men ook allerlei inwijdingsrituelen als baby of klein kind.

Enige teksten over de vorming van de Gemeente van Christus Jezus.
’Want gelijk het lichaam één is en vele leden heeft, en al de leden van het  lichaam, hoe vele ook, één lichaam vormen, zo ook Christus.’  1 Corinthe 12:12

’Want door één Geest zijn wij allen tot een lichaam gedoopt, hetzij Joden,  hetzij Grieken, hetzij slaven, hetzij vrijen, en allen zijn wij met een Geest gedrenkt.’
1 Corinthe 12:13

’In wie ook gij mede gebouwd wordt tot een woonstede Gods in de Geest.’ 
Efeze 2:22

’En zij loofden God en stonden in de gunst bij het gehele volk. En de Here voeg-de dagelijks toe aan de kring, die behouden werden.’
Handelingen 2:47

In deze teksten zien we dat de Gemeente van Christus is! Dit wil zeggen dat Hij, en alleen Hij, zorgt voor de groei en ontwikkeling van Zijn lichaam. In de z.g. ’evangelische kringen’ heeft men schema’s opgesteld, projecten opgestart en wat al niet meer om de Gemeente te laten groeien. Op grond van het Woord van God durf ik te zeggen dat dit onbegonnen werk is want er staat geschreven: ’En de Here voegde dagelijks toe aan de kring, die behouden werden.’ Natuurlijk heb je heel goed kans dat de plaatselijke kerk in leden aantal toeneemt, en met de aanwas de ellende en nood in de groep ook toeneemt, maar dát wil niet zeggen dat de Here toevoegt! Als de Here toevoegt wil Hij ook dat de groep op plaatselijk niveau zich dienstbaar aan Hem opstelt. In de Psalmen staat het heel duidelijk gesteld:
’Een bedevaartslied. Van Salomo. Als de Here het huis niet bouwt, tevergeefs  zwoegen de bouwlieden daaraan; als de Here de stad niet bewaart, tevergeefs waakt de wachter.’  Psalm 127:1

Ondanks dat deze Psalm door de Israëlische Koning Salomo is geschreven mo-gen wij als Christenen ons er ook aan spiegelen, want als de Here geen wasdom geeft krijgen wij het niet voor elkaar. Natuurlijk als we doordrammen geeft de Here ons wat we eisen maar o, wee, de gevolgen zijn dan óók voor ons, gevolgen die we terug vinden in de scheuringen van de vele kerken:

’Daarop trok Mozes zich in de legerplaats terug, vergezeld van de oudsten van  Israël. Toen stak er een wind op, door de Here gezonden; die voerde kwakkels aan van de zee en strooide ze uit over de legerplaats, zodat zij een dagreis ver naar alle kanten rondom de legerplaats lagen, ongeveer twee ellen hoog boven de  grond. Toen maakte het volk zich op, die gehele dag en de gehele nacht en de ge-hele volgende dag, en verzamelde de kwakkels (die het minst had, verzamelde tien homer) en zij spreidden deze wijd uit, rondom de legerplaats. Terwijl het vlees nog tussen hun tanden was, voordat het gekauwd was, ontbrandde de toorn des Heren tegen het volk en de Here sloeg het volk met een zeer zware slag. Daarom gaf men aan die plaats de naam Kibrot-hattaawa, omdat men daar het  gulzige volk begraven had.’  Numeri 11:30-34.

Het volk Israël was ongehoorzaam aan God, ze waren niet tevreden met hetgeen Hij hun te eten gaf. Natuurlijk was het niet slecht om vlees te eten, God heeft dat de mensheid gegeven. Maar de wijze waarop ze dit vroegen, eisten, was de zonde. Zo kan het ook de groepen vergaan die a.h.w. ’gemeentegroei’ afdwingen. Wie zegt dat de Here de groep geschikt vindt om de leiding te geven aan nieuwkomers en wie zegt dat de Here Zijn zegen wil geven over een torenhoge hypotheek om bijvoorbaad een gebouw te kopen? Wie zegt ons óf de Here de groep als Zijn Gemeente beschouwt? :

’Als de Here het huis niet bouwt, tevergeefs  zwoegen de bouwlieden daaraan; als de Here de stad niet bewaart, tevergeefs waakt de wachter.’  Psalm 127:1

Wanneer de Gemeente begon.
’En Ik zeg u, dat gij Petrus zijt, en op deze petra zal Ik mijn gemeente bouwen en de poorten van het dodenrijk zullen haar niet overweldigen.’  Matthéüs 16:18

De Here zegt hier dat HIJ de Gemeente zal bouwen, als Hij dus wil zal de Gemeente uitgroeien, we hebben daar niets over te zeggen als mensen. Stel dat een plaatselijke kerk, die zowel de wet als het genadeverbond van Christus, aanhangt plannen opstelt om te groeien, hoe zit dat dan? Hoe kan de Gemeente van Christus zich inlaten met ’de doop die in de plaats van de besnijdenis is gekomen’? Wet en genade als mengvorm binnen de Gemeente? Kan de Here bouwen op, enerzijds het verbond dat Hij heeft vervuld en anderzijds op een verbond dat afliep toen Hij stierf? Denk er eens over na!
’En in het licht te stellen [wat] de bediening van het geheimenis [inhoudt], dat van eeuwen her verborgen is gebleven in God, de Schepper van alle dingen’  Efeze 3:9

Sinds de mensheid in zonde viel was het de bedoeling van God dat Hij Zélf de oplossing zou geven voor het zondeprobleem:
’En Ik zal vijandschap zetten tussen u en de vrouw, en tussen uw zaad en haar  zaad; dit zal u de kop vermorzelen en gij zult het de hiel vermorzelen.’  Genesis 3:15

