Tarwe.

Tarwe.

Materiële en de geestelijke gezichtspunten van uit de Bijbel, of het bedrog en de hebzucht van kapitaal krachtigen der aarde.

En ik hoorde als een stem in het midden van de vier levende wezens zeggen: Een rantsoen tarwe voor een denaar en drie rantsoenen gerst voor een denaar; en breng geen schade toe aan de olie en de wijn.Openbaring 6:6

Inleiding.
De bovenstaande tekst was tot voor enkele jaren geleden een theoretisch gegeven voor mij, het deed me denken aan 2 Koningen 7:1 waar in positieve zin gesproken wordt over fijn-meel voor een sikkel en twee maten gerst voor een sikkel. Samaria was omsingeld door koning Benhadad, de honger was zo groot geworden dat men kinderen opat!

Verder vroeg de koning haar: Wat hebt gij? Zij antwoordde: Deze vrouw heeft tot mij gezegd: geef uw zoon, dat wij hem vandaag eten; dan zullen wij mijn zoon morgen eten. Wij hebben dus mijn zoon gekookt en hem opgegeten. Maar  toen ik de volgende dag tot haar zeide: Geef nu uw zoon, dat wij hem eten, had zij haar zoon verborgen. (2.Kon.6:28,29)
 
Op dit moment sprak de Here tot Elisa en beloofde Hij dat de andere dag eten te koop zou zijn in de stad, zoals altijd gebeurde het zo zoals de Here had gezegd.

Toen ging het volk naar buiten en zij plunderden de legerplaats der Arameeers. En een maat fijn meel kostte een sikkel en twee maten gerst een sikkel, volgens het woord des Heren. ( 2 Kon. 7:16)

De aangehaalde teksten, uit 2 Koningen 6:24-33 en 7:1-20 vertellen ons het verhaal van Gods ingrijpen in een zondige situatie. Hij gebruikte Benhadad om Israël te kastijden en toen de maat vol was gebruikte hij die zelfde Aramese koning en zijn voedselvoorraden ook weer om Zijn Almacht te tonen. Door heel de geschiedenis van het volk Israël heen zien we deze vorm van werken van de Here. Zodra de mens niet meer wil wandelen op Zijn wegen grijpt hij in om de mensen tot Hem terug te laten keren. Dit wil niet zeggen dat Hij ogenblikkelijk na de zonde ingrijpt, altijd geeft de Here de kans om berouw te tonen en tot Hem terug te keren. Maar wie niet tot inkeer en berouw komt zal op een gegeven moment door Hem gekastijd worden om tot inkeer te komen en niet verloren te gaan.

Een maat tarwe voor een schelling...
In Openbaring 6:6, uit de ’Telos vertaling’, wordt gesproken over een ’denaar’, andere vertalingen spreken over een ’schelling’, als we Mattheüs 20: 2 lezen zien we dat een schelling voor een dagloon staat.

Toen hij het met de arbeiders eens geworden was voor een schelling ’s daags zond hij hen in zijn wijngaard. (Matth.20:2)

In de huidige valuta zou dat zo’n negentig gulden zijn en wanneer we dan beseffen dat er voor een brood ongeveer een ’maat’ meel nodig is schrikken we wel eventjes van de prijs. De inwoners van Samaria moesten dus voor een ’maat’ tarwe een dagloon over hebben na de belegering. Het zal wel een redelijke prijs geweest zijn want het leven van hun kinderen was hen natuurlijk veel meer waard. Toch zetten deze dingen je aan het denken, vooral omdat de Christus Jezus doormiddel van de apostel Johannes zegt dat het weer zo ver zal komen!

’En ik hoorde als een stem te midden van de vier dieren zeggen: Een maat tarwe voor een schelling en drie maten gerst voor een schelling; en breng geen schade toe aan de olie en de wijn.’  Openbaring 6:6 NBG-vert.

Het lijkt ons onvoorstelbaar dat in West-Europa zo’n honger zal komen dat we dagloon over zouden hebben voor één brood! Vertel dit eens op een verjaardagsfeestje, je wordt recht in je gezicht uitgelachen, zelfs als je zegt dat de Here het heeft gezegd! De mensheid gelooft het niet en denkt dat de bomen tot in de hemel blijven doorgroeien. Zo lang ’de olie en de wijn’ blijven vloeien zullen de mensen ook doorgaan met een overdadige leven. Toch kan de situatie in één nacht veranderen, denk  maar eens aan de jaren 1940 - 1945 toen er tijdens de laatste winter mensen stierven van de honger in de grote steden. Er is me vaak verteld in mijn jeugd hoe mensen met op fietsen of met karretjes uit de randstad kwamen lopen naar Friesland om eten te bemachtigen. Men had zelfs gouden sierraden over voor een zak aardappelen of een paar broden. De ’olie en wijn’ werden verruild voor de eerste (basis) levensbehoeften.

Olie en de wijn...
In de Bijbel worden olie en wijn gezien als ’luxe’ artikelen, de gewone man dronk bij het eten water en de weinige olie die men gebruikte voor het bereiden van voedsel bestond meestal uit een tweede of derde soort van de ’napersing’ van b.v. olijven. Verder waren er nog ’geur-olieën’ waarmee  welgestelde mensen hun lichaam verzorgden, denk maar eens aan de zondares die de Here zalfde vlak voor Zijn sterven.

’Toen Jezus te Betanie was, in het huis van Simon de melaatse kwam een vrouw tot Hem met een albasten kruik vol kostbare mirre en goot die uit over zijn hoofd, terwijl Hij aanlag. Toen de discipelen dit zagen, waren zij verontwaardigd en zeiden: Waartoe die verkwisting? Want deze [mirre] had duur verkocht en aan de armen gegeven kunnen worden. Maar Jezus merkte het op en zeide tot hen: Waarom valt gijdeze vrouw lastig? Want zij heeft een goede daad aan Mij verricht. De armen hebt gij immers altijd bij u, maar Mij hebt gij niet altijd. Want toen zij deze mirre over mijn lichaam uitgoot, heeft zij dat gedaan om  mijn begrafenis voor te bereiden. Voorwaar, ik zeg u, overal waar dit evangelie verkondigd zal worden in de gehele wereld, zal ook tot haar gedachtenis gesproken worden van wat zij gedaan heeft.’ Mattheüs 26:6-13

Zoals olie en de wijn stonden voor status en welvaart in oude tijden, staat in onze dagen een luxe levensstijl voor welstand. We kennen allemaal mensen in onze directe omgeving die leven voor uiterlijk vertoon. Trek maar eens langs dorpen en steden, nieuwbouwwijken schieten als paddestoelen uit de grond. Er zijn tegenwoordig mensen die huizen kopen die meer kosten dan verstandig is met de enorme overwaarde die vastgoed momenteel heeft. Zodra de hypotheekrente gaat stijgen, en dat zal onherroepelijk gebeuren, zullen velen in een verschrikkelijk diep gat vallen. Maar niet alleen koopt men te duur een woning maar de rest van de “levensstandaard passen velen daar op aan. In Nederland zie je bv. zeer weinig oude auto’s rijden en zodra de ’modekleuren’ veranderen wordt de inrichting van het huis daar op aangepast. Was de ’mode’ vorig jaar rozerood dan zie je dit jaar op vlomarkten nieuwe en zo goed als nieuwe goederen van één of twee jaar oud voor een tiende van de nieuwprijs te koop aangeboden! Loop maar eens door een supermarkt en let er eens op wat mensen kopen, ik zie soms karretjes waar voor tientallen guldens aan honden en kattenvoer ligt. Ook koopt men zo veel mogelijk kant en klaar luxe voedsel en is men niet meer tevreden met normaal basis voedsel. Veel mensen weten niet eens hoe ze zelf ’gewoon’ voedsel klaar moeten maken! Ik vraag me vaak af hoe het zal gaan in de toekomst met de mensheid die ’overal recht op heeft en niets wil weten van een leven uit de genade van God’

Misleiding.
Wie gelooft wat de media ons voorspiegelt komt bedrogen uit. De mensheid wordt nogal eens iets wijs gemaakt om geen onrust te veroorzaken, of om te verbloemen wat men werkelijk van plan is of heeft gedaan. Momenteel wordt er veel ophef gemaakt over de oorlogsmisdadigers uit voormalig Joegoslavië maar voor een weldenkend mens is het tribunaal van de VN een lachertje. Tussen haakjes; is die VN ons opgedrongen of hebben de ’wereldburgers’ met elkaar gekozen voor zo’n op macht beluste club? Deze VN is minder onschuldig dan het menigeen toe lijkt want in de laatste fase van de wereldgeschiedenis zal de VN m.i. nog een kwalijke rol vervullen. Men doet voorkomen of de VN naar gerechtigheid streeft en de daders wil straffen maar in werkelijkheid is men wel heel erg selectief aan het werk.

Het lijkt er soms op alsof de Serviërs de grote boosdoeners zijn en dat deze mensen aan de schandpaal genageld moeten worden. Voor het gemak vergeet men maar even dat de moslims en de Kroaten de zelfde dingen hebben gedaan en dat uiteindelijk de oorsprong van de ellende in de tweede wereldoorlog ligt.

