“En het smartte Hem in zijn hart”

“En het smartte Hem in zijn hart”
Een heel oud rijmpje.

Tijdens de Bataafse Republiek, ten tijde van Johan de Wit, zongen de straatjongens een liedje naar aanleiding van beloofde veranderingen voor het “gewone” volk, veranderingen die niet kwamen. De “man in de straat” was en bleef straatarm terwijl de regenten het goed hadden, zowel voor als na de staatsgreep.

Het liedje dat op straat werd gezongen bevatte onder andere de volgende regels: “De heren van de Hoge Raad dronken een glas, deden een plas en lieten alles zoals het altijd was”.

Een ieder wist dat er verandering moest komen maar alles bleef bij het oude, wie veel bezat wilde absoluut niet delen met de minder bedeelde, wie macht bezat leverde dit liever niet in.

De hier boven beschreven houding van de toenmalige regeerders zien we door de gehele geschiedenis heen, ten tijde van de Here Jezus’ rondwandeling op aarde was het al zo en in onze dagen is het niet veel beter. Dat ongelovigen of randkerkelijke mensen zo kunnen zijn kan ik volgen maar dat wedergeboren christenen in een zalige onwetendheid blijven hangen kan ik absoluut niet begrijpen. De Christenheid bezit de Bijbel, kan bij wijze van spreken over elke tekst van het Woord van God een Bijbelstudie of verklaring kopen én op vele plaatsen worden studieavonden gehouden waar het Woord tekst voor tekst wordt uitgelegd.

Geen machinist, geen rem.
De huidige maatschappij stormt op de ondergang af, het lijkt alsof wij allemaal in een trein zitten waar van de machinist in slaap gevallen, of overleden is. De trein dendert voort op volle snelheid en de passagiers vermaken zich in zalige onwetendheid in de wagons, tot het moment aanbreekt dat ze allemaal te pletter slaan op het eindstation. Niet alleen de maatschappij, maar ook de “christenheid” of vermaakt zich voortreffelijk tot dat het te laat is en Christus Zijn uitnodiging laat roepen door de laatste bazuin:

“Toen zeide hij tot zijn slaven: De bruiloft is wel gereed, maar de genodigden waren het niet waard. Gaat daarom naar de kruispunten der wegen en nodigt allen, die gij aantreft tot de bruiloft”.  Mattheüs 22:8-9

Hoort de “christenheid” het zelfde als in Mattheüs 22:8-9 beschreven, gaan er dan maar een handje vol oprechte gelovigen te Here tegemoet in de lucht?

De maatschappelijke ontwikkeling gaan zo snel dat het ons duizelt als we er aan denken, daarom is het zaak dat de gelovigen inzien dat de aarde met haar genot een voorbijgaande zaak is, dat wij op dit moment leven als in de dagen van Noach, in de dagen vlak vóór de zondvloed en dat de deur van de Arke des Behouds (de Here Jezus) heel, heel spoedig dicht zal gaan! Of twijfelt u nog, hebt u de wereld, het genot, het geld en status los gelaten en wacht u verlangend naar de komst van de Here? Of zit u gebonden aan de aarde met al haar begeren? Lees dan vooral verder en zie wat het einde van de mensheid zonder God de Vader, zonder de Here Jezus Christus is.

Een stukje geschiedenis:
In Genesis 6 lezen wij de geschiedenis van Noach, hij moest een groot schip bouwen waarin een gezin en vele dieren zouden kunnen verblijven voor een langere tijd. De mensheid had het zo erg verprutst door in zonde te leven dat er geen redden meer aan was. Ook de dieren moesten uitgeroeid worden, er was schijnbaar “iets” aan de hand.

Dat “iets” is waarschijnlijk omvangrijk geweest, mensen hadden zich vermengd met demonen en grote kinderen, z.g.n. reuzen voort gebracht. Maar zoals we weten erven kinderen die worden verwekt niet alleen de lichaamsgrote van de ouders, óók het karakter is voor een groot deel genetisch bepaald. Wanneer nu demonen kinderen verwekken bij mensen kan het niet anders of het moeten “beesten” zijn, mensen zonder enig geweten of wroeging. Dat het over grote deel van de dieren ook werd uitgeroeid verwonder mij niets, wie weet welke mutanten daar tussen leefden:

“Toen de mensen zich op de aarde begonnen te vermenigvuldigen en hun dochters geboren werden. Zagen de zonen Gods, dat de dochters der mensen schoon waren, en zij namen zich daaruit vrouwen, wie zij maar verkozen. En de Here zeide: Mijn Geest zal niet altoos in de mens blijven, nu zij zich misgaan hebben; hij is vlees; zijn dagen zullen honderd twintig jaar zijn. De reuzen waren in die dagen op de aarde, en ook daarna, toen de zonen Gods tot de dochters der mensen kwamen, en zij hun [kinderen] baarden; dit zijn de geweldigen uit de voortijd, mannen van naam. Toen de Here zag, dat de boosheid des mensen groot was op de aarde en al wat de overleggingen van zijn hart voortbrachten te allen tijde slechts boos was. Berouwde het de Here, dat Hij de mens op de aarde gemaakt had, en het smartte Hem in zijn hart”.  Genesis 6:1-6

