De eeuwigheid zal nooit ten einde komen

De eeuwigheid zal nooit ten einde komen
Hoe en waar zult u deze oneindigheid doorbrengen?

Bijbelstudie over het eeuwige leven dat voor elk mens bij de geboorte begonnen is

Het eeuwige leven.
De eeuwigheid is voor ons mensen een niet te bevatten grootheid omdat het geen afgebakende periode is. Wanneer we spreken over een maand of een jaar weten we dat na een vastgestelde periode de situatie kan veranderen.

De Bijbel spreekt over “eeuwigheid en eeuwigheden”, wanneer er gesproken wordt over “eeuwigheid der eeuwigheden” wordt er mee bedoeld dat er nooit een einde aan zal komen. Daarnaast komt het voor dat er enkelvoudig “eeuwigheid” in de bijbel voor komt en dat kán dan een afgebakende periode zijn.  De bijbelvertalers hebben “te hooi en te gras” met het begrip eeuwigheid omgesprongen en daardoor voedingsbodem gegeven voor sektarische leringen die zo nu en dan opgang doen.

Er zijn leraren die ons willen doen geloven dat b.v. mensen nooit tot in eeuwigheid verloren kunnen gaan maar dat er een “eeuwigheid” , aioon, zal komen dat verloren mensen een herkansing krijgen.

Naast christelijke dwalingen kennen we ook de oosterse filosofie die zegt dat er een “rad der wedergeboorte” bestaat en dat mensen na hun aardse leven weer als mens kunnen worden, na kortere of langere tijd. Dit wordt “reïncarnatie” genoemd en naast vele hindoes en boeddhisten geloven tegenwoordig ook New Agers in de waanzin van de reïncarnatie. Deze dwaling heeft door de media zo’n opgang gemaakt dat een behoorlijk percentage van de kerkleden tegenwoordig ook gelooft in deze dwaze gedachte. Wanneer dit waar zou zijn kan er ook moeilijk een zondeval geweest zijn, was het offer van Christus niet nodig geweest en bestaat er geen opstanding.  Mensen die zich christen noemen en toch de reïncarnatie aanhangen maken van Christus Jezus dus een aartsleugenaar.

Wie dit durft te zeggen, ondanks het kerklidmaatschap, zal voor eeuwig verloren gaan en de satan, die hen dit wijsmaakte, gezelschap houden in het onblusbare vuur.

“De wan is in zijn hand en Hij zal zijn dorsvloer geheel zuiveren en zijn graan in de

schuur bijeenbrengen, maar het kaf zal Hij verbranden met onuitblusbaar vuur.”  Mattheüs 3:12

Dit zei Johannes de Doper van Jezus Christus die vanaf dat moment begon met Zijn werk op aarde.

De Maytrea.
De New Ager’s “gebruiken” de Here om hun kromme gedachte te staven want ze stellen dat Hij na de opstandig uit het graf niet letterlijk maar geestelijk is opgestaan met een “astraallichaam” dat door “ingewijden” was te zien. Verder beweren ze dat Hij na de hemelvaart zich in “het grote Al” voegde om na eeuwen als “Maytrea” terug te keren. Volgens hen zou Christus dus ook deel uitmaken van “het rad der wedergeboorte” en in elk aards leven een tree hoger zou gekomen zijn op de “goddelijke ladder”.

Eeuwig.
Doch wij weten, dat de Zoon van God gekomen is en ons inzicht gegeven heeft om de Waarachtige te kennen; en wij zijn IN de waarachtige, in Zijn Zoon Jezus Christus. Dit is de waarachtige God en het eeuwige leven.  1 Johannes 5:20.

Wat is eeuwig leven eigenlijk?

