Wiens brood men eet....

 Wiens brood men eet, diens woord men spreekt!

Het komt nogal eens voor dat de mensen van de werkgroep “Bijbel:Aktueel!” zich afvragen wát ze fout doen want de bodem van de kas is meestal duidelijk zichtbaar, terwijl “anderen” in grote auto’s rijden, full collor bladen uitgeven en gevierde “leiders” zijn. Of zou het onze eigen schuld zijn omdat we niet genoeg aan de weg timmeren en ons profileren als interesante mensen met een nieuwe leer of nieuwe openbaringen? Ik ken er persoonlijk een aantal van deze mensen en uiteindelijk zijn ze in mijn ogen beklagenswaardig want het moet volgens mij een verschrikkelijke zware opgave zijn om elke keer weer wat nieuws te bedenken én geloofwaardige smoesjes verzinnen als een bewering niet uitkomt of aan de kaak is gesteld. Neem eens die “bekende leeraar”die voor het afgelopen jaar twee data heeft berekend voor de komst van Christus voor de Gemeente en daarna de dwaasheid begin om te beweren dat de engelsen en een deel van Nederland zou bestaan uit de tien “verloren” stammen van Israël. Het moet me van het hart maar als ik die man weer persoonlijk ontmoeten zou stelde ik wel enkele kritische vragen! Maar ondanks het falen van z’n berekeningen en de “tienstammen-dwaasheid” lukte het hem een reis naar Egypte vol te boeken om de pyramide van Cheops te bezoeken, een pyramide waarin de “Brits-Nederlandse Israëlvisie mee weg loopt omdat daarin “zo veel voorzegd zou zijn” in de bouw en het aantal kamers en trappen! De Gemeente van Christus laat zich schijnbaar steeds weer opnieuw een rad voor de ogen draaien en het motto “Alleen Christus die voor de zonde gestorven is”, is op de achtergrond geraakt.Geld en aanzien is blijkbaar belangrijker dan eenvoudig en onbaatzuchtig het evangelie te verkondigen en door middel van Bijbelstudiemateriaal de Gemeente van Christus op te bouwen. Het klinkt misschien wel grof en hard maar ik beschouw dat soort mensen als dwaalleraren die hun eigen kas spekken. Dit durf ik te zeggen omdat ze steeds weer opnieuw iets bedenken dat winst en aanzien op levert. Verder durf ik dit ronduit te zeggen omdat de berekeningen gefaald hebben en ze dus NIET van Gods’wege gesproken hebben! Al hoe vroom en hoe ze ook op handen worden gedragen......voor mij zijn het valse leraars waar Petrus het volgende van zegt:

“Toch zijn er ook valse profeten onder het volk geweest, zoals ook onder u valse leraars zullen komen, die verderfelijke ketterijen zullen doen binnensluipen, zelfs de Heerser, die hen gekocht heeft, verloochenende en een schielijk verderf over zichzelf brengend. En velen zullen hun losbandigheden navolgen, zodat door hun schuld de weg der waarheid gelasterd zal worden;

En zij zullen uit hebzucht met verzonnen redeneringen u als koopwaar behandelen; maar het oordeel houdt zich reeds lang met hen bezig en hun verderf sluimert niet. Want indien God en-gelen, die gezondigd hadden, niet gespaard heeft, maar hen, door hen in de afgrond te werpen, aan krochten der duisternis heeft overgegeven om hen tot het oordeel te bewaren; En de wereld van de voortijd niet gespaard heeft, maar Noach, de prediker der gerechtigheid, met zeven ande-ren bewaard heeft, toen Hij de zondvloed over de wereld der goddelozen bracht; En de steden Sodom en Gomorra tot as verbrand, tot omkering gedoemd en ten voorbeeld gesteld heeft voor hen, die goddeloos zouden leven, Maar de rechtvaardige Lot, die zwaar te lijden had onder de losbandige wandel dier zedelozen, heeft behouden (Want deze rechtvaardige heeft, onder hen wonende, dag aan dag zijn rechtvaardige ziel gekweld door het zien en horen van hun tegen alle wet ingaande werken) Dan weet de Here de godvruchtigen uit de verzoeking te verlossen en de onrechtvaardigen te bewaren om hen op de dag des oordeels te straffen, Vooral hen, die, be-gerig naar onreinheid, het vlees volgen en [hemelse] heerschappij verachten. Zulke vermetelen, vol van zelfbehagen, schromen niet de heerlijkheden te lasteren, Terwijl engelen, hun meerderen in sterkte en macht, bij de Here geen smadelijk oordeel tegen deze inbrengen. Zij daarentegen, als redeloze wezens, van nature voortgebracht om gevangen en verdelgd te worden, lasteren datgene, waarvan zij geen verstand hebben, en zullen in hun verdelging ook verdelgd worden,