Sinds de zondeval, Genesis 3, heeft de mensheid steeds het streven gehad de Here God buiten spel te zetten en haar meester, satan, te volgen. De satan bracht Eva op een dwaalspoor door haar wél de waarheid te vertellen maar er zijn eigen draai aan te geven:

“De slang echter zeide tot de vrouw: Gij zult geenszins sterven. Maar God weet, dat ten dage, dat gij daarvan eet, uw ogen geopend zullen worden, en gij als God zult zijn, kennende goed en kwaad”.  Genesis 3:4-5

Eva overleed inderdaad niet terstond, dat was waar, maar dát bedoelde de Here God ook niet! De Here bedoelde dat ze in principe dood voor Hem werden en dat ze sterflijk werden. Ook leerden ze het verschil tussen “goed en kwaad”, óók dat had satan niet gelogen, maar hij vertelde er niet bij dat ze door deze kennis hun onschuld verloren! Ze leefden zonder zonde en leerden na de val de zonde in al haar zwartheid kennen. Met zonde kwam ook ziekte en dood in beeld, voor de val was Adam volmaakt, na de val werd hij ziekelijk, zondig en sterflijk. De satan kon zijn “overwinning” vieren, hij kreeg de macht over de mensheid, de mens had daar zelf voor gekozen.

Sinds de zondeval heeft de mensheid door toedoen van satan, haar meester, steeds gestreefd naar het eeuwige leven op aarde, eeuwige leven in welke vorm dan ook. Al heel vroeg in de menselijke geschiedenis begon het al, de Here God zei op een gegeven moment dat de mensheid tot alles in staat zou zijn als Hij niet ingreep:

“Toen daalde de Here neder om de stad en de toren, die de mensenkinderen bouwden, te bezien. En de Here zeide: Zie, het is een volk en zij allen hebben een taal. Dit is het begin van hun streven; nu zal niets van wat zij denken te doen voor hen onuitvoerbaar zijn. Welaan, laat Ons nederdalen en daar hun taal verwarren, zodat zij elkanders taal niet verstaan”.  Genesis 11:5-7

Op dat moment greep de Here vrij zacht in, Hij veranderde de talen, men begreep elkaar niet meer en vertrok, elk in een eigen richting. Eerder greep de Here veel harder in, de gehele mensheid, op één gezin na werd verdelgd!:

“Toen de Here zag, dat de boosheid des mensen groot was op de aarde en al wat de overleggingen van zijn hart voortbrachten te allen tijde slechts boos was. Berouwde het de Here, dat Hij de mens op de aarde gemaakt had, en het smartte  Hem in zijn hart. En de Here zeide: Ik zal de mensen, die Ik geschapen heb, van de aardbodem uitroeien, de mensen zowel als het vee en het kruipend gedierte en het gevogelte des hemels, want het berouwt Mij, dat Ik hen gemaakt heb. Maar Noach vond genade in de ogen des Heren”.  Genesis 6:5-8

De mensheid was zo diep verdorven dat er geen redden meer aan was, vrouwen waren zwanger – of baarden kinderen van demonen, moord en doodslag was aan de orde van de dag, er was geen redding meer mogelijk:

“Toen de mensen zich op de aarde begonnen te vermenigvuldigen en hun dochters geboren werden. Zagen de zonen Gods, dat de dochters der mensen schoon waren, en zij namen zich daaruit vrouwen, wie zij maar verkozen. En de Here zeide: Mijn Geest zal niet altoos in de mens blijven, nu zij zich misgaan hebben; hij is vlees; zijn dagen zullen honderd twintig jaar zijn. De reuzen waren in die dagen op de aarde, en ook daarna, toen de zonen Gods tot de dochters der mensen kwamen, en zij hun [kinderen] baarden; dit zijn de geweldigen uit de voortijd, mannen van naam. Toen de Here zag, dat de boosheid des mensen groot was op de aarde en al wat de overleggingen van zijn hart voortbrachten te allen tijde slechts boos was. Berouwde het de Here, dat Hij de mens op de aarde gemaakt had, en het smartte Hem in zijn hart”.  Genesis 6:1-6

Later, ten tijde van koning David kwamen er opnieuw dergelijke gedrochten voor, heidenvolken zochten schijnbaar opnieuw contact met “hogere wezens” en baarden opnieuw reuzen, reuzen met zes vingers en zes tenen:

