Het bloed van Christus.

Het bloed van Christus, fundament van de Gemeente.

Deze bijbelstudieover het bloed van Christus hebben met elkaar want alleen dát is het fundament van het geloof, verder niets. Een mens kan niets toevoegen aan z’n behoudenis, zowel in het heden als in het verleden stonden er steeds mensen op die getracht hebben iets aan de verlossing toe te voegen. Onze behoudenis is staat vast in Christus, ongeacht onze emoties en gevoelens, dit wil dus zeggen dat we in principe niet kunnen voelen of ervaren. Natuurlijk komt het heel vaak voor dat een mens na lang zoeken, een moeizaam leven of ziekte ontzettend blij is als hij tot geloof komt maar dat is niet de norm voor onze behoudenis. Daarom is het heel gevaarlijk voor ons geestelijk leven als we ná onze bekering blijven zoeken naar de gevoelens die we ooit eens hebben ervaren op het moment van onze bekering. Ervaringen komen uit onze ziel voort en een ziel zal nooit volledig bevredigd kunnen worden en zal steeds weer opnieuw naar de volgende ervaring zoeken. Dáárom zien we steeds weer opnieuw dat de meest fantastische belevingen in de samenkomsten gepropagandeerd worden. Deze zaken komen vooral uit Amerika overwaaien Laten we maar eens zien wat de Bijbel van de behoudenis zegt:

Behoudenis.
In Handelingen 15:1-20 lezen we van bekeerde Farizeeën dat ze de bekeerde heidenen lasten wilden opleggen zoals de besnijdenis en de wetten van Mozes.

Laten we dit eens met elkaar lezen en zien wat daar gezegd wordt want ook in onze dagen staat de ’besnijdenis = kinderdoop’ in rangorde boven de persoonlijke bekering:

’En sommigen, uit Judea gekomen, leerden de broeders: Indien gij u niet besnijden laat naar het gebruik van Mozes, kunt gij niet behouden worden.’

Al in de beginjaren van de Gemeente kwam de werkheiligheid boven drijven, ondanks hun bekering wilden de Farizeeën zélf hun redding verdienen! Deze ’werkheiligheid’ is een zielsbeleving die schijnbaar onuitroeibaar is. Dit zien we helaas door al de eeuwen heen ook in de kerken, redding door Christus? Prima, maar we doen er iets van de wet bij en nemen gelijk eventjes de ’kinderdoop’ mee als vervanger van de Joodse besnijdenis. Het bloed, de ziel, van Christus werd en wordt niet voldoende geacht, men wil, kost wat kost, zelf iets toevoegen ter redding.

En toen er van de zijde van Paulus en Barnabas geen gering verzet en tegenspraak tegen hen ontstond, droegen zij Paulus en Barnabas en nog enigen van hen op zich tot de apostelen en oudsten te Jeruzalem te begeven naar aanleiding van dit geschil.

De ’vergadering’ te Jeruzalem werd als ’de oudste met de meeste rechten’ gezien door de gelovigen, vooral omdat daar apostelen aanwezig waren. Het is niet zo dat de vergadering een concilie of synode zou zijn zoals de roomse én de protestantse kerken beweren om hun leiderschap te rechtvaardigen.

Zij reisden dan, nadat hun door de gemeenten uitgeleide gedaan was, door Fenicie en Samaria, en bereidden met hun verhaal van de bekering der heidenen al de broeders grote blijdschap. En te Jeruzalem aangekomen, werden zij door de gemeente, de apostelen en de oudsten ontvangen en vermeldden al wat God met hen gedaan had. Maar er stonden uit de partij der Farizeeën enigen op, die gelovig geworden waren, en zeiden, dat men hen moest besnijden en gebieden de wet van Mozes te houden.

De apostel Paulus zou een geweldige klus hebben gehad als hij de ’dominee’ van de kerk in Jeruzalem was geweest. Hij had van onderaf moeten beginnen, de mensen waren het zicht op de genade kwijt, er was geen zicht meer op het bloed van Christus! Wie het van de wet verwacht heeft Christus ten diepste niet nodig!

