Geldzucht de wortel van alle kwaad

Geldzucht de wortel van alle kwaad.

Geld en goed kunnen mensen de relatie met de Here in de weg staan en de oorzaak van eeuwig verdriet en verlorenheid zijn.

Stel je eens voor, een miljoen gulden te winnen in de staatsloterij! Stel je eens voor dat een ver familielid sterft en die heeft uitgerekend jou het vermogen van vele miljoenen nagelaten omdat je toevallig ook Jopie of Annet heet. Dat geld ga je natuurlijk beleggen want stel je eens voor dat het als sneeuw voor de zon zou verdwijnen aan luxe en weelde. Ja, stel je dát eens voor, het zou je leven totaal op de kop zetten en uiteindelijk helemaal beheersen.

Hoe zou dat verre familielid aan zo veel geld gekomen zijn? Was het zuinig mens, had het veel geluk in het leven. Was het een gierigaard of misschien wel gemeen.mens dat een leven lang geschraapt en bedrogen om zo aan geld en goed te komen? Hoe die verre neef aan geld kwam is niet belangrijk want hij kan het geld niet meer gebruiken na z’n dood. Wel kunnen we ons afvragen hoe het met zo’n mens gesteld is ná de dood, is hij behouden of heeft het geld hem de zaligheid ontnomen? We weten het niet van ik voer hier een fictief mens op dat wel geleefd zou kunnen hebben maar nooit heeft bestaan.

De veehandelaar.
Een veehandelaar die ik heel erg goed kende vertelde me eens het levenseinde van een klant van hem. Die klant, een rijke boer, was stervende en heel z’n leven op jacht naar geld geweest. Deze jacht was heel gunstig verlopen want op het einde van zijn leven was hij steenrijk en bezat enorm veel geld en goed. Op een dag kwam de veehandelaar op de boerderij om vee te kopen maar de boer was in velden of wegen te bekennen. Wel zag hij de zoon en een knecht en die vertelden dat de man stervende was. Toen de zoon even wegliep vertelde de knecht dat de avond daarvoor de boer met alle geweld naar de stal wilde en dat de zoon hem er heen had gedragen. Als dit nog niet voldoende was wilde de man toen hij weer in bed lag de geldkist bij zich hebben, hij kon bijna niets meer zien maar toen de kist kwam graaide hij in het geld en glimlachte. Hij zei: Dat vind ik zo’n mooi gevoel al dat geld in mijn handen. Hierna zakte hij weg in een coma waar hij niet weer is uitgekomen, hij had afscheid van zijn god genomen en stierf na een paar dagen. Zijn kinderen namen de boerderij en het geld over en wat bleef er van deze man over, een mens dat nooit iets voor een ander heeft over gehad en zelf niet durfde genieten van z’n rijkdom?  Ik weet niet wat er is over gebleven want ik kan niet over de doodsgrens heen kijken, wel ken ik iemand die dat wel kan en daar ook van heeft verteld.....

De rijke man.
Nu was er een rijk mens, en hij ging gekleed in purper en fijn linnen en vierde elke dag schitterend feest. Nu lag er ook een arme, genaamd Lazarus, aan zijn voorpoort, vol zweren, begerig zich te verzadigen met wat van de tafel van de rijke viel; maar zelfs de honden kwamen zijn zweren likken. Het gebeurde nu dat de arme stierf en door de engelen werd gedragen in de schoot van Abraham. De rijke nu stierf ook en werd begraven. En toen hij in de hades zijn ogen opsloeg, terwijl hij in pijnen verkeerde, zag hij Abraham uit de verte, en Lazarus in zijn schoot. En hij riep de woorden: Vader Abraham, erbarm u over mij en zend Lazarus om de top van zijn vinger in water
te dopen en mijn tong te verkoelen, want ik lijd smart in deze vlam. Abraham echter zei: Kind, bedenk dat u het goede hebt ontvangen in uw leven, en Lazarus evenzo het kwade; en nu wordt hij hier vertroost, maar u lijdt smart. En bij dat alles is er tussen ons en u een grote kloof gevestigd, zodat zij die van hier naar u willen overgaan, niet kunnen, en zij vandaar niet naar ons kunnen overkomen. Hij echter zei: Ik bid u dan, vader, dat u hem zendt naar het huis van mijn vader, want ik heb vijf broers,opdat hij ernstig tot hen kan getuigen, zodat ook zij niet komen in deze plaats van pijn. Abraham echter zei: Zij hebben Mozes en de profeten; laten zij naar hen luisteren. Hij echter zei: Nee, vader Abraham, maar als iemand van de doden naar hen toe gaat, zullen zij zich bekeren. Hij echter zei tot hem: Als zij naar Mozes en de profeten niet luisteren, zullen zij, ook al stond iemand uit de doden op, zich niet laten overtuigen.