Tijdens die duistere jaren waren de Kroaten op de hand van Hitler en zijn ze als beesten te keer gegaan onder de Serven met hulp en medeweten van de moslims. Vele Kroaten maakten deel uit van de SS-organisatie en zelfs Duitse SS-ers waren bang voor deze gewelddadige mensen. Het was niet alleen het Kroatische volk dat van harte meewerkte met Hitler maar ook de geestelijkheid speelde het spel mee door b.v. de wapens en de strooptochten te ’zegenen in de naam van de roomsekerk’. Deze duistere jaren worden angstvallig buiten het nieuws gehouden omdat het niet past in het spelletje dat de VN wil spelen want als deze organisatie eerlijk te werk zou gaan daagden ze Amerika ogenblikkelijk voor de rechter vanwege de misdaden in Vietnam! Wie kent niet de foto van een klein meisje dat het slachtoffer geworden was van de napalm die de Amerikanen kwistig uitstrooiden. Complete bossen zijn vernietigd door een chemisch middel, ’orange’ genaamd. Niet alleen de bossen liepen grote schade op maar ook de Amerikaanse en Vietnamese soldaten hebben lichamelijke en geestelijke schade opgelopen die nooit weer zal herstellen. Hebt u ooit gehoord dat een Amerikaanse president voor het VN tribunaal is gedaagd? Ik niet en naar het zich laat aanzien zal dit ook nooit gebeuren. Een ander voorbeeld is de moord op president Kennedy die nooit is opgehelderd. Er werd via de media beweerd dat Lee Oswald hem had doodgeschoten en dat Jack Rubby als ’verontwaardigde burger’ op zijn beurt Oswald had gedood. Voor wie dit wil geloven is Rubby een pracht van een patriot maar in diverse publikaties is hij als een crimineel en een FBI informant naar voren gekomen. Lee Oswald zou een communist zijn die een daad wilde stellen maar andere bronnen, waaronder een TV reportage waarin documenten werden getoond uit o.a. Rusland en Amerika lieten zien dat hij vrijwel zeker in opdracht van de CIA naar Rusland is geweest. Hij ging daar heen om een alibi voor de Amerikaanse geheimedienst in elkaar te draaien zonder dat hij het zelf door had. Verschillende filmopnamen hebben laten zien dat Kennedy minstens van drie verschillende kanten is beschoten, deskundigen zeggen zelfs dat Oswald niet een raak kon schieten op de wijze als de FBI het vertelde. De geruchten gingen, en gaan nog steeds rond dat krachten op de achtergrond Kennedy uit de weg wilden hebben.

Dit zijn maar twee voorbeelden uit de vele die bekend zijn voor een ieder met een redelijk goed geheugen want wie verschillende kranteartikelen, TV reportages en andere informatiebronnen naast elkaar legt moet tot de ontdekking komen dat er minstens hier en daar iets rammelt.

Wie het voedsel kan verdelen bezit macht.
De landbouw is een ondoorzichtige zaak geworden die helemaal niet meer ’geregeerd’ wordt door vraag en aanbod. In vroegere jaren kreeg de boer de marktprijs uitbetaald voor z’n produkten, wanneer er een groot aanbod was ontving hij per kilo minder maar door de grote opbrengst werd dat gecompenseerd. In slechte oogsten had hij dan wel minder opbrengst maar door de hogere prijs ontving hij toch wat er nodig was om het bedrijf gaande te houden en z’n gezin en personeel te onderhouden.

Zo’n leven was geen vetpot maar niemand op het platteland leed honger. In het begin van deze eeuw werd het anders, boeren gingen zich in coöperaties organiseren en begonnen een machtsblok te worden waardoor ze de prijzen van hun produkten konden manipuleren. Op zich was dit geen wonder want o.a. de graanhandelaren vormden in die tijd ook machtsblokken en daardoor was speculatie in grond- en voedingsstoffen mogelijk geworden. Deze handelwijze is niet ’christelijk’ te noemen want door deze methoden kwam er honger en nood onder het werkvolk dat uiteindelijk het gelag moest betalen. Verder werden toen de fundamenten gelegd van de machtsblokken van tegenwoordig, ’blokken’ die naar believen honger of welvaart kunnen bewerkstelligen. Deze mogelijkheden zijn verwerpelijk en zullen op korte termijn een hongersnood veroorzaken die z’n weerga niet heeft.

Een klein stukje geschiedenis.
In de zestiger en de zeventiger kwam er in Afrika een enorme hongersnood door misoogsten, stormen, droogte en watervloeden. Daarnaast werden er zulke enorme blunders door verschillende regeringen gemaakt die hun weerga niet hadden. Natuurlijk moet er geholpen worden wanneer er honger en nood is maar dergelijke hulp mag niet ontaarden in afhankelijkheid en winstbejag. Vele landen gaven voedselhulp en gelukkig werden er miljoenen levens gered. Toch zat er een enorme adder onder het gras want “de hulp” ging onnodig lang door! Principiële hulpverleners wilden dat de bevolking naast de voedselhulp zelf voedsel gingen verbouwen met hulp van het westen. Die mensen wilden dat de donerende landen kunstmest en zaden zouden leveren zodat men in het volgende jaar zelf weer voedsel zou kunnen oogsten. Dit was tegen de bedoeling van de grote graanhandelaren want die zagen zowel hun, toekomstige, enorme winsten als hun toekomstige machtspositie verdwijnen als sneeuw voor de zon. als die plannen door zouden gaan Daarom leverden ze de machthebbers in de getroffen landen graan ver beneden de prijs van zaden en kunstmest! Die leiders en hun ambtenaren grepen deze mogelijkheden met beide handen aan vanwege de kosten en de afhankelijkheid van de bevolking aan hen persoonlijk. Vergeet niet dat de machthebbers in die landen doormiddel van de voedselvoorraden de bevolking zonder hulp van het leger kunnen knechten! De VN protesteerde niet want die is gemanipuleerd door de graanhandelaren en aandeelhouders die vazallen in elke regering ter wereld hebben. Het eind van het liedje is dat tot op de huidige dag vele miljoenen mensen in Afrika afhankelijk zijn van de graanhandelaren uit het rijke westen. Zolang er maar gekocht en betaald wordt is er geen vuiltje aan de lucht maar zodra het geld op is....? Ondanks lang niet alle Afrikaanse landen elk jaar slechte oogsten hebben is de graanproduktie in die landen veel te klein, wie bedenkt dat dit moedwillig is veroorzaakt ergert zich regelmatig groen en geel aan het gebeuzel en de manipulaties van de VN onder leiding van de graanhandelaren.

Niet alleen Afrika !
Wie de oren en ogen goed open heeft ziet regelmatig de manipulaties van de machtigen der aarde. Een aantal jaren geleden was er een reportage op de televisie te zien over de graanboeren in Amerika die tot de bedelstaf waren gebracht. Velen pleegden zelfmoord en weer anderen leefden een slaven bestaan op hun ’eigen’ farm. In de landbouw is het sinds de opkomst van de coöperaties heel gewoon dat ’alles’ met elkaar verweven is. Vooral in Amerika is deze vorm extreem ver doorgevoerd. Wie een farm koopt leent het benodigde geld daarvoor bij de landbouwbank die zelf ook meestal een onderdeel van een coöperatie is. Het zaaizaad wordt geleverd door de coöperatie terwijl deze vaak ook de dealer van de tractoren en de machines is. Het uiteindelijke produkt wordt afgenomen door die zelfde coöperatie en met een deel van de opbrengst lost men de lening af. Door de jaren heen zijn die coöperaties zelf steeds inniger verbonden met de multinationale graan-handelshuizen welke de prijzen bepalen. De reportage zond men uit naar aanleiding van de enorme graanoverschotten op de wereldmarkt en de zeer lage prijzen. De prijzen waren zo laag dat het zaaizaad er niet eens mee betaald kon worden en daardoor werden vele boeren failliet verklaard. De ’banken’, lees graan-multinationals, legden beslag op hun farms en als ’gunst’ mochten ze er soms blijven wonen om de graanbergen te verzorgen. Wanneer een eerlijk marktmechanisme de graanprijzen bepaald hadden was er niet eens zo veel over te zeggen maar uit die reportage bleek weer opnieuw dat met opzet een graan ’overschot’ was gecreëerd om later meer winst te maken. Het overschot zou in één dag weggewerkt kunnen worden als men b.v. dit graan naar Afrika had verscheept zoals men het al jaren deed.

Ondertussen liet men in Europa het ’overschot’ verder oplopen en daardoor besloot de EEG landbouwgronden braak te leggen en er zelfs met een zware subsidie bomen op te laten planten. Ook in Europa bestaat het vermoeden dat met opzet de graanmarkt in een chaos is veranderd om er later financieel beter van te worden en macht te kunnen uitoefenen over de wereldbevolking. De mensheid staat voor de ernstigste crisis van de geschiedenis want het voedsel wordt binnenkort als wapen gebruikt terwijl speculanten er miljoenen guldens aan zullen verdienen. Klinkt u dit na het lezen van Openbaring 6:6 niet bekend in de oren?