“Toen was er wederom strijd te Gat; en daar was een man van zeer grote lengte, die zes vingers aan zijn handen en zes tenen aan zijn voeten had: vierentwintig bij elkaar; ook deze stamde af van Rafa”.  Samuël 21:20

Rond 1900:
Aan het beging van de vorige eeuw, zo rond 1900, verhevigde de belangstelling voor het occulte, het demonische. Mensen zocht op vele wijzen contact met de andere dimensie, het hogere of “over de dood heen”, hoe men het ook noemde. Regeringsleiders, koningshuizen en andere hooggeplaatsten kwamen er openlijk voor uit dat ze het occulte zochten. Het is bekend dat het z.g.n. “Derde Rijk” van Adolf Hitler was gefundeerd op het occulte, Hitler en de zijnen kregen kracht uit duistere bronnen en op het moment dat ze overbodig werden voor satan liet hij hen in de kou staan. Sinds 1900 zocht de mensheid meer en meer het occulte en daarmee ook verdovende middelen. Verdovende middelen zijn een andere vorm van het occulte, verslaafden vertellen wel eens dat ze onder invloed van drugs de duisternis kunnen waarnemen en totaal onverschillig voor de mensheid worden.

“En zij namen zich daaruit vrouwen, wie zij maar verkozen”:
Omdat de mensheid zich steeds meer over gaf aan satan kwamen ook satanische gedachten en wensen in de mensheid. De meerderheid is niet meer tevreden met de weelde die wordt aangeboden. De kick moet steeds groter en heviger en als we dan ziek worden en niet meer mee kunnen doen? De mensheid is geobsedeerd door het perfecte, alles moet perfect en als er ook maar iets hapert wordt er ingegrepen. Vrouwen “nemen” tegenwoordig een kind op het moment dat hun past, soms op een leeftijd ver boven de 40 jaar, zelfs is het voorgekomen dat een vrouw van 60 jaar oud “zwanger werd gemaakt” en een kind baarde! Allerlei kunstgrepen worden toegepast om toch maar een kind te verwekken, bij de mogelijkheden is er een nieuwe bijgekomen, klonen van mensen.

Midden juli 2002 werd er in een radionieuwsdienst gezegd dat in Korea een vrouw “zwanger is gemaakt” met een gekloond embryo! Een sekte timmert sinds een aantal jaren aan de weg met het verhaal dat men doormiddel van de kloontechniek de mensheid moet redden. Maar het niet alleen deze sekte die de ziel heeft verkocht, ook gaan er geruchten dat het een race tegen de klok is wie de eerste is. In Italië schijnt een arts bezig te zijn en in bepaalde Arabische landen wordt er ook hard aan gewerkt. In het hier na volgend artikel uit het Utrechts Dagblad van 2 maart 2001 lezen wij het volgende:

De afvalrace naar de eerste gereproduceerde baby
Artikel uit Utrechts Nieuwsblad van 02-03-2001
Door: Rens Koldenhof

Het klonen van mensen is het grootste taboe in de wetenschap. Maar sinds de geboorte van het gekloonde schaap Dolly in 1997, weten alle deskundigen dat het er vroeg of laat van zal komen. Steeds meer aanwijzingen duiden erop dat het wachten op de eerste gekloonde baby niet lang meer duurt. “Als iets wetenschappelijk kan, zal het ook gebeuren. En dit kan.”

Het moet een merkwaardige stoet zijn. De vijftig draagmoeders van de sekte van Raël. Allemaal hebben ze zich bereid verklaard draagster te zijn van de eerste gekloonde baby op deze planeet. Als alles volgens plan verloopt is deze maand, in een geheim laboratorium ergens in Nevada, de eerste poging ondernomen         Logo Raël sekte
een vrouw te implanteren met een eicel die bevrucht is met gekloond erfelijk materiaal. De gebruikte celkern is afkomstig van een twee jaar geleden overleden baby. In geval van mislukking zal de volgende moeder aantreden en daarna de volgende en de volgende. Tot het door sekteleider Raël zo geheiligde doel bereikt is: De geboorte van de eerste gekloonde baby op aarde.

De wetenschappelijke leiding is in handen gelegd van de Franse biologe Brigitte Boisselier. Hoezeer ze de zaak is toegedaan blijkt wel uit het feit dat haar 22-jarige dochter als draagmoeder deelneemt aan het project. De vrouwen hebben zich allemaal bereid verklaard een abortus te ondergaan wanneer tijdens de zwangerschap iets mis zou gaan. Ook weten ze dat ze het kind niet mogen behouden. Het is bestemd voor een angstvallig anoniem gehouden echtpaar uit de Verenigde Staten, de ouders van de overleden baby, een tien maanden oud jongetje. Omdat zijn dood het gevolg was van een medische fout, heeft het ziekenhuis de ouders een forse schadevergoeding gegeven. Ook kregen ze beschikking over ingevroren weefsel van het overleden kind dat twee weken voor zijn dood was afgenomen. De rouwende ouders en de sekte ontmoetten elkaar vorige zomer op het Internet. En zo werden de belangrijkste ingrediënten voor een geslaagde kloonoperatie verenigd: kennis, geld, weefsel en een reeks bereidwillige draagmoeders. In theorie moet die samensmelting nog dit jaar of begin volgend jaar leiden tot de geboorte van het uitgestelde tweelingbroertje van het overleden jongetje. Het eerste menselijke leven na de dood.