Lucas 16:19-31

Op de inhoud van Lucas 16:19-31 ingaan is niet nodig want de tekst spreekt voor zich zelf, alleen de verzen 30 en 31zeggen ons iets heel belangrijks want daar hebben wij in onze dagen ook nog steeds mee te maken. De rijke man wilde dat Lazerus naar zijn familie ging om hen te waarschuwen maar Abraham zei dat ook dat niet zou helpen, ze zouden zich niet bekeren!

Sinds de opstanding van Christus Jezus is er wél iemand geweest die in de dood was en weer opstond, Christus Zelf, en ook Hem geloofd de mensheid niet. De mensheid heeft geen excuus want Hij heeft er voor gezorgd dat alles is na te lezen in Zijn brief, het Nieuwe Testament. Daarnaast zijn er ettelijke getuigen geweest die Hem in levende lijve hebben gezien na Zijn opstanding vanuit de doden. De weinige mensen die wel geloven dat Hij opstond en de Weg naar het eeuwige leven is zijn later misleid door mensen die in hun zucht naar geld en macht een valse weg hebben gewezen. Het begon al vlak na Zijn hemelvaart dat mensen uit eigen belang wilden handelen en kwanselen met het reddende Evangelie en de uitingen daarvan:

De tovenaar.
Een man nu, genaamd Simon, bedreef voor die tijd in de stad toverij en bracht het volk van Samaria buiten zichzelf en zei dat hij een groot man was; en allen, van groot tot klein, gaven acht op hem en zeiden: Deze is de kracht van God, die de grote kracht wordt genoemd. En zij gaven acht op hem, omdat hij hen geruime tijd met zijn toverijen buiten zichzelf had gebracht.Toen zij echter Filippus geloofden, die het evangelie aangaande het koninkrijk van God en van de naam van Jezus Christus verkondigde, werden zij gedoopt, zowel mannen als vrouwen. En ook Simon zelf geloofde, en na gedoopt te zijn bleef hij voortdurend bij Filippus; en toen hij tekenen en grote krachten zag gebeuren, was hij buiten zichzelf. Toen nu de apostelen in Jeruzalem hoorden dat Samaria het woord van God had aangenomen, zonden zij Petrus en Johannes naar hen toe. Toen dezen tot hen waren afgedaald, baden zij voor hen dat zij de Heilige Geest mochten ontvangen; want Hij was nog op niemand van hen gevallen, maar zij waren alleen gedoopt tot de naam van de Heer Jezus. Toen legden zij hun de handen op en zij ontvingen de Heilige Geest. Toen nu Simon zag dat door de oplegging van de handen van de apostelen de Heilige Geest gegeven werd, bood hij hun geld aan en zei: Geeft ook mij deze macht, opdat ieder die ik de handen opleg, de Heilige Geest ontvangt. Petrus zei echter tot hem: Moge uw geld met u naar het verderf gaan, omdat u hebt gemeend de gave van God door geld te kunnen verkrijgen. U hebt part noch deel in deze zaak, want uw hart is niet recht voor God. Bekeer u dan van deze boosheid van u en bid de Heer, of deze toeleg van uw hart u vergeven mag worden; want ik zie dat u in gal van bitterheid en een warnet van ongerechtigheid bent.  Handelingen 8:9-23.

Deze Simon was voor dat hij tot geloof kwam een machtig man in Samaria , zijn toverijen zullen hem veel geld opgebracht hebben en daar kwam een plotseling einde aan bij zijn bekering. Zoals het heel vaak het geval was wilde hij natuurlijk enerzijds behouden blijven door het bloed van de Here Jezus Christus maar anderzijds vielen zijn macht en inkomsten ook weg. Toen zag hij iets machtigs want door handenoplegging van de apostelen ontvingen de pas-bekeerden als teken de uitingen van de Heilige Geest. Dat zou nog eens geld opbrengen..........! Het verhaal kent u onderhand uit het bovenstaande Bijbeldeel, Simon was tot geloof gekomen maar had zijn hart niet geheel aan de Here gegeven, aanzien, geld en macht hadden hem weer opnieuw in de greep gekregen. Simon kreeg opnieuw de kans want de apostel Petrus waarschuwde hem maar hoevelen zijn met een ingebeelde hemel de eeuwige verdoemenis ingegaan vanwege hun hebzucht en machtswellust?

