Schepping of evolutie?

Schepping of evolutie?

Binnen het christendom heerst veel verwarring wat de schepping betreft. Dit is niet verwonderlijk na de publikatie van het boek dat Darwin schreef, het spreekt over de voortgaande evolutie van de soorten. De kerken hebben in navolging van de Roomsekerk, in hun kerkleer stug volgehouden dat de aarde en het heelal in zes dagen zijn geschapen. (In het verloop van de studie zullen we ontdekken dat er een wezenlijk verschil is tussen de schepping en de herschepping van de aarde en alles wat daar op is)

Toen het gewone volk in het verloop van deze eeuw in staat werd gesteld een studie te volgen werd de verwarring steeds groter want de Bijbel spreekt over zes scheppingsdagen terwijl de wetenschap rekening houdt met miljoenen jaren. Nu moet gezegd worden dat de wetenschap de wijsheid ook niet in pacht heeft want met regelmaat van de klok worden de theorieën bijgesteld en sinds kort is bewezen dat de Neanderthaler, die de voorvader van de mens werd geacht, dit niet is! Ondanks het keiharde bewijs van de wetenschap hoor je daar niets meer van dan één berichtje in een nieuwsuitzending op de Tv. Wanneer we wetenschappelijke programma’s op de Tv zien gaat men vrolijk uit van de (foutieve) veronderstelling dat deze aapmens onze voorvader is.

Daarom willen we eens met elkaar bekijken wat de Bijbel van de schepping en alles daarom heen zegt. In deze studie zal duidelijk worden dat er voor de schepping zoals we deze nu kennen iets is geweest maar dat het door de zondeval van de satan tot haar ondergang was gedoemd. Het mag  het ons niet verwonderen dat men pré-historische dieren ontdekt bij opgravingen, soms het schijnen roofzuchtige en wrede dieren zijn geweest. Dit moet ons niet verwonderen want met de val van satan viel de toenmalige schepping ook mee, waarschijnlijk groeiden reptielen door tot uitzonderlijke monsters. Op een gegeven moment heeft de Here God ingegrepen en de aarde verwoest, hoelang de aarde woest en ledig is geweest weten we niet, wél weten we dat de Here op een gegeven moment opnieuw met de aarde is begonnen. Het is dát begin waarmee het eerste Bijbelboek mee begint, het is het zelfde boek dat verguist is door de wetenschap, christelijke wetenschappers hebben het één en ander nog geprobeerd te redden door te beweren dat we de scheppingsdagen niet letterlijk moeten nemen maar in zes perioden moeten denken van miljoenen jaren. Het is leuk geprobeerd maar was het niet beter geweest dat die geleerden te rade waren gegaan bij oude Joodse bronnen en oude christelijke schrijvers? Laten we eenvoudig de Bijbel geloven, de kerkleer zo ver mogelijk van ons werpen en de Here op Zijn Woord geloven. Het is die zelfde kerkleer die vele andere feiten uit de Bijbel heeft verdoezeld, één wil ik hier terzijde noemen en dat is de komst van Christus Jezus voor Zijn Gemeente. In de kerkleer komt deze niet voor zoals het in de Bijbel staat beschreven, Het is zelfs binnen een kerkgenootschap een reden om predikanten te verbieden hier over te spreken op straffe van ontslag. De kerken willen, in navolging van de Roomsekerk, zélf een vrederijk op aarde stichten, ze denken het bedje voor Christus Jezus te moeten spreiden en dat Hij dán pas naar de aarde zal komen als Hoofd van het vrederijk. De satan heeft de vorige schepping verpest door zijn opstand tegen de Here God en heeft zijn verderfelijke werk  voortgezet na de (her) schepping zoals die we nu kennen. Het is hem zelfs gelukt om via Babylon, de Roomsekerk en de protestantse kerken, de mensheid te doen geloven dat God niet almachtig is en een evolutie nodig had om de aarde, en alles wat daar op te vinden, is te doen ontstaan.