Sinds de plannen van de sekte in oktober vorig jaar bekend werden gemaakt worden dikke vraagtekens gezet achter de geloofwaardigheid. Geen wonder want de sekte van Raël is op zijn zachts gezegd een tikje vreemd. Leider is een voormalige coureur uit Frankrijk die beweert in 1973 ergens bij een vulkaan in de omgeving van Clermont-Ferrand een ontmoeting gehad te hebben met buitenaardse wezens. Die zouden hem verteld hebben dat hij verantwoordelijk is voor de creatie van het leven op aarde. Met een schare volgelingen woont hij in een nagebouwd ruimteschip in Ufoland, een soort pretpark in Canada. Maar het is een misrekening om hem alleen daarom af te schilderen als een ongevaarlijke gek, vindt Joep Geraedts. Dat het wetenschappelijk gezien mogelijk is een mens te klonen staat immers buiten kijf, aldus de hoogleraar genetica en celbiologie aan de Universiteit van Maastricht.

Geraedts. “In principe lukt het met alle levende dieren. Kikkers, muizen, koeien, het is allemaal al gedaan. Ik denk dat het bij de mens ook wel een keer zal gebeuren. Of dat nog twee of vijf jaar zal duren durf ik niet te zeggen. Maar ik denk niet dat we 25 jaar hoeven te wachten. Het zou naïef zijn te denken dat wanneer je iets niet wilt het ook niet gebeurt. Zo simpel is het niet in deze wereld.” De techniek van het klonen is in ieder geval geen onoverkomelijke hobbel voor iemand die weet wat hij doet. Nodig is een goed geoutilleerd laboratorium en de nodige ervaring. De operatie zelf houdt in dat de complete kern van een rijpe eicel vervangen wordt door een kern afkomstig uit cellen van de te klonen mens. In die kern ligt alle erfelijke informatie opgesloten. Als alles goed gaat wordt de baby dus een kopie van de donor van de kern. Een later geboren tweelingbroer of zus.

Het belangrijkste probleem bij het klonen zijn de grote aantallen mislukkingen voordat het eenmaal lukt. Geraedts: “Klonen is heel inefficiënt, het is een afvalrace. Het gaat heel vaak mis. Dat begint bij de conditie van de celkern, die goed moet zijn. Vervolgens moet je die op een beetje nette manier zonder beschadigingen in de eicel zien te krijgen en dan moet de ontwikkeling van een embryo op gang komen. Vervolgens moet je de vrucht implanteren bij een draagmoeder, dat mislukt ook vaak. En daarna kan het nog mis gaan tijdens de zwangerschap.” Hoewel de vergelijking tussen schaap en mens wat oneerbiedig is spreken de ervaringen van het Roslin Instituut in Edinburgh, waar Dolly gecreëerd werd, boekdelen. De scheppers van ‘s werelds eerste gekloonde schaap startten met 277 bevruchte eicellen, waaruit 29 embryo’s ontstonden. Die werden in 13 schapen geïmplanteerd. Dolly was uiteindelijk het enige succesvolle resultaat.

Geraedts: “Die club in Canada heeft daarom een paar sterke pluspunten. Het grootste obstakel bij het klonen is dat je veel eicellen en veel draagmoeders nodig hebt. In sekteverband is dat gemakkelijker op te lossen dan in de gewone wereld. Vijftig draagmoeders is nog wel wat aan de krappe kant. Voor de geboorte van Dolly waren al honderden pogingen nodig. En de voortplanting bij mensen is nog veel moeilijker, zo weten we uit ervaring met reageerbuisbevruchtingen.”