De tovenaars van onze dagen.
In de begin periode van de gemeente hadden de apostelen door de kracht van de Heilige Geest, de Geest van Christus persoonlijk, zo’n invloed dat charlatans als die Simon de tovenaar ogenblikkelijk door de mand vielen en bestraft werden. Er zijn momenten dat ik wel zou willen dat we tegenwoordig ook van die krachtige mensen in de gemeente hadden. Neem nu eens de geschiedenis van Ananias en Safira in Handelingen 5, komen we later op terug, toen doorzag Petrus ook het bedrog en greep keihard in. Ik stel me zo voor dat heel wat roofzuchtige en machtswellustelingen van tegen woordig net zo hard door de mand zouden vallen als er een echte Petrus of Paulus zou opstaan. Wat zijn er tegenwoordig een hoop mensen die beweren iets groots te zijn en bij nadere beschouwing tovenaars te zijn die alleen op geld en aanzien uit zijn.

Tot voor enkele jaren geleden was er een gebedsgenezer in Amerika die volle zalen trok en een jaarinkomen van 5.000.000. $ had!  Samen met zijn vrouw en een aantal medewerkers voerde hij een show op die z’n weerga niet had. Voordat de mensen de zaal binnen kwamen moesten ze een gebedsbrief invullen waarin de naam, het adres en het gebedsonderwerp stonden. Wanneer ze nu in de zaal zaten kwam de vrouw van Peter Popov, dat is de naam van de wonderprediker, een praatje met deze en gene maken en zachtjes sprak ze in een microfoontje de naam, woonplaats en de zieke. Kort daarop riep Peter b.v. De Here laat me zien dat in de zaal een mevrouw zit met kanker, de naam van mevrouw is zus en zo. Bijna ieder was verbaast over zo’n contact met de Here God en Popov werd daarom ook als kracht God’s gezien en ontving miljoenen van donateurs voor zijn grote werk .En goochelaar heeft zich ten doel gesteld dit soort praktijken aan de kaak te stellen en nam een radio-ontvanger met speciale golflengten en ja hoor Popov viel door de mand. ( Het gehele uitgetypte verslag is op BBS Bijbel:Aktueel te down-loaden onder de naam Peter)

Peter Popov was zo dom om de electronische weg te kiezen, wie dit doet valt vroeg of laat door de mand. Het is veel handiger om op de ziels-tour te gaan en de mensen belevingen en ervaringen te geven die hen week maken in de portomonee. Vele predikers beloven genezing en geluk, weer anderen voeren een show op die het publiek volop laat meedoen door b.v. achterover te vallen in zwijm of te laten gillen en lachen in de geest. Ze verdienen meer dan Popov ooit deed en zijn niet te betrappen doormiddel van apparaten en dergelijke. Neem nu eens Benny Hinn, deze man is niet te vreden met een Japans auto’tje, nee dat moest een Rolls Royce worden! Hij verantwoorde zich door te zeggen dat Jezus ook rijk was ! Dat hij groffe leugens verkondigd zien zijn aanhangers niet, die zijn verblind door zijn occulte toverkunstjes. Christus Jezus wás niet rijk, hij leefde van de hand in de tand en werd enigzins onderhouden door enkele rijke mensen. En wie kent het verhaal van zijn intocht in Jeruzalem niet op een ezel? Ik zie Benny Hinn al in een  lelijk eendje bij een congrescentrum aankomen, hij kreeg geen cent meer in de collecte!  Het is al net zo als in de dagen van Christus Jezus, wie met veel bombarie en geweld komt heeft het gemaakt maar wie op een ezel rijdt zal karig ronkomen. En toch zei Christus eens: Een slaaf staat niet boven zijn meester en ik heb het idee dat Benny Hinn met z’n Rolls mijlen ver boven zijn meester wil staan.

Nu waren daar vele vrouwen die uit de verte toezagen, die Jezus waren gevolgd van Galilea om Hem te dienen;   Mattheus 27:55.

Zo zijn er vele van deze charlatans bezig de gemeente van Christus te ondermijnen, de ene gebruikt voor z’n vervoer een privë-straalvliegtuig van 5 miljoen gulden, een ander heeft een imperium opgebouwd met vele bezittingen die op zijn eigen naam staan.

De geldzucht heeft hen allen te pakken en zal hen naar het verderf voeren want wie op één punt faalt zal als hij/zij christen is steeds dieper wegzakken, tenzij de christen tot inkeer en berouw komt. Er zijn gevallen bekend van Amerikaanse TV-predikers die in hun zucht naar geld en macht steeds verder gingen en tenslotte betrapt werden met een prostué in hun auto en af moesten treden.

Het is niet nodig om meer voorbeelden aan te halen omdat bijna een ieder de lijst wel kan aanvullen, het is beter dat we de gevolgen van de hebzucht eens gaan bekijken want mensen die gerekend worden tot gelovigen en zich daarvoor uitgeven worden, wanneer ze niet tot inkeer komen hard aangepakt om de eer van de Here God niet te beschadigen.