Onrecht ontmoetende tot loon voor hun onrecht. Zij achten het een genot op klaarlichte dag te zwelgen; schandvlekken en smetten zijn zij, die in hun bedriegerijen zwelgen, als zij met u feesten;

Zij hebben ogen, die altijd uitzien naar een overspeelster en nooit ophouden met zondigen; zij verlokken onstandvastige zielen, hun hart is volleerd in hebzucht; kinderen der vervloeking zijn zij.

Doordat zij de rechte weg verlaten hebben, zijn zij verdwaald en de weg opgegaan van Bileam, de zoon van Beor, die het loon der ongerechtigheid liefhad, Maar een terechtwijzing kreeg voor zijn ongerechtigheid: het stomme lastdier, dat met mensenstem sprak, heeft de dwaasheid van de profeet verhinderd. Dezen zijn bronnen zonder water, nevelen, door een windvlaag voortgejaagd, voor wie de donkerste duisternis is weggelegd. Want met holle, hoogdravende klanken verlokken zij door vleselijke begeerten en door ongebondenheid hen, die zich ternauwernood aan degenen, die in dwaling verkeren, onttrekken. Vrijheid spiegelen zij hun voor, hoewel zij zelf slaven des verderfs zijn; immers, door wie men overmeesterd is, diens slaaf is men. Want indien zij, aan de bezoedelingen der wereld ontvloden door de erkentenis van de Here en Heiland Jezus Christus, toch weer erin verstrikt raken en erdoor overmeesterd worden, dan is hun laatste toestand erger dan de eerste. Het zou immers beter voor hen geweest zijn, geen kennis verkregen te hebben van de weg der gerechtigheid, dan met die kennis zich af te keren van het heilige gebod dat hun overgeleverd is. Hun is overkomen, wat een waar spreekwoord zegt: Een hond, die teruggekeerd is naar zijn uitbraaksel, of: een gewassen zeug naar de modderpoel.”       2 Petrus 2:1-22

Het klinkt verschrikkelijk hard wat de apostel Petrus hier zegt maar als we even verder door denken zien we in dit schriftgedeelde talloze “broodpredikers” die zich zelf een zeer ruime boterham toebedelen ten koste van de eenvoudige gelovigen.

Natuurlijk zou een wat ruimere kas bij de werkgroep “Bijbel:Aktueel!” prettig zijn en dan zou één persoon zich een paar dagen per week vrij kunnen maken voor de werkgroep maar of dát zo gezond zou zijn voor de taak die we ons hebben gesteld? Ik betwijfel dit ten zeerste want als we inkomens afhankelijk zouden worden van een achterban waren we ook niet meer vrij om te zeggen wat we moeten zeggen. Daarnaast bestaat het gevaar ook voor ons dat we naast de schoenen gaan lopen van eigenwijsheid en ligt het gevaar voor de ene of de andere dwaling op de loer.Gelukkig zijn we met elkaar “van die zorgeloze type’s” die vrolijk doorgaan met de taak die we op ons hebben genomen maar ondanks dat blijven we mensen die ook wel eens een negatieve bui hebben en ons zuchtend weer achter het bureau hijsen.

Gelukkig gaat ook voor ons de volgende morgen de zon weer op en elke dag geeft weer nieuwe kansen, kansen om het evangelie van redding en verlossing zonder schroom door te geven. Daarnaast is het zo fijn dat we een grote groep mensen bereiken die lid van een kerk zijn en in die kerk niet of nauwelijks horen van de komende wereldbrand en de uitredding van de Gemeente door onze Here en Heiland Christus Jezus. Het uiteindelijke doel van de werkgroepleden is de mensen toe te rusten voor deze grote dingen die staan te gebeuren. Wanneer de Gemeente wordt weggenomen? We weten het niet want dat is voorbehouden aan de Here. Wél weten we dat de genadetijd bijna voorbij is en dat de Gemeente oplettend moet zijn want anders zou het wel eens zo kunnen zijn dat vijftig procent van hen die geroepen zijn op deze aarde achter moeten blijven terwijl de andere helft de bruiloftszaal in mag gaan om de bruiloft van Christus met Israël mee te maken. De Here waarschuwd zélf voor deze “vijftig-vijftig” verhouding!