En ik hoorde als een stem in het midden van de vier levende wezens zeggen: Een rantsoen tarwe voor een denaar en drie rantsoenen gerst voor een denaar; en breng geen schade toe aan de olie en de wijn. (Kom niet aan de rijkdom van de speculanten ) (Openbaring 6:6)

De graanmarkt ’hersteld zich’.
I996 heeft een “wonder” laten zien, de graanmarkt heeft zich ’wonderbaar’ hersteld als we de nieuwslezers willen geloven. Plotseling schijnt het graanoverschot veranderd te zijn in een graantekort! Is dat eventjes mooi voor de speculanten en de multinationals! Door ons contact met een BBS in Canada weten we dat vele graanboeren daar in het voorjaar twee keer zo veel graan hebben gezaaid als de jaren daar voor. De oogst was nog niet eens begonnen toen de graanhandelaren de opbrengsten al op kochten en terwijl het nog op de ’wortel stond’ was het al vier á vijf keer doorverkocht! Op het moment dat ik dit schrijf is de oogst in volle gang en zijn de boeren verzekerd van een goede prijs en hebben vele speculanten hun winst al binnen gehaald. Dat deze opbrengsten door de Here God zijn gegeven als voedsel voor de mensheid schijnt totaal niet meer van belang te zijn!

Zelfzuchtig.
Want de mensen zullen zelfzuchtig zijn, geldzuchtig, grootsprekers, hoogmoedigen, lasteraars, de ouders ongehoorzaam, ondankbaar, onheilig, liefdeloos, onverzoenlijk, kwaadsprekend, onbeheerst, ruw, zonder liefde tot het goede, verraders, roekeloos, opgeblazen, meer liefhebbers van genot dan liefhebbers van God. (2 Tim 2:3-4)

De mensheid is heel erg diep gezonken, speculanten leven op deze aarde in grote weelde en zwelgen in het genot. Velen hebben jachten in de haven van Monaco of andere exclusieve oorden te liggen terwijl ze niet beseffen dat door hun overdaad mensen sterven van de honger onder vreselijke omstandigheden. De Here God ziet dit alles aan en het zal niet lang meer duren dat Zijn ’tot hier en niet verder’ zal klinken. Regeringen zijn nauw met de speculanten verbonden, heel vaak zijn politici rijke mensen die naast hun politieke ambities miljoenen verdienen op de termijn- en optiebeurzen.
Naast deze financiële machtswellust oefenen ze hun ambities rechtstreeks uit in congressen en parlementen en wie zal hun dan kunnen keren als ze besluiten nemen die hun rijkdom nog verder vergroot ten koste van de armen?

Wee deze wereld.
De mensheid denkt dat alles zoals het nu gaat door zal gaan en dat de rijken der aarde zich kunnen blijven verrijken ten koste van de armen maar het zal niet lang meer duren totdat de grote klap komt. De Here kán dit niet erg lang meer aanzien, Jacobus 5:1-4 zegt het er volgende van;

Inhoud: reeks verzen
Komaan dan, rijken, weent en jammert over de ellende die u zal overkomen. Uw rijkdom is verrot en uw kleren zijn door de mot verteerd. Uw goud en zilver is verroest en hun roest zal tot een getuigenis tegen u zijn en uw vlees als een vuur verteren. U hebt schatten verzameld in de laatste dagen. Zie, het loon van de arbeiders die uw akkers geoogst hebben, dat door u is ingehouden, roept, en de kreten van de maaiers zijn gekomen tot de oren van de Heer Zebaoth. 
Jacobus 5:1-4

Nu moeten we ons zelf niet op de borst slaan wanneer we dit lezen want velen van ons denken dat ze niet rijk zijn, ja misschien zelfs wel werkloos zijn en van een minimum uitkering moeten rondkomen. Persoonlijk heb ik die situatie ook eens ondervonden maar ik heb in die periode nooit honger gehad en bezat bv. wel een (oude) auto en  een telefoonaansluiting in mijn woning. En toch was ik op dat moment rijker dan menig mens op deze aarde want zelfs mijn kinderen kon ik goed gekleed naar school sturen. Ondanks dat ik nog nooit d.m.v. speculatie en winstbejag mijn medemens heb benadeeld keerde mijn maag me om wanneer ik in die tijd T.V.-beelden zag van de hongergebieden. Ongewild doen we soms mee aan de uitbuiting van de armen op deze wereld. Het westen buit het grootste deel van de wereldbevolking uit, of we dit nu willen weten of niet. Wanneer we hier klakkeloos aan voorbij gaan zijn we net zo schuldig als de op geld beluste zakenmensen die bewust hun vermogen vergroten ten koste van minderbedeelden. Persoonlijk kunnen we weinig doen aan de ellende in de wereld maar wél hebben de mogelijkheid om de Here te bidden in te grijpen en de tijd te bespoedigen. Eens zal de Heer een vrederijk op aarde schenken waarin gerechtigheid en ware vrede zullen zijn maar tot die tijd zal er nog heel wat moeten gebeuren.

Het onkruid en de tarwe.
Het onderwerp dat ik nu wil aansnijden kan wel enige irritatie opwekken maar toch moet het worden gezegd want binnen het christendom wordt heel vaak de schone schijn opgehouden. Velen noemen zich christen en gaan elke zondag braaf naar de kerk terwijl hun hart vol van hebzucht en eerzucht is. Het lijkt net echt maar in werkelijkheid zijn het “plastic rozen”. Kent u die dingen die in vele showrooms en winkels staan te pronken? Toen ik jaren geleden nog in de garage werkte werd de showroom opgeknapt en opnieuw ingericht, maar door de uitlaatgassen van de auto’s die zo nu en dan werden verplaatst of weggehaald stierven de bloemen die in die ruimte stonden. Daarom werd er bij een speciaal bedrijf bloemstukken besteld die niet van echt waren te onderscheiden zolang je ze maar niet aanraakte. Het zag er prachtig uit en elk kwartaal werden de potten weggehaald en nieuwe werden neergezet. Menige klant trapte in het uiterlijk van deze “planten” en vond het prachtig maar het bleven “plastic-bloemen”. Vele “christenen” zijn ook zulke bloembakken, op afstand lijkt het heel wat en zijn ze niet van “echt” te onderscheiden totdat ze ergens voor nodig zijn in hun vrije tijd of een extra gift voor bijvoorbeeld de zending of evangelisatie. De smoesjes zijn op dat moment niet van de lucht en als het zo ver is zie je elke keer weer de zelfde gezichten, mensen die wél mee willen doen en geld of vrije tijd beschikbaar stellen. Menige keer heb ik met een handje vol mensen staan wachten op een groter aantal kerkleden die ook mee zouden doen met folderwerk en van pure ellende begonnen we dan maar met vier of vijf mensen aan een stapel van duizenden folders. Het lijkt vaak echt maar wat zijn er toch een hoop “plastic rozen” in de kerken en vrije-gemeenten te vinden. Velen beweren “geloof” te bezitten maar tonen hun werken niet omdat ze bezig zijn met zich zelf en hun prettig leven. Met dergelijke opmerkingen ontvang je niet de populairiteits-prijs maar het moet toch wel worden gezegd want het is toch niet zo dat we “eventjes” door genade behouden zijn en daarna weer vrolijk met ons oude leventje door kunnen gaan. Geloven in de redding en de verlossing door het bloed van Christus Jezus wil automatisch zeggen dat we er ook iets mee moeten doen.  Vele “gelovigen”  bezitten een “zondagsgeloof”, luisteren naar een preek, doen wat geld in de collecte en houden min of meer een “sabbatsrust”.  In de Jacobus-brief lezen we ook iets over geloof en werken.

