Ziekte, gevolg van zonde?

Ziekte, gevolg van zonde?

Inleiding.
Vele christenen weten niet hoe ze met ziekte en gebrek aan moeten in hun leven, in de gemeente waar ze samenkomen wordt vaak gezegd dat een christen niet ziek kan zijn, dat de Here op grond van het gebed zieken geneest. Daarbij laten vele gelovigen zich met olie zalven, dit zou ook een ’middel’ zijn tegen vele kwalen volgens bepaalde leringen. Men schijnt maar weinig kennis te hebben in die kringen van de gebruiken in het oude-Israël en schijnbaar heeft men nog nooit gelezen dat olie en wijn geneesmiddelen waren in die tijd.

Zoals we in het verloop van deze studie zullen zien is lichamelijke welvaart voorbehouden aan het volk van God, Israël. Dát Christenen zich in alle bochten wringen en claimen dat lichamelijke genezing óók voor hen is komt voort uit onkunde en oppervlakkigheid. De Gemeente en het volk Israël zijn twee verschillende grootheden, de één heeft aardse beloften en de andere hemelse. Toen de Gemeente een paar honderd jaar bestond is de politiek, Keizer Constantijn de Grote van Rome, met haar aan de haal gegaan en heeft Israël a.h.w. “uitgebannen”. De Gemeente kreeg aardse macht en verzandde spoedig in een mengvorm van Israël, Gemeente en aardse aanzien, geld en macht. Het werd de roomsekerk die een getrouwe kopie werd van de Mithras-religie van Constantijn. De “kerkleer” mat zich de plaats van Israël aan en claimde alle beloften voor Israël, de straffen en oordelen mocht Israël houden en “Rome” vervolgde Israël daarom naar hartelust.

Door deze “soep” van vermenging verduisterde het zicht tot op vandaag, Charismatische- en Pinksterkringen “happen” lukraak teksten uit de Bijbel en projecteren deze op hun leer. Op zich niet zo heel erg verwonderlijk want “Rome” heeft zich van meet af aan geïnfiltreerd in de Pinkstergemeenten. De Charismatischebeweging komt zelfs voort uit de roomsekerk! Wie niet scherp oplet zal vallen in elke wind van leer, een “stinkende wind” die “Rome” ooit eens los heeft gelaten. Zelfs andere, vrije, kringen lopen mee in dat spoor en “zalven” naar hartelust waardoor er valse verwachtingen worden gewekt

In Lukas 10:25-37 staat de gelijkenis van de barmhartige Samaritaan en in vers 34 lezen we dat hij olie en wijn op de wonden van het slachtoffer goot. In een ander deel van deze studie komen we nog terug op het gebruik van olie en wijn in de Bijbel, o.a. bij Paulus en Jacobus.

’Door één mens is de zonde in de wereld gekomen en door de zonde de dood, zo is ook de dood tot alle mensen doorgegaan.’  Romeinen 5:12

Uit deze tekst blijkt dat alle mensen dood zullen gaan, gelovigen en ongelovigen zullen éénmaal sterven als gevolg van de zondeval van Adam. In ziekenhuizen liggen gelovigen én ongelovigen naast elkaar op dezelfde zaal, zélfs de “super-gelovigen” die beweren dat mensen vanwege ongeloof niet genezen worden als er met hen wordt gebeden!

Opmerking:
In de 80er jaren was ik aanwezig bij een grote samenkomst in de Martinihal te Groningen, een ’evangelist’ verkondigde daar dat elke gelovige zou genezen als er voor hem/haar gebeden werd. Wanneer de genezing uitbleef zou het aan de zieke liggen omdat deze dan (te) ongelovig zou zijn, m.a.w. ’vanwege zijn/haar kleingeloof’. Die zelfde ’evangelist’ kreeg enkele jaren later problemen met zijn hart, schijnbaar was zijn geloof toen ook niet al te sterk want hij liet zich opereren! (Echt historisch, een landelijk bekende “pinkster-evangelist”)

’Het is de mens éénmaal beschikt te sterven’  Hebreeën 9:27

Elke dag wanneer we de laatste pagina van de krant opslaan, of wanneer we langs een kerkhof wandelen wordt deze uitspraak bevestigd. Zowel de goeden, én de kwaden, sterven, de ene oud en de andere jong, maar de gevolgen van de zondeval ondervinden we dagelijks aan den lijve en zolang deze aarde nog onder de vloek van de zonde ligt zal dat ook zo blijven.