“Dan zal het Koninkrijk der hemelen vergeleken worden met tien maagden, die haar lampen namen en uittrokken, de bruidegom tegemoet. En vijf van haar waren dwaas en vijf waren wijs.

Want de dwaze namen haar lampen mede, maar geen olie; Doch de wijze namen olie in haar kruiken, met haar lampen. Terwijl de bruidegom uitbleef, werden zij allen slaperig en sliepen in.

En midden in de nacht klonk een geroep: De bruidegom, zie, gaat uit hem tegemoet! Toen stonden al die maagden op en brachten haar lampen in orde. En de dwaze zeiden tot de wijze: Geeft ons van uw olie, want onze lampen gaan uit. Maar de wijze antwoordden en zeiden: Neen, er mocht niet genoeg zijn voor ons en voor u; gaat liever naar de verkopers en koopt voor uzelf.

Doch terwijl ze heengingen om te kopen, kwam de bruidegom, en die gereed waren, gingen met hem de bruiloftszaal binnen, en de deur werd gesloten. Later kwamen ook de andere maagden en zeiden: Heer, heer, doe ons open! Maar hij antwoordde en zeide: Voorwaar, ik zeg u, ik ken uniet. Waakt dan, want gij weet de dag noch het uur.”  Mattheus 25:1-13

De tien meisjes waren alle tien uitgenodigd maar uiteindelijk werden maar vijf toegelaten ondanks hun “slaperigheid” omdat ze EXTRA OLIE meegenomen hadden. Ondanks het feit dat alle tien meisjes de oproep serieus hadden genomen moesten er vijf achterblijven want ze hadden de tijdsduur verkeerd ingeschat. Momenteel zien we dit ook in de Gemeente van Christus gebeuren, door al de eeuwen heen zijn er mensen geweest die de komst van de Here berekenden en als die bewuste datum voorbij was vielen velen teleurgesteld in slaap. In het begin van de eeuw werd de Here door vele evangelische christenen vurig verwacht maar toen Zijn komst uitbleef haakten er een groot aantal mensen af. Daarna hebben we de tachtiger jaren meegemaakt, de Here werd in de vrije kringen vurig verwacht en toen Hij uitbleef? Toen Hij nog niet kwam kwam de klad in de Gemeente, mensen haakten af, weer anderen liepen leiders achterna die zielsbelevingen beloofden en een aantal leiders wierpen zich op de “gemeentegroei”. Wij leven momenteel in 1996, vlak voor het magische getal 2000 en ook dit jaar weer waren er een aantal rekenaars die ongelijk gekregen hebben. Hebben ze hun excuus aangeboden? Ben je gek, dat doen dergelijke “grote” mannen niet, ze bedenken weer wat nieuws of halen een oude dwaling uit de kast en verkopen reizen naar Egypte. En de meegetroonde gemeenteleden? Ze slapen heerlijk, net zoals die tien meisjes en áls de Here onverwacht komt? Zou er nog olie in de lampen aanwezig zijn? Ik vrees het ergste want dergelijke mensen drijven op het geloof van anderen, van mensen die hen van ervaring naar ervaring laten drijven en van “leer” naar “leer”. Uiteindelijk verwachten deze mensen de Here nog wel, ze verwachten dat Hij eens zal komen maar of ze het zelf nog eens zullen meemaken tijdens hun leven? Zo ver zijn deze mensen afgezakt omdat ze leiders zijn nagelopen, leiders die zich zelf als kleine “godjes” zien die door een groep aanhangers verafgood worden. Deze mensen zijn het bevel van Christus Jezus persoonlijk vergeten en lopen verdichtsels na omdat die zo prettig aanvoelen. Zulke mensen vallen onder de groep van de dwaze maageden uit Mattheus 25 die de Bruidegom niet (meer) op tijd verwachten! En wat zegt de Here?: “Ik ken u niet!”  Laten we toch eenvoudig doen wat Hij zegt in Openbaring 3:10-11:

Omdat gij het bevel bewaard hebt om Mij te blijven verwachten, zal ook Ik u bewaren voor de ure der verzoeking, die over de gehele wereld komen zal, om te verzoeken hen, die op de aarde wonen.Ik kom spoedig; houd vast wat gij hebt, opdat niemand uw kroon neme.”