De gevolgen.
Jozua had de leiding van Mozes overgenomen en onder zijn bevel werd Jericho op een wonderbare wijze ingenomen. De Israëlieten mochten geen oorlogsbuit nemen omdat niet het volk maar de Here de overwinning had behaald. Toch was er een man die enige dingen nam en verstopte. Het gevolg was vreselijk want een heel klein stadje bleek het Israëlische leger te kunnen verslaan en Jozua was daar helemaal van ondersteboven. (Jozua 7:1-26)

Toen zeide de Here tot Jozua: Sta toch op; waarom ligt gij daar op uw aangezicht? Israel heeft gezondigd en zij hebben mijn verbond, dat Ik hun geboden had, overtreden, en ook iets van het gebannene weggenomen, en ook gestolen, en het heimelijk bij hun huisraad gelegd. Daarom kunnen de Israelieten geen stand houden tegen hun vijanden.Zij keren hun vijanden de rug toe, want zij liggen onder de ban. Ik zal voortaan niet meer met u zijn, indien gij niet de ban uit uw midden uitdelgt. Sta op, heilig het volk en zeg: Heiligt u tegen morgen, want, zo zegt de Here, de God van Israel: er is een ban onder u, Israel, gij kunt geen stand houden voor uw vijanden, voordat gij de ban uit uw midden hebt verwijderd.  Jozua 7: 10-13.

Toen hij diens familie liet aantreden man voor man, werd Achan aangewezen, de zoon van Karmi, de zoon van Zabdi, de zoon van Zerach uit de stam Juda. En Jozua zeide tot Achan: Mijn zoon, geef toch eer aan de Here, de God van Israel, en doe voor Hem belijdenis; vertel mij toch wat gij gedaan hebt, verberg het niet voor mij. Daarop antwoordde Achan Jozua: Waarlijk, ik ben het, die gezondigd heeft tegen de Here, de God van Israel, want zo en zo heb ik gehandeld: Ik zag bij de buit een mantel van Sinear, een mooi stuk, en tweehonderd sikkelen zilver en een staaf goud van vijftig sikkelen gewicht, en uit begeerte ernaar heb ik ze weggenomen; zie, ze zijn in mijn tent in de grond verborgen, en wel het zilver onderaan.  Jozua 7:18-21

En Jozua zeide: Zoals gij ons in het ongeluk hebt gestort, zal de Here u op deze dag in het ongeluk storten. Toen stenigde heel Israel hem, en men verbrandde hen met vuur, en wierp stenen op hen. Daarna richtte men een grote steenhoop boven hem op, die er is tot op de huidige dag. Toen liet de Here zijn brandende toorn varen. Daarom noemt men die plaats het dal Achor, tot op de huidige dag.
Jozua 7:25-26

Dit lijkt verschrikkelijk hard allemaal maar hoe zou het anders verder zijn gegaan met het volk Israël? Het volk had 40 jaren in de woestijn omgedoold vanwege het kleingeloof van hun ouders en als de Here God niet een duidelijke daad had gesteld was het wéér fout gegaan. Op persoonlijk vlak was dit een vreselijk drama want een geheel gezin werd verdelgd vanwege de hebzucht van één man. Het zelfde overkwam de familie van Lot ook, hij koos de landstreken van Sodom en Gomorra vanwege de goede vee-weiden waardoor hij meer welstand kon verwerven en zelfs enig aanzien want hij zat in de poort. In de poort zitten betekende in die dagen dat men meebesliste over het reilen en zeilen in de stad. Ondanks zijn hebzucht en aanzien bleef hij een rechtvaardig man die zijn ziel kwelde door aan te zien wat men in Sodom deed.

Maar het land liet niet toe, dat zij tezamen bleven wonen, want hun have was talrijk, zodat zij niet tezamen konden wonen.
Genesis 13:6

Dus zeide Abram tot Lot: Laat er toch geen twist zijn tussen mij en u, en tussen mijn herders en uw herders, want wij zijn mannen broeders. Ligt het gehele land niet voor u open? Scheid u toch van mij af; hetzij naar links, dan ga ik rechts, hetzij naar rechts, dan ga ik links. Toen sloeg Lot zijn ogen op en zag, dat de gehele streek van de Jordaan rijk aan water was; voordat de Here Sodom en Gomorra verwoest had, was zij tot Soar toe als de hof des Heren, als het land Egypte. Dus koos Lot voor zich de gehele streek van de Jordaan, en Lot brak op naar het oosten; en zij scheidden van elkander.  Genesis 13:8-11

Daarop zeide de Here: Het geroep over Sodom en Gomorra is voorwaar te groot, en haar zonde is voorwaar zeer zwaar. Ik wil nederdalen om te zien, of zij inderdaad gedaan hebben naar het geroep, dat tot Mij  gekomen is, of niet; Ik wil het weten.
Genesis 18:20-21