Leugen en bedrog.
’Gij zult geenszins sterven’  Genesis 3:4      

Alhoewel het voor komt dat satan zich met kracht en geweld openbaart komt het vaak voor dat hij zich vermomt in een ’schapenvacht’. In dat ’schapenvacht’ kwam hij ook tot Eva, hij vertelde eerlijk (!) dat ze kennis zou krijgen van goed en kwaad maar wat de gevolgen van die kennis waren vertelde hij niet! Dat Eva niet (direct) zou sterven was ook waar, maar dat door de zondeval de dood, en daarmee ziekte en nood, in haar nakomelingen kwam verzweeg hij natuurlijk wel.

Het lijkt alsof een “schaap” tussen de kudde loopt maar het blijkt een ’wolf in schaapskleding’ te zijn. Op die wijze komt satan vaak ons leven binnen, het lijkt geweldig,  goed en mooi maar het resultaat is een diepe val, zowel voor de gemeente, als voor ons zelf persoonlijk.

Hoe zou die ’evangelist’, in het voorgaande, zich gevoeld hebben toen hij de operatietafel op ging en zich opereren? Zou hij ook gedacht hebben aan die broeder en zuster die een paar maanden daarvoor hun kind naar het graf gebracht hadden waar ze toch zo voor gebeden hadden toen het zéér ernstig ziek was? De ziekte van de ’evangelist’ was het gevolg van de zondeval, net zoals de ziekte van het onschuldige kind dat stierf en nog geen mens kwaad kon doen.

Legt elkaar geen lasten op tot eigen gewin.
De satan is inderdaad in schaapskleding de gemeente binnen gekomen met dwalingen die zeer grote schade veroorzaken. Vele predikers, verblind door hun ’succes’, zijn werktuigen van satan geworden door anderen tot in het diepst van hun ziel te kwetsen. Of door hun geld- en eerzucht de hen toevertrouwde broeders en zusters zo’n zware financiële last op te leggen dat het bijna niet meer te dragen is. Het zijn juist deze ’predikers’ die claimen genezing te kunnen schenken als de zieke maar geloof genoeg heeft. Deze bewering geeft hun macht en aanzien in de Gemeente en stelt hen ogenschijnlijk aan als “controleurs van God”. Persoonlijk heb ik menigmaal meegemaakt dat een voorganger brulde: “Hoe durf je mij als dienstknecht des Heren tegen te spreken?” Ja, wie zich in de plaats van de Here God stelt kan óók beweren dat genezing door hém bewerkt kan worden en dat wie niet geneest geen geloof heeft.

Geloof , van wie?
In Marcus 9:2-13 lezen we van de verheerlijking op de berg, onze Here Jezus Christus sprak op dat moment met Mozes en Elia over zijn sterven voor de mensheid. Toen Hij weer naar beneden kwam waren de achtergebleven discipelen in discussie met de schriftgeleerden omdat een bezeten jongen niet door hen genezen was. (Marcus 9:14-18) Als de eerder genoemde ’evangelist’ daar had gestaan zou hij tegen de schare en de schriftgeleerden gezegd hebben dat het vanwege het ongeloof van de vader of de zoon was. Dat verkondigde hij toch óók in de Martinihal, maar de Here zij heel iets anders, Hij zei n.l.:

’Vanwege uw kleingeloof’  Mattheus 17:20

Het lag dus aan de discipelen, de herauten van God’s koninkrijk op aarde, die hadden door hun relatie met de Here Jezus Christus deze genezing moeten kunnen uitvoeren!

Wanneer we de Bijbel lezen komen we genezingen meestal tegen i.v.m. Israël dat tot de Here moet worden getrokken door wonderen en tekenen als bewijs dat b.v. het koninkrijk God’s op het aanbreken stond.

Gehoorzaamheid.
Deuteronomium 7:12-15: De Here heeft beloofd aan Israël dat Hij alle ziekten zou afwenden als ze Hem zouden gehoorzamen!

Exodus 15:26-27:  Hier wilde de Here bewijzen hun heelmeester te zijn, maar men kwam er niet aan toe vanwege hun afvallig leven. Door hun ongehoorzaamheid, denk maar aan het gouden kalf of aan hen mopperen om vlees of water b.v., is deze belofte in de ijskast gekomen en zal die pas werkelijkheid worden in het 1000 jarig rijk.