Maar er zijn nog andere risico’s verbonden aan het klonen van mensen. De afmetingen van de foetus bijvoorbeeld. Gekloonde kalfjes bleken bij geboorte honderdzestig pond te wegen, bijna het dubbele van wat gebruikelijk is. De schade aan de placenta laat zich raden. Geraedts: “We weten niet zeker waardoor dat komt. Het kan te maken hebben met het feit dat cellen uit ‘volwassen’ lichamen gebruikt worden. De genen daarin staan misschien op een andere manier aangeschakeld dan voortplantingscellen.” Maar de grootste zorg van deskundigen betreft de kwaliteit van de gebruikte cellen. Vooral wanneer het gaat om relatief oude cellen van volwassenen. Hoe vergaat het een kloon op langere termijn. De ervaringen met Dolly op dit terrein spreken elkaar tegen. Aanvankelijk meldden deskundigen dat het erop leek dat de cellen van het schaap versneld achteruit gingen, maar ook het tegenovergestelde wordt inmiddels beweerd. Geraedts: “Dat is misschien wel het meest serieuze probleem. Mensen worden veel ouder dan de dieren die tot dusver gekloond werden. Die cellen zijn tientallen jaren blootgesteld aan de omgeving en kunnen daardoor allerlei defecten vertonen. Misschien zijn ze al een flink eind op weg een kankercel te worden. Dat zou betekenen dat je een kind op de aarde zet, dat heel snel kwaadaardige tumoren gaat ontwikkelen. Maar het is ook mogelijk dat je per ongeluk een virusprobleem creëert. Er zijn zoveel risico’s aan klonen verbonden dat je het gewoon niet moet doen.”

De waarschuwingen van Geraedts ten spijt is Clonaid, het bedrijf dat na de geboorte van Dolly is opgericht door de sekte van Raël, niet de enige organisatie die zegt mensen te willen klonen. Vorige maand meldde ook een oude bekende zich aan als vrijwilliger. Dr Severino Antinori baarde eerder al opzien door de kinderwens van een 64-jarige vrouw te vervullen. De Italiaan wil nu samen met een Amerikaanse specialist op het terrein van vruchtbaarheidsproblemen bij mannen, Panos Zavos, de kloontechniek gaan gebruiken om onvruchtbare vrouwen aan een baby te helpen. Voor het eerst geven nu ook serieuze wetenschappers toe zich bezig te houden met het klonen van mensen.

Geraedts: “Antinori schrikt nergens voor terug en ik heb begrepen dat Zanos ook een zekere reputatie geniet. Maar voor vrijwel alle reguliere wetenschappers is reproductie van mensen een groot taboe. In de meeste beschaafde landen wordt op dit terrein niets gedaan zonder een medisch ethische toetsing. Niemand van naam durft daar omheen te gaan. Uit de wetenschappelijke literatuur zijn mij geen gevallen bekend van experimenten met het klonen van mensen.”

Critici wijzen erop dat wetenschappers dit soort experimenten doorgaans voor zich houden zolang het resultaat niet vast staat. Zo werd de geboorte van Dolly pas zeven maanden na dato wereldkundig gemaakt. Een stelling die nog eens wordt onderstreept door de recente bekendmaking van Advanced Cell Technology, een Amerikaans biotechnisch bedrijf, dat ze er al in 1998 in geslaagd zijn een kloon te creëren van een volwassen mens. Met behulp van de cellen van dr. Jose Cibelli, één van de onderzoekers, en een eicel van een koe werd een succesvolle samensmelting gerealiseerd. De bevruchte eicel werd - nadat de deling van de cellen op gang gekomen was - vernietigd.

Een commerciële toepassing van het klonen van dieren is al bedacht. Het Texaanse bedrijf Genetic Saving & Clone (GSC) biedt mensen de mogelijkheid genetisch materiaal van hun paard of hond op te slaan om het beest in de toekomst te klonen of weefsel en organen te kunnen kweken. Binnenkort start het bedrijf ook met het opslaan van genetisch materiaal van blinde geleidehonden en reddingshonden. Op het Internet worden alvast klanten geworven. De geïnteresseerde bezoeker kan ook giftcertificaten kopen om een ander de gelegenheid te bieden een bezoekje te brengen aan GSC: ‘Your friendly neighborhoud gene bank’.

Terug bij Clonaid en de volgelingen van Raël. Wetenschappelijk directeur Boisselier wuift alle ethische en wetenschappelijke bezwaren tegen het klonen van mensen luchthartig van de hand. Op de internetsite van de organisatie zegt ze: “Wat is er tegen het idee een 10-maanden oud kind dat per ongeluk is gedood door een medische fout weer tot leven te brengen? De techniek staat het toe, de ouders wensen het en ik zie geen enkel ethisch probleem.” En in een recent interview met de New York Times toont sekteleider Raël met een beangstigend vleugje sarcasme aan misschien wel over vooruitziende gaven te beschikken. “Het was hetzelfde toen Louise Brown, de eerste reageerbuisbaby, werd geboren. Iedereen had het toen over Frankenstein en monsters. En vandaag de dag worden honderden reageerbuisbaby’s per dag gemaakt, zonder dat iemand nog vragen stelt omdat iedereen weet dat het niet slecht is. Als Clonaid er in slaagt de eerste gekloonde baby te maken zal iedereen bij ‘Larry King Live’ op CNN een prachtige familie met een lachende baby zien. En de mensen zullen zeggen: ‘Kijk eens wat mooi’ en de publieke opinie zal omslaan. Net als bij de ontdekking van het maken van vuur, de stoommachine en elektriciteit. Het gaat allemaal om de vooruitgang van de mensheid.”