En zeide: Zie toch, mijne heren, neemt toch uw intrek in het huis van uw knecht, overnacht en wast uw voeten, dan kunt gij morgenvroeg uws weegs gaan. Maar zij zeiden: Neen, wij zullen de nacht op het plein doorbrengen.Toen hij echter sterk bij hen aandrong, namen zij bij hem hun intrek en kwamen in zijn huis; en hij bereidde voor hen een maaltijd en bakte ongezuurde koeken, en zij aten. Zij hadden zich nog niet ter ruste gelegd, of de mannen der stad, de mannen van Sodom, omsingelden het huis, van jong tot oud, de gehele bevolking, niemand uitgezonderd, En zij riepen Lot toe en zeiden tot hem: Waar zijn de mannen, die vannacht bij u gekomen
zijn? Breng hen bij ons buiten, opdat wij met hen gemeenschap hebben. Toen ging Lot tot hen naar buiten, maar de deur sloot hij achter zich toe,
 Genesis 19:1-6

Lot stelde zijn leven in de waagschaal voor de mannen die de nacht bij hem zouden doorbrengen, de bevolking van Sodom en Gomorra was zo diep gezonken dat ze sexueel verkeer wilden hebben met engelen in mannen gedaante. Lot kwelde dagelijks zijn rechtvaardige ziel ondanks dat hij de voorkeur had gegeven voor de weelde van groene weiden voor zijn vee. Hoe vaak komt zoiets niet in ons eigen leven voor? We moeten zo nodig op vakantie terwijl het financieel eigenlijk niet kan en onze buurman heeft al weer een nieuwe auto...

Maar de rechtvaardige Lot, die zwaar te lijden had onder de losbandige wandel dier zedelozen, heeft behouden (Want deze rechtvaardige heeft, onder hen wonende, dag aan dag zijn rechtvaardige ziel gekweld door het zien en horen van hun tegen alle wet ingaande werken) Dan weet de Here de godvruchtigen uit de verzoeking te verlossen en de onrechtvaardigen te bewaren om hen op de dag des oordeels te straffen, Vooral hen, die, begerig naar onreinheid, het vlees volgen en [hemelse] heerschappij verachten. Zulke vermetelen, vol van zelfbehagen, schromen niet de heerlijkheden te lasteren, Terwijl engelen, hun meerderen in sterkte en macht, bij de Here geen smadelijk oordeel tegen deze inbrengen.  2 Petrus 2:7-11

Maar die mannen staken hun hand uit, trokken Lot tot zich naar binnen en sloten de deur. En de lieden, die bij de ingang van het huis waren, sloegen zij met blindheid, van klein tot groot, zodat zij zich tevergeefs moeite gaven om de ingang te vinden.Toen zeiden die mannen tot Lot: Wie hebt gij hier nog meer? Schoonzoons, of uw zonen, uw dochters, of wie gij ook in de stad hebt, voer hen uit deze plaats, Want wij gaan deze plaats verwoesten; want groot is het geroep over haar voor de Here; daarom heeft de Here ons gezonden om haar te verwoesten. Toen ging Lot heen en sprak tot zijn schoonzoons, die met zijn dochters zouden trouwen, en zeide: Staat op, verlaat deze plaats, want de Here gaat de stad verwoesten. Maar hij was in de ogen van zijn schoonzoons als iemand die schertste. Toen de dageraad gekomen was, drongen de engelen bij Lot op spoed aan en zeiden: Sta op, neem uw vrouw en uw beide dochters, die zich hier bevinden, opdat gij niet vanwege de ongerechtigheid der stad verdelgd wordt. En toen hij talmde, grepen de mannen hem en zijn
vrouw en zijn beide dochters bij de hand, omdat de Here hem wilde sparen, en leidden hem uit en brachten hem buiten de stad. En zodra zij hen naar buiten geleid hadden, zeide een van hen: Vlucht om uws levens wil;  zie niet om, en sta nergens in de Streek stil;  vlucht naar het gebergte, opdat gij niet verdelgd wordt.
  Genesis 19:10-17

Lot moest alles achter zich laten en kon alleen zijn vege lijf redden, samen met zijn vrouw en dochters. Of hij nog meer kinderen had die achterbleven verteld ons de geschiedenis niet, wel weten we dat zijn vrouw schijnbaar het riante leven niet geheel achter zich kon laten en achterom keek. Heeft ze spijt gehad van alles wat ze achter moest laten? We weten het niet maar wel staat vast dat ze jammerlijk omkwam.