En de apostelen en de oudsten vergaderden om deze aangelegenheid te overwegen. En toen daarover veel verschil van mening rees, stond Petrus op en zeide tot hen: Mannen broeders, gij weet, dat God van de aanvang af mij onder u heeft verkoren, opdat door mijn mond de heidenen het woord van het evangelie zouden horen en geloven. En God, die de harten kent, heeft getuigd door hun de Heilige Geest te geven evenals ook aan ons, Zonder enig onderscheid te maken tussen ons en hen, door het geloof hun hart reinigende.

We zien hier door het geloof het hart wordt gereinigd, geen enkele zielsbeleving kan er iets aan toevoegen en dáárom vallen mensen zo gemakkelijk in zaken die de emoties raken! De Here heeft Zijn ziel, het bloed, voor ons uitgestort op aarde toen Hij aan het kruishout hing en wij kunnen dit nooit evenaren want wie kan ooit alle zonde en nood van deze wereld doorgronden.

Bloed.
In de Bijbel staat ’bloed’ gelijk met de ziel van de mens.
Lezen: Leviticus 17:11-14

Niet alleen de mens heeft een ziel maar ook dieren bezitten een ziel, de ziel is ons gevoelsleven waaruit vreugde, angst en andere ervaringen voortkomen, zoals behoefte aan voedsel, voorplanting, enz. Tijdens de kruisiging gaf Christus Jezus Zijn ziel, zijn leven Daarom is het ook zo grof dat in samenkomsten als het ware feest wordt gevierd met ’De Geest’, de Geest van Christus! Wie durft te beweren dat de Heilige Geest ons over de grond doet rollen van het lachen, huilen, brullen of blaffen is diep gezakt, dieper dan de Farizeeën die naast de verlossing de wet en de besnijdenis oplegden. Elke belevenis die niet direct gericht op Christus persoonlijk is uit den boze, Christus vraagt van ons geen enkele activiteit, alleen geloof in Hem.

Nu dan, wat stelt gij God op de proef door een juk op de hals der discipelen te leggen, dat noch onze vaderen, noch wij hebben kunnen dragen? Maar door de genade van de Here Jezus geloven wij behouden te worden op dezelfde wijze als zij.

Petrus zegt het hier duidelijk; we stellen God op de proef als we ook maar iets willen toevoegen aan de behoudenis! Natuurlijk mag onze ziel geroerd worden als we een mooi lied zingen of als we denken aan de toekomst die voor ons ligt maar we mogen nooit ons geloof afhankelijk stellen van zo’n emotie! Het doet de oude mens prettig aan als hij iets kan toevoegen aan de verlossing. Als we zien naar de gebieden in ons land waar men uiterst zwaar op de hand is, de wet wil volgen en zelfs de kinderen bescherming ontzegt tegen polio en dergelijke, zien we ook een zekere hardheid in het geloofsleven. Vaak is het aan het eind van het leven is het één en al twijfel, mensen zijn angstig en niet zeker van het eeuwige leven in Christus. Ondanks alle vroomheid slaat men de Here als het ware in het gezicht, Zijn verlossing zou niet voldoende zijn.

En de gehele vergadering werd stil en zij hoorden Barnabas en Paulus verhalen wat al tekenen en wonderen God door hen onder de heidenen gedaan had.

Waren wij maar eens wat vaker stil, onze samenkomsten lijken soms wel een wedstrijd in het tonen van emoties en gekkigheid. Ik weet van samenkomsten waar men nagenoeg geen Bijbelonderwijs krijgt, de Bijbel wordt gebruikt om een emoties te ’verantwoorden’, teksten worden totaal uit het verband getrokken en zo geplooid dat het past in de bedenksels van de groep.

’En nadat dezen uitgesproken waren, nam Jakobus het woord en zeide: Mannen broeders, hoort naar mij! Simeon heeft uiteengezet, hoe God van meet aan erop bedacht geweest is een volk voor zijn naam uit de heidenen te vergaderen. En hiermede stemmen overeen de woorden der profeten, gelijk geschreven staat: Daarna zal Ik wederkeren en de vervallen hut van David weder opbouwen, en wat daarvan is ingestort, zal Ik weder opbouwen, en Ik zal haar weder oprichten, opdat het overige deel der mensen de Here zoeke, en alle heidenen, over welke mijn naam is uitgeroepen, spreekt de Here, die deze dingen doet. Welke van eeuwigheid bekend zijn. Daarom ben ik van oordeel, dat men hen, die zich uit de heidenen tot God bekeren, niet verder moet lastig vallen, maar hun aanschrijven, dat zij zich hebben te onthouden van wat door de afgoden bezoedeld is, van hoererij, van het verstikte en van bloed.’