In enkele gevallen heeft de Here onder Zijn aardse volk ziekten genezen. Denk b.v. aan hen die door slangen waren gebeten (Numeri 21: 6-9)of aan Hiskia. (Jesaja 38: 1-5 en vers 21) In beide gevallen gebruikte de Here bepaalde middelen tot genezing. Ook hier was de genezing tot eer van de Here om Zijn almacht te tonen.

Toch heeft Jesaja tot het volk gesproken over een tijd dat niemand zal zeggen: ’Ik ben ziek’. Jesaja 33:24 Op dat moment zal het volk dat in Sion woont, vergeving ontvangen hebben. Dán zal pas blijken dat de Here alle ziekten op Zich genomen heeft. (Jesaja 53:4)

“De woestijn en het dorre land zullen zich verblijden, de steppe zal juichen en bloeien als een narcis. Zij zal welig bloeien en juichen, ja, juichen en jubelen. De heerlijkheid van de Libanon is haar gegeven, de luister van de Karmel en van Saron; zij zullen aanschouwen de heerlijkheid des Heren, de luister van onze God. Sterkt de slappe handen en verstevigt de knikkende knieën. Zegt tot de versaagden van hart: Weest sterk, vreest niet; zie, uw God zal komen met wraak, met de vergelding Gods; Hij zal komen en Hij zal u verlossen. Dan zullen de ogen der blinden geopend en de oren der doven ontsloten worden; Dan zal de lamme springen als een hert en de tong van de stomme zal jubelen; Want in de woestijn zullen wateren ontspringen en beken in de steppe. En het gloeiende zand zal tot een plas worden en het dorstige land tot water-bronnen; waar de jakhalzen verblijven en legeren, zal gras met riet en biezen zijn. Daar zal een gebaande weg zijn, die de heilige weg genaamd wordt; geen onreine zal die betreden; maar hij zal alleen voor hen zijn; reizigers noch dwazen zullen erop do-len. Daar zal geen leeuw zijn en geen verscheurend dier zal daarop komen; zij wor-den daar niet gevonden. Maar de verlosten wandelen daarop; De vrijgekochten des Heren zullen wederkeren en met gejubel in Sion komen; eeuwige vreugde zal op hun hoofd zijn, blijdschap en vreugde zullen zij verkrijgen, maar kommer en zuchten zul-len wegvlieden.”  Jesaja 35:4-10

In die tijd regeert de Here Jezus Christus als Vredesvorst over Zijn volk en deze aarde, de gevolgen van de zondeval zullen dan opgeheven zijn.

Genezingen van Christus Jezus.
Toen de Here Jezus Christus op aarde was en in het openbaar optrad onder het Joodsevolk, bewees Hij door woorden én daden de beloofde Messias te zijn. Vele zieken onder het volk genas Hij, maar Hij genas alleen hen die tot Hem kwamen of zij die gebracht werden. In beginsel werd toen reeds vervuld hetgeen dat door Jesaja geprofeteerd werd. Ook de discipelen ontvingen de opdracht het koninkrijk aan te kondigen,  ze moesten dit door genezingen aantonen!

Dit is heel iets anders dan de teksten die hier volgen te pas en te onpas te gebruiken voor eigen doeleinden zoals die ’wonder-predikers’ dit tegenwoordig doen. Zulke ’predikers’ kunnen gemakkelijk praten omdat ze “de bewijsvoering omdraaien” wanneer een zieke niet geneest. Jezus zegt tegen de discipelen: ’Vanwege uw ongeloof’, maar dergelijke ’predikers’ zeggen tegen “de schare die de Bijbel niet kent” *: ’Omdat uw geloof te klein is geneest u niet!’

* “De schare die de Bijbel niet kent”:
Meestal is echte Bijbelkennis bij de toehoorders niet aanwezig, vaak komen “kerkmensen” binnen pinkstergroepen zonder het Woord van God te onderzoeken. Tijdens de samenkomsten wordt er weinig moeite gedaan door de voorgangers om een gedegen fundament te leggen, veeleer wordt de Bijbel (mis) gebruikt om stokpaardjes, zoals tongenspreken, genezing en andere z.g. “geestesgaven” te staven. Het is heel gemakkelijk om als leider de mensen op het verkeerde been te zetten ten eigen voordele, om macht en aanzien te ontvangen en om er “ruim” van te kunnen leven. Wie de Bijbel niet kent, óf alles klakkeloos accepteert is een potentieel slachtoffer van charlatans.