Toen liet de Here zwavel en vuur op Sodom en Gomorra regenen, van de Here, uit de hemel; En Hij keerde die steden om, benevens de gehele Streek, met al de inwoners der steden en het gewas van de aardbodem. Maar zijn vrouw, die achter hem liep, zag om, en werd een zoutpilaar.  Genesis 19:24-26

Met deze voorbeelden heb ik duidelijk willen maken dat mensen die persoonlijk grote daden van de Here God hebben gezien toch verstrikt kunnen raken in welvaart en rijkdom. Het gaat te ver om b.v. de relatie tussen Judas en Christus Jezus uit te spitten, we weten dat deze man geldzuchtig was en uit de gezamelijke buidel stal. Judas ging zelfs zo ver dat hij voor wat geld zijn Meester de dood in joeg en zoveel wroeging kreeg dat hij zich verhing! Ananais en Safira wilden met wat geld een goede sier maken bij de apostelen en de gemeente om voor te doen dat ze hun hele bezit weggaven terwijl het maar een deeltje was. Ze hadden gerust het geld mogen houden of een deel geven,  ze geen komedie hadden opgevoerd waren ze in leven gebleven.

In de christenheid komt dit soort komedie heel vaak voor, velen doen zich voor als hele vrome en geestelijke mensen maar als het puntje bij het paaltje komt gaat het bezit voor. Door een kerkleer die afwijkt beseffen vele gelovigen niet dat er voor de gemeente van Christus een vergelijkbare situatie zal komen als in de dagen van Lot. Deze werd uit de stad gehaald omdat de Here Zijn oordeel daarover wilde uitvoeren. Christus zal zijn gemeente ook uit deze verdorven wereld halen.om haar niet met de wereld ten onder laten gaan. Deze wereld is vol bedrog, geweld en zonde, daarbij is er zo’n dwaalleer en afval in de gemeente geslopen dat we kunnen stellen dat op de akker van Christus het onkruid te volle wasdom is gekomen. Sodom en Gomorra hebben hun evenknie in de gehele wereld gevonden, een wereld die niets meer om een medemens geeft en keihard geworden is. Maar.... wanneer wij beseffen dat Christus Zijn gemeente tot zich trekken zal als Lot en z’n gezin zullen we onze ankers van weelde, bezit en ontspanning wel los moeten maken want morgen kan het zo ver zijn:

Doch wij willen u niet onkundig laten, broeders, wat betreft hen, die ontslapen, opdat gij niet bedroefd zijt, zoals de andere [mensen], die geen hoop hebben. Want indien wij geloven, dat Jezus gestorven en opgestaan is, zal God ook zo hen, die ontslapen zijn, door Jezus wederbrengen met Hem.

Want dit zeggen wij u met een woord des Heren: wij, levenden, die achterblijven tot de komst des Heren, zullen in geen geval de ontslapenen voorgaan, Want de Here zelf zal op een teken, bij het roepen van een aartsengel en bij het geklank ener bazuin Gods, nederdalen van de hemel, en zij, die in Christus gestorven zijn, zullen het eerst opstaan; Daarna zullen wij, levenden, die achterbleven, samen met hen op de wolken in een oogwenk weggevoerd worden, de Here tegemoet in de lucht, en zo zullen wij altijd met de Here wezen. Vermaant elkander dus met deze woorden.  1 Thessalonicenzen 4:13-18

Zoals Lot letterlijk uit Sodom werd getrokken aan de hand van een engel, zo zal dus de gemeente ook van de aarde worden weggetrokken. Daarom is het raadzaam dat christenen zich niet aan aardse goederen binden maar deze gebruiken als rentmeesters die al het goede van de Here God ontvangen hebben in bruikleen. Dit houdt dus in dat het een christen af te raden is geld te beleggen in aandelen en dergelijke, de mensheid wil er niet aan maar de Bijbel zegt dat alle rijkdom in één uur vergaan kan. Eén natuurramp en we zijn al onze bezittingen, en zelfs ons gezin kwijt. In de Bijbel lezen we van een hele rijke man die, ondanks hij met de Here God leefde, in één moment alles kwijt werd. Zelfs zijn vrouw, die in leven bleef, adviseerde hem God vaarwel te zeggen!