In Genesis lezen we dat God in zes dagen de aarde heeft herschapen en dat Hij op de zevende dag rustte, die zelfde lijn kunnen we ook in de nabije toekomst verwachten. Zesduizend jaren heeft de mensheid de kans gehad om het genade-aanbod van de Here God aan te grijpen en straks zal de schepping duizend jaar in vrede rusten onder heerschappij van Christus Jezus. Maar voordat het zo ver is zal er nog één en ander gebeuren, er zal een enorme nood over de wereld komen want satan krijgt de macht zich te ontplooien.

Wat in de vorige schepping mogelijk was zal ook nu weer plaatsvinden; een opstand tegen de Here God en Zijn gezalfde Christus Jezus.
Deze keer zal het niet (direkt) uitlopen op de vernietiging van de aarde, het zal deze keer uitlopen op een duizendjarige periode van rust en vrede met als hoofd van de wereld Christus Jezus.
We beginnen onze studie met Genesis 1:1, het is verstandig dat u de Bijbel bij de hand hebt om zélf te controleren wat er staat. Verder is het nuttig dat u enkele vertalingen naast elkaar legt en daardoor de verschillen in de Bijbelvertalingen zal ontdekken.

In den beginne
In Genesis 1:1 staat dat God in het begin schiep, dit vers is zonder datum en tijd, het behoort tot de eeuwigheid en hoeveel eeuwen hiervoor door de geologie (wetenschappelijk onderzoek) wordt hierin voorzien.

De tijd begint bij vers 2.
Slechts 3 scheppingsdaden worden vermeld:
a. Het stoffelijk heelal in vers 1;
b. Het dierlijk leven in vers 2;
c. Het menselijk leven in de verzen 26 en 27.

De methode van de oorspronkelijke schepping

 1. Het was het werk van de Zoon van God. 
  Johannes 1:1-3in het beginne was het Woord .. en het Woord was bij  en het Woord was God.
  Johannes 1:10 De wereld is door Hem gemaakt …..
  Kolossenzen 1:16 Door Hem zijn alle dingen geschapen …
  Hebreeën 1:2Door welke Hij ook de wereld gemaakt heeft …
 2. Hij gaf leven aan de schepping.
  Johannes 1:4In Hem was het leven ….
  Johannes 6:33 Die de wereld het leven geeft …
 3. Hij houdt de schepping staande. 
  Kolossenzen 1:17Alle dingen bestaan door Hem …
  Hebreeën 1:3  Alle dingen draagt …..
 4. De schepping was gesteld onder de engelen.
  Lees de hier aangegeven teksten zorgvuldig, uit deze schriftgedeelten blijkt dat satan eerst een zéér hoog geplaatste aartsengel(Lucifer) was en in rangorde waarschijnlijk direkt onder de Here. 

  Ezechiël 28:12-15 De satan, het hoofd van de gevallen engelen, wordt aangesproken als de de koning van Tyrus volgens Genesis 3:14-15; Mattheüs 16:23. Gij waart in Eden …. De overdekkende cherub (Jesaja 14:9-14). Engelen, die hun eerste beginselen niet bewaard hebben… (Judas 1:6)
  Hebreeën  2:5 Aan engelen heeft Hij de toekomende wereld niet onderworpen.
 5. De oorspronkelijke orde was ten val gebracht door oordeel.
  In Genesis 1:2 lezen we dat de aarde woest en ledig was, enkele jaren geleden is mij door iemand,  die de oorspronkelijke schriften kan lezen,  verteld dat er eigenlijk staat: En de aarde werd woest en ledig. Dit werd slaat op de situatie vóór de ons bekende schepping als gevolg van de val van satan.

  Genesis 1:2 Woest en ledig
  Jeremia 4:23-26 Woest en ledig ….. vanwege de hevigheid van Zijn toorn…
  Jesaja 24:1 Zie, de Here maakt het land ledig ….
 6. Maar Gods doel met de schepping was niet voorbij gestreefd.
  Jesaja 45:18 Hij heeft ze niet geschapen, opdat zij ledig zijn zou, maar opdat men daarin zou wonen

Om het volgende gedeelte beter te kunnen begrijpen is het verstandig eerst Genesis 1:2-27 te lezen, daarna zullen we puntsgewijs de schepping met elkaar doornemen.