’Wat baat het, mijn broeders, als iemand zegt dat hij geloof heeft, maar hij heeft geen werken? Kan dat geloof hem soms behouden? Als een broeder of zuster zonder kleding zijn en gebrek hebben aan het dagelijkse voedselen iemand van u zegt tot hen: Gaat heen in vrede, warmt u en verzadigt u, maar u geeft hun niet het voor het lichaam benodigde, wat baat het? Zo is ook het geloof, als het geen werken heeft, op zichzelf dood. Maar iemand zal zeggen: U hebt geloof en ik heb werken; toon mij uw geloof zonder de werken en ik zal u uit mijn werken mijn geloof tonen. U gelooft dat God een is? Daar doet u goed aan; de demonen geloven dat ook en zij  sidderen. Maar wilt u weten, nietig mens, dat het geloof zonder de werken werkeloos is? Is onze vader Abraham niet op grond van werken gerechtvaardigd, toen hij zijn zoon Izaäk op het altaar geofferd had? U ziet dat het geloof samenwerkte met zijn werken en het geloof uit de werken volmaakt werd. En de Schrift werd vervuld die zegt:` En Abraham geloofde God en het werd hem tot gerechtigheid gerekend`, en hij werd een vriend van God genoemd. U ziet dat een mens op grond van werken gerechtvaardigd wordt en niet alleen op grond van geloof. En is niet evenzo ook Rachab de hoer op grond van werken gerechtvaardigd, toen zij de boodschappers opgenomen en langs een andere weg uitgelaten had? Want zoals het lichaam zonder  geest dood is, zo is ook het geloof zonder werken dood.’ Jacobus 2:14-

Werken en het loon.
Naar de genade van God die mij gegeven is, heb ik als een wijs bouwmeester het fundament gelegd en een ander bouwt erop. Maar laat ieder uitkijken hoe hij erop bouwt. Want niemand kan een ander fundament leggen dan wat er ligt, dat is Jezus Christus. Als nu iemand op het fundament bouwt: goud, zilver, kostbare stenen, hout, hooi, stro ieders werk zal openbaar worden. Want de dag zal het aan het licht brengen, omdat deze in  vuur geopenbaard wordt, en hoe ieders werk is, dat zal het vuur beproeven. Als iemands werk dat hij daarop gebouwd heeft, zal blijven, zal hij loon ontvangen; als iemands werk zal verbranden, zal hij schade lijden; maar zelf zal hij behouden worden, maar zo als door vuur heen.
(1 Cor. 3:10-15)

Wie dit leest moet de ogen wel open gaan en eens diep nadenken. Er bestaat geen automatisch geloof voor de zondag of door geboorte binnen een christelijk gezin want gelovig zijn wil zeggen dat dit een actief geloof moet zijn want voor we weten heeft de vijand onkruid in ons hart gezaaid. Wat komt het vaak voor dat we luisteren naar preken of boeken lezen van hele vrome predikers die bij nader inzicht dienstknechten van de duisternis blijken te zijn. Daarom moet ons geloof elke dag opnieuw impulsen ontvangen en vanuit dit gegeven leven we ook met mede-gelovigen mee die een moeilijk leven hebben. Het is zoals  de Jacobusbrief het zegt: “Wat heeft iemand er aan als een mede broeder of zuster zegt dat we goed moeten eten en ons warm moeten kleden als er niets te kleden of te eten valt?” Wat heeft een christen er aan als hij problemen heeft en hulp nodig is terwijl zijn christelijke buurman geen tijd heeft omdat die naar de camping moet? Wat heeft een evangelisatiecommissie van een kerk er aan wanneer ze een zaterdag vaststelt waarop folders of uitnodigingen moeten worden uitgedeeld en het grootste deel van de kerkleden moeten winkelen of het tuintje maaien? Vul het zelf maar in, is er in zo’n situatie een geloof te vinden dat ook werken voortbrengt en “loon” voor de gelovige opbrengt? Vaak denken we dat in de eeuwigheid geen gradatie verschillen zullen zijn maar 1 Cor. 3:10-15 zegt heel iets anders want er zijn wel degelijk verschillende standen bij de Here! De behoudenis in Christus staat vast maar hoe we de eeuwigheid zullen doorbrengen ligt aan ons zelf. Wie oprecht en zonder enige bijbedoeling werkt om het evangelie uit te dragen zal daar loon voor ontvangen maar wie maar een beetje voort sukkelt of bewust lui is vanwege aardse beslommeringen zal de heerlijkheid met schade binnen gaan. De vijand heeft in vele harten onkruid gezaaid en in vele gevallen is dit zo erg dat men ondanks het kerklidmaatschap een pure ongelovige is geworden die een soort “christelijk humanisme” aanhangt.

Het onkruid.
Door alle eeuwen heen is er onkruid gezaaid door satan in de gemeente van Christus Jezus. Vele wolven in schaapskleding hebben vergif in de harten van de mensen gegoten en het resultaat is dat we tegenwoordig “gelovigen onder ons hebben die een soort “christelijk-humanisme” aanhangen. Ja het gaat zelfs zo ver dat er predikers zijn die beweren dat verschillende wegen tot “god” leiden. Volgens hen mogen we niet zeggen dat de behoudenis exclusief aan Christus is gegeven en dat andere religies ook “iets goeds” in zich hebben. De Wereldraad van Kerken bv. houdt “gebedssamenkomsten” met alle denkbare religies, ondanks het feit dat de roomse kerk geen lid is van deze raad was de paus ook aanwezig als “waarnemer”. In verschillende kranten was enige tijd geleden een foto te zien waarop de paus broederlijk naast boeddhisten, protestanten, hindoes en andere religies zat te “bidden”, elk tot z’n “god”! De satan moet dit schaterlachend aan hebben gezien , niet alleen zet hij christenen op een dwaalspoor maar ook aanhangers van andere religies gaan door het optreden van zulke “christenen” denken dat hun religie uiteindelijk ook wel een behoudenis brengt. Het onkruid heeft z’n werk gedaan. In de tijd dat de Here Jezus op als mens  op aarde aanwezig was waren er ook mensen die uiterlijk echt leken maar uiteindelijk geen volgelingen van Hem bleken te zijn. Hij noemde dergelijke mensen onkruid dat net echt leek.

’Een andere gelijkenis hield Hij hun voor en zei: Het koninkrijk der hemelen is gelijk geworden aan een mens die goed zaad in zijn akker zaaide. Terwijl echter de mensen sliepen, kwam zijn vijand en zaaide dolik midden tussen de tarwe en ging weg. Toen nu het graan opkwam en vrucht voortbracht, toen kwam ook de dolik te voorschijn. De slaven van de heer des huizes nu kwamen en zeiden tot hem: Heer, hebt u niet goed zaad in uw akker gezaaid? Waar heeft hij dan dolik vandaan? Hij nu zei tot hen: Een vijandig mens heeft dat gedaan. De slaven nu zeiden tot hem: Wilt u dan dat wij het gaan verzamelen? Hij echter zei: Nee, opdat u bij het verzamelen van de dolik niet misschien tegelijk daarmee de tarwe uittrekt Laat beide samen opgroeien tot de oogst; en in de oogsttijd zal ik tot de maaiers zeggen: Verzamelt eerst de dolik en bindt het in bossen om het te verbranden, maar brengt de tarwe bijeen in mijn schuur.’Mattheüs 13:24-30

Dolik is een onkruid dat in eerste instantie erg veel op tarwe lijkt maar naar mate dat het verder uitgroeit valt het steeds meer op dat er niets mee te beginnen is, wanneer de dolik korrels tussen de tarwe korrels blijven is het zelfs schadelijk voor de gezondheid. In de gelijkenis, Mattheüs 13: 26, blijkt dat het pas opvalt dat er onkruid tussen het graan zit als het “openbaar wordt” tijdens de groei van de gewassen wanneer het “vrucht zet” want dan gaan de bebladerde tarwe en dolik halmen open en blijkt de “tarwe” een blauw-groenige raaigras te worden die de oogst zal verontreinigen. De heer des huizes liet dus de tarwe en de dolik samen opgroeien om het risico te vermijden dat het waardevolle graan ook zou worden vernietigd. Deze gelijkenis kan ons enig inzicht geven in de problemen van de christen en de gemeente. Hoe vaak vragen we ons niet af waarom de Here situaties toestaat die ons persoonlijk- of de gemeente grote schade aandoen  Meestal zijn het “mede-christenen” die ons het leven zuur maken of ons zelfs bedriegen en op zulke momenten vragen we ons vertwijfeld af waarom een “christen” ons dit aan kan doen. Uit deze gelijkenis kunnen we opmaken dat er onder het “tarwe” (de gemeente) veel “dolik” te vinden is, deze dolik maakt ons het leven zuur en maakt de gemeente van Christus Jezus ten schande, vaak uit geldelijk gewin. Alles, rijp en groen, mag bij elkaar blijven tot het grote moment daar is. Op dat moment zal de “oogst” door Christus Jezus Zelf worden binnen gehaald want alleen Hij weet wie tot Hem behoren. Hij zal de gemeente in één oogwenk tussen het schijnchristendom  
         vandaan trekken op het moment dat de gemeente “volgroeid” is.                                                               

Tarwe                                                                                                                                                            Dolik

Maar wij willen niet dat u onwetend bent, broeders, wat betreft hen die ontslapen, opdat u niet bedroefd bent, zoals ook de overigen die geen hoop hebben. Want als wij geloven dat Jezus is gestorven en opgestaan, evenzeer zal God ook de door Jezus ontslapenen met Hem brengen. (Want dit zeggen wij u door het woord van de Heer, dat wij, levenden die overblijven tot de komst van de Heer, de ontslapenen geenszins zullen voorgaan. Want de Heer Zelf zal met een bevelend roepen, met de stem van een aartsengel en met de bazuin van God neerdalen van de hemel; en de doden in Christus zullen eerst opstaan; daarna zullen wij, de levenden die overblijven, samen met hen in wolken worden opgenomen de Heer tegemoet in de lucht; en zo zullen wij altijd met de Heer zijn. Vertroost daarom elkaar met deze woorden.)
1 Thessalonicenzen 4:13-18

De “tarwe”, de gemeente, wordt geoogst  en het namaak christendom zal in de vuurgloed der beproeving achterblijven op aarde ondanks dat het net echt leek. De Here ziet het hart aan en weet precies wie wel of niet tot Hem behoord, voor Hem zijn mooie woorden niets waard als er geen daden aan verbonden zijn. Ook kan Hij zich niet vinden in een naam-christendom dat met alle religies mee waait en vriendjes wil blijven met een ieder.