Er was in het land Us een man, wiens naam was Job, en die man was vroom en oprecht, godvrezend en wijkende van het kwaad. Hem werden zeven zonen en drie dochters geboren.Zijn bezit bestond uit zevenduizend stuks kleinvee, drieduizend kamelen, vijfhonderd span
runderen, vijfhonderd ezelinnen en een zeer grote slavenstoet, zodat deze man de rijkste was van alle bewoners van het Oosten.Zijn zonen nu plachten een feestmaal aan te richten, ieder op zijn beurt in eigen huis, en nodigden dan hun drie zusters uit met hen te eten
en te drinken. Telkens wanneer de dagen van het feestmaal om waren, ontbood Job hen en heiligde hen; hij stond dan des morgens vroeg op en bracht voor ieder van hen een brandoffer, want Job dacht: Misschien hebben mijn kinderen gezondigd en in hun hart God vaarwel gezegd. Zo deed Job altoos weer. Op zekere dag nu kwamen de zonen Gods om zich voor de Here te stellen, en onder hen kwam ook de satan. En de Here zeide tot de satan: Vanwaar komt gij? En de satan antwoordde de Here: Van een zwerftocht over de aarde, die ik doorkruist heb. Toen zeide de Here tot de satan: Hebt gij ook acht geslagen op mijn knecht Job? Want niemand op aarde is als hij, zo vroom en oprecht, godvrezend en wijkende van het kwaad. En de satan antwoordde de Here: Is het om niet, dat Job God vreest? Hebt Gij zelf niet hem en zijn huis en al wat hij bezit aan alle kanten beschut? Het werk zijner handen hebt Gij gezegend, en zijn bezit is zeer toegenomen in het land. Strek daarentegen uw hand uit en tast alles aan wat hij bezit; of hij U dan niet openlijk al vaarwel zeggen! En de Here zeide tot de satan: Zie, al wat hij bezit, zij in uw macht; alleen tegen hemzelf zult gij uw hand niet uitstrekken. Toen ging de satan van des Heren aangezicht heen. Op zekere dag, toen zijn zonen en zijn dochters aten en wijn dronken in het huis van hun broeder, de eerstgeborene, Kwam een bode tot Job en zeide: De runderen waren aan het ploegen en de ezelinnen dicht erbij aan het grazen, Toen de Sabeeers een inval deden en ze roofden; en de knechten sloegen zij met de scherpte des zwaards; ik alleen maar ben ontkomen om het u aan te zeggen. Terwijl deze nog sprak, kwam een ander en zeide: Het vuur Gods viel van de hemel en verbrandde de schapen en de knechten en verteerde ze; ik alleen maar ben ontkomen om het u aan te zeggen. Terwijl deze nog sprak, kwam een ander en zeide: De Chaldeeen hadden drie benden gevormd, overvielen de kamelen en roofden ze; en de knechten sloegen zij
met de scherpte des zwaards; ik alleen maar ben ontkomen om het u aan te zeggen.

Terwijl deze nog sprak, kwam een ander en zeide: Uw zonen en uw dochters waren aan het eten en wijndrinken in het huis van hun broeder, de eerstgeborene, En zie, daar stak een zware storm op van over de woestijn, greep het huis bij de vier hoeken aan, en het viel op de jonge mensen, zodat zij stierven; ik alleen maar ben ontkomen om het u aan te zeggen.Toen stond Job op, scheurde zijn mantel en schoor zijn hoofd; daarop wierp hij zich ter aarde, boog zich neer En zeide: Naakt ben ik uit de schoot mijner moeder gekomen, naakt zal ik daarheen wederkeren. De Here heeft gegeven, de Here heeft genomen, de naam des Heren zij geloofd. In dit alles zondigde Job niet en schreef Gode niets ongerijmds toe.  Job 1:1-22.

In dit geval kreeg satan de vrije hand van de Here God, Job werd in één dag zo arm als Job. Wanneer we de moeite nemen dit Bijbelboek in z’n geheel te leze zullen we ontdekken dat de Here na een periode van druk en ellende Job tot nog grotere rijkdom en welvaart bracht. Het verschil met Job en velen van ons is het sterke karakter van Job. Toen hij alles kwijt was schreef hij God niets ongerijmds toe, Job had benen die de weelde én de armoede konde dragen.

Ja, zullen vele zeggen dit staat wel in de Bijbel maar heeft die man echt geleefd of moeten we dit als een Joodse vorm van uitleg zien?  Zou het mogelijk zijn dat er werkelijk zo’n samenloop van rampen zou kunnen komen dat alle rijkdom in één keer weg zou vallen? Aardbevingen zijn ons maar al te bekend en deskundigen zeggen dat de stad Tokyo 100% zeker een aardbeving zal; overkomen voor ongeveer het jaar 2010. Die zelfde deskundigen zeggen dat het zo’n zware klap zal worden dat het grootste deel van Tokyo kapot zal gaan door vuurstormen en wervelwinden die door de hitte ontstaan. Daarbij weet men bijna zeker dat voor de eeuwisseling Los Angeles overvallen zal worden door een zeer krachtige aardbeving die de totale stad zal wegvagen. Deze twee aardbevingen zullen de wereldeconomie zo beïnvloeden dat de aandelen op de beurzen tot het nulpunt zullen dalen!  Buiten deze problemen staat de wereldeconomie nog een ramp te wachten volgens analisten want die voorzien een economische ramp die z’n weerga niet heeft. Een christen zou zich twee keer moeten bedenken als die een te zware hypotheek neemt met een aflossings termijn in de verre toekomst, een christen moet beter weten want de Bijbel zegt dat we ons niet aan de aarde mogen hechten zoals de vrouw van Lot. Daarbij komt nog dat de dag voor de deur kan staan wanneer Christus Zijn gemeente van de aarde wegneemt en op dat moment behoren we los van de aarde te staan zoals Lot die gehoorzaam alles achter zich liet.