Teksten t.a.v. het bovenstaande (genezing in het Koninkrijk)
  Mattheus 4: 23-24.
  Mattheus 8: 14-17.
  Mattheus 10:1 - 8.
 
Koning en koninkrijk.
Door het ongeloof van Israël is de Here Jezus Christus als hun Koning verworpen, ondanks dat Zijn ’bediening’ begeleidt werd door grote wonderen en tekenen. Deze wonderen en tekenen waren voor Israël hét teken dat Hij de Messias was. Toch zal God’s Woord uit Jesaja 35:10 eenmaal vervuld worden en wel op het moment dat Israël als volk zich bekeerd zal hebben. Dán zal niemand ziek meer zijn en de droefenis zal wegvlieden. Als het zo ver is zal geen ziekte meer zijn, dan zal er genezing komen omdat het volk Israël gehoorzaam is geworden.

De gemeente.
Lichamelijke genezing is voor de gemeente van Jezus Christus geen automatisme, natuurlijk kan en wil de Here genezing schenken maar we mogen geen campagnes houden waar we claimen dat er genezing zál plaatsvinden. Genezing, en zonder ziekten leven, is alleen voorbehouden aan Israël, de gemeente heeft een hemelse roeping en geen aardse, dat is exclusief voor Israël. Op grond van dit gegeven is het gemeen, wreed en hard om christenen te suggereren dat lichamelijke genezing zal komen na gebed en als die genezing niet komt de schuld aan de zieke te geven omdat ’het geloof te klein zou zijn’.

“en tekenen zullen de gelovigen volgen”.
Toen de opgestane Heer Zijn apostelen bevelen gaf om het evangelie te prediken in de gehele wereld voegde Hij er aan toe:

’Als tekenen zullen deze dingen de gelovigen volgen..... op zieken zullen zij de handen leggen en zij zullen genezen worden.’  Marcus 16:15-18         

Onze Here gaf deze opdracht aan Zijn discipelen, Joodse mannen die in de eerste plaats aan de Joden in de vreemde het evangelie brachten en daarnaast door wonderen en tekenen bewezen aan hen dat Jezus Christus echt de Messias was! Omdat door hun bediening ook heidenen genezing ontvingen werd het bewijs geleverd dat het heil ook naar de heidenen was gegaan, dat Jezus Christus óók de heidenen wil rechtvaardigen door Zijn offer op Golgotha.

Handelingen  8:7. 
Handelingen  5:12-16.
Handelingen 14:9-10.

Fillipus, de apostelen, en later ook Paulus, mochten tekenen verrichten in de kracht van de  Here.

Olie zalving. (Jacobus 5:14-16)
In de brief van Jacobus, gericht aan de twaalf stammen in de verstrooiing, wordt gesproken over de zalving met olie, een ’gewoonte’ die momenteel in evangelische-gemeenten weer in zwang is gekomen. Men ziet voor het gemak maar even over het hoofd dat deze brief Joods ’gericht’ is en dat de ziekte het gevolg was/is van een zondig leven en/of de zondeval. Het was een schrijven aan Joden die als ze gehoorzaam waren géén ziekte of pijn zouden zou ervaren. (Deuteronomium 7:12-15)

Ik weet dat de meningen verschillen wat deze brief betreft maar we mogen er van uit gaan dat deze brief zowel aan de Christen-joden als ook aan de Christenheidenen gericht is. De Bijbel-vertalingen van dit gedeelte laten grote verschillen zien zodat we niet automatisch mogen stellen dat deze brief alleen voor de Joden is. Om één en ander duidelijk te maken zal ik enkele vertalingen weergeven om te laten zien dat noch de ene, noch de andere deze brief kan claimen, we kunnen beter als uitgangspunt nemen dat deze brief zowel Joods- als (christen) heidens gericht is.
Wel moeten we in het achterhoofd houden dat Jacobus, halfbroer van Jezus Christus, puur vanuit de Joodse gedachtegang leefde. (Zie: Handelingen 15)

 Leidse vertaling:
’Jacobus, een dienaar van God en van de Heer Jezus Christus, groet de twaalf stammen in de verstrooiing.’

 Voorhoeve vertaling:
’Jacobus, een slaaf van God en van [de] Heer Jezus Christus, aan de twaalf stammen in de verstrooiing, gegroet!’