Hetgeen door de afgoden is bezoedeld mogen we natuurlijk niet aanraken, dit is duidelijk. Maar wát te denken New Age elementen die in de samenkomsten sluipen? In de New Age komt ’vaandel zwaaien’ met veelkleurige vlaggen vaak voor tijdens rituelen. Wie beelden uit de Tweede Wereld Oorlog heeft gezien, heeft ook gezien dat de Nationaal Socialisten met vaandels en linten rond een meiboom dansten. In vele boeken heb ik gelezen dat Adolf Hitler en z’n medewerkers occultisten waren, dat het Derde Rijk gebaseerd was op oude heidense rituelen. Waarom zouden wij dan gaan zwaaien met kleurige vlaggen en linten in de samenkomst? Ons oog mag toch alleen maar op Christus gericht zijn?

Hoererij moet ons wel duidelijk zijn in onze dagen, denk eens aan AIDS, hoe gemakkelijk worden we besmet.

De Here legt ons geen onmogelijke lasten op, het is tot onze eigen bescherming.

Zélf herders aanstellen.
De problemen met de Farizeeën, die wetten wilden opleggen, ligt ten diepste in het menselijke karakter. We stellen zelf herders en leraren aan en daar beginnen de problemen mee. De vele predikanten zijn niet door de Here geroepen maar zien, na een universitaire studie hun werk als een baan die goed betaald moet worden. Het is vaak voorgekomen dat iemand werd ’uitgeloot’ voor een studie medicijnen en daarom ’maar’ theologie deed. Wat kunnen we dan nog verwachten van kerken en predikanten?

Neem nu eens de kerken waar men predikers afzet omdat die het evangelie rechtuit brengen. We kennen zo’n geval in onze omgeving, de predikant bracht het evangelie onversneden en riep op tot bekering. Volgens de voorzitter van de Provinciale Kerk Vergadering van de Nederlands Hervormde Kerk sneed dat ’de mensen door de ziel’ en moest de predikant verdwijnen. De Kerk Vergadering van de Nederlands Hervormde Kerk maakte tijdens die afzettingprocedure één grote fout, de kerkleden zijn geen eigendom van de kerk maar van de Here Jezus Christus want Hij zegt in Johannes 21:15-17 tegen Petrus:

’Toen zij dan de maaltijd gehouden hadden, zeide Jezus tot Simon Petrus: Simon, zoon van Johannes, hebt gij Mij waarlijk lief, meer dan dezen? Hij zeide tot Hem: Ja Here, Gij weet, dat ik U liefheb. Hij zeide tot hem: Weid mijn lammeren.’

’Hij zeide ten tweeden male weder tot hem: Simon, zoon van Johannes, hebt gij Mij waarlijk lief? En hij zeide tot Hem: Ja Here, Gij weet het, dat ik U liefheb. Hij zeide tot hem: Hoed mijn schapen.’

’Hij zeide ten derden male tot hem: Simon, zoon van Johannes, hebt gij Mij lief? Petrus werd bedroefd, dat Hij voor de derde maal tot hem zeide: Hebt gij Mij lief? En hij zeide tot Hem: Here, Gij weet alles, Gij weet, dat ik U liefheb. Jezus zeide tot hem: Weid mijn schapen.’

Waarom zou de Here zo uitdrukkelijk zeggen: ’Weid en hoed mijn schapen en lammeren’?

Heel eenvoudig, Hij zei dit ná de kruisiging en opstanding, Hij heeft door die verlossingsdaad met Zijn bloed de verlosten gekocht! Dáárom mogen leiders en predikers geen claim leggen op wedergeboren christenen en dáárom mogen mensen niet aan de kant geschoven worden als hun prediking de mensen ’door de ziel snijdt’.

De voorzitter van de PKV had gelijk, de ziel, het gevoelsleven werd tot in het bot geraakt om de geest van de mensen vrij te maken.