De rijke christenen.
’En zie, er kwam iemand naar Hem toe en zei tot Hem: Meester, wat voor goeds moet ik doen om eeuwig leven te hebben? Hij nu zei tot hem: Wat vraagt u Mij over het goede? Een is de Goede. Als u echter het leven wilt binnengaan, bewaar de geboden. Hij zei tot Hem: Welke? Jezus nu zei: U zult niet doden, u zult geen overspel plegen, u zult niet stelen, u zult niet vals getuigen, eer uw vader en uw moeder, en u zult uw naaste liefhebben als uzelf. De jongeman zei tot Hem: Dit alles heb ik onderhouden; wat ontbreekt mij nog? Jezus zei tot hem: Als u volmaakt wilt zijn, ga heen, verkoop uw bezittingen en geef het aan de armen, en u zult een schat hebben in de hemelen, en kom, volg Mij. Toen de jongeman echter dit woord hoorde, ging hij bedroefd weg, want hij had vele bezittingen.  Jezus nu zei tot zijn discipelen: Voorwaar, Ik zeg u, dat een rijke moeilijk het koninkrijk der hemelen zal binnengaan. En opnieuw zeg Ik u: het is gemakkelijker dat een kameel gaat door het oog van een naald, dan dat een rijke het koninkrijk van God binnengaat..’ Matth. 19: 14-24

Menige christen die dit leest zal de angst om het hart slaan , of in een ander geval de persoonlijke rijkdom bagatelliseren om het geweten te sussen. Vaak hoorde ik een preek over dit onderwerp en ik kan me nog herinneren uit mijn jeugd dat de dominee alles enigszins verzachte door te zeggen dat Abraham ook ontzettend rijk was en toch met de Here God wandelde. Natuurlijk was Abraham erg rijk maar hij wist dat hij alles uit Gods handen ontvangen had en dat hij maar rentmeester was. Abraham ging zelfs zo ver dat hij de zoon der belofte, Izaäk, wilde offeren toen de Here God dat van hem vroeg! Wanneer de rijken der aarde zo met hun bezit omgaan als Abraham dat deed is er niets aan de hand maar wanneer geld en macht niet kunnen worden afgestaan geeft het te denken. Persoonlijk ken ik mensen die redelijk goed in de slappe was zitten en toch gemakkelijk anderen laten dele in hun weelde, wanneer we zo’n instelling hebben is er geen vuiltje aan de lucht. Maar wanneer geld en goed ons zo erg in de greep hebben dat het ons beheerst kunnen we rustig stellen dat er in zo’n leven geen echte plaats voor de Here God is. De Here Jezus Christus heeft gezegd dat we geen twee heren kunnen dienen want dan zullen of de ene- of de andere haten

’Verzamelt u geen schatten op de aarde, waar mot en afvreter ze bederft en waar dieven inbreken en stelen; maar verzamelt u schatten in de hemel, waar geen mot of afvreter ze bederft en waar dieven niet inbreken of stelen; want waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn. De lamp van het lichaam is het oog; als dan uw oog eenvoudig is, zal uw hele lichaam verlicht zijn; maar als uw oog boos is, zal uw hele lichaam duister zijn. Als dan het licht dat in u is, duisternis is, hoe groot is de duisternis! Niemand kan twee heren dienen, want hij zal of de een haten en de ander liefhebben, of  zich aan de een hechten en de ander verachten. U kunt niet God dienen en Mammon.’  Matth. 6:19-24.

Wie kent ze niet....
Vele machthebbers der aarde noemen zich “christelijk” en het komt zelfs wel voor dat we op het Tv-journaal deze aanwezig zien in een kerkdienst. Amerikaanse presidentskandidaten hebben er vooral een handje van om tijdens hun campagnes hun opwachting te maken tijdens een kerkdienst. Kortgeleden zag ik Bill Clinton die in een baptistenkerk de dienst bijwoonde maar wie zijn staat van dienst een beetje heeft gevolgd kan alleen maar tot de conclusie komen dat zo’n bezoek niet bepaald oprecht is.  Vorig jaar was er een Tv. reportage te zien over de doodstraf in Amerika en vooral over de motieven van de gouverneurs van de staten waar een verzoek om gratie was ingediend. Zo was er een zwarte man die door een hersenoperatie het geestelijke niveau had gekregen van een kind van vijf jaar en iemand had doodgeschoten. Hij besefte niet eens wat hij had gedaan onder invloed van TV-programmas met veel geweld. Omdat hij “volwassen” was kon hij een pistool kopen en de gevolgen waren niet te overzien. Voor de politie was het een koud kunstje om hem als dader in te rekenen en de rechtbank veroordeelde hem op aanwijzing van de jury tot de doodstraf. Het was in de tijd dat de bevolking bijna hysterisch reageerde op moord en geweld en men hield daarom ook geen rekening met de verstandelijke vermogens van deze stakker. Clinton, die gouverneur was, werd om gratie gevraagd door advocaten, familie en sociaal-werkers vanwege deze speciale omstandigheden. Tot op de dag van de terechtstelling liet hij de aanvragers in het ongewisse omdat de bevolking er op stond dat de executie zou worden uitgevoerd, én omdat hij zich kandidaat had gesteld voor de presidentsplaats kon hij geen beslissing nemen. Zijn adviseurs wilden dat de executie doorging om de stemming niet negatief te beïnvloeden en zo werd een stakker terechtgesteld die niet eens besefte wat er ging gebeuren. De gevangenispredikant vertelde dat de terechtgestelde zelf zijn laatste maaltijd  mocht samenstellen en dat hij alles opat op een gebakje na. Toen de predikant hem vroeg waarom hij dat niet opat zei de stakker: “Als ik straks terug komen van die stoel eet ik het als laatste op!” Deze opmerking laat zien dat er bij deze man geen besef meer was van enig inzicht, niet in z’n daad, niet in berouw en niet in de gevolgen van zijn daden. Zo’n man had niet gedood moeten worden maar had verzorging nodig in een gesloten inrichting, daar was zijn plaats geweest.

De afloop van het gehele verhaal kent u nu, Bill Clinton werd president en een geestelijk vijfjarige stakker werd er aan opgeofferd maar of de nieuwe president op “christelijke basis” zijn besluit genomen heeft waag ik ten zeerste te betwijfelen. De besluiten van de wereldleiders zijn wel vaker ondoorgrondelijk, vaak koppelt men het ene besluit aan een andere vast zoals Kortgeleden het ook weer het geval was; Clinton wil om hem bekende redenen het wapenbezit in Amerika aanpakken. Nu moet er ik persoonlijk niet aandenken dat iedere Nederlander met een pistool rondloopt maar ik ben niet helemaal gerust op de ware motieven van Clinton en zijn vrienden. De senaat ging niet akkoord met de vergaande voorstellen van Clinton en hij wilde niet instemmen met de ingrepen die de conservatieven willen uitvoeren in het nu al hele magere sociale stelsel in Amerika. Toch ging Clinton overstag in de illusie “dat de wet later wel iets zou worden aangepast”, we mogen er gevoeglijk van uit gaan dat zowel Clinton als het congres water bij de wijn hebben gedaan en dat de beide doelstellingen aan elkaar gekoppeld zijn. In de praktijk wil dit alles zeggen dat miljoenen Amerikanen letterlijk dreigen te sterven van de honger, zelfs de weduwen van de Amerikaanse soldaten die tijdens de uitvoering van hun plicht gesneuveld zijn!  En wat te denken van de vele duizenden invalide soldaten die voor de rest van hun leven afhankelijk zijn van de regering die hen naar het oorlogsfront stuurde? De regering had in haar “wijsheid” beslist dat de Vietnamezen verdreven moesten worden met smerige chemicaliën en nu we een aantal jaren verder zijn  wordt het lijden van deze mensen nog eens vergroot!

De winsten worden hoger en de armoede groter.
We begonnen met Openbaring 6:6, we zullen dit nogmaals lezen:

En ik hoorde als een stem in het midden van de vier levende wezens zeggen: Een rantsoen tarwe voor een denaar en drie rantsoenen gerst voor een denaar; en breng geen schade toe aan de olie en de wijn.

In Bijbelse termen leven we anno 1996  “in het laatst der dagen” de mensheid zelfzuchtiger geworden dan ooit het geval was, bedrijven ontslaan mensen in Nederland en verplaatsen hun produktiewerk naar landen waar lagere lonen worden uitbetaald.

