Doop

De doop.
Kinderbesprenkeling of het dopen van gelovigen?

Naar: E. van der Molen.

Inleiding.
’Laten we maar niet over de doop spreken, want daar worden we het toch niet over eens. Meer dan eens heb ik die woorden gehord in gesprekken tussen serieuze christenen. En inderdaad, er heerst op dit gebied heel wat verwarring.

Maar is dat nodig? Is de Bijbel dan onduidelijk op dat punt? Wij geloven dat de Bijbel heel duidelijk spreekt over de doop en dat niemand hierover in onzekerheid hoeft te verkeren. De moeilijkheid is niet, dat de Bijbel niet duidelijk genoeg is, maar dat veel mensen moeite hebben om naar de Bijbel te luisteren, omdat ze gevangen zijn in vooropgezette meningen, die ze moeilijk los kunnen laten. Zodra iemand besluit zijn eigen mening opzij te zetten en uitsluitend en alleen de Bijbel tot zich te laten spreken beginnen de moeilijkheden te verdwijnen. ’Ik leer en onderwijs u aangaande de weg die gij gaan moet’, belooft God in Psalm 32:8. Hij doet dit door zijn Woord en Geest, ook wat de doop betreft. Maar we moeten bereid zijn, ons te laten onderwijzen. We moeten bereid zijn tot luisteren, tot leren, misschien tot herscholing.

’Here wat wilt Gij dat ik doen zal?’ 
Handelingen 9:6

Waarom moet men zich laten dopen?
Omdat Jezus het geboden heeft. Hij zegt: ’Gaat dan henen, maakt al de volken tot mijn discipelen en doopt hen in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes en leert hen onderhouden al wat Ik u bevolen heb.’ Mattéüs 28:19

Andere, oudere, geschriften zeggen: ’Doopt hen in Mijn naam’, schriftuurlijk is dit juist want zowel de Vader, als de Zoon en de Geest zijn Één. De ’driedeling’ is later ingevoerd door de Roomse Kerk tijdens het concilie van Nicea.

En: ’Wie gelooft en zich laat dopen, zal behouden worden.’  Marcus 16:16

Lees ook:  Handelingen 2:38, Handelingen 8:36-39, Handelingen 10:48, Handelingen 19:5.

Wanneer moet men zich laten dopen?
Na de bekering.  ’Wie gelooft en zich laat dopen, zal behouden worden.’  Marcus 16:16

Dus:  Eerst geloven en dán zich laten dopen:
’Bekeert u en een ieder van u late zich dopen’  Handelingen 2:38

Moet men zich dadelijk laten dopen na zijn bekering of enige tijd wachten.
Dadelijk: ’Zij dan, die zijn woord aanvaardden, lieten zich dopen en op die dag werden ongeveer drieduizend zielen toegevoegd’.
Handelingen 2:41

’Hij liet zichzelf en de zijnen terstond dopen’.  Handelingen 16:33

Wat betekent Romeinen 6:3-4
waar staat: ’Of weet gij niet, dat wij allen, die in Christus Jezus gedoopt zijn, in zijn  dood gedoopt zijn? Wij zijn dan met Hem begraven door de doop in de dood, opdat, gelijk Christus uit de doden opgewekt is door de majesteit des Vaders, zo ook wij in nieuwheid des levens zouden wandelen’.
De doop wordt vergeleken met een begraven worden. De Bijbelse manier van dopen geschiedt door algehele onderdompeling. De dopeling wordt a.h.w. begraven in het water. Een zeer kort ogenblik is hij helemaal onder water om daarna weer uit het water te verijzen, een beeld van de opstanding. Het oude leven wordt in het water begraven, van nu aan begint hij een nieuw leven.

Wat betekent het volgende vers: ’Want indien wij samengegroeid zijn met hetgeen gelijk is aan zijn dood, zullen wij het ook zijn [met] [hetgeen] [gelijk] [is] aan zijn opstanding’. (Romeinen 6:5)
Door het geloof zijn wij één plant met Christus geworden. Hij is de wijnstok en wij zijn de ranken. (Johannes 15:5) Daardoor hebben we deel aan Zijn sterven, het afsterven van onze oude mens, en aan Zijn opstanding, het leven als nieuwe schepselen. De doop stelt deze geestelijke feiten zinnebeeldig voor.