Het verstikte en bloed.
Onze Here Jezus Christus stortte op Golgotha dus Zijn ziel op aarde uit, dóór dat bloed werd de aarde en de mensheid besprenkelt met Zijn Heilige Bloed.  In het Heilige der Heiligen moest de hogepriester éénmaal per jaar verzoening doen voor het volk door te sprenkelen met bloed van dieren.

Lezen: Exodus 3:10

Dit moest dus steeds weer opnieuw gebeuren onder het Oude Verbond, thans, tijdens het Nieuwe Verbond is dit niet meer nodig, onze Hogepriester, de Here Jezus, heeft met Zijn ziel onze redding gekocht en zit nu te rechterhand Gods’ terwijl de hoge-priester in het Oude Verbond moest staan.

Lezen: Hebreeën 9:11-15

Laten we eens bezien wat het Bloed van Christus, onze Hogepriester, voor ons betekend, dat is beter dan over andere kleuren dan rood te fantaseren, fantasieën die op geen enkele tekst of uitspraak op de Bijbel te funderen.

Het Bloed van Christus.
Iemand heeft eens gezegd, dat er een rode lijn door de Schrift loopt.  Vanaf het lam van Abel in Genesis 4:6 tot aan het ’Lam staande als geslacht’ in Openbaring 5:6, kan deze rode lijn van ’verzoening door het bloed’ getrokken worden. 

De Oud Testamentische ’typen’ druipen van het bloed, en de belangrijkheid van het bloed in het plan Gods blijkt duidelijk uit het feit, dat het 427 keer in de Schrift genoemd wordt.

’Voelen’ (een zielservaring) komt maar 7 maal voor in de Schrift (NBG vert.)  en dan meestal ook nog in een ongunstige zin! (Staten Vert. nog minder in aantal).

Laten we de betekenis van het bloed voor de gelovige nader bezien.

Het is de prijs van onze verlossing.
Handelingen 20:28  ’verkregen door Zijn bloed’
Efeze 1:7                 ’verlossing door Zijn bloed’
1 Petrus 1:18-19    ’het dierbaar bloed van Christus’
Openbaring 5:9       ’gekocht met Zijn bloed’

Er staat altijd geschreven dat de gelovige de verlossing heeft. Er staat niet geschreven ’moge hebben’ of iets dergelijks. De gelovige is verlost, daar hoeft niets aan toegevoegd worden, geen tongentaal, geen goede daden, geen wet of andere toevoegingen.

Het is de grond voor onze vergeving.
Efeze 1:7               ’door Zijn bloed’
Kolossenzen 1:14  ’door Zijn bloed’
Hebreeën 9:22      ’door Zijn bloed’

Onze vergeving is direct en volkomen.

Lezen: Kolossenzen 2:13

’Alle misdaden’ betekent precies wat er staat. Sommige mensen zouden iets aan het volmaakte Woord van God willen toevoegen. Zij menen, dat achter ’alle misdaden’ moet staan ’van het verleden’. Nee, zo zit dat niet, op grond van het Bloed zijn alle misdaden ons vergeven, zowel uit het verleden, heden en de toekomst. Het is de grond van onze rechtvaardigmaking.

Lezen: Romeinen 5:8-9.

Drie dingen worden ons in de Romeinenbrief meegedeeld over de rechtvaardigmaking van de gelovige:

A. Door het bloed:                   dat is de grondslag.
    Romeinen 5:9:                 ’door Zijn bloed’

B. Door het geloof:                  het Middel
    Romeinen 3:25:               ’die geloven’

C.  Door Christus’ opstanding:  het bewijs
     Romeinen 4:25:              ’opgewekt omonze rechtvaardigmaking’

Opmerking:
Er staat dat wij nu gerechtvaardigd zijn. Rechtvaardigmaking is evenals ’verlossing’ en ’vergeving’ een tegenwoordig bezit.

Het is de grond van onze vrede.
Kolossenzen 1:20   ’vrede gemaakt door het bloed’

Het is onbijbels om te zeggen, dat de zondaar vrede met God moet maken. Het is gemaakt: we hebben het slechts te aanvaarden. God rust volkomen in het volbrachte werk van Christus; als de zondaar dat ook doet, is er volmaakte vrede tussen de mens en God.

