Stelt de Here God de regeringen aan?

Stelt de Here God de regeringen aan?

Ik wil eens een onderwerp met u bespreken dat niet zo vaak aan bod komt. Er werd mij gevraagd of de Here God regeringen aan stelt, en/of elke regering naar Gods’ wil is. Hier is geen eenvoudig antwoord op te geven, het is niet af te doen met een kort “Ja” of “nee” In Romeinen 13:1-7 lezen wij dat de overheden gehoorzaamd moeten worden want volgens dit Schriftgedeelte er is geen overheid die niet door God is ingesteld. Laten wij dit Bijbelgedeelte eens lezen:

Romeinen 13:1-7;
’’ 1Ieder mens moet zich onderwerpen aan de overheden, die boven hem staan. Want er is geen overheid dan door God en die er zijn, zijn door God gesteld.
2 Wie zich dus tegen de overheid verzet, wederstaat de instelling Gods, en wie dit doen, zullen een oordeel over zich brengen. 3 Want, als iemand goed handelt, behoeft hij niet bevreesd te zijn voor de overheidspersonen, maar wel, als hij verkeert handelt. Wilt gij zonder vrees voor de overheid zijn? Doe het goede, en gij zult lof van haar ontvangen. 4 Zij staat immers in dienst van God, u ten goede. Maar indien gij kwaad doet, wees dan bevreesd; want zij draagt het zwaard niet tevergeefs; zij staat immers in de dienst van God, als toornende wreekster voor hem, die kwaad bedrijft. 5 Daarom is het nodig zich te onderwerpen, niet slechts om de toorn, maar ook om des gewetens wil. 6 Daarom brengt gij toch ook belastingen op; want zij zijn dienaren Gods, die juist op dit punt voortdurend letten. 7 Betaalt aan allen het verschuldigde, belasting aan wie belasting, tol aan wie tol, ontzag aan wie ontzag, eerbetoon aan wie eer toekomt”.

Oppervlakkig beschouwd zouden wij uit dit Schriftgedeelte kunnen opmaken dat elke regering de Here God welgevallig is en dat wij deze dan in alles zouden moeten gehoorzamen. Maar wij kúnnen niet op grond van dit Schriftgedeelte klakkeloos aannemen dat elke regering door de Here God is ingesteld. Wij mogen  niet “zo maar stellen” dat elke regering door God is ingesteld, vooral omdat het betreffende woord “overheid”  “excousia” in andere bijbelteksten als “bevoegdheid” of “gezag” is vertaald.

Uit de verdere studie zal blijken dat onder toelating van de Here de overheden, zoals die wij kennen, hun taak mogen uitvoeren. In de praktijk betekend dit heel vaak dat het zondig mensen werk is en de Here niet welgevallig is. Het ligt genuanceerder, denk alleen maar eens aan het optreden van Duitsland in de 2e wereldoorlog. Het kan toch niet zo geweest zijn dat de Here God gewild heeft dat er zes miljoen Joden vermoord werden en dan nog maar niet te spreken van de miljoenen andere doden die er gevallen zijn. Paulus kán niet bedoeld hebben dat een gelovige een dergelijke demonische regering moet gehoorzamen, er moet iets anders aan de hand zijn.

Het is bekend dat Hitler na een seance, en een occulte inwijding, een totaal ander mens werd. In een Tv serie over de 2e wereldoorlog vertelde een Duitse generaal uit die jaren dat Hitler totaal veranderde nadat hij was ingewijd in “Thule Gesellschaft”. Het ”Thule Gesellschaft” was een occulte orde waarin aanbidding van satan en de rassenleer een belangrijke plaats had. Hitler werd in zijn latere optreden gedreven door de leringen van deze orde en vooral het Arische gedachtegoed van deze occultisten dreef hem tot het doden van Joden en ander volken. De oud-generaal vertelde dat leek alsof de duivel in hem was gevaren.

In dit geval moeten wij onwillekeurig aan Koning Saul denken. Israël wilde met alle geweld een koning zoals de omringende heiden-volken, ze waren niet meer tevreden met de theocratie, de Gods-regering, waarin ze onder leiding van de Richters mochten leven. Ze wilden door de omringende volken voor vol aangezien worden en een koning hebben waarmee ze zouden kunnen pronken. In 1 Samuël 8:5 lezen wij;

’’ en zeiden tot hem (tegen Samuël): Zie, gij zijt oud geworden en uw zonen wandelen niet in uw wegen; stel nu een koning over ons aan om ons te richten, als bij alle andere volken”.

Bij monde van Samuël werd het volk door de Here uitdrukkelijk gewaarschuwd voor een menselijke regering, een koning. Maar het volk wilde niet luisteren en drong zich, ondanks waarschuwingen, verder tegen Samuel op.