1 Johannes 1:2        
“Het leven toch is geopenbaard en wij hebben gezien en getuigen en verkondigen u het eeuwige leven, dat bij de Vader was en aan ons geopenbaard is”

Uit o.a. 1 Johannes 1:2 blijkt  dat de Vader, de Zoon en de Heilige Geest één persoon zijn, we kunnen “God” niet verklaren in onze klein-menselijkheid. Wel mogen we stellen dat Christus Jezus God is want anders zou Hij nooit het eeuwige leven kunnen schenken. In de genoemde tekst staat dat het “eeuwige leven bij de vader was”, dit wil zeggen dat Hij als God naar de aarde kwam om de mensheid “terug te veroveren” van de satan. Daarnaast stierf Hij opdat het volk Israël “weduwe” zou worden en de Here geen “overspel” zou plegen op het moment dat Hij Zijn uitverkoren volk zal huwen. (Openb.19:7-8)

En verder:    
1 Johannes 5:11-12 “dit leven is in de Zoon”
Johannes14:6 Jezus zeide...Ik ben.....het leven”                                                        
Colossenzen 3:4 “Christus, die ons leven is.”

Uit de genoemde teksten blijkt dat God de “Eeuwige” is
Hier in moet satan Hem als meerdere erkennen want ondanks dat hij “de god dezer eeuw” wordt genoemd is hij niet van eeuwigheid tot eeuwigheid zoals de Here God.

De satan is een door God geschapen wezen zoals alle engelen door Hem geschapen zijn. Een engel, een “gewone” - of een aartsengel, kunnen in zonde vallen zoals elk geschapen wezen hebben ze een “vrije wil”, Adam en Eva kozen op een gegeven moment voor “kennis” en werden sterfelijke wezen.

De satan is ook in zonde gevallen en nam in z’n val vele “gewone” engelen mee, deze engelen worden bewaard in de krochten der duisternis tot het moment dat de Here Zijn oordeel over hen zal uitspreken.

Want indien God engelen, die gezondigd hadden, niet gespaard heeft, maar hen, door hen in de afgrond te werpen, aan krochten der duisternis heeft overgegeven om hen tot het oordeel te bewaren;  2 Petrus 2:4

Lezen: 2 Petrus 2:4.
Zoals we lazen kan een geschapen wezen zondigen, zelfs als het een engel is kan een schepsel zondigen volgens o.a. Ezechiël 28: 12-19 (Hier komen we later op terug)

Een engel blijft in de zonde en zal in afzondering moeten wachten op het oordeel van God, een mens daartegen kan door genade bevrijdt worden door het offer van Christus op het kruishout. Christus die als God niet kan zondigen én als mens niet heeft gezondigd, zondeloosheid is het kenmerk van Zijn Goddelijkheid.

Lezen: Hebreën 4:15.

“Christus werd verzocht maar zondigde niet  Mattheüs 4:1-11.
“De verzoeking in de woestijn.”

De satan daar tegen, die zich zo graag wil laten aanbidden, kan geen god zijn omdat hij wél in zonde viel en zich tegen de Here God verhief. Wel kan de satan in een mens zich manifesteren zoals in Judas toen hij Christus aanbracht bij de oversten van het volk.

Lezen: Johannes 13:27
“Na dit stuk brood voer satan in hem.”

(In Openbaring 13 lezen we ook van een mens waarin de satan zal varen. Deze man zal zich waarschijnlijk eerst als een heel kundig en gematigd politicus laten kennen maar zodra hij macht ruikt of in de problemen komt zal satan hem de kans geven om “sterker” te zijn en daardoor “beter” te regeren. Vanaf dat moment zal de “hel op aarde losbreken”.)

In Ezechiël 28: 12-19 wordt er een “klaaglied” beschreven over de vorst van Tyrus, wanneer we deze verzen lezen zien wie dat niet die vorst maar de vorst der demonen, de satan wordt bezongen. (De koning van Tyrus was de verpersoonlijking van satan zoals zo vele dictators)

Lezen: Ezechiël 28:12-19.
Zoals we zien zegt vers 15 “vanaf de dag dat gij geschapen werd” en daarom weten we ook dat satan evenals de andere aartsengelen een geschapen wezen is en dus niet “vanaf” de eeuwigheid bestaat zoals Christus.

