De relatie tussen God en mens.

De relatie tussen God en mens.
deel 2

Vervangingstheologie.
Ondanks dat vele gelovigen zich verenigen in vrije groepen en kringen en de Bijbel bestuderen is er vaak weinig zicht op het volk Israël, men stelt zich (onbewust) in de plaats van Israël. Vaak wil men niet inzien dat de Here God door al de eeuwen heen Zijn volk apart heeft gezet en gestadig met haar door gaat. Na de verschrikkingen van de 2e Wereldoorlog ‘ontstond’ in 1948 de staat Israël en langzamerhand groeide de bevolking in aantal en daarmee de weerstand van het ‘christendom’. In plaats het volk Israël tot jaloezie op te wekken vanwege de redding en verlossing door de Here Jezus Christus, werd de meerderheid van de Christenen er jaloers op Israël dat het zo goed gaat. Natuurlijk gaat het Israël goed, naar aardse rijkdom gerekend, maar is het ook niet zo dat dit volk gezegend zal worden in aardse zegeningen en de Gemeente in hemelse? Om kort te gaan; de Gemeente is verplicht Israël te accepteren en voor haar te bidden, we mogen ons wel eens afvragen of er niet iets aan ons schort als we niet achter Israël staan, of is het niet zo dat Israël omwille van de Gemeente moet lijden? Laten we eens zien wat de Bijbel er van zegt:

‘Wat dan? Hetgeen Israël najaagt, heeft het niet verkregen, maar het uitverkoren deel heeft het verkregen, en de overigen zijn verhard. Gelijk geschreven staat: God gaf hun een geest van diepe slaap, ogen om niet te zien en oren om niet te horen, tot de dag van heden. En David zegt: Hun tafel worde tot een strik en een net, en tot een aanstoot en vergelding voor hen. Laten hun ogen verduisterd worden, zodat zij niet zien, en doe hun rug voorgoed zich krommen. Ik vraag dan: zij zijn toch niet zo gestruikeld, dat zij wel vallen moesten? Volstrekt niet! Door hun val is het heil tot de heidenen gekomen, om hen tot naijver op te wekken. Betekent nu hun val rijkdom voor de wereld en hun tekort rijkdom voor de heidenen, hoeveel te meer hun volheid! Ik spreek tot u, heidenen. Juist omdat ik apostel der heidenen ben, acht ik dit de heerlijkheid van mijn bediening, Dat ik zo mogelijk de naijver (= jaloersheid) van mijn vlees [en] [bloed] mocht opwekken, en enigen uit hen behouden. Want, indien hun verwerping de verzoening der wereld is, wat zal hun aanneming anders wezen dan leven uit de doden? Zijn de eerstelingen heilig, dan ook het deeg, en is de wortel heilig, dan ook de takken. Indien nu enkele van de takken weggebroken zijn en gij als wilde loot daartussen geent zijt en aan de saprijke wortel van de olijf deel hebt gekregen. Beroem u dan niet tegen de takken! Indien gij u ertegen beroemt; niet gij draagt de wortel, maar de wortel u. Gij zult dan zeggen: er zijn takken weggebroken, opdat ik als loot geent zou worden. Goed! Zij zijn om hun ongeloof weggebroken en gij staat door het geloof. Wees niet hoogmoedig, maar vrees! Want indien God de natuurlijke takken niet gespaard heeft, Hij zal ook u niet sparen. Let dan op de goedertierenheid Gods en zijn gestrengheid: over de gevallenen gestrengheid, maar over u goedertierenheid Gods, indien gij bij de goedertierenheid blijft; anders zult ook gij weggekapt worden. Maar ook zij zullen, wanneer zij niet bij hun ongeloof blijven, weder geent  worden; God is immers bij machte hen opnieuw te enten. Want indien gij uit de wilde olijf, waartoe gij naar uw natuur behoort, weggekapt en tegen uw natuur op de edele olijf geent zijt, hoeveel te meer zullen dezen, naar hun natuur, op hun eigen olijf geent worden. Want, broeders, opdat gij niet eigenwijs zoudt zijn, wil ik u niet onkundig laten van dit geheimenis; een gedeeltelijke verharding is over Israel gekomen, totdat de volheid der heidenen binnengaat. En aldus zal gans Israel behouden worden, gelijk geschreven staat: De Verlosser zal uit Sion komen, Hij zal goddeloosheden van Jakob afwenden. En dit is mijn verbond met hen, wanneer Ik hun zonden wegneem. Zij zijn naar het evangelie vijanden om uwentwil, naar de verkiezing zijn zij geliefden om der vaderen wil. Want de genadegaven en de roeping Gods zijn onberouwelijk. Want evenals gij eertijds aan God ongehoorzaam waart, maar nu ontferming hebt gevonden door hun ongehoorzaamheid. Zo zijn ook dezen nu ongehoorzaam geworden, opdat door de u betoonde ontferming ook zij thans ontferming zouden vinden. Want God heeft hen allen onder ongehoorzaamheid besloten, om Zich over hen allen te ontfermen. O diepte van rijkdom, van wijsheid en van kennis Gods, hoe ondoorgrondelijk zijn Zijn beschikkingen en hoe onnaspeurlijk zijn wegen!’  Romeinen 11:7-33