Wat betekent Galaten 3:27:’Want gij allen, die in Christus gedoopt zijt, hebt u met Christus bekleed’.
De doop is volgens de Bijbel een zich bekleden met Christus. Onze eigen menselijke deugden zijn volgens de Bijbel een ’bezoedeld kleed’. (Jesaja 64:6) In dit kleed kunnen we God niet behagen, maar we moeten het afleggen. In plaats daarvan moeten we ons bekleden met Christus, de ’mantel der gerechtigheid’. (Jesaja 61:10) Deze geestelijke feiten worden door de doop heel duidelijk uitgebeeld.

Wat betekent 1 Petrus 3:21:’Als tegenbeeld daarvan redt u thans de doop, die niet is een afleggen van lichamelijke onreinheid, maar een bede van een goed geweten tot God, door de opstanding van Jezus Christus’.
De gedoopte weet, dat hij rechtvaardig tegenover God staat: al zijn zonden zijn weggedaan door het bloed van Christus Jezus. Hij heeft hierdoor een goed geweten gekregen dat hem van niets meer beschuldigt.

Op welke wijze moet gedoopt worden?
Door algehele onderdompeling. De doop is een begraven worden met Christus en een opstaan tot een nieuw leven. (Romeinen 6:3-4) Bij een begrafenis verdwijnt het lichaam geheel in de grond. Zo moet bij een doop ook het gehele lichaam onder water gebracht worden.

Hoe werd Jezus Christus gedoopt?
Door onderdompeling: ’Terstond nadat Jezus gedoopt was, steeg Hij op uit het water’   Mathéüs 3:16

Hoe doopte Johannes?
Door onderdompeling. Hij had veel water nodig. De Bijbel zegt:
’Johannes doopte ook te Aenon, Bij Salim, omdat daar veel water was’.  Johannes 3:23

Hoe doopte Filippus?
Door onderdompeling. De Bijbel zegt: ’Beiden daalden af in het water, zowel Filippus als de kamerling en hij doopte hem
Handelingen8:38

Hoe doopte men in de eerste eeuwen na Christus?
Door onderdompeling. Opgravingen uit deze tijd, en ook literatuur uit de eerste eeuwen bevestigen dit.

Werpt ook het woord dat in de grondtekst wordt gebruikt voor dopen licht op de zaak?
Ja zeker. Het Griekse woord voor dopen ’baptizo’ betekent onderdompelen.

Mag men dopen door besprenkeling?
Nee. Deze manier van dopen komt nergens in de Bijbel voor.

Is er nog een andere reden waarom besprenkeling onjuist is?
Ja, de symbolische betekenis van de doop: het begraven worden en weer opstaan komt dan niet tot z’n recht. (Romeinen 6:3-4) Evenmin het zich bekleden met Christus (Galaten 3:27)

Wie mogen er gedoopt worden?
Zij die geloven in Jezus Christus als hun Verlosser en Here. De Bijbel zegt:
’Indien gij van ganser harte gelooft, is het geoorloofd’  Handelingen 8:37
Zij die zich waarachtig hebben bekeerd:
’Bekeert u en een ieder van u late zich dopen’.  Handelingen 2:38

Zal men ook baby’s dopen?

Nee.

Wat is er op de kinderdoop tegen?
a. De doop moet vooraf gegaan worden door geloof:
    ’Wie gelooft en zich laat dopen, zal behouden worden.’ (Marcus 16:16)
    ’Indien gij van ganser harte gelooft, is het geoorloofd.’   (Handelingen 8:37)

b. De doop moet vooraf gegaan worden door bekering:
    ’Bekeert u en laat u dopen.’ (Handelingen 2:38)

c. De doop is het zich een bekleden met Christus. (Galaten 3:27) Dit kan een baby niet 
   doen want zijn geestelijke ontwikkeling staat op een beginpunt.

d. De doop is ’een bede van goed geweten tot God.’ (1 Petrus 3:21) Een baby kan nog
    niet bidden.

e. De doop is een daad van de persoon zelf. Men moet zich laten dopen. Men neemt
    zelf de beslissing. Zie de eerder aangehaalde teksten.