Het onderstaande persbericht ontvingen we kortgeleden en dat spreekt voor zich zelf.

De toekomst van Amerika.
ASHHURST-LIENDEN, Het KNP: In een recent nummer van ’The McAlvany Intelligence Advisor’ heeft de hoofdredacteur bijna de hele inhoud gewijd aan het onderwerp: De naderbij komende financiële ineenstorting van Amerika (24 blz.). Het is niet de eerste maal dat Donald McAlvany probeert de mensen wakker te schudden, maar hij ziet de vloedgolf dichterbij komen en zegt dat het nu nog een kwestie is van enkele maanden tot uiterlijk twee jaar. Hij voorspelt dat alle welvaart en reserves die in de afgelopen vijftig jaar tot stand zijn gekomen zullen worden weggevaagd. Niet alleen de V.S., maar de hele westelijke wereld heeft menselijkerwijs gesproken haar voortbestaan op het spel gezet. Er wordt in de beurzen erger gespeculeerd dan ooit sinds 200 jaar. Hij citeert de financiële expert Nick Guarino, die in de ’Wall Street Underground’ heeft geschreven dat over de hele wereld met de handel in aandelen en geld wordt gespeeld tot aan de rand van ineenstorting. Er wordt aan papiergeld en aandelen een veel hogere waarde toegekend dan ze hebben. De gevaren zijn nooit eerder zo groot geweest. Wie is zich daarvan bewust? Er worden koortsachtig transacties afgesloten zonder dat ze behoorlijk gedekt zijn. Allerlei bedrijven en mensen zitten tot over hun oren in de schuld, zij besteden geen aandacht voor de ver reikende consequenties.

Miljoenen eenvoudige burgers hebben zich ertoe laten verleiden hun spaargeld aan riskante ondernemingen toe te vertrouwen....Een andere expert, Robert Prechter, waarschuwt dat er een depressie voor de deur staat die minstens acht jaar zal duren. Hij verwacht dat op de beurs in de V.S. de Dow Jones Industrial Average (een soort economische thermometer) zeer sterk omlaag zal gaan.De nationale schuld van de V.S. heeft de hele investeringswaarde van de bevolking opgeslokt. Wanneer de val komt zullen de banken alles opeisen wat de mensen hebben aangegeven om geld te kunnen lenen (hypotheken e.d.). En dàt gaan ze dan allemaal verkopen voor een lage prijs om aan contant geld te komen want hun kluizen zijn leeg. Het jaar 1929 zal worden herhaald, maar op een grotere schaal. Irving Weiss, die 1929 heeft meegemaakt, zegt in ’Safe Money Report’ (Palm Beach Gardens, Florida): Terwijl Wall Street lacht, als je de woorden recessie, depressie en ineenstorting noemt... rolt de grote vloedgolf over de Pacific aan naar ons toe, binnen enkele maanden. Het zal ons meer kosten dan de tweede wereldoorlog...

In Japan zijn drie spaarbanken achter elkaar failliet gegaan. Het schijnt dat deze keer de ramp in Tokyo zal beginnen in plaats van Londen (1929) waar het negen maanden duurde voordat het New York bereikte (21 oktober). Hoe snel dit nu kan gaan heeft een voorproefje in oktober 1987 bewezen, toen de Dow Jones in New York 616 punten omlaag viel. De directie geeft toe dat er problemen zijn, die niet zijn opgelost. Donald McAlvany zegt dat het lijkt op poker spelen op de Titanic, als iemand doorgaat met speculeren in plaats van alle aandelen te verkopen nu het nog kan. Voor een paar dollars winst zal men plotseling alles verliezen. Het optimisme van de media is volkomen misplaatst. De Verenigde Staten en Japan hebben een schuldenlast van 45 triljoen dollars. De V.S. worden op de voet gevolgd door Frankrijk en Italië, met verderop Duitsland enz. In Japan zijn verscheidene ontwikkelingsprojecten en bouwplannen stil gezet. De levensstandaard van de gemiddelde Amerikaan gaat achteruit, onherroepelijk! Maar niet voor niets staat in Psalm 46, dat God een Toevlucht is en een Sterkte, een Hulp in benauwdheden. Daarom zullen wij niet vrezen...

Lienden, 20 december 1995
Persbureau Het KNP

Zoals we zullen zien wordt de Bijbel bevestigd uit wereldse bronnen want dat boek spreekt ook van kapitaal verlies binnen....één uur!Volgende keer babylon verliest haar rijkdom binnen één uur.

Werkgroep Bijbel:Aktueel

Terug naar document-overzicht
Dit artikel wordt u aangeboden door Het BijbelArchief.
Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben over dit artikel kunt u contact opnemen met de aanbieder.