Zo is er een chemisch bedrijf dat  een Nederlandse vestiging sluit om in Polen op nieuw te starten, op deze wijze probeert men de produktiekosten nog lager te maken en de winst te verhogen. Het moederbedrijf, een grote multinational, voldoet hiermee aan de wensen van de aandeelhouders die nog meer winst willen maken en dat daar driehonderd Nederlanders werkloos door worden doet er niets toe. Dagelijks horen we van bedrijven die hun winsten verdubbelen en toch vestigingen sluiten ten gunste van een nog hogere winst, de werkloosheid in ons land stijgt ondanks alle mooie verhalen en wie werkeloos wordt zal moeilijk weer aan de slag komen. Door deze handelwijze zal de ontevredenheid toenemen in de industriële landen en opstootjes, geweld en misdaad zullen daarom in de toekomst steeds meer voorkomen. Het moet voor de Amerikaanse regering b.v. een nachtmerrie zijn dat grote aantallen mensen een wapen bezitten en honger hebben omdat de rijken steeds meer voor zich opeisen en de armen aan hun lot overlaten. Hoe zullen de Amerikaanse mannen reageren die in Irak gewond of gehandicapt zijn geraakt om de oliebelangen van de super-super-rijken te beschermen en zelf in armoede achter blijven? Denk dan eens aan de graanboeren die door geheime manipulaties van de super-rijke graanhandelaren tot de bedelstaf zijn gebracht en over wapens beschikken! In de media horen we regelmatig berichten over groepen die zich afzonderen van de Amerikaanse samenleving en min of meer zelfstandig willen zijn. Ze worden vaak afgedaan als extreme groepen die een gevaar voor de samenleving zijn maar een ieder weet dat een kat in het nauw rare sprongen maakt. De “Free-man”  is ook zo’n groep, ze zijn als farmers door de regering en de banken totaal uitgekleed en hebben zich met elkaar teruggetrokken op een aantal bijelkaar staande farms. De regering dreigde met moord en brand en daarom hebben deze mensen zich uiteindelijk overgegeven aan de autoriteiten en zullen ze wel tot zeer lange gevangenisstraffen worden veroordeeld maar wie heeft hen zo erg in het nauw gedreven? De ongerechtigheid van de machthebbers zijn tot grote hoogte gestegen en het loon dat de arbeiders door hen onthouden is zal spoedig op hun hoofd neerkomen. Het voedsel is door hen als wapen gemaakt maar dit wapen zal heel spoedig op hen zelf gericht worden en onherroepelijk afgaan want deze rijken zijn zonder het te beseffen gebruikt door satan om zijn vazal d.m.v. bedrog en manipulatie aan de macht te brengen. Rijke mensen denken dat hun kostje gekocht is en dat de weelde nooit over zal gaan maar de Bijbel zegt het anders want binnen één uur zal alles van hen worden afgenomen! Mensen kunnen zich dit niet voorstellen maar binnen letterlijk één uur is alle bezit van nul en generlei waarde, dan zal ieder proberen het leven te bewaren, geld kan niets uitrichten wanneer de Here Zijn woede over deze ontspoorde mensheid zal storten.

’Hierna zag ik een andere engel uit de hemel neerdalen, die grote macht had; en de aarde werd verlicht door zijn heerlijkheid. En hij riep met krachtige stem de woorden: Gevallen, gevallen is het grote Babylon, en het is een woonplaats van demonen en een bewaarplaats van elke onreine geest en een bewaarplaats van elke onreine en gehate vogel geworden. Want van de wijn van de grimmigheid van haar hoererij hebben alle naties gedronken en de koningen van de aarde hebben met haar gehoereerd en de kooplieden van de aarde zijn rijk geworden door de macht van haar weelde. En ik hoorde een andere stem uit de hemel zeggen: Gaat uit van haar, mijn volk, opdat u met haar zonden geen gemeenschap hebt en opdat u van haar plagen niet ontvangt; want haar zonden zijn opgestapeld tot aan de hemel en God heeft Zich haar ongerechtigheden herinnerd. Vergeldt haar zoals ook zij vergolden heeft, en verdubbelt haar dubbel naar haar werken; mengt haar dubbel in de drinkbeker die zij gemengd heeft. Naarmate zij zichzelf verheerlijkt heeft en weelderig geleefd heeft, geeft haar zoveel pijniging en rouw. Want zij zegt in haar hart: Ik zit als koningin en ben geen weduwe en zal helemaal geen rouw zien. Daarom zullen haar plagen op een dag komen: dood en rouw en honger, en met vuur zal zij verbrand worden; want sterk is de Heer, God, die haar geoordeeld heeft. En de koningen van de aarde die met haar gehoereerd en weelderig geleefd hebben, zullen over haar wenen en weeklagen, wanneer zij de rook van haar brand zien, terwijl zij uit vrees voor haar pijniging in de verte blijven staan en zeggen: Wee, wee de grote stad, Babylon, de sterke stad; want in een uur is uw oordeel gekomen. En de kooplieden van de aarde wenen en treuren over haar, omdat niemand hun koopwaar meer koopt: koopwaar van goud, van zilver, van edelgesteente en van parels; van fijn linnen, van purper, van zijde en van scharlaken; allerlei welriekend hout, allerlei ivoren voorwerpen en allerlei voorwerpen van zeer kostbaar hout; van koper, van ijzer en van marmer; kaneel, specerij, reukwerken, balsem, wierook, wijn, olie, meelbloem en tarwe; lastdieren en schapen; van paarden en wagens; van lichamen en zielen van mensen. En de vruchten die de begeerte van uw ziel waren, zijn van u geweken en al het glansrijke en blinkende is voor u verloren en men zal het geenszins meer vinden. De kooplieden in deze dingen, die door haar rijk geworden zijn, zullen uit vrees voor haar pijniging in de verte blijven staan, terwijl zij wenen en treuren en zeggen: Wee, wee, de grote stad, die bekleed was met fijn linnen, purper en scharlaken en versierd met goud, edelgesteente en parels; want in een uur is die zo grote rijkdom verwoest. En iedere stuurman en iedere zeereiziger en de zeelieden en allen die op zee hun werk hebben, bleven in de verte staan en terwijl zij de rook van haar brand zagen, riepen zij de woorden: Welke stad was aan die grote stad gelijk? En zij wierpen stof op hun hoofden en terwijl zij weenden en treurden, riepen zij de woorden: Wee, wee de grote stad, waarin allen die hun schepen op zee hadden, door haar kostbaarheid rijk werden; want in een uur is zij verwoest.
Wees vrolijk over haar, hemel, en u, heiligen en apostelen en profeten, omdat God uw rechtszaak tegen haar berecht heeft. En een sterke engel hief een steen op als een grote molensteen en wierp die in de zee en zei: Zo zal de grote stad Babylon met geweld neergeworpen worden en zij zal geenszins meer gevonden worden. En geluid van harpspelers, toonkunstenaars, fluitspelers en bazuinblazers zal geenszins meer in u gehoord worden, en geen enkele beoefenaar van enige kunst zal meer in u gevonden worden, en geluid van een molen zal geenszins meer in u gehoord worden, en lamplicht zal geenszins meer in u schijnen, en de stem van bruidegom en bruid zal geenszins meer in u gehoord worden. Want uw kooplieden waren de groten der aarde, want door uw toverij zijn alle naties misleid. En in haar werd gevonden het bloed van profeten en heiligen en van allen die op de aarde geslacht zijn.’ 
Openbaring 18:1-24

Als we geloven dat de Bijbel het woord van God is kunnen we er niet onderdoor dat het bovenstaande eenmaal zal gebeuren  en wanneer we de tijden in ogenschouw nemen moeten we erkennen dat dit wel eens heel spoedig zou kunnen gebeuren.

Openbaringen.
Vele gelovigen hebben moeite met het boek Openbaring omdat het in de eerste plaats niet past in de leer van de meeste kerken die er van uit gaat dat het volk Israël voor eeuwig door God verworpen is. Deze, oude roomse, leer past niet in het boek Openbaring en daarom heeft de theologie dit wonderlijke boek “vergeestelijkt”.

De allegorische -of wel de “geestelijke uitleg”
Volgens het “Koenen handwoordenboek” betekent het  in de theologie geliefde woord “allegorisch”: “Zinnebeeldig iets verklaren”. De theologen, onder aanvoering van de “kerkvaders”, hebben het boek Openbaring “allegorisch” uitgelegd omdat anders de kerkleer, die zegt dat de kerk Israël is, uiteen zou vallen. Vele kerkleden hebben nooit beseft dat dit bijbelboek de toekomende tijd behandelt omdat men klakkeloos accepteert wat de dominee zegt wanneer hij dat “dure woord” gebruikt.  Nu wil ik niet beweren dat alles voor 100% uit dit visioen letterlijk is uit te leggen want Johannes was ondanks zijn hoge roeping een “kind van zijn tijd”, daarmee wil ik zeggen dat hij b.v. nooit zou kunnen beseffen welke gevolgen een atoombom hebben zou en hoeveel stof in de atmosfeer terecht kan komen door zo’n explosie. Johannes spreekt b.v. over een “harige zak” die duisternis veroorzaakt maar sinds de eerste atoombom op Japan kennen we de vreselijke gevolgen. Normaal gesproken gaan we er dus vanuit dat wat Johannes zegt letterlijk moet worden opgevat maar als  hij een situatie beschrijft waarin hij termen gebruikt zoals “het geleek op als “dan mogen we er vanuit gaan dat hij tracht iets duidelijk te maken dat hij nooit eerder heeft gezin of niet kan bevatten. Al het andere mogen we gerust opvatten als een letterlijke voorzegging of uitleg want meestal lopen zijn voorzeggingen parallel met de andere profeten zoals o.a. Daniël en Ezechiël.