Hoe lang nog?:
 Wij mogen ons als christenen wel eens afvragen hoe lang dit alles kan door gaan. Het is ons niet bekend hoe lang de mensheid voor de zondvloed door kon gaan met het op onnatuurlijk verwekken van kinderen. Dit is geen kwestie van enkele dagen of maanden geweest. Het is bijvoorbeeld bekend bij archeologen dat er een periode is geweest dat vrouwen onwaarschijnlijk grote buiken hebben gehad tijdens de zwangerschap. Er zijn beeldjes opgegraven, grafgiften, waar vrouwen zijn afgebeeld met een bijna dubbele buik en een van angst en pijn vertrokken gezicht. Ook weten wij dat de Here soms eeuwen lang geduld heeft met de mensheid. Dus in hoeverre wij in bepaalde tijdslimieten mogen denken kunnen we niet zeggen, wel weten wij dat klonen van mensen de Here een doorn in het oog is. Er zal een reactie van de Here op komen, wie weet hoe spoedig al. In de dagen van Noach begon de Here opnieuw met de mensheid, Noach en zijn gezin mochten opnieuw de aarde bevolken maar die tijd is voorbij. De duivel probeerde door zijn programma de mensheid te muteren, vermengen met demonen, om te voorkomen dat de belofte aan Eva vervuld zou worden:
“En Ik zal vijandschap zetten tussen u en de vrouw, en tussen uw zaad en haar zaad; dit zal u de kop vermorzelen en gij zult het de hiel vermorzelen”.  Genesis 3:15

Hier, in Genesis 3:15, beloofde de Here God aan Eva dat haar nakomelingen eenmaal vrijgekocht zullen worden van de vloek die over haar, en haar nakomelingen is gekomen. Deze belofte kon nooit waargemaakt worden als de mensheid vermengd zou blijven met nakomelingen van de demonen. God moest de mensheid wel vernietigen!

Ondertussen is de belofte aan Eva vervuld, haar zaad, de Here Jezus Christus, heeft op Golgotha geroepen “het is volbracht”. Hij kocht de mensheid vrij. En Hij zal komen om een ieder die Hem aanvaard heeft als Verlosser tot zich te nemen:

“Doch wij willen u niet onkundig laten, broeders, wat betreft hen, die ontslapen, opdat gij niet bedroefd zijt, zoals de andere [mensen], die geen hoop hebben. Want indien wij geloven, dat Jezus gestorven en opgestaan is, zal God ook zo hen, die ontslapen zijn, door Jezus wederbrengen met Hem. Want dit zeggen wij u met een woord des Heren: wij, levenden, die achterblijven tot de komst des Heren, zullen in geen geval de ontslapenen voorgaan. Want de Here zelf zal op een teken, bij het roepen van een aartsengel en bij het geklank ener bazuin Gods, nederdalen van de hemel, en zij, die in Christus gestorven zijn, zullen het eerst opstaan; Daarna zullen wij, levenden, die achterbleven, samen met hen op de wolken in een oogwenk weggevoerd worden, de Here tegemoet in de lucht, en zo zullen wij altijd met de Here wezen. Vermaant (St. Vert. Vertroost) elkander dus met deze woorden”.
1 Thessalonicenzen 4:13-18

Dit heeft de Here bewerkt op het vloekhout van Golgotha en het lijkt mij toe dat het bovenstaande deel uit de Bijbel als een vloek in de oren klinkt, het moet een verschrikking voor hem zijn dat ondanks al zijn streven er miljoenen mensen zijn waar hij geen macht (meer) over heeft. Deze mensen gaan hun Heer tegemoet in de lucht, ze zijn het bewijs van de almacht van de Here God en óók het bewijs van het falen van satan. Zou hij daarom opnieuw de mensheid willen degraderen tot demonie? Zou hij daarom wetenschappers van naam en faam beïnvloed hebben zodat deze mensen willen “scheppen” tot eigen eer en hoogmoedswaanzin? Zijn er toekomstige “ouders” welke zoeken naar intelligentie of een super lichaam voor hun nakomeling, de mogelijkheden schijnen er al te zijn. De regeringen en leiders lopen mijlen ver achter wetenschappers aan en proberen met noodgrepen de wetten aan te passen, maar of het veel zal helpen? Een Brits bedrijf ontwikkelde een nieuwe test bij reageerbuis embryo’s waarbij zij gescreend worden op lage intelligentie. Het is echt ’a Brave New World’, zoals omschreven in het boek van George Orwell, waarin de wetenschap de wetgevers zullen blijven vooruitlopen. Terwijl de politici over de morele en ethische bezwaren debatteren, zal de wetenschap vooruitgang willen boeken op het scherpst van de snede. Het is niet waarschijnlijk dat er op globaal niveau wetten zullen komen, tegen het misbruik van genetische voordelen.