De eeuwigheid met Christus. 
De eeuwigheid met Christus begint op het moment dat een mens tot inzicht en inkeer komt, als die tot bekering komt.

Geloof en inkeer kunnen niet erfelijk overgedragen worden zoals zo veel mensen denken, lidmaatschap van een bepaalde kerk heeft totaal geen invloed op uw behoudenis.
Christen zijn is dus geen automatisme maar een actieve wilsbeslissing waardoor het eeuwige leven mét en ín Christus verkregen wordt.

Lezen: Johannes 1:11-13;
“Hij kwam tot het Zijne, en de zijnen hebben Hem niet aangenomen. Doch allen, die Hem aangenomen hebben, hun heeft Hij macht gegeven om kinderen Gods te worden, hun, die in zijn naam geloven; Die niet uit bloed, noch uit de wil des vlezes, noch uit de wil eens mans, doch uit God geboren zijn.”

Verder lezen:                      
Johannes 3:3-5         “Wedergeboren worden”
Johannes 3:14-16      “Een iegelijk die in Hem gelooft”

Dit wil dus zeggen dat er vergeleken bij de “oude-bedeling” een grote verandering is gekomen.
Toen onder de wet, was het: “doe dit en gij zult leven”, men moest dus actief de wet volbrengen en wanneer men faalde verzoening doen doormiddel van vastgestelde offers.

Onder de nieuwe “bedeling” werd het geheel anders want toen werd gezegd” door genade zijt gij behouden”  (Efeziërs 2:11)
Dit wil dus zeggen dat één daad voldoende is, nl. je leven toewijden aan Christus en Hem vragen in je leven te komen.

Het moet je maar gegeven worden.
(Predestinatie, een ander woord voor uitverkiezing))

Onder de nieuwe “bedeling” werd het geheel anders want toen werd gezegd” door genade zijt gij behouden”  (Efeziërs 2:11)
Dit wil dus zeggen dat één daad voldoende is, nl. je leven toewijden aan Christus en Hem vragen in je leven te komen.

Lezen: Johannes 3: 14-16;
     “Een iegelijk die in Hem gelooft.”.

              Johannes 6: 47;      “Wie in mij gelooft heeft het eeuwige leven”.

              Johannes 3: 36;      “Die gelooft...heeft het eeuwige leven”.

              Johannes 5:24;       “Die heeft het eeuwige leven”.

Christus heeft gezegd dat geloof in Hem de zekerheid van het eeuwige leven met Hem geeft maar door de eeuwen heen hebben vele “geleerde heren” bedacht dat een zondaar “uitverkoren” moet zijn (predestinatie).

Deze onbijbelse drogredenering heeft vele oprecht gelovigen tot de dood achtervolgd en een verschrikkelijk zwaar leven veroorzaakt.
Daarbij staat zo’n bewering bekering in de weg!

Als “het een mens gegeven moet worden” zoals men zegt veroorzaakt men een apathisch afwachten tot te dood een mens van de aarde wegneemt en zo’n stakker nooit tot geloof komt in Christus Jezus ondanks duizenden kerkbezoeken tijdens een lang leven.
Dit soort theologie maakt Christus tot een leugenaar want in de eerste Johannesbrief staat:

Lezen: 1 Johannes 5:13      “Opdat gij weet, dat gij het eeuwige leven hebt”.
          1 Johannes 3:14      “Wij weten..”.

De bijbel  zegt op vele, vele, plaatsen dat een ieder die in Hem gelooft het eeuwige leven heeft en daar mogen wij als mensen in onze waanwijsheid niet boven uit gaan.
Wie een mengvorm van Oudtestamentisch wettische en Nieuwtestamentische genade nastreeft zal hopeloos in de knoei komen.

Zo zullen bv. de profetieën gesloten blijven, zal er geen zicht op Gods handelen met Israël zijn en heeft de kerk de plaats van dat verbondsvolk ingenomen.
Wie werkelijk eeuwig leven wil in heerlijkheid zal moeten geloven wat Christus Jezus persoonlijk zegt d.m.v. de bijbel.