Toen ik het idee voor dit schrijven opvatte overdacht ik de parallellen die de tegenwoordige tijd laten zien en wat de Bijbel er van zegt en ik besefte dat ik nooit “alles”  zou kunnen behandelen in zo’n kort bestek. Ik heb duidelijk willen maken dat al de eerder genoemde manipulaties en bedrog deel uitmaken van de climax waar we naar toe gaan.  Het laatste Bijbelboek laat zich momenteel naast de krant lezen als we dit willen onderkennen Zo zegt b.v. Openbaring 13 dat er een werelddiktator zal komen die door bedrog aan de macht komt  en we mogen er gevoeglijk van uit gaan dat die dictator al onder ons leeft. De “komende man” regeert waarschijnlijk al op de achtergrond en gebruikt hij mensen en organisaties voor zijn doel. Vele rijken en machtigen der aarde nemen deel aan geheime commissies en groepen die met de regelmaat van de klok samen komen en hun strategie uitstippelen. Neem nu eens de manipulaties met het graan, een eerste levensbehoefte, zelf denken die rijken dat ze daardoor rijk en machtig zullen worden, dat is natuurlijk ook wel zo maar de ware reden is voor hen ook verborgen in hun verblindheid. De ware reden is het feit dat satan zijn vazal, de antichrist, de wereldregering wil geven en daardoor alle macht op aarde naar zich wil toetrekken. Hij, de satan, heeft wel die macht maar er zijn mensen waar hij weinig of niets mee kan. Zo is daar het volk Israël dat volgens Gods beloften eenmaal weer hersteld zal worden. Daarnaast zijn er de volgelingen van Christus Jezus waar hij totaal niets mee kan zolang ze zich volkomen aan Hem toewijden. Daarom heeft satan door al de eeuwen heen het woord van God ontkracht, het liefst door theologen van naam, de ene zei dat andere religies ook tot God leiden, weer een andere ging samen met andere religies op een berg “in gebed”  en weer een andere stelde zijn leven als hoogleraar van een kerkgenootschap in dienst van de boze om het Levende Woord, Christus te kleineren. Denk maar eens aan de Kuitert en een Wiersinga die als hoogleraren vele studenten in de theologie aan het twijfelen hebben gebracht en nu ze op de kansel staan als predikant de meest kromme beweringen doen en mensen van de redding en verlossing afhouden. Niet alleen tegenwoordig maar ook in het prille begin van de gemeente van Christus lukte het satan de theologen te gebruiken voor zijn duistere doel. Theologen mixten de genade door het bloed van Christus met het Oude Testament waar men door gehoorzaamheid en offers gerechtvaardigd kon worden. Men schreef toen Israël af en plaatste een mengvorm van “Israël en gemeente” in de geloofsleer waardoor de grote afval begon. Daardoor hadden de gelovigen geen zicht meer op de profetieën en vooral niet meer op de boeken Daniël, Ezechiël en Openbaring. Het zijn juist deze bijbelboeken die ons vertellen van een naderende persoonlijke- en een wereldramp wanneer we ons niet bekeren. Openbaring 13 spreekt over een komende dictator en door de andere Bijbelboeken weten we dat die tijd zeer dicht voor de deur staat.

Openbaring 13.
’En ik zag uit de zee een beest opstijgen, dat tien horens en zeven koppen had en op zijn horens tien diademen en op zijn koppen namen van lastering  En het beest dat ik zag was aan een luipaard gelijk, en zijn poten waren als die van een beer en zijn muil als de muil van een leeuw. En de draak gaf hem zijn macht en zijn troon en groot gezag. En ik zag een van zijn koppen als tot de dood geslagen, en zijn dodelijke wond werd genezen; en de hele aarde ging met verbazing het beest achterna. En zij aanbaden de draak, omdat hij het gezag aan het beest had gegeven, en zij aanbaden het beest en zeiden: Wie is aan het beest gelijk, en wie kan er oorlog tegen voeren? En hem werd een mond gegeven die grote dingen en lasteringen sprak; en hem werd gezag gegeven om te handelen, tweeënveertig maanden. En hij opende zijn mond tot lasteringen tegen God, om zijn naam te lasteren en zijn  tabernakel en hen die in de hemel wonen. En hem werd gegeven oorlog te voeren tegen de heiligen en hen te overwinnen; en hem werd gezag gegeven over elk geslacht en volk en taal en natie. En allen die op de aarde wonen, zullen hem aanbidden, ieder wiens naam, van de  grondlegging van de wereld af, niet geschreven staat in het boek van het leven van het  Lam dat geslacht is.’  Openbaring 13:1-8

Dit “beest” , werkt niet alleen want zoals satan door de eeuwen heen z’n voorbereidingen al trof en tot de dag van vandaag daar bezig mee is zal hij daar mee doorgaan. De wereldeconomie is al “om” en de kerken hebben ook niet veel zeggingskracht meer, nu is het alleen zaak de macht zowel economisch als geestelijk vast te houden. Economisch lukt dit door de rijken der aarde te gebruiken en hen voorrechten te geven, daarbij voert hij een herkenningstelsel in d.m.v. een merkteken op de hand of op het voorhoofd. We mogen er van uit gaan dat dit een chip of een soort transponder is waarin een chip is verwerkt. (zie: Openbaring 13:16-17) Op zich is dit niet verwonderlijk want huisdieren b.v. kunnen we tegenwoordig al laten merken met dit systeem.

Chip in paard.
Leeuwarden, Zaterdag. Volgend jaar zullen alle Friese paarden met een chip worden uitgerust. Het apparaatje gaat de tongtatoeage vervangen. De Koninklijke Vereniging het Friesch Paarden stamboek wilde al langer op de chip overstappen. Een aantal keren bleek namelijk bij een gestolen paard de tong-tatoeage weggesneden. Door de wetgeving in Duitsland waar de tongtatoeages verboden worden is dit besluit sneller genomen. Die chip heeft een nummer waaraan de gegevens zijn gekoppeld. Het stukje elektronica heeft een lengte van 11 millimeter en een doorsnee van 2 millimeter en wordt met een injectienaald aan de linkerkant van de manen ingebracht.

Geestelijke beïnvloeding zou problemen kunnen opgeven maar daar gebruikt hij een “geestelijk leider” voor die wonderen en tekenen kan doen door de kracht van satan. Al sinds de zeventiger jaren worden we overspoeld met berichten dat er een Maytrea zal komen die de beloofde “christus” zou zijn. Deze man zou alle wereldgodsdiensten samen binden en als we eventjes doordenken is er bij hem geen plaats voor de Joden die naar de wet leven en voor christenen die wars zijn van dit soort praktijken omdat de Bijbel hen dit verbied. Op het moment dat de antichrist en zijn “geestelijk-helper” zich openbaren zal de gemeente door Christus naar Zich toegetrokken zijn. Dit zal gebeuren op de wijze als we al eerder lazen in dit schrijven (1 Thess. 4:13-18) Die “geestelijkleider”  staat ook beschreven in het boek Openbaring en wel in de verzen 11-18;

’En ik zag een ander beest opstijgen uit de aarde; en het had twee horens, aan die van een lam gelijk, en het sprak als de draak. En het oefent al het gezag van het eerste beest uit in diens tegenwoordigheid; en het maakt dat de aarde en zij die erop wonen, het eerste beest aanbidden, van wie de dodelijke wond genezen was. En het doet grote tekenen, zodat het zelfs vuur uit de hemel laat neerdalen op de aarde ten aanschouwen van de mensen. En het misleidt hen die op de aarde wonen, door de tekenen die hem gegeven zijn te doen in tegenwoordigheid van het beest, en het zegt tot hen die op de aarde wonen, dat zij voor het beest dat de wond van het zwaard had en weer leefde, een beeld moesten maken. En het werd hem gegeven aan het beeld van het beest adem te geven, opdat het beeld van het beest ook zou spreken en maken dat allen die het beeld van het beest niet aanbaden, gedood zouden worden. En het maakt dat men aan allen, de kleinen en de groten, de rijken en de armen, de vrijen en de slaven, een merkteken geeft op hun rechterhand of op hun voorhoofd; en dat niemand kan kopen of verkopen dan wie het merkteken heeft: de naam van het beest of het getal van zijn naam. Hier is de wijsheid. Wie verstand heeft, laat die het getal van het beest berekenen, want het is het getal van een mens, en zijn getal is zeshonderdzesenzestig.’  Openbaring 13:11-18

Zoals ik eerder schreef is de geestelijke voorbereiding al lange tijd bezig, zowel binnen als buiten de kerken want  ondanks het feit dat velen zeggen “ongelovig”  te zijn hebben ze zich in vele gevallen over gegeven aan het mystieke. Talloze mensen geloven in bezoeken van UFO’s of de helende krachten van graancirkels.