 1. De eerste dag: Licht, Genesis 1:2-5;Daar zij licht (zie de vierde dag) Hier is geen sprake van een scheppingsdaad, veeleer een herstel van een eerdere situatie tijdens de voor- of préschepping.
 2. De tweede dag: Scheiding. Genesis 1:6-8. Het resultaat van het werk op deze dag was de gedeeltelijke neerslag van het water, dat de atmosfeer vulde en het licht van de zon verborg, op een wijze dat er een uitspansel werd gevormd van land en water beneden, en van damp boven, zoals we dat nu kennen.
 3. De derde dag: Plantenleven. Genesis 1:9-13. Ook hier is geen sprake van een scheppingsdaad. De kiemkracht van zaden was niet verloren gegaan. Het was het dierlijke leven dat uitgestorven  raakte door de val van de oorspronkelijke schepping. De overblijfselen daarvan worden gevonden als fossielen. Met het herstel van licht en droog land kon de aarde plantenleven voortbrengen.
 4. De vierde dag: De volgorde van dag en nacht geheel geregeld. Wéér geen scheppingsdaad. De zon en de maan bestonden al (Genesis 1:1), ze werden weer geheel zichtbaar en vervulden hun functies zoals tegenwoordig.
 5. De vijfde dag: Dierlijk leven. (Genesis 1:20-23) Dit is de tweede scheppingsdaad. Er zijn er drie:  
  1. De oerschepping (vernietigd vanwege de val van satan) Gen. 1:1; 1:16-17
  2. De schepping v/h dierlijkeleven Gen. 1:20-22.
  3. De schepping v/d mens Gen. 1:26-27; 2:7; 2:21-22
 6. De zesde dag: De schepping v/d mens.
  Genesis 1:24-31, de algemene vermelding.
  Genesis 2:7 en 21-25, in bijzonderheden.
 • Genesis 1:26 spreekt over ons, dit is een duidelijk bewijs dat God niet in onze normale denkwijze te vatten is, wij spreken over God alsof Hij zich in drie delen heeft opgedeeld als de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.

  De Rooms katholieke dwaling speelt ons parten in onze geloofsbeleving. 
  Wij moeten God veeleer zien als alom-tegenwoordig die Zich in vele vormen kan openbaren. Zowel de Vader, de Zoon én de Heilige Geest zijn God! Inderdaad heeft Hij zich geopenbaard in deze drie vormen maar even zo goed als de Engel des Heren en dergelijke.
 • De mens is geschapen en niet ontstaan uit de dieren zoals de moderne wetenschap ons graag doen wil geloven, natuurlijk is die gedachte voor de natuurlijke mens aantrekkelijk want als we uit dieren zouden zijn ontstaan kunnen we er ook niets aan doen dat we van nature slecht zijn. Het gaat zelfs zo ver dat in de lijn van deze theorie het offer van Christus Jezus overbodig is. Dáárom was voor de wetenschap de evolutietheorie van Darwin zo aantrekkelijk, de mens autonoom en geen last van een God of een meester. In Genesis 2:7 lezen we duidelijk dat God de mens formeerde!
 • Genesis 1:26;Naar ons beeld… Evenals Zijn Schepper is de mens instaat te denken, heeft een gevoel en kan zelfstandig beslissingen nemen. Dieren zijn andere schepselen dan mensen, een dier is in wezen een ziel met een lichaam terwijl een mens een geest, een ziel en een lichaam bezit. Het is de geest die naar Gods beeld is geschapen en dát onderscheidt ons ook van de dieren. Alleen hieraan zien we dat we nooit geëvalueerd kunnen zijn uit dierlijke voorouders, alhoewel de satan ons dat heel graag wil doen geloven

      7. De zevende dag: Rust.
          Genesis 2:1-3. Zeven is het getal der volmaaktheid. Het scheppingswerk was volbracht en het was volmaakt. Er was niets aan    
          toe te voegen of te veranderen, daarom rustte God. Dit is een beeld van Gods’ rust in Christus’ volmaakte verlossingswerk 
          (Hebreeën 4:1-11).