Wie de Bijbel serieus neemt zal volmondig erkennen dat zowel de Jood als de heiden, dit is elk mens dat niet als Jood geboren is, van nature zondig en verloren zijn, dat er bloedstorting nog is ter redding en verlossing. Voor het huidige Jodendom komt er nog bij dat ze verblindt zijn ter wille van hen uit de heidenen die Christus hebben aangenomen. Wie zijn wij dan dat we tegen het raadsbesluit van de Here in durven gaan en samen met, alle, kerken durven beweren dat het huidige Israël niet in het land van onze Here God mag wonen? Of willen ook wij de Here voorschrijven wat Hij moet doen? Zijn de gedachten en wegen van Hem niet oneindig veel hoger dan de onze?:

‘Want mijn gedachten zijn niet uw gedachten en uw wegen zijn niet mijn wegen  luidt het woord des Heren. Want zoals de hemelen hoger zijn dan de aarde, zo zijn mijn wegen hoger dan uw wegen en mijn gedachten dan uw gedachten’.
Jesaja 55:8-9

Van nature zondig.
We hebben gezien in het voorgaande van deze studie dat de mens van nature zondig en verloren is, dat zelfs religie of het volgen van de Mozaïsche wetten een mens niet verlossen kan van de zonde. De enige Weg ter verlossing is de bloedstorting van de Here Jezus Christus. We lezen in Matthéüs 26:28.

‘Want dit is het bloed van mijn verbond, dat voor velen vergoten wordt tot vergeving van zonden’.

En verder in 1 Petrus 1:18-19:
‘Wetende, dat gij niet met vergankelijke dingen, zilver of goud, zijt vrijgekocht van uw ijdele wandel, die [u] van de vaderen overgeleverd is. Maar met het kostbare bloed van Christus, als van een onberispelijk en vlekkeloos lam’.

Zie ook: Openbaring 5:9

4. De Bijbel vertelt de gelovigen, wat zij, als gereinigde zondaars, hebben ontvangen.
De Gemeente van Christus leeft in de ‘bedeling der genade’, wat wil zeggen dat de wederge-boren Christen uit onvoorwaardelijke genade mag leven, alles uit genade ontvangen heeft. Een mens kan niets toe – of afdoen aan de vergeving van zonden, dit was onder de ‘bedeling der wet’ wel eventjes anders, toen waren de zegeningen afhankelijk van de werken. Daar was het credo: ‘Doe dit en gij zult leven’. Een gelovige heeft bijvoorbeeld het eeuwige leven, een leven dat de zondige mens steeds zoekt maar nooit zal kunnen vinden zonder Christus:

‘Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, wie mijn woord hoort en Hem gelooft, die Mij gezonden heeft, heeft eeuwig leven en komt niet in het oordeel, want hij is overgegaan uit de dood in het leven’.  Johannes 5:24

Dit eeuwige leven zal de volkomen uitwerking pas na onze dood, of de opname van de Gemeente, hebben. Maar ook nu kunnen we daar al een voorproefje van ondervinden omdat we vrede hebben gekregen met God. Veel mensen zoeken naar vrede en rust voor hun ziel en vinden het niet. Er wordt gezocht in Oosterse filosofieën, lichamelijke kastijdingen of verplichtingen zoals een bezoek aan Mekka. De laatste jaren is het min of meer mode om in een poosje in het kloosterleven te duiken en zo rust en vrede voor de ziel te krijgen. Maar zonder Christus zal een mens geen vrede met zijn Schepper kunnen vinden:
‘Wij dan, gerechtvaardigd uit het geloof, hebben vrede met God door onze Here Jezus Christus’.  Romeinen 5:1

Ook heeft een wedergeboren Christen ‘de Heilige Geest ontvangen’, dit is de ‘Geest’ van onze Here Jezus Christus. Daarom moeten we heel goed beseffen dat die Geest God Zélf is en niet oproepbaar is op het moment dat wij het willen.
In vele samenkomsten wordt ‘het feest met de geest’ gehouden, men roept en commandeert de Here God, want dát is de Heilige Geest, dat het een lieve lust is. Men ziet dan ook ‘Jomanda-achtige situaties’ in dit soort samenkomsten, er rollen mensen lachend, huilend, blaffend of gillend over de grond dat het een lieve lust is. De nieuwste trend is het z.g.n. ‘profetieën baren’, vrouwen liggen in baarhouding op de grond, kreunen en steunen. En o wonder, na enkele pogingen wordt er een profetie geboren! Als we Gods Woord, de Bijbel serieus nemen zullen we moeten erkennen dat dit soort zaken nergens in dat Woord zijn te vinden. Wél vinden we dit soort situaties binnen de New Age, daar geeft men ‘lachtherapie’, of doet men aan ‘geestelijke wedergeboorte’ op aanschouwelijke wijze. Ook binnen de Charismatische Beweging gebruikt men afgeleide vormen van de z.g.n. lachtherapie, traumaverwerking, enz. In principe zijn veel New Age methoden binnen deze groep (groepen) geslopen, de voorvechters zijn meestal rondreizende ‘predikers’ die er een goed belegde boterham aan overhouden.