In onze dagen leven wij niet, zoals we dachten in een zelfde situatie als bij de torenbouw van Babel, nee wij leven als in de dagen van Noach vóór de zondvloed:

“Want zoals het was in de dagen van Noach, zo zal de komst van de Zoon des mensen zijn. Want zoals zij in die dagen voor de zondvloed waren, etende en drinkende, huwende en ten huwelijk gevende, tot op de dag, waarop Noach in de ark ging. En zij niets bemerkten, eer de zondvloed kwam en hen allen wegnam, zo zal ook de komst van de Zoon des mensen zijn”.  Mattheüs 24: 37-39

Niet lang meer:
De Here doelt in Matheus 24:37-39 op Zijn onverwachte komst, de mensheid in de dagen van Noach leefde ook in valse gerustheid door tot het moment dat de waterstromen hen verdelgden. Ook toen waren er demonische gedrochten op aarde te vinden, toen telde een mensenleven ook niet en toen had de meerderheid van de mensheid geen enkel respect voor de Here God.

In onze dagen zien wij het zelfde zich voor doen, de mensheid volgt satan in zijn opstand tegen God, er worden “mensen” gecreëerd door artsen. Maar wie zegt ons dat de z.g.n. klonen echte mensen zijn met gevoelens en reacties waaraan we de mens herkennen? Een mens heeft in tegenstelling tot een dier een geest, ziel en lichaam, wie zegt ons dat zo’n kloon óók een geest heeft? En als er wel een geest aanwezig is, welke geest kunnen we dan verwachten? De geesten welke ook in de “reuzen” uit Genesis 6 te vinden waren?

Sommige dingen die wij lezen in de Bijbel kunnen misschien beter verklaard worden in het licht van de opkomende bio-technologie, lees bijvoorbeeld Genesis 6:1-4. Wat kan dit zijn? Zijn het misschien hybriden geproduceerd door middel van klonen? Of Nephilim geproduceerd door gevallen engelen? Wat het ook zijn, het past zeker in het beeld van een globale, wereldwijde, politieke macht in het laatste der dagen. Het is belangrijk om ons huiswerk goed te doen; de dagen worden steeds donkerder met iedere wetenschappelijke bizarre doorbraak, en onze toegemeten tijd op aarde wordt steeds korter.

Toen de mensheid in Genesis 11 hoogmoedig werd zei de Here:
“Dit is het begin van hun streven; nu zal niets van wat zij denken te doen voor hen onuitvoerbaar zijn.”  Genesis 11:6b

Hoe veel tijd krijgt de mensheid nog om tot inkeer te komen, hoe veel tijd is de Gemeente nog gegeven op aarde? Denken wij daar wel eens over na? De Gemeente van Christus Jezus is wél op aarde aanwezig maar niet ván deze wereld!:

“Dit bedoel ik, broeders: de tijd is kort. Ten slotte, laten zij, die een vrouw hebben, zijn als zonder vrouw; Die wenen, als weenden zij niet; die blijde zijn, als waren zij niet blijde; die kopen, als zouden zij er niets van behouden; Die van de wereld gebruik maken, als zouden zij haar niet ten einde toe gebruiken. Want het uiterlijk van deze wereld is bezig te verdwijnen”.  1 Corinthe 7:29-31

Vol verwachting.
Soms kom je mensen tegen, oudere of jongere, die jaren lang geleefd hebben in de wereld alsof er geen God en Schepper zou zijn. Ze hebben alles meegemaakt wat er viel te genieten op aarde. Luxe, weelde, rijkdom, ja alles was hun deel. Naar de mens zou je verwachten dat ze ontzettend gelukkig zijn, of geweest zijn, maar schijn bedriegt. Natuurlijk bezaten ze veel, maakten grote reizen in hun leven en werkten ze in de fijne baan met een goed inkomen. Maar ze zijn ten diepste leeg, de leegheid dachten ze te kunnen vullen met allerlei aards genot. Het is mij een paar keer overkomen dat ik dergelijke mensen ontmoette, het is mij óók een paar keer overkomen dat deze mensen tranen in de ogen kregen als ze een lied uit de bundel van Johannes de Heer hoorden. Heel vaak bleken deze mensen in hun jeugd in aanraking geweest te zijn met het evangelie. Als ze dan een lied uit de bundel van Johannes de Heer horen lopen de emoties soms hoog op.