Het is de grond van onze reiniging.
1 Johannes 1:7   ’bloed . . . .  reinigt van alle zonde’
Openbaring 1:5   ’gewassen in Zijn bloed’

Let op! Er staat gewassen - verleden tijd - de gelovige IS gewas-sen.

Het Middel, waardoor wij toegang tot God hebben.
Efeze 2:13            ’nabij geworden door het bloed’
Hebreeën 10:19   ’in te gaan . . .  door het bloed’

Let op!
De gelovige is nabij geworden. Het is dus ongeloof, om te beweren, dat wij ’nader bij God’ gebracht moeten worden. De bewering dat bepaalde voorgangers de aanwezigheid van de Heilige Geest de ene keer meer voelen dan op een ander slaat nergens op.  God is altijd nabij voor wie geloofd. Je kunt niet meer of minder ’voelen’, zoals we al eerder zagen in ’voelen’ een zielsbeleving die niets met onze verlossing heeft te maken.

Het is de basis van christelijke gemeenschap:
1 Corinthiërs 10: 16-17   ’Gemeenschap des bloeds’

Tot welke ’richting’ we ook behoren of welke verschillen er in uiterlijke dingen ook moge zijn, wij hebben allen, die belijden, dat zij verlost zijn door het bloed van Christus als broeders aanvaarden.

Kortom, de Gemeente van Christus vinden we in alle kerken, niet omdat men lidmaat is, maar . . . . .  door het bloed van Christus.

’Doch allen, die Hem aangenomen hebben, hun heeft Hij macht gegeven om kinderen Gods te worden, hun, die in zijn naam geloven.’  Johannes 1:12

Het staat hier duidelijk: ’Alleen mensen die Hem aangenomen hebben zijn kinderen Gods!’

Er wordt niet gesproken over lidmaatschap van een kerk of een groep, alleen op grond van het offer van Christus wordt een mens behouden.

Niets toevoegen:
De Gemeente van Christus leeft vanuit ’geloven’ en niet uit zichtbare dingen, wat zichtbaar is zal vergaan. Verder zullen we ons aan de Schrift moeten houden, wie de Schrift eenmaal loslaat zal steeds verder afdrijven en het ’heil’ zoeken onbelangrijke zaken, die wel amusant zijn maar niets toevoegen aan onze redding en verlossing. Vaak komen de belevingen en ervaringen rechtstreeks uit de koker van de duisternis, het komt ook voor dat we gedreven worden door de satan om meer voor te willen stellen dan we zijn. Duidelijke voorbeelden vinden we in het boek Handelingen en wel in hoofdstuk 5:1-10; zie: Handelingen 8:1-24

Door Zijn opoffering werd de Here Jezus Christus onze Herder. In de Bijbel werd Hij ons drie keer als de Herder der schapen getoond. Hij wordt dan ook de Goede Herder genoemd. Bovendien is Hij de Herder van Israël.

A De Goede Herder:
1. Geeft Zijn leven voor de schapen.
Johannes 10:11 ’Geeft Zijn leven voor de schapen’
Johannes 10:7   ’Ik ben de deur der schapen’
Johannes 10:9   ’Wie ingaat is behouden’

2. Geeft Zijn leven aan de schapen.
Johannes 10:10   ’opdat zij leven hebben’
Johannes 12:24   ’indien het sterft . . . . brengt het voort’
1 Johannes 5: 11 ’heeft gegeven . . . . het leven in Zijn Zoon’ (zie vers 12 -13)
Johannes 5:24     ’heeft . . . . .  niet in de verdoemenis’

B. Als de grote Herder:
1. Hij is opgestaan uit de doden.
Hebreeën 13:20   ’uit de doden heeft wedergebracht’

2. Hij zorgt voor Zijn schapen.
Roept Zijn schapen bij name:  Denk eens aan de opname v.d. Gemeente
Johannes 10: 3   ’roept Zijn schapen bij name’
Johannes 10:4    ’uitgedreven . . . . voor hen heen’
Johannes 10:27  ’Mijn schapen . .  kennen ..volgen’

Als we aan de opname denken ….. roepen ..
Weggenomen ….. tegemoet in de lucht.

Terug naar document-overzicht
Dit artikel wordt u aangeboden door Het BijbelArchief.
Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben over dit artikel kunt u contact opnemen met de aanbieder.