Rebirthing.
In mei 2000 is in Amerika een heel jong meisje om het leven gekomen tijdens een ‘Rebirthing sessie’ die uit de hand liep. Het meisje werd door een ‘therapeute’ behandeld vanwege ‘trau-matische ervaringen’ tijdens de geboorte en de weken er na. Men wikkelde haar in een deken, deed daar aan weerzijden van haar hoofd een kussen en ‘imiteerde de geboorte’. De kussens waren (te) stevig op, en rond haar gezicht gedrukt waardoor ze is verstikt. De gedachte achter deze waanzin is dat men dan de geboorte opnieuw beleefd en de ‘trauma’s verwerkt’. Eigen-lijk kunnen we dit als een soort ‘wedergeboorte van de New Age’ beschouwen. Deze ‘wedergeboorte therapie’ komt veel voor in het alternatieve circuit, en kan beschouwd worden als een imitatie van de christelijke wedergeboorte. Zaterdag 24 juni las ik in ‘De Telegraaf’ het relaas van drie broers waarvan twee voorgangers en één medewerker van een afkickcentrum, twee van hen hadden 103 dagen in voorarrest gezeten, één was na drie dagen buiten vervolging gesteld evenals een andere man die ook lid van dezelfde Pinkstergemeente was. Deze vier mannen waren door de dochter van één van de voorgangers aangegeven wegen vermeend seksueel misbruik. Achteraf bleek het één grote leugen te zijn. Het meisje, 24 jaar oud, was samen met haar moeder naar bidstonden geweest waar men uren achtereen bad, lofprees en emotionele ervaringen beleefde om ‘herinneringen’ uit de vroegste jeugd, zélfs in de baarmoeder, te verwerken! In die urenlange gebedssessies wordt de waan opgewekt dat men ‘vroeger’ iets mee heeft gemaakt, zo’n waan kan tot verschrikkelijke gevolgen leiden, dergelijke slachtoffers kunnen nooit meer normaal over hun leven beslissen want er zijn gegevens in geprojecteerd die als echt worden ervaren. Het resultaat is verwoeste levens van de mannen, een moeder en dochter die niet beseffen dat ze duivels beïnvloed zijn, een afkickcentrum dat failliet ging, kinderen hun vaders niet meer willen zien, de Nederlandse staat die een miljoenen claim krijgt én betalen zal, een moeder en dochter die totaal verknipt zijn en minimaal één huwelijk totaal verwoest. Elke keer als er iets uit Amerika overwaait worden de z.g.n predikers er rijk van en gaan mensen er aan kapot. De New Age heeft haar tentakels tot in de Gemeente van Christus! Wie niet dicht bij de Here en Zijn Woord leeft is een gemakkelijk slachtoffer voor de duisternis.

De apostel Paulus noemt de mensen die dit soort dwalingen binnen de Gemeente brengen, dit komt de laatste jaren steeds meer voor, ‘grimmige wolven’, dat zijn het inderdaad, het zijn aanhoudende en  gedreven mensen die belust zijn op persoonlijk voordeel en succes:
‘Zelf weet ik, dat na mijn heengaan grimmige wolven bij u zullen binnenkomen die de kudde niet zullen sparen. En uit uw eigen midden zullen mannen opstaan, die verkeerde dingen spreken om de discipelen achter zich aan te trekken’.
Handelingen 20: 29-30

Een Christen heeft de Heilige Geest inderdaad als ‘onderpand’ ontvangen bij de wedergeboorte, maar niet voor amusement of geestdrijverij:
‘In Hem zijt ook gij, nadat gij het woord der waarheid, het evangelie uwer behoudenis, hebt gehoord; in Hem zijt gij, toen gij gelovig werdt, ook verzegeld met de Heilige Geest der belofte. Die een onderpand is van onze erfenis, tot verlossing van het volk, dat Hij Zich verworven heeft, tot lof zijner heerlijkheid’.  Efeze 1:13-14.

Dit ontvangen van de Heilige Geest is niet minder dan de Geest van onze Here Jezus Christus ontvangen. Hij heeft gezegd dat Hij de Trooster, de Heilige Geest zou zenden na Zijn heengaan:

‘Wanneer gij Mij liefhebt, zult gij mijn geboden bewaren. En Ik zal de Vader bidden en Hij zal u een andere Trooster geven om tot in eeuwigheid bij u te zijn. De Geest der waarheid, die de wereld niet kan ontvangen, want zij ziet Hem niet en kent Hem niet; maar gij kent Hem, want Hij blijft bij u en zal in u  zijn’.  Johannes 14:15-17.

We zien hier dat we nooit behoeven te bidden om de aanwezigheid van de Heilige Geest zoals dit vaak voorkomt in Pinkster – en Charismatische kringen. De Heilige Geest is altijd aanwezig en is dus niet oproepbaar, áls de Heilige Geest ‘niet meer aanwezig is’ heeft Hij zich teruggetrokken vanwege zonden van de persoon zélf, dan is God door die persoon bedroefd:

‘Ziet toe, dat niemand kwaad met kwaad vergelde*, maar jaagt te allen tijde het goede na, jegens elkander en jegens allen. Verblijdt u te allen tijde, Bidt zonder ophouden. Dankt onder alles, want dat is de wil Gods in Christus Jezus ten opzichte van u. Dooft de Geest niet uit. Veracht de profetieën niet. Maar toetst alles en behoudt het goede. Onthoudt u van alle soort van kwaad’.  1 Thessalonicenzen 5:15-22.