Zesduizend jaren geleden.
De (her) schepping waar wij in leven is bijna, of eigenlijk al, zesduizend jaren oud en de volmaakte rust van de duizend jarige rijk uit Openbaring 20:1-6 staat voor de deur. In zes dagen heeft de Here God de aarde, en al wat daar op is, geschapen (herschapen) en op de zevende dag rustte Hij. De schepping ligt op dit moment zesduizend jaren onder de zonde door toedoen van de satan. Het zal niet lang meer duren of de Here gaat de schepping in de duizendjarige sabbatsrust brengen. Er staan grote veranderingen op stapel, veranderingen die de satan óók ziet aankomen en daarom mogen we verwachten dat de onrust die in de schepping aanwezig is steeds groter gaat worden. Evenals in de vorige schepping zet de boze alles op alles om zich aan God gelijk te stellen en in dat streven wil hij, zo als de vorige keer, de schepping meeslepen. Het zal hem deze keer niet lukken, de Bijbel laat ons zien dat er een andere toekomst aan staat te komen. De toekomst met de Here Jezus Christus die de zonde op het kruishout van Golgotha verzoend heeft staat voor de deur.

Hoe de zonde in de wereld kwam zullen we nu bekijken, de wereld heeft er verschrikkelijk onder geleden, miljoenen mensen zijn gedood in de meest verschrikkelijke oorlogen, en toch, toch is de uiteindelijke overwinning in de Here Jezus Christus.

Intrede van de zonde. (Genesis 3:1-13)

1. Het instrument van de verleider:
De satan werkt via agenten, demonen of mensen. In de Hof van Eden vond hij onder de hogere orde van de schepselen de slang, listiger dan hen allen. Het woord listiger houdt in de gehele Bijbel verband met wijsheid, bedrog en list. Het kruipen van de slang is alleen het gevolg van de vloek die na de zondeval over haar is uitgesproken. De oorspronkelijke slang moet mooi en bevallig geweest zijn. De satan is uiterst gevaarlijk als hij verschijnt als engel des lichts (2 Corinthiërs 11:14).

De les van dit alles is:

 • Het instrument van de satan is vereenzelvigd (samengesmolten) met hem (de satan) God wendt zich tot satan in zijn instrument (Genesis 3:14); zélfs wanneer dit een apostel is (Mattheüs 16:23)
 • Deze vereniging (samensmelting met satan) verlaagt het instrument.
  Genesis 3:14,Op uw buik zult gij gaan en stof zult gij eten

Bekende voorbeelden zijn diktators, éérst zijn ze ’onoverwinnelijk maar uiteindelijk sterven ze jammerlijk. Neem nu eens Napoleon, de man overwon een groot deel van de wereld maar z’n einde kwam door een langzame vergiftiging in het verbanningsoord.
Adolf Hitler dacht dat hij het Derde Rijk, een surrogaat duizendjarig rijk, met bloed en geweld kon oprichten maar de ooggetuigen uit zijn tijd vertellen van een verslaafde en angstige man. Hitler had in de laatste maanden van zijn leven alle realiteit verloren, gebruikte ontzettend veel morfine en stierf als een hond op de binnenplaats van z’n commandocentrum. Vele mensen, w.o. Napoleon en Hitler hebben zich vereenzelvigd met satan evenals de slang in de Hof van Eden maar als ze falen, of door de Here worden gestopt, laat satan hen vallen, lager dan ze ooit kunnen vallen door eigen zonden.

2. Het werk van de verleider.

 • Hij zaait twijfel in het hart van de mens wat de goedheid van God betreft.
  Genesis 3:1; Is het ook dat God gezegd heeft …….?