Toch zijn er heel veel mensen, die voorstander zijn van de kinderdoop. Hoe is dat te verklaren?
De kinderdoop is een dwaling die de kerk is binnengeslopen. Ze kan echter in geen enkel opzicht op grond van de Bijbel verdedigd worden.

Toch hoort men vaak beweren dat de doop in de plaats van de besnijdenis gekomen is. Is dat dan niet waar?
Nergens staat in de Bijbel, dat de doop in de plaats van de besnijdenis gekomen is. Het is een bewering van mensen, doch niet het Woord van God.

Maar in het Oude testament werden de kinderen toch besneden en ontvingen op die manier het teken van het verbond met God?
De Israëlische jongentjes van acht dagen oud werden besneden. De meisjes uiteraard niet. Hier gaat de vergelijking met de doop al mank, want bij de kinderdoop doopt men zowel jongens als meisjes.

Wat is eigenlijk het verbond met Abraham?
Wij lezen hiervan in Genesis 17:1-8:
’Toen Abram negenennegentig jaar oud was, verscheen de Here aan Abram en zeide  tot hem: Ik ben God, de Almachtige, wandel voor mijn aangezicht, en wees onberispelijk; Ik zal mijn verbond tussen Mij en u stellen, en u uitermate talrijk maken. Toen wierp Abram zich op zijn aangezicht en God sprak tot hem: Wat Mij aangaat, zie, mijn verbond is met u, en gij zult de vader van een menigte volken worden; En gij zult niet meer Abram genoemd worden, maar uw naam zal zijn Abraham, omdat Ik u tot een vader van een menigte volken gesteld heb. Ik zal u uitermate vruchtbaar maken en u tot volken stellen, en koningen zullen uit u voortkomen. Ik zal mijn verbond oprichten tussen Mij en u en uw nageslacht in hun geslachten, tot een eeuwig verbond, om u en uw nageslacht tot een God te zijn. Ik zal aan u en uw nageslacht het land, waarin gij als vreemdeling vertoeft het ganse land Kanaan, tot een altoosdurende bezitting geven, en Ik zal hun tot een God zijn’.

Hierbij belooft God aan Abram drie dingen:
a. God zal ook de God zijn van zijn nageslacht.
b. God zal zijn nageslacht uitermate talrijk maken.
c. Zijn nageslacht ontvangt het land Kanaän tot een altoos durende bezitting.

Als teken van dit verbond moesten de Israëlische jongentjes besneden worden. Wie zegt dat de doop in de plaats van de besnijdenis gekomen is, moet de bovenstaande beloften op zichzelf en zijn kinderen toepassen, zou moeten emigreren naar Kanaän. Een consequentie die geen enkele kinderdoper aanvaardt.

Maar wat betekent dan Colossenzen 2:11-12:
’In Hem zijt gij ook met een besnijdenis, die geen werk van mensenhanden is, besneden door het afleggen van het lichaam des vlezes, in de besnijdenis van Christus, Daar gij met Hem begraven zijt in de doop.’
Hier worden toch de doop en de besnijdenis in één adem genoemd?

Hier wordt gesproken over een besnijdenis ’die geen werk van mensen handen is’. ’Het afleggen van het lichaam des vlezes’. Dit slaat op de bekering. Ook in het Oude testament komt dit ter sprake: ’Besnijdt u voor de Here en doet weg de voorhuid van uw hart’. (Jeremia 4:4) ’Besnijdt dan de voorhuid uws harten en weest niet meer hardnekkig’. (Deuteronomium 1:16)

Maar er staat toch in de Bijbel, dat de kinderen van een gelovige geheiligd zijn?
’Want de ongelovige man is geheiligd in zijn vrouw en de ongelovige vrouw is geheiligd in de broeder. Anders zouden immers uw kinderen onrein zijn, doch nu zijn zij heilig.’  1 Corinthe 7:14
Er staat wel dat ze heilig zijn, maar niet dat ze zich moeten laten dopen. Als dat zo was zou de ongelovige echtgenoot ook gedoopt moeten worden. En dát zal wel niemand willen doen.