* Onder het Oude Verbond: ‘oog om oog, tand om tand’. Toen vergold men kwaad met kwaad. Nu, in het tijdperk der genade: ‘rekent het kwade niet toe’, genade voor recht.
In deze teksten lezen we dat de Heilige Geest uitgedoofd kan worden in ons leven als we de Here bedroeven met onze zonden, als we kwaad doen. Dit wil dan niet zeggen dat de Geest van ons vertrekt maar dat Hij Zich terugtrekt! Maar zodra we onze zonden oprecht beleden hebben en nalaten zal God zich weer door Zijn Geest in ons manifesteren en ons vrede en rust geven:

‘Of weet gij niet, dat uw lichaam een tempel is van de Heilige Geest, die in u woont, die gij van God ontvangen hebt, en dat gij niet van uzelf zijt? Want gij zijt gekocht en betaald. Verheerlijkt dan God met uw lichaam’.  1 Corinthe 6:19-20

In eerdere Bijbelstudies is deze tekst wel eens aangehaald en gewezen op het misbruik van deze tekst uit 1 Corinthe 6:19. Menigmaal is dit Schriftgedeelte misbruikt door mensen die anderen een last willen opleggen. Men zegt dan tegen mensen die b.v. roken of alcohol gebruiken dat ‘de tempel’ geschonden wordt, op grond van deze tekst God veroordeelt men b.v mensen die een glas wijn drinken of een sigaret roken. Natuurlijk is te veel alcohol gebruik fout, daar wijst de Bijbel in  Efeze 5:18 op:

‘En bedrinkt u niet aan wijn, waarin bandeloosheid is, maar wordt vervuld met de Geest’.  Efeze 5:18

Elk weldenkend mens let er op dat hij of zij niet dronken door het leven gaat want daarmee ‘verdoven’ we op dat moment letterlijk de Geest, maar waar 1 Corinthe 6:19 over gaat slaat op het lichamelijk contact met een hoer:

‘Het voedsel is voor de maag en de maag voor het voedsel, en God zal zowel het een als het ander teniet doen. Maar het lichaam is niet voor de hoererij,  doch voor de Here, en de Here voor het lichaam. God heeft niet alleen de Here opgewekt, maar zal ook ons opwekken door zijn kracht. Weet gij niet, dat uw lichamen leden van Christus zijn? Zal ik dan leden van Christus wegnemen om er leden ener hoer van te maken? Volstrekt niet! Of weet gij niet, dat wie zich aan een hoer hecht, één lichaam [met] [haar]  is? Want, zegt Hij, die twee zullen tot een vlees zijn. Maar die zich aan de Here hecht, is een geest [met] [Hem]. Vliedt de hoererij. Elke andere zonde, die een mens doet, gaat buiten zijn  eigen lichaam om. Maar door hoererij bezondigt men zich aan zijn eigen lichaam. Of weet gij niet, dat uw lichaam een tempel is van de Heilige Geest, die in u  woont, die gij van God ontvangen hebt, en dat gij niet van uzelf zijt? Want gij zijt gekocht en betaald. Verheerlijkt dan God met uw lichaam’.  1 Corinthe 6:13-20

We vinden in de Bijbel maar één maal de uitdrukking ‘Tempel van de Heilige Geest’, deze ene uitdrukking slaat op het bezoeken van een hoer, wat in Corinthe veelvuldig voorkwam. In Corinthe liepen ontzettend veel gewijde tempelhoeren rond en wie dus lichamelijk contact had met zo’n hoer had daarmee óók contact met de afgoden! Die vrouwen waren immers aan de afgoden gewijd! God wilde dus absoluut niet een relatie met b.v. Semiramis, Baäl, Diana en andere ‘goden’.