Kunnen we het eeuwige leven verliezen?
Bij voorbaat moeten we stellen dat we nooit het eeuwige leven kunnen verliezen.

Of, het zal een eeuwig leven in heerlijkheid zijn.
Of, het zal een eeuwig leven in afgrijzen zijn omdat we niet behouden wilden worden!

Lezen: Lucas 16:19-31.
“De rijke man en de arme lazarus”, twee totaal verschillende plaatsen waar de eeuwigheid wordt doorgebracht. Lazarus was in het “paradijs” wat zeggen wil dat hij in het “heerlijke deel van het dodenrijk” was, in afwachting van de eindbeoordeling.

Openb. 20: 11-15. “Het eindoordeel over de mensheid”

Lezen: 
1 Petrus 1:4-5  “Die in de kracht Gods bewaard wordt.

Johannes 10:28        ”Zij zullen niet verloren gaan in der eeuwigheid”.

Johannes 14:19        “Ik leef en gij zult leven”.

Filippenzen 1:6          ”Die in u een goed werk begonnen is, dat voleindigen zal”.

2 Timotheus 1:6        ”Hij is machtig, mijn pand, bij Hem weggelegd, te bewaren”.

Zonde en belijdenis.

Het sprookje dat een wedergeboren mens niet kan zondigen gaat niet op.
Binnen verschillende bewegingen zegt men dat zodra een mens een nieuwe schepping is de zonde tot het verleden behoord maar dat is een fabel van het ergste soort. Door zo’n leer verworden christenen tot zondaren die vrijgekocht zijn en het offer van de Here tot aanfluiting maken. Deze leer vinden we nergens in de bijbel, de apostel Paulus gaat er zelfs lijnrecht tegen in.
Ook zijn er “charismatische christenen” die ondanks dat het niet de officiële leer van hun “richting” is er van uit gaan dat ze na hun bekering niet meer kunnen zondigen. (Plaatselijke leiders leren dit heel vaak wél!)

Lezen:
Romeinen 6:1-23.   “Met Christus gestorven en opgewekt.”

Ondanks deze felle taal van Paulus wist hij maar al te goed dat hij terug kon vallen in zonde, maar dat er ook een weg terug is.

Lezen: 1 Timotheus 1:15    “Van welke ik de voornaamste ben”.

           1 Johannes 2:1        “Wij hebben een voorspraak bij de Vader”.

           1 Johannes 1:8-9     “Indien wij onze zonden belijden”.

Maar als we onze zonden niet willen belijden worden we door de Here getuchtigd opdat we niet met de wereld verloren zullen gaan.

Lezen: 1 Corrinthiërs 11:31-32.

Besluit:

1. Zo als we zagen bestaat er een eeuwigheid die nooit op zal houden.

2. We kunnen kiezen waar wie die tijd zonder einde door zullen brengen:

  • In hemelse heerlijkheid.
  • In eeuwige verlorenheid en wroeging.

De lering van een aantal kerken dat je maar moet afwachten of de Here je wil behouden is een anti-bijbelse leer die vanonze Here Jezus Christus een leugenaar maakt! Hij wil een ieder behouden die berouwvol tot Hem komt en het leven aan Hem wil toewijden. Dit alles wil niet zeggen dat we dan maar weer op de oude voet door kunnen gaan want na een beslissing voor Hem zal Hij ons met alle middelen op het rechte spoor willen houden.

3. Ondanks dat we in zonde kunnen vallen na de wedergeboorte zullen we niet opnieuw verloren kunnen gaan want:

  •  Wanneer we onze zonden oprecht voor de Here belijden, en nalaten, Hij genadig ism ze te vergeven.
  •  Als we nalatig zijn zal Hij ons tuchtigen opdat we tot inkeer zullen komen en niet met de wereld ten onder gaan.

Uitgave:   
Werkgroep “Bijbel:Aktueel!”

Terug naar document-overzicht
Dit artikel wordt u aangeboden door Het BijbelArchief.
Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben over dit artikel kunt u contact opnemen met de aanbieder.