Het ’zaad’ van de vrouw, Eva, is de Here Jezus Christus, er staat geen ’zaden’, maar ’zaad’. Dus niet alle nakomelingen van Eva zullen de satan de kop ver-morzelen, maar één man, Het Zaad, Jezus Christus. (Zie ook Galaten 3:16)
’Nu werden aan Abraham de beloften gedaan en aan zijn zaad. Hij zegt niet: en  aan zijn zaden, in het meervoud, maar in het enkelvoud: en aan uw zaad, dat wil zeggen: aan Christus.’  Galaten 3:16

Steeds weer opnieuw beloofde de Here God een Verlosser, verlosser van de wet en de dood.
’Want gelijk het lichaam één is en vele leden heeft, en al de leden van het lichaam, hoe vele ook, één lichaam vormen, zo ook Christus. Want door één Geest zijn wij allen tot één lichaam gedoopt, hetzij Joden, hetzij Grieken, hetzij slaven, hetzij vrijen, en allen zijn wij met één Geest gedrenkt.’  1 Corinthe 12:12-13

Allen die Christus aangenomen hebben als Verlosser behoren tot de Gemeente, dit kan alleen maar gedaan worden door mensen die volwassen zijn, die zelfstandig kunnen beslissen. Dit zien we ook in het volgende vers:
’Want Johannes doopte met water, maar gij zult met de heilige Geest gedoopt worden, niet vele dagen na deze. Zij dan, die daar bijeengekomen waren, vroegen Hem en zeiden: Here, herstelt Gij in deze tijd het koningschap voor Israël? Hij zeide tot hen: Het is niet uw zaak de tijden of gelegenheden te weten, waarover de Vader de beschikking aan Zich gehouden heeft. Maar gij zult kracht ontvangen, wanneer de Heilige Geest over u komt, en gij zult mijn getuigen zijn te Jeruzalem en in geheel Judea en Samaria en tot het uiterste der aarde.’  Handelingen 1:5-8

Wie Christus heeft aangenomen als Verlosser heeft de Heilige Geest ontvangen, de Heilige Geest is Christus Zelf die inwoning in ons maakt. De ontvangenis van de Heilige Geest vindt op hetzelfde moment plaats als de bekering van de zondaar. De Here wil dat de Gemeente Hem verwacht op de wolken en dat ze zich dienstbaar opstelt.

’Want zelf verhalen zij van ons, hoe wij bij u ontvangen zijn en hoe gij u van de afgoden tot God bekeerd hebt, om de levende en waarachtige God te dienen. En uit de hemelen zijn Zoon te verwachten, die Hij uit de doden opgewekt heeft, Jezus, die ons verlost van de komende toorn.’  1 Thessalonicenzen 1:9-10

’Om ons op te voeden, zodat wij, de goddeloosheid en wereldse begeerten verzakende, bezadigd, rechtvaardig en godvruchtig in deze wereld leven. Verwachtende de zalige hoop en de verschijning der heerlijkheid van onze grote God en Heiland, Christus Jezus.’  Titus 2:12-13

’Want indien wij geloven, dat Jezus gestorven en opgestaan is, zal God ook zo hen, die ontslapen zijn, door Jezus wederbrengen met Hem. Want dit zeggen wij u met een woord des Heren: wij, levenden, die achterblijven tot de komst des Heren, zullen in geen geval de ontslapenen voorgaan. Want de Here zelf zal op een teken, bij het roepen van een aartsengel en bij het geklank ener bazuin Gods, nederdalen van de hemel, en zij, die in Christus gestorven zijn, zullen het eerst opstaan; Daarna zullen wij, levenden, die achterbleven, samen met hen op de wolken in een oogwenk weggevoerd worden, de Here tegemoet in de lucht, en zo zullen wij altijd met de Here wezen.’  1 Thessalonicenzen 4:14-17

Zoals we hebben gezien is het onmogelijk dat de Gemeente van Christus enerzijds op het Oude Testament kan leunen en anderzijds uit het genadeverbond kan leven. Wie denkt door de wet behouden te worden moet zich heel goed realiseren dat dit een onmogelijke zaak is (Zie Handelingen 15)

Het woord ’GEMEENTE’ wordt in het Nieuwe Testament alleen gebruikt voor:
A Het ’LICHAAM’ van alle gelovigen vanaf Pinksteren tot aan het moment, voorspeld in 1 Thessalonicenzen. 4: 13-17 (De opname v.d. Gemeente) Dit betreft dus alleen de Gemeente, dat Zijn lichaam is (Efeze 1:23), gevormd door de doop met de Geest (1 Corinthe 12:12-13) De Gemeente is een organisme, géén organisatie. Het woord GEMEENTE wil zeggen ’UITGEROEPENEN’.

B Ieder uitgeroepen vergadering, zoals de volksvergadering van Efeze (Handelingen 19:32-39) of de Israëlieten ’geroepen uit’ Egypte in de woestijn (Handelingen 7:38)

C In het meervoud ’Gemeenten’, wordt het woord gebruikt voor:  Plaatselijke vergaderingen van gelovigen in de Here Jezus Christus die In Zijn Naam samenkomen, voor aanbidding en dienst.

Tot besluit.
1. Zoals we hebben gezien is de Gemeente van Christus geen kerk, of kerkgenoodschap.

2. Door andere mensen kunnen we niet als lid van de Gemeente van Christus toegevoegd worden, dat wil dus zeggen dat de z.g. ’kinderdoop’ niets van doen heeft met de Gemeente van Christus, dit is een kerkelijke instelling.

Terug naar document-overzicht
Dit artikel wordt u aangeboden door Het BijbelArchief.
Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben over dit artikel kunt u contact opnemen met de aanbieder.