 Statenvertaling (Tukker vert.)
’Jacobus, een dienstknecht van God en de Here Jezus Christus; aan de twaalf stammen die in de verstrooiing zijn: zaligheid.’

 Statenvertaling (uitg. Jongbloed, Leeuwarden)
Jacobus, een dienstknecht van God en van de Heer Jezus Christus, groet de twaalf stammen in de verstrooiing.’

 ’Het Boek’
Van: Jacobus, een dienaar van God en de Here Jezus Christus.
Aan: de Joodse christenen die over de hele wereld verstrooid zijn.

Hier zien we weer dat evangelische-gelovigen niet klakkeloos Bijbelteksten kunnen aanhalen om een ervaring of een dwaling te rechtvaardigen, we moeten steeds weer opnieuw de teksten in hun verband lezen met de voorgaande en daarop volgende teksten. In het geval van de zalving met olie zullen we ook het oude testament moeten raadplegen om te kunnen begrijpen dat we niet lukraak elke tekst voor ons zelf mogen claimen, vooral omdat dit in de meeste gevallen op teleurstellingen uitloopt.

Zieke dienstknechten van de Here!
Ondanks het feit dat de Here heeft gezegd dat ’tekenen de gelovigen zullen volgen’ komen we in de brieven van Paulus verschillende zieke dienstknechten van de Here tegen.

Galaten 4:12-15:
Hier lezen we van de oogziekte van Paulus, de man die anderen mocht genezen en bevrijden was zelf gehandicapt!

Filipenzen 2:27; Epafroditus was zeer ernstig ziek, hij was in levensgevaar volgens deze tekst.

1 Timotheus 5:23 Timotheus was een ’maagpatiënt’, iemand die zo dicht bij Paulus stond en toch ziek?

2 Timotheus 4:20; Trofimus was ziek achtergelaten te Miléte.

Je zou toch zeggen dat de mensen die toentertijd ’op pad waren met het evangelie’ juist kerngezond zouden moeten zijn vanwege de vele ontberingen die ze moesten ondergaan op hun reizen. Maar het blijkt dat ze net als in onze tijd ziek, gehandicapt of stervende waren.

2 Corinthe 12:7b-10; ’Mijn genade is u genoeg’
De apostel Paulus had een ’doorn in het vlees’, m.a.w. een ziekte, waarschijnlijk dezelfde oogziekte waarvan we eerder lazen en toch werd hij niet genezen terwijl hij er drie maal om gebeden had.

Paulus stelde dat deze ’doorn’ was geplaatst omdat hij anders misschien hoogmoedig zou worden, hij zag veel meer uit naar de verlossing uit het lichaam en hij geloofde dat alle dingen mede werken ten goede!

Ziekte, invaliditeit en dood zijn onlosmakelijk verbonden met ons aardse leven omdat we ondanks onze bekering nog wel in ons zondige lichaam leven. Mensen die beweren dat een christen niet ziek hoeft te zijn gaan voorbij aan vele Bijbelse feiten die zeggen dat wél dat we behouden zijn voor tijd en eeuwigheid, maar dat ons lichaam tot de dood aan verval onderhevig is.

Eenmaal zullen we een volmaakt lichaam ontvangen, een hemels lichaam zoals de Here Jezus dat ook had op het moment dat Hij ten hemel voer. Wij krijgen een hemels lichaam op het moment dat de Here ons van de aarde wegneemt, de zogenaamde “Opname van de Gemeente”, waarvan we lezen in 1 Thessalonicenzen 4:13-18;

“Doch wij willen u niet onkundig laten, broeders, wat betreft hen, die ontslapen, op-dat gij niet bedroefd zijt, zoals de andere [mensen], die geen hoop hebben. Want in-dien wij geloven, dat Jezus gestorven en opgestaan is, zal God ook zo hen, die ont-slapen zijn, door Jezus wederbrengen met Hem. Want dit zeggen wij u met een woord des Heren: wij, levenden, die achterblijven tot de komst des Heren, zullen in geen geval de ontslapenen  voorgaan. Want de Here zelf zal op een teken, bij het roepen van een aartsengel en bij het geklank ener bazuin Gods, nederdalen van de hemel, en zij, die in Christus gestorven zijn, zullen het eerst opstaan; Daarna zullen wij, le-venden, die achterbleven, samen met hen op de wolken in een oogwenk weggevoerd worden, de Here tegemoet in de lucht, en zo zullen wij altijd met de Here wezen. Ver-maant * elkander dus met deze woorden.”