Ook ontmoet ik wedergeboren christenen, eenmaal, in het verleden, hebben ze de Here als Verlosser aangenomen. Ze gaan vaak trouw naar samenkomsten en kerkdiensten maar de fut is er uit. Het dagelijkse leven heeft hen opgeslokt, werk, gezin en hypotheek hebben een zware wissel getrokken en eigenlijk, ja eigenlijk leven ze in de wereld. Het doet mij denken aan een man die in een ver verleden tot geloof gekomen was en bij zijn doop een vlammend getuigenis gaf. Jaren later werd hij gevraagd zijn getuigenis in een speciale dienst te vertellen. Dit wilde graag doen en ging naar de zolder van zijn woning waar een oud kastje stond want hij wist dat in de la van dat kastje die uitgeschreven getuigenis van weleer lag. Toen hij de lade van dat kastje open deed zag hij zijn “vergeelde getuigenis” liggen voor de helft aangevreten door muizen die er een prachtig nestje in de la van hadden gemaakt. De man schrok, niet vanwege het vernielde getuigenis maar omdat zijn geloofsleven eigenlijk net zo was als dat vergeelde en aangevreten stukje papier. Het geloofsvuur was al jaren verdwenen, zijn zicht op de komst van de Here was op een heel laag pitje gezet, de wereld trok hem meer dan de eeuwige toekomst.

Daarnaast ontmoet ik gelukkig veel mensen die dagelijks uitzien naar de komst van de Here, zowel oude als ook heel jonge mensen. Mensen die naar wereldse begrippen een glanzende toekomst voor zich hebben en toch zeggen dat hun echte uitzicht op de Here Jezus Christus is. Geld, luxe en aanzien is hun streven niet, hun streven ligt in de toekomst, de glanzende toekomst bij de Heer.

Wat mij zelf betreft zie ik dagelijks uit naar de komst van de Here, de wereld boeit mij niet (meer), ik zie dagelijks dat de geschiedenis zich herhaald. Bezeten machthebbers proberen supermensen te maken, Uber Menschen, zoals ene A. Hitler dit noemde. Mensen willen macht, aanzien en rijkdom maar altijd over de rug van de medemens. Sommige artsen en wetenschappers zijn zo diep gezonken dat hun status aan gekloonde, door hen geschapen, mensen wordt verbonden. Voor de gemeente van Christus Jezus is er maar één uitroep mogelijk:

Vol verwachting blijf ik uitzien.
Tot die dag eens dagen zal,
Dat de Heiland op de wolken.
Wederkomt met bazuingeschal,
Welke vreugde zal dat wezen.
Als mijn oog Hem schouwen mag,
En mijn oor Zijn stem zal horen,
Op die grote blijde dag.

En dan zegt couplet 3 het volgende:

O, soms voel ‘k een sterk verlangen,
Heimwee in mijn hart ontstaan;
‘k Vraag mij af dan, dier’bre Heiland
Zijt Gij reeds op weg gegaan?
Neen, het zal niet lang meer duren;
Hij verlangt nog meer dan wij.
Maranatha! Blijve ’t wachtwoord.
Voor een elk maar ook voor mij.
769 vers 1 en 3 ( Bundel JdH)

Een wedergeboren Christen zal dat gevoel, dat sterke verlangen, steeds moeten hebben en als deze blijdschap niet bij u aanwezig zult zich eens af moeten vragen of “de muizen” ook bij u bezig zijn geweest!

De geschiedenis herhaalt zich.
Sinds de schepping heeft satan het menselijke geslacht gedegradeerd tot voor de Here God onaanvaardbare schepsels. Eerst lukte het hem om het schepsel zonder zonde, de mens, te degraderen tot een sterfelijk wezen dat zich van de Schepper afwende. Daarna verviel de mens in diepe zonde en zocht zelfs contact met demonen. Noach mocht de stamvader worden van het “nieuwe” menselijke geslacht zonder de genen van demonen, deze waren vernietigd tijdens de zondvloed. Door de geschiedenis heen hebben dictators geprobeerd een super ras te kweken, Adolf Hitler stichtte daarvoor speciale huizen waar blonde soldaten kinderen moesten verwekken bij, ook al weer, blonde vrouwen om ras zuivere Ariërs te kweken. Nu in onze dagen wordt met de meest moderne methoden gewerkt, men gaat buiten de door God ingestelde normen kinderen verwekken. De geschiedenis herhaald zich, Noach mocht blijven leven en werd met zijn gezin gered. De Gemeente van Christus wordt gered voor tijd en eeuwigheid, de Gemeente zal worden weggenomen, wie weet hoe spoedig al.

Maranatha, kom Heer Jezus kom, Uw Gemeente wacht.
Staat u ook vrij van de wereld, is het Maranatha ook uw bede?         

Terug naar document-overzicht
Dit artikel wordt u aangeboden door Het BijbelArchief.
Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben over dit artikel kunt u contact opnemen met de aanbieder.