Weer anderen verafgoden ene Jomanda uit Tiel en geloven dat deze vrouw helende krachten heeft. In werkelijkheid is ze een ingewijde in de spiritisten vereniging “Harmonia” en is ze gespecialiseerd in “hypnose op afstand” , dus niets meer of minder dan vele amusementshypnotiseurs. Verder zijn er mensen die geloven in reïncarnatie of in magnetische krachten die kunnen genezen.  Het komt zelfs veel voor dat leden van de orthodoxe kerken geloof hechten aan de helende krachten van magnetiseurs of aan de escapades van Jomanda. Ze gaan zelfs zo ver om dit een gave van God te noemen!  Al deze uitwassen hebben het doel om de ziel van de mens te bevredigen en zolang de satan dit gelukt zal hij hen niet gauw kwijt raken. Hebt u wel eens met een aanhanger van Jomanda een discussie gevoerd? Het is totaal onmogelijk iemand geestelijk te benaderen die door haar  met occulte zielsbevrediging zijn behandeld. Probeer eens iemand tot andere gedachten te brengen wanneer deze gelooft in UFO’s of hypnose, felle reacties zullen uw deel zijn en u hebt een vijand voor altijd gemaakt wanneer u de echtheid van deze dingen in twijfel trekt.

Maar niet alleen in de “wereld” vinden we deze reacties, ook de aanhangers van de “Toronto-zegen”  willen u wel “levend villen” wanneer u met de Bijbel in de hand durft te stellen dat die uitwassen erg sterk ruiken naar occultisme. Toch kan men er niet onder uit dat de uitwassen in de “Toronto-samenkomsten” precies het zelfde uiterlijk en de zelfde uitwerking hebben als b.v. bij Jomanda of een hypnotiseur. Ook hier speelt men in op de ziels behoeften van een mens en heeft het totaal niets te maken met de verlossing door het bloed van Christus Jezus. Daarom ben ik ook wel eens bang dat vele pinkstermensen zich hebben overgegeven aan de New Age Beweging, door dat er een “christelijk sausje” overheen is gegoten. en men de ware aard door slechte bijbelkennis niet onderkend. Ik vraag me wel eens af waarom de aanhangers van o.a. Benny Hinn niet door hebben dat deze man dit verderfelijke werk doet vanwege de enorme inkomsten die hij en anderen uit de schare gelovigen trekt.

Deze meneer Hinn is niet tevreden met een gewone auto maar rijdt in een Rolls Royce omdat “Jezus ook rijk was” volgens hem! Een andere wonderprediker maakt het nog bonter want hij heeft zijn “oude” vrouw aan de kant geschoven om een jonge Nederlandse vrouw te trouwen die zijn dochter kon zijn en meneer laat zich vervoeren in een privé straalvliegtuig van vier miljoen gulden! Zijn schoonouders schonk hij voor hun werk binnen zijn organisatie een dure Mercedes, wáár komt dat geld vandaan? Is zo’n man nu beter dan de speculanten in de voedselvoorraden? Nee, hij is veel slechter want hij misbruikt de naam van Christus Jezus bij deze oplichterijen en afpersingen. Dergelijke mensen beweren meestal dat God rechtstreeks tot hen spreekt. Talloze vrome gelovigen zijn er van overtuigd dat ze grote werken Gods doen en betalen grof geld aan deze mensen omdat ze niet “tegen de wil van de Heer” in durven gaan.

Heden, 7 augustus 1996, zijn we al ver gevorderd op de wereldklok en mogen we verwachten dat de Here spoedig zal komen om zijn gemeente weg te nemen. De “tarwe wordt geoogst”  en weggetrokken  tussen het onkruid, de dolik, vandaan. Wat achterblijft op het “christelijke veld”  zal de vuurgloed van de grote verdrukking moeten doorstaan want na die grote dag zal de antichrist samen met de valse profeet de opwachting maken om voor enige tijd een schrikbewind uitoefenen over deze wereld. De New Age-beweging zal er garen bij spinnen omdat hun grote man, de valse profeet, mede de macht uitoefent en elk mens bij de overheid aanbrengen die, verlaat, tot geloof in Christus Jezus komt.

In onze ogen is het ondenkbaar dat we iemand zouden verraden die geen slechte dingen op z’n geweten heeft maar in de praktijk van het leven ligt het toch wel eventjes anders. Sinds enige tijd zijn het aantal “klik-lijnen” in Engeland opgevoerd om de fraude met sociale uitkeringen aan te pakken. De telefoon staat daar vanaf de eerste dag roodgloeiend omdat vele mensen hun buren en vrienden verraden bij de overheid. De motieven zijn niet zo heel erg fris want de Engelse overheid heeft ontdekt dat de grootste drijfveer van de klikkers afgunst is! Natuurlijk komen er echte meldingen binnen en worden fraudeurs gepakt maar een zeer groot aantal aangiften berusten op niets en worden uit pure afgunst gedaan. Ook in Nederland bestaan kliklijnen waar men een medemens kan verraden en ook deze lijnen hebben het druk. Zo bestaat er zelfs een kliklijn die betaalt voor de “tip” wanneer deze “vrucht op brengt”. Op deze lijn kan men vertellen wie illegale computersoftware gebruikt en als dit allemaal klopt ontvangt de klikspaan een percentage van de kostprijs van de software. Het nadeel van deze lijn is dat de illegale gebruiker gemakkelijk achter de naam van de klikspaan komt en daar b.v. als bedrijf maatregelen kan nemen. Ik kan me zo voorstellen dat een werknemer de klikspaan is en dat de werkgever deze persoon ontslaat op de ene of de andere wijze.

Wanneer mensen vrijwillig de klikspaan uithangen om financieel gewin of uit wraak en wrok staat het voor mij als een paal boven water dat grote groepen mensen met alle plezier anderen verraden die niet meer passen in de maatschappij. Deze mensen zullen doormiddel van de media bewerkt worden om de “slechte en onaangepaste medemens” aan te brengen bij de dan heersende overheid om er financieel beter van te worden of om gram te halen op een vrome collega die niet met zuipfestijnen mee wilde doen tijdens personeelsfeesten. Geloof me, de mensheid is tot alles in staat om er zelf beter van te worden of om niet in ongenade te vallen bij het dictatoriale systeem van de antichrist uit Openbaring 13.

Tot besluit.
Wij zijn begonnen met de komende honger in de wereld, daarna zagen we de manipulaties van de superrijken op deze aarde  en de bedrieglijke daden van de machthebbers om hun doel te bereiken. Ook lazen we van het onkruid dat de satan heeft gestrooid in de gemeente, onkruid dat uiterlijk lijkt op het echte tarwe en nog steeds in de gemeente welig tiert. Toen ontdekten we 1 Thess 4:13-18 waarin de Here ons doormiddel van de apostel Paulus beloofd dat Hij Zijn gemeente tussen de dolik zal wegnemen en dat we voor altijd bij Hem mogen zijn.

Maar... we zagen ook dat de vijand, satan, volop bezig is mensen te vergiftigen met zijn dwalingen en er zelfs predikanten en hoogleraren voor gebruikt die nog volop functioneren in de kerken. Deze predikanten zullen zeer moeilijk, of nooit, te overtuigen zijn dat alle Bijbelboeken door God Zelf zijn geïnspireerd en dat de beschreven profetieën letterlijk vervuld zullen worden. Daarna lazen we in Openbaring 13 dat een kwaadaardig koppel de wereldmacht zal grijpen en de mensheid zal knechten op een wijze die nog nooit is vertoond.

Het zal zelfs zo ver komen dat gezinsleden elkaar zullen verraden aan die demonische overheid om er beter van te worden of uit pure haat, om welke reden dan ook. Wie in die tijd tot geloof in Christus Jezus komt zal een zware periode tegemoet gaan en het aardse leven er bij inschieten want Openbaring 13 zegt dat wie de antichrist, 666, niet wil aanbidden gedood zal worden. De beginperiode van deze regering zal nog enigszins gematigd zijn maar na zo’n 3½ jaar wil 666 dat de mensheid hem als god zal aanbidden. Op dat moment zal het Joodse volk de ogen open gaan en zullen ze begrijpen dat deze man niet de echte Messias is maar een duivels figuur is dat zich laat gebruiken door de boze in ruil voor wereldmacht. Vanaf dat moment zal hij als een razende tekeer gaan en elke Jood, maar ook de mensen die geloven dat Jezus de Messias is, vervolgen totdat de dood er op volgt.

Wie de Bijbel serieus neemt zal op dit moment zich zelf moeten onderzoeken en zich de vraag stellen of hij/zij tot het graan of het onkruid behoord. We hebben de kans nog om tot inkeer te komen en ons leven aan de Here te wijden. We zullen een persoonlijke keuze moeten maken want lidmaatschap van een kerk is geen garantie. Denk maar eens aan al die valse predikers en leiders binnen kerken en groepen die wél uw geld willen ontvangen maar u het Levende Woord onthouden en zelfs ontkrachten. De Here komt heel spoedig, de keuze is aan u.

Terug naar document-overzicht
Dit artikel wordt u aangeboden door Het BijbelArchief.
Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben over dit artikel kunt u contact opnemen met de aanbieder.