* Andere vertalingen geven het beter weer, daar staat meestal “Vertroost elkander met deze woorden, het is namelijk een troost om de Here tegemoet te gaan in de lucht.
Op dat moment krijgen we een volmaakt lichaam dat niet door de zonde is aangetast. Israël zal in het duizendjarige rijk geen ziekte kennen want ze zullen dan gehoorzaam zijn aan hun Here en Schepper. Maar allen die hun leven aan Christus hebben gegeven zullen vóór het duizendjarige rijk al worden weggenomen en voor eeuwig in volmaaktheid met Christus zijn.

Het gaat in deze studie te ver om dieper in te gaan in de Opname van de Gemeente. Maar wie de Bijbel accepteert als het Woord van God zal ook direct geloven dat de Gemeente wordt weggenomen door Christus opdat ze niet ten onder zal gaan in de “ure der beproeving” als al de oordelen uit het boek Openbaring over de mensheid en de aarde gaan.

“Omdat gij het bevel bewaard hebt om Mij te blijven verwachten, zal ook Ik u  bewa-ren voor de ure der verzoeking, die over de gehele wereld komen zal, om te verzoeken hen, die op de aarde wonen. Ik kom spoedig; houd vast wat gij hebt, opdat niemand uw kroon neme.”  Openbaring 3:10-11

Tot besluit:
De Gemeente van Christus heeft een hemelse toekomst, hoe dat zal zijn weten we niet, dat zullen we aan de Here over moeten laten. Daarom, die toekomst, kunnen we ook niet claimen dat we hier op aarde “altijd gezond” zullen zijn. Aan Israël is dit wel beloofd, indien ze gehoorzaam aan God zijn. In het duizendjarige-rijk zal Israël, en ook de volken, gezond zijn indien ze aan de Here gehoorzaam zullen zijn.

Als de Gemeente claimt dat de (Oud-Testamentische) teksten van toepassing zijn op de Gemeente, wil de groep waar het om gaat in principe de (rechtmatige) plaats van Israël innemen. Dán wordt de oude (roomse) zonde van “het geestelijke Israël” weer uit de kast gehaald. De laatste jaren komt het dan ook steeds vaker voor de men in de Charismatische- en Pinksterkringen stelt dat “de Gemeente in de plaats van Israël is gekomen”. Wie de Bijbel uit z’n verband trekt zal steeds verder afdrijven van Gods’ Woord en zich zaken aanmeten die tegen de wil van de Here ingaan.

Als ziekte het gevolg van zonde is kunnen (en moeten) we de zonde aan de Here belijden tot vergeving en behoudenis. Maar dat wil nog niet zeggen dat we genezen omdat ons vergankelijk lichaam het aangedane geweld niet heeft kunnen doorstaan. We moeten heel goed bedenken dat ziekte bij ons aardse leven hoort, ziekte is uiteindelijk het werk van satan die Adam en Eva liet vallen.

In de Tv-programma was ooit eens een echtpaar dat “het leven had meegemaakt”. Zij was heroïne prostitué geweest en hij was eveneens zwaar verslaafd geweest. Het stel kwam afzonderlijk tot bekering en ontmoette elkaar later weer, waarna ze her-trouwden. Na enige jaren huwelijk ontdekte een arts bij beide AIDS. Het is verschrikkelijk, na een zwaar en moeizaam leven op de goede weg, de Here aangenomen en dan dit! Hier zien we dat hun zielen gered zijn maar dat hun lichaam door de verslaving verwoest is. Het was pijnlijk dit jonge stel te zien getuigen, ze spraken over de Here en waren tevreden en blij terwijl de meest dodelijke ziekte in hun lichaam aanwezig was. Een ziekte als gevolg van de zonde, zou je dergelijke mensen niet graag “zalven met olie opdat ze zouden genezen”?

Ik hoop dat deze mensen nooit, nooit in de handen van charlatans vallen die hen gouden bergen van gezondheid beloven, ze zouden de klap die zeker komt niet kunnen verdragen. Voor hen is er maar één blij vooruitzicht, het volmaakte hemelse lichaam.

Ja, amen, kom Heer Jezus, kom, Uw Gemeente wacht.

Terug naar document-overzicht
Dit artikel wordt u aangeboden door Het BijbelArchief.
Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben over dit artikel kunt u contact opnemen met de aanbieder.