Kennen we allemaal deze twijfel zo nu en dan niet? Er zijn toch steeds weer opnieuw momenten dat we ons afvragen of we wel goed genoeg zijn voor de opname van de Gemeente, weer anderen twijfelen aan de belofte van de Here wanneer hij zegt dat wie in hem gelooft eeuwig leven in Hem heeft. Deze twijfel komt uit ons zondig hart dat in twijfel wordt gebracht door satan die niet wil dat we rust in de Here Jezus Christus zullen ontvangen, hij wil het liefst dat we als de slang kruipend door het leven gaan.

 • De vrouw voegt iets toe aan het Woord van God.
  Genesis 3:3;Noch die aanroeren ….. 
  Openbaring 22:18-19; Indien iemand toedoet ….  God zal afdoen ….

In onze dagen, de laatste dagen voor de duizendjarige sabbatsrust, zien we dit veelvuldig gebeuren, mensen voegen aan het Woord toe wat hen past in het denken. Anderen nemen van het Woord af wat hen niet past en uiteindelijk houden we een smalle en magere geloofsbeleving over die uitloopt in een lege religie zonder enige redding en behoudenis. De satan kan handenwrijvend toezien  hoe de mens van God afdrijft en zich tot elke religie kan wenden, Christus Jezus is uit het gezicht verdwenen bij miljoenen mensen door toedoen van satan die kwam als een engel des lichts, hun einde zal als de slang zijn, kruipend in het stof van ellende en nood.

 • Satan ontkent (dus) de letterlijke waarheid van Gods’ Woord.
  Genesis 3:4;Gij lieden zult de dood niet sterven …

Het is de favoriete methode van leraar satan, om zijn instrumenten in deze dagen, natuurlijke en voor de hand liggende betekenissen van de Bijbel te laten verdoezelen ten gunste van de zogenaamde geestelijke verklaring; de satan zelf zou bijvoorbeeld geen persoon maar een ’boze invloed zijn. De satan doet regelmatig een beroep op de hoogmoed van de  mens, het komt vaak voor dat mensen niet tot persoonlijke bekering willen komen en deze onwil vroom afdoen met de kerkleer die eist dat mensen gedoopt moeten zijn als baby en daardoor lid van de Gemeente van Christus zouden zijn.

Vaak klinkt één en ander heel vroom en godvruchtig maar het is pure hoogmoed en onwil, men stelt het harde juk van de kerkleer boven het zachte juk van Christus die heeft gezegd dat Zijn juk zacht en Zijn last licht is, satan heeft de mens wijs gemaakt dat behoudenis alleen te ontvangen is door een zwaarmoedig en moeilijk leven terwijl Christus heeft gezegd dat we ons geen zorgen mogen maken voor de dag van morgen. De satan draait als het even kan de zaken om en daarmee de mensen te ontmoedigen en van het eeuwige leven met Christus af te houden.

 • Het beroep van satan op onze hoogmoed.
  Genesis 3:5;Gij zult als God zijn … (vergelijk Jesaja 14:12-14)
 • Het drievoudige beroep op onze hebzucht en hoogmoed.
  Genesis 3:6; En de vrouw zag ….
  1. Spijze, begeerlijkheid des vlezes …
  2. Lust voor het oog, begeerlijkheid der ogen
  3. Om verstandig te maken, grootsheid des levens
  Vergelijk 1 Johannes 2:16.
 • Het eerste resultaat van de eerste zonde.
  Genesis 3:7-13. Scheiding van God, dat is dé geestelijke dood.

3. De zoekende God.

Genesis 3:8-15 waar zijt gij ..?
Lucas   19:10 Om te zoeken en zalig te maken …
Johannes 4:23 De vader zoekt ….