En het gezin van Stefanus dan, dat door Paulus gedoopt is? (1 Corinthe 1:16)
In deze zelfde brief schrijft Paulus over dit gezin:
’Nog een verzoek, broeders: gij weet van het huis van Stefanas, dat het een eersteling van Achaje is en dat zij zich ten dienste van de heiligen gesteld hebben’.  1 Corinthe 16:15.
Niet alleen Stefanus zelf, het hoofd van het gezin, maar ook andere gezinsleden hebben zich ten dienste van de heiligen gesteld. Om die reden kunnen ze een zeker gezag uitoefenen. Natuurlijk kunnen hier niet anders dan volwassenen bedoeld zijn.

En het gezin van de gevangenbewaarder te Filippi?
We lezen in Handelingen 16:33: ’En in datzelfde uur van de nacht nam hij hen mede om hun striemen af te wassen, en hij liet zichzelf en al de zijnen terstond dopen’.
Zouden daar nu beslist geen kinderen van hem bij geweest zijn?
Misschien wel. Maar in elk geval waren die kinderen groot genoeg om tot geloof te komen, want er staat in het volgende vers:
’En hij bracht hen naar boven in zijn huis en richtte een tafel aan, en hij verheugde zich, dat hij met zijn gehele huis tot het geloof in God gekomen was.’  Handelingen 16:34.

Doen we onze kinderen niet tekort als we ze doop onthouden?
Het spreekt vanzelf dat ieder ouder het beste zoekt voor zijn kinderen, in de eerste plaats in geestelijk opzicht. Maar dat betekent niet dat we ze moeten laten dopen, want dan overtreden we het gebod van God. Dan doen we dingen die God niet geboden heeft. Dan dopen we hen die nog niet gedoopt mogen worden. Dat is eigenwillige godsdienst en voor God verwerpelijk.

Horen kleine kinderen er dan helemaal niet bij?
Ja, wel degelijk. Jezus zegt Zelf: ’Laat de kinderen tot mij komen’ (Marcus11:14) Hij stelde ze zelfs als voorbeeld voor volwassenen. Hij omarmde ze en zegende ze. Maar Hij doopte hen niet.

Dus de kleine kinderen horen er wel degelijk bij het volk van God?
Zeer zeker. In plaatselijke gemeenten, waar men de Bijbelse doop in de praktijk brengt en dus geen kleine kinderen doopt, draagt men ze vaak aan de Here op. Daar brengen de ouders hun kinderen mee naar de samenkomst en hier wordt het kind aan de Here opgedragen, onder gebed en het zingen van een lied. Vaak wordt bij die gelegenheid de geschiedenis uit de Bijbel voorgelezen, hoe Jezus de kinderen zegende.

Om nog eens terug te komen op wat we over de doop bespraken; eigenlijk komt het er op neer dat iemand die als Baby is besprenkeld, volgens de Bijbel niet gedoopt is?
Inderdaad.

Wat moet je in zo’n geval doen?
In de eerste plaats jezelf afvragen; kom ik in aanmerking om gedoopt te worden? Voldoe ik aan de voorwaarden?

Welke zijn dan die voorwaarden?
Van ganser harte geloven in de Here Jezus als je persoonlijke Heiland en Heer. (Handelingen 8:37) Je met heel je hart bekeren tot de Here (Handelingen 2:38)

En als men aan die voorwaarden heeft voldaan?
Je laten dopen op de Bijbelse wijze door algehele onderdompeling.

Wie worden behouden?
’Wie gelooft en zich laat dopen zal behouden worden.’ Marcus 16:16

’En nu, wat aarzelt gij nog? Sta op, laat u dopen en uw zonden afwassen, onder aanroeping van Zijn Naam.’ Handelingen 22:16

Terug naar document-overzicht
Dit artikel wordt u aangeboden door Het BijbelArchief.
Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben over dit artikel kunt u contact opnemen met de aanbieder.