Infiltratie.
De gedachte bekruipt mij wel eens dat satan infiltranten in de Gemeente heeft geplaatst om, indien mogelijk, zo veel mogelijk mensen van de Here af te houden in deze gevaarlijke eindtijd. Met die “infiltranten” bedoel ik demonen die christenen er toe zetten zich zelf belangrijk te vinden, of, in een ander geval belevingen en ervaringen aan te bieden die een hoge amusementswaarde hebben. Vele oprechte gelovigen beseffen niet dat de denominatie waartoe ze behoren zich in slaap laat sussen door de boze. Laten we eens enkele voorbeelden bekijken, dan kunt u zien waar op ik doel en tegelijkertijd mag u zich zelf afvragen of uw kerk of gemeente onbewust dit ook is overkomen.

Als eerste wil ik de “gevestigde” kerken noemen die een monsterverbond zijn aangegaan met andere godsdiensten. Deze boute bewering wil ik u als volgt uitleggen:

In 1948 is de “Wereldraad van Kerken” opgericht en wereldwijd hebben zich vele kerken aangesloten, zoals o.a de Nederlands Hervormde Kerk en de Gereformeerde Kerk (Synodaal). Daarnaast vaardigen verschillende andere kerken waarnemers af naar de vergaderingen van de Wereldraad. Deze wereldraad heeft enkele keren de moed gehad een z.g.n. “wereldgebedsdags” te houden met verschillende andere religies zoals Boeddhisten, Moslims en anderen. Ook de paus was bij zo’n goddeloze vertoning aanwezig en samen met de hele meute was hij in “gebed”, ieder tot z’n eigen “god”.

Naast de protestantsekerken zien de in de “evangelische stroming” ook ontwikkelingen die de gelovigen in slaap sussen. Neem nu eens de pinksterbeweging die sinds haar ontstaan overgevoelig is geweest voor geestesuitingen en zielservaringen. “Rome” weet dat ook en volgens de ex-Jezuïet Alberto Rivera is deze wereldkerk al jaren in de pinksterbeweging geïnfiltreerd. Zelf was hij een aantal jaren als jonge priester een “mol” in de spaanse pinksterbeweging ten tijde van Franco. In de rest van de wereld is het nooit zo bekend geweest maar naast de roomsekerk mocht er ten tijde van die dictator geen andere kerk bestaan, oogluikend werden enkele protestantsekerken toegestaan mits ze zich niet openlijk manifesteerden. Toch kwamen spanjaarden tot een levend geloof in Christus en sloten ze zich aan bij de min of meer getolereerde pinkstergemeenten. De roomsekerk vond deze groepen een gevaar en daarom werden mensen geïnfilteerd die schandalen veroorzaakten waardoor deze gemeenten scheurden of opgeheven werden. In de rest van de wereld infiltreerden de Jezuïeten zich ook in de pinkstergemeenten en de charismatische gemeenten. Het gevolg is een totale vermenging van charismatici met Rome en het toppunt van dit “ongelijke huwelijk” is het charismatische hoofdkwartier, Slot Chraheim, in Duitsland waar protestantse charismatici samen met roomse charismatici een gecombineerd “avondmaal” en eucharisti “vieren” bij een rooms ingewijd altaar onder leiding van een roomse priester.( Bron: Els Nannen)

Na verdere verwikkelingen, zoals het demonische “vallen in de geest”, “Lachen en brullen in de geest” viert Rome tegenwordig geweldige triomfen want de Nederlandse Broederschap van Pinkstergemeenten heeft “waarnemers” afgevaardigd naar de vergaderingen die de relatie tussen Rome en Pinksteren moet bevorderen! (Bron: “Werkgroep Terug naar de Bijbel” een verontruste werkgroep binnen de Pinksterbeweging uit Kampen)

Zonder dat de “gewone” Pinkstergelovige het door had is deze deelgenoot geworden aan Rome die zich binnenkort verbinden zal met de anti-christ. Het machtige Rome heeft z’n tentakels wereldwijd uitgestrekt naar de Gemeente van Christus die voor een groot deel in slaap gevallen is.

Terug naar document-overzicht
Dit artikel wordt u aangeboden door Het BijbelArchief.
Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben over dit artikel kunt u contact opnemen met de aanbieder.