In Zijn grote genade zoekt de Here de  mensheid nog steeds om haar te redden van de eeuwige dood. Hij heeft direkt na de zondeval (zie het volgende punt) de Nieuwe Weg tot behoudenis gegeven, Hij gaf Zichzelf in de persoon van Jezus Christus die Zich de Weg, de Waarheid en het Leven noemde. Ondanks de schijnbare overwinning van de satan tijdens de zondeval schiep de Here God een nieuwe situatie. Tijdens de eerste schepping streefde de satan naar een positie boven zijn Schepper, de Here God. Die schepping  moest wel vernietigd worden en na verloop van tijd (her) schiep God de aarde en alles wat daar op is, toch gelukte het satan de schepping stuk te maken door de  mensen tot zonde te verleiden. Tóen kwam de finale daad van de Here God, Hij beloofde de Verlosser die de mensheid terug zou brengen tot Hem. Die belofte wordt ook wel de belofte van Eden genoemd:

4. De belofte van Eden.

Genesis 3:15Haar zaad (*) zal u de kop vermorzelen ….
Hebreeën 2:14 Te niet zou doen … de duivel zou onttronen …

Hier wordt met zaad en nakomeling bedoeld, nl. Jezus Christus de Messias. Hier is géén andere uitleg toegestaan, geen kerk, geen volk of leger, maar zaad in enkelvoud, dus een letterlijke nakomeling van Eva.. Zie ook Galaten 3:15-21, waar teruggrepen wordt op de belofte aan Abraham dat een nakomeling van hém, dus een vervolg op de belofte aan Eva, de Messias zou worden.

5. De belofte vervuld.

Johannes 19: 30  Het is volbracht ….. Hij gaf de geest

Jezus Christus, God Zelf, gaf de geest op Golgotha opdat de mensheid verzoend kan worden met Hem, de satan moet dit tandenknarsend aangezien hebben en door al de eeuwen heeft hij geprobeerd de mensheid van God weg te drijven.

Wegdrijven is wél mogelijk maar de weg totaal versperren is ná Golgotha een onmogelijkheid voor hem geworden en omdat hij dit weet heeft hij door al de eeuwen heen of - de christenen vervolgd, of - op een dwaalspoor gebracht. het eerste is verschrikkelijk wreed en heeft vele doden gekost maar het tweede is veel en veel erger. Wie vervolgd en gedood wordt weet dat dit werk van de boze is maar wie op een dwaalspoor wordt gezet beseft niet dat dit óók werk van de duivel is! De tactiek waarmee hij Eva verleidde is nog steeds doeltreffend! Neem nu eens de evolutietheorie van Darwin, door deze theorie zijn er miljoenen mensen niet tot bekering en een levend geloof gekomen. Het gaat zelfs zo ver dat de meeste theologen niet meer in de daadwerkelijke schepping geloven en God verlagen tot een god die de evolutie nodig had om Zijn doel te bereiken. Maar …… als de mensheid geëvolueerd zou zijn uit hele lage diersoorten is er óók geen zondeval geweest en is Christus Jezus óók niet voor de zonde gestorven! Wie het ene verwerpt wat in de Bijbel geschreven staat kán het andere niet daadwerkelijk geloven, uiteindelijk blijft er een holle religie over die niets meer te bieden heeft dan de bevrediging van de ziel. Dán zijn we op het niveau van dieren aangekomen, dán schakelen we de geest uit die God ons geschonken heeft om hem te leren kennen. Als we zo ver zijn willen we alleen maar zielsbelevingen ervaren zoals dieren, dan is eten, drinken en ontspanning het hoofddoel in ons leven en leggen we nutteloos en leeg ons moede hoofd neer op het moment van sterven. Dan hebben we voor niets geleefd! Dan zijn we ons doel, God verheerlijken in Zijn schepping, voorbij geschoten en zal hij ooit eens zeggen: Ga weg van Mij, ik ken u niet!

Tot besluit:
We hebben gezien dat voor deze schepping een andere is geweest die door de val van satan tot een chaos was geworden. Na verloop van tijd, het is ons onbekend hoe lang die periode was, heeft God de aarde (her) schapen tot een volmaakte situatie. We weten  niet hoelang Adam en Eva, in volmaaktheid, hebben geleefd in het Paradijs, na verloop van tijd liet Eva zich verleiden door de satan. De satan maakte handig gebruik van de situatie en citeerde de woorden van God op een wijze die nét iets bezijden de waarheid was. Eva liep  met deze dwaling mee en voegde zelfs iets aan de woorden van de Here God toe zodat Zijn woorden werden ontkracht.