In ‘Ga uit van haar Mijn volk’ lezen we ook van ingewijde hoeren, ze maakten deel van de Godsdienst uit:

Babylonische godsdienst.
Nimrod was ’god’, Semiramis de ’maagd’ en Tamuz (de zgn. gereïncarneerde Nimrod) ’god’s zoon’. Een eigen ’god’, ’maagd’ en ’jezus’ door satan bedacht en gecreëerd! Satan kende God Zijn Heilsplan en maakte er een schaamteloze kopie van! Semiramis sloeg munt uit de mens zijn rebellie tegen God zijn ’huwelijkswet’. Zij promootte het ’celibaat’ (een religieuze cover om ontucht en overspel te verbergen), echtbreuk, homoseksualiteit en lesbianisme. Dit is de bron van het Rooms Katholieke ’celibaat’. Door het ’celibaat’ zijn de priesters apart gezet, heilig, net als vandaag binnen de R.K. Kerk. Men gelooft dat het ’sacrament van celibaat’ hoger is dan het ’sacrament van het huwelijk’. ’De nonnen waren tempelhoeren, die de priesters dienden [met hun lichaam]. Indertijd noemde men hen de ’begenadigde maagden’.

Ik kan me niet voorstellen waarom het roken van een sigaret of het drinken van een glas wijn schending van de ‘Tempel’ is. Eerder zou ik zeggen dat de religieuze New Age-uitingen binnen de extreme Pinkstergroepen een vermenging met de afgoden uit het Hindoeïsme of Boeddhisme is. Natuurlijk is het niet goed om je ergens aan te binden, vooral niet aan stimulerende stoffen maar dat wil nog niet zeggen dat we elkaar lasten mogen opleggen! Als Christen hebben we alleen aan Christus Jezus verantwoording af te leggen, wij zijn ‘Koningskinderen’ die heel wat van hun Koning en Hoofd ontvangen hebben:

Johannes 5:24             ‘We hebben het eeuwige leven’ en ‘komt niet in het  oordeel’.
Romeinen 5:1              ‘Wij hebben vrede met God’.
1 Corinthe 6:19           ‘Wij hebben de Heilige Geest ontvangen’.
Kolossenzen 1:12-14  ‘Verlossing’ en ‘vergeving van zonden’
1 Johannes 2:1           ‘Voorspraak bij de Vader’.
1 Petrus 1:4                ‘Een erfenis’.

5. De Bijbel zegt wat de gelovigen wat ze mogen weten.
Een Christen staat, als het goed is, helemaal los van de wereld. De wereld is sterfelijk en ligt onder de zonde. In het aardse bestaan kan een mens maar een beperkte leeftijd bereiken en daarom zijn er zo velen die denken dat elke dag opnieuw zo veel mogelijk uit het leven geplukt moet worden. Ook zijn er eerlijke en oprechte mensen die van uit een humaan levenspatroon goed doen, zorgzaam zijn en na een lang leven kunnen zeggen dat ze, van uit een menselijk gezichtspunt gezien, altijd eerlijk en oprecht geweest zijn. En toch zal het niets baten, ze proberen als goed en oprecht mens te leven maar wanneer ze geen persoonlijke relatie met de Here God zullen ze evenals de grootst egoïst reddeloos verloren zijn. Maar wie de Here Jezus Christus in z’n leven heeft toegelaten weet dat hij uit genade mag leven:

2 Corinthe 8:9      ‘Genade van Christus, we weten het, het is geen vraag of twijfel’

Galaten 2:16        ‘We weten dat de mens niet gerechtvaardigd wordt door werken maar door het geloof’.

Romeinen 8:28    ‘Wij weten dat alle dingen meewerken ten goede’*

Johannes 14:16  ‘Gij kent Hem, de Geest der waarheid’

1 Johannes 5:13 ‘Weet, dat Gij het eeuwige leven hebt’

*Óók deze tekst wordt nog als eens gebruikt om mensen te ‘troosten’ die in grote problemen zitten. Het is zelfs voorgekomen dat een ‘vrome’ broeder ten opzichte van ouders die een kind hadden verloren deze tekst gebruikte als ‘troost’. De man kende z’n Bijbel waarschijnlijk maar heel summier want de laatste vijand is de dood en die zal pas overwonnen worden als Christus alles voleindigd heeft. Deze tekst slaat op heel andere zaken! ‘Wij weten dat alle dingen meewerken ten goede’ uit Romeinen 8:28 slaat op de Heilige Geest die ons helpt en voor ons pleit bij God wanneer wij onzeker zijn, het eventjes niet meer zien zitten of begrijpen. Deze Geest is toch de Geest van de Here Jezus Christus die bij ‘de Vader’ voor ons ‘bidt en pleit’. Als we dan toch enig verband willen zien tussen nood en ellende die veroorzaakt is door de zondeval kunnen we vers 28 vergelijken met de verzen 19 – 24 van Romei-nen 8.‘Vrome’ mensen halen erg gemakkelijk een tekst uit het verband om zélf de goede sier te maken, zélfs bij een sterfbed dat nog steeds het gevolg is van de zondeval uit Genesis 3.

De Bijbel vertelt de gelovigen, wat zij in de toekomst zullen zijn.
Lezen: 1 Johannes 3:1-3.

In 1 Johannes 3:1-3 lezen we dat we ‘als Christus zullen zijn’. Dit wil absoluut niet zeggen dat we ‘goddelijk’ zullen worden maar dat we ons onvolmaakt lichaam zullen verwisselen met het volmaakte. Ook zullen we dan zonder zonde zijn evenals Christus Jezus dat tijdens zijn aardse leven was. We zullen, tot op zekere hoogte absoluut, als Christus zijn maar het Goddelijke zullen we nooit bereiken, Christus blijft het Hoofd en wij met elkaar de leden van het lichaam dat Gemeente wordt genoemd.

Kolossenzen 3:4 ‘De gelovige zal met Christus verschijnen in heerlijkheid’

Direct na de grote verdrukking zal Christus Jezus verschijnen op de wolken met macht en majesteit, Christus als het Hoofd van de Gemeente zal verschijnen met het Lichaam, de Gemeente. De Gemeente zal overal zijn waar Hij ook is:

‘En ik zag de hemel geopend, en zie, een wit paard; en Hij, die daarop zat, wordt genoemd Getrouw en Waarachtig, en Hij velt vonnis en voert oorlog in gerechtigheid. En zijn ogen waren een vuurvlam en op zijn hoofd waren vele kronen en Hij droeg een geschreven naam, die niemand weet dan Hijzelf. En Hij was bekleed met een kleed, dat in bloed geverfd was, en zijn naam is genoemd: het Woord Gods. En de heerscharen, die in de hemel zijn, volgden Hem op witte paarden, gehuld in wit en smetteloos fijn linnen. En uit zijn mond komt een scherp zwaard, om daarmede de heidenen te slaan. En Hijzelf zal hen hoeden met een ijzeren staf en Hijzelf treedt de persbak van de wijn der gramschap van de toorn Gods, des Almachtigen. En Hij heeft op zijn kleed en op zijn dij geschreven de naam: Koning der koningen en Here der heren’.
Openbaring 19:11-16

De ‘heerscharen’ uit vers 14 is de Gemeente, het totale aantal gelovigen dat voor altijd bij Hem zullen zijn. De witte kleur van de paarden en het smetteloze, fijne linnen stellen de reinheid voor. We zien op dit moment nog niet hoe groot en rijk we zijn in Christus, maar we kunnen rustig aannemen dat we voor God smetteloos en rein zijn, niet door eigen daden maar door het reinigende bloed van Christus. Dat soort klederen komen we ook tegen in Zacharia 3:1-7, kleding is een symbool van vuilheid of reinheid, naar gelang de situatie:

‘Vervolgens deed Hij mij de hogepriester Jozua zien, staande voor de Engel des Heren, terwijl de satan aan zijn rechterhand stond om hem aan te klagen. De Here echter zeide tot de satan: De Here bestraffe u, satan, ja de Here, die Jeruzalem verkiest, bestraffe u; is deze niet een brandhout uit het vuur gerukt? Jozua nu was met vuile klederen bekleed, terwijl hij voor de Engel stond. Toen nam deze het woord en zeide tot hen die voor Hem stonden: Doet hem de vuile klederen uit. Hij zeide tot hem: Zie, Ik neem uw ongerechtigheid van u weg, Ik trek u feestklederen aan. Ik nu zeide: Laat ze een reine tulband op zijn hoofd zetten. Toen zetten zij een reine tulband op zijn hoofd en trokken hem een staatsiegewaad aan, terwijl de Engel des Heren erbij stond. Hierop vermaande de Engel des Heren Jozua: Zo zegt de Here der heerscharen: Indien gij in mijn wegen wandelt en de door Mij opgedragen taak waarneemt, dan zult gij zowel mijn huis richten als mijn voorhoven bewaken, en Ik zal u doen verkeren onder hen die hier staan’.

Het is onvoorstelbaar dat we eenmaal het beeld van het hemelse zullen mogen dragen, als we op ons zelf zien lijkt het ons onmogelijk, maar God zij dank, op Golgotha heeft Hij voor ons overwonnen:

1 Corinthe 5:15 ‘Ons wacht een hemels beeld’
Het gaat zelfs zo ver dat we over engelen en mensen zullen moeten oordelen, in onze huidige staat is dat onmogelijk, dat kan alleen als we een hemels beeld hebben en rein en zondeloos zijn:

1 Corinthe 6:2-3 ‘We zullen de wereld en de engelen oordelen’

Volgens Romeinen 8:17-18 zal alle heerlijkheid aan ons geopenbaard worden, er staat ons nog heel wat te wachten, maar voor het zo ver is zal de Gemeente nog meemaken wat er in 1 Thessalonicenzen 4:17-18 beschreven staat:

‘Daarna zullen wij, levenden, die achterbleven, samen met hen op de wolken in een oogwenk weggevoerd worden, de Here tegemoet in de lucht, en zo zullen wij  altijd met de Here wezen. Vertroost elkander dus met deze woorden’.

De Bijbel vertelt de gelovigen, hoe ze nu behoren te leven.
Zo wordt er van de gelovigen verwacht dat ze, uit dankbaarheid voor hun redding, goede werken behoren te doen. Het lijkt in eerste oogopslag enigszins Rooms Katholiek, maar het grote verschil zit in het feit dat een Christen dit uit dankbaarheid voor de redding doet, terwijl een Katholiek dit doet om gered te worden!

Lezen: 
Efeze 2:10       ‘geschapen tot goede werken’
Romeinen 6:4  ‘Wandelenin de nieuwheid des levens’
Titus 2:11-13  ‘matig, rechtvaardig, godzalig’

‘Want zelf verhalen zij van ons, hoe wij bij u ontvangen zijn en hoe gij u van de afgoden tot God bekeerd hebt, om de levende en waarachtige God te dienen. En uit de hemelen zijn Zoon te verwachten, die Hij uit de doden opgewekt heeft, Jezus, die ons verlost van de komende toorn’.  1 Thessalonicenzen 1:9-10

Er wordt van ons verwacht dat we Hem dienen en Christus uit de hemelen verwachten om de Gemeente tot zich te nemen.

Maranatha, kom Heer Jezus, kom!

Terug naar document-overzicht
Dit artikel wordt u aangeboden door Het BijbelArchief.
Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben over dit artikel kunt u contact opnemen met de aanbieder.