De moderne theologie voegt naar hartelust aan de woorden van de Here toe en als het in de kraam te pas komt wordt er hier en daar wat weggenomen. Hierdoor raakt het grootste deel van de kerkleden het spoor helemaal bijster en verwacht Christus nog lang niet terug, laat staan dat men in de wegrukking van de Gemeente van Christus kan (wil) geloven, het staat immers niet in de kerkleer beschreven? De kerkleer die ten diepste een afdoen - én toevoeging - van de Bijbel is. Kort na het ontstaan van de Gemeente van Christus lukte het satan het christendom te infiltreren met de Joodse leringen, maar ook met heidense gedachten en leringen zodat de Bijbel een verduisterd boek werd voor de leken en men een afgestudeerde leider (dominee of priester) nodig had (heeft) om uitleg te geven. Toch heeft satan z’n langste tijd gehad, Christus zal de Gemeente opeisen die Hij gewonnen heeft op Golgotha. Christus komt om Zijn gemeente tot Zich te nemen zodat ze voor eeuwig bij Hem zal zijn. (1 Thess. 4:13-18) Zodra de Gemeente weggenomen is zal satan nog een poosje kunnen woeden maar eens zal het allemaal voorbij zijn, dan komt Christus Jezus naar de aarde en zal deze voor Zich opeisen. Hij zal de aarde duizend jaren vanuit Jeruzalem regeren (Openbaring 20:1-8). De verklaring waarom de wereld zich zo druk maakt om Israël en Jeruzalem ligt in dit feit, de wereld wíl geen Goddelijke Heerser over zich, en satan wil absoluut niet dat dit zal gebeuren want het betekent zijn gevangenschap (Openbaring 20:2) Daar komt bij dat satan niet alleen duizend jaren gebonden zal worden maar ná die duizend jaren komt hij nog los om de volken te verleiden, het definitieve einde staat al vast, hij zal in de poel van vuur en zwavel worden geworpen! Dit zal het definitieve einde van satan zijn, de boze die zich aan God gelijk wilde stellen zal door Christus Jezus de grote verliezer zijn. Ruim zesduizend jaren geleden heeft de Here hem dit aangezegd en hij, satan, weet dat het spoedig zo ver zal zijn. Dáárom probeert hij door dwalingen de christenheid te verleiden, misschien hoopt hij dat hij daardoor de komst van Christus voor de Gemeente kan vertragen.

Dáárom stookt hij de wereldleiders en de volken op om Jeruzalem te claimen als hoofdstad van de wereld, en daarom staan de volken achter de Arabieren, die Jeruzalem uit de handen van Israël willen wringen. Het is bij de (her) schepping begonnen, de belofte van Christus kwam direkt na de zondeval, daarom kunnen we de schepping ook niet los zien van de toekomst met Christus. Begrijpt u nu waarom de mensheid onder leiding van satan zo graag de schepping wil degraderen tot een evolutie waarin God geen hand heeft gehad? Stél dat er geen schepping was geweest, dán was er ook geen zondeval geweest en zou de verzoening door Christus Jezus een leugen zijn! Ja! Was het maar zo voor hen die Christus niet willen kennen, dán zou hun (eeuwige) leven in het crematorium ophouden. Hier wordt niet veel over nagedacht, maar als een mens sterft gaat de geest terug naar de Schepper die haar geschonken heeft, het lichaam en de ziel zullen misschien wel verbranden maar de geest nooit! God heeft ons, mensen, geschapen met een geest, een ziel en lichaam, het lichaam kan je verbranden, de ziel zal weggaan maar hoe zit het dan met de geest? Het lijkt me een dubbele straf bij het laatste oordeel als geest zonder lichaam voor de oordeelstroon te staat. De satan heeft de mensheid veel wijs gemaakt, zélfs de oorsprong wordt verdoezeld, wát een oordeel staat de mensheid die de Schepper verwerpt te wachten!

Terug naar document-overzicht
Dit artikel wordt u aangeboden door Het BijbelArchief.
Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben over dit artikel kunt u contact opnemen met de aanbieder.