Lezen: 1 Samuël 8:7-22;
’’ De HERE zeide tot Samuël: Luister naar het volk, in alles wat zij tot u zeggen, want niet ú hebben zij verworpen, maar Mij hebben zij verworpen, dat Ik geen koning over hen zou zijn. 8 Juist zoals zij gedaan hebben van de dag af, toen Ik hen uit Egypte leidde, tot op de huidige dag, dat zij Mij hebben verlaten en andere goden gediend, zó doen zij nu ook tegen u. 9 Nu dan, luister naar hen, maar waarschuw hen ernstig en zeg hun aan, hoe het optreden zal zijn van de koning die over hen regeren zal. 10 En Samuël sprak al de woorden des HEREN tot het volk, dat hem om een koning gevraagd had 11 en hij zeide: Zo zal het optreden zijn van de koning die over u regeren zal: uw zonen zal hij nemen en hen dienst laten doen bij zijn wagens en bij zijn paarden, en zij zullen voor zijn wagen uit lopen; 12 hij zal hen aanstellen als oversten over duizend en oversten over vijftig; zij zullen zijn akkerland ploegen en zijn oogst binnenhalen; zijn wapens en wagentuig zullen zij vervaardigen. 13 Uw dochters zal hij nemen als zalfbereidsters, kooksters en baksters. 14 Verder zal hij van uw akkers, wijngaarden en olijftuinen de beste nemen en aan zijn dienaren geven; 15 van uw koren en de opbrengst van uw wijngaarden zal hij tienden nemen en aan zijn hovelingen en aan zijn dienaren geven. 16 Uw slaven, slavinnen, de beste van uw jonge mannen, en uw ezels zal hij nemen en gebruiken voor zijn werk. 17 Van uw kleinvee zal hij tienden nemen, en zelf zult gij hem tot slaven zijn. 18 Te dien dage zult gij jammeren over uw koning die gij u gekozen hebt, maar de HERE zal u te dien dage niet antwoorden. 19 Het volk weigerde echter naar Samuël te luisteren en zij zeiden: Neen, toch moet er een koning over ons zijn; 20 dan zullen ook wij zijn als alle andere volken; onze koning zal ons richten, vóór ons uitrukken en onze oorlogen voeren. 21 Samuël hoorde al de woorden van het volk en bracht ze aan de HERE over. 22 De HERE zeide tot Samuël: Luister naar hen en stel een koning over hen aan. Toen zeide Samuël tot de mannen van Israël: Gaat heen, een ieder naar zijn stad”.

Het verdere verloop is bekend. Het volk kreeg de koning die ze wenste, groot van postuur, een aantrekkelijk uiterlijk, kortom een koning waarmee je kon showen.

Mensen hebben soms vreemde motieven om iemand te kiezen, het is b.v. bekend van Bill Clinton dat hij zijn presidentschap grotendeels aan vrouwelijke kiezers heeft te danken omdat hij er zo goed en aantrekkelijk uit zag!  Denk hierbij eens aan de komende antichrist, dit zal ook een aantrekkelijk figuur zijn, mensen kiezen leiders die er goed uit zien en kijken niet naar het hart of de achtergrond van een kandidaat. Wij gaan naar 1 Samuël 9:1-2 waar wij het zelfde zien;

“Er was een man uit Benjamin, Kis geheten, de zoon van Abiël, de zoon van Seror, de zoon van Bekorat, de zoon van Afiach, een Benjaminiet, een vermogend man; 2 deze had een zoon, Saul geheten, jong en schoon; onder de Israëlieten was er niemand schoner dan hij: hij stak een hoofd uit boven al het volk”.

Lang heeft het feest niet geduurd, Saul ontpopte zich na in zonde gevallen zijn als een bezetene met alle gevolgen van dien. Saul moest Amalek met de ban slaan, alles moest letterlijk uitgeroeid worden maar hij was ongehoorzaam en spaarde koning Agag en het beste van het vee:

“Saul echter en het volk spaarden Agag en het beste van het kleinvee en van de runderen, ook het naastbeste, verder de lammeren, kortom al wat waardevol was; dat wilden zij niet met de ban slaan. Maar al het vee dat waardeloos was en ondeugdelijk, sloegen zij met de ban”.  Samuël 15:9

Saul had (financieel) belang bij goed vee en daarnaast was het voor hem een prachtige gedachte de overwonnen koning geboeid voor zijn strijdwagen uit te laten lopen op het moment dat hij als overwinnaar Jeruzalem binnen zouden rijden. Even later dacht Saul de richter-profeet Samuël zand in de ogen te kunnen strooien met een smoesje maar vergat hij kennelijk dat Samuël in direct contact stond met de levende God:

“14 Maar Samuël zeide: Wat betekent dan dat geblaat van kleinvee, dat in mijn oren klinkt, en het geloei van runderen, dat ik hoor? 15 Saul zeide: Die heeft men van de Amalekieten meegebracht, want het volk heeft het beste van het kleinvee en van de runderen gespaard om de HERE, uw God, offers te brengen; maar de rest hebben wij met de ban geslagen.”  1 Samuël 15:15

Vanwege die daad werd Saul het koningschap ontnomen en werd het aan David gegeven. In de aanstelling van koning Saul zien wij dat de Here hem wél aanstelde maar het niet eens was met het verlangen van het volk Israël.

Ondanks dat de Here teleurgesteld was in het volk Israël gaf Hij hen waarom ze hadden gevraagd terwijl ze slechter uit waren met een mens als koning.

Hiermee is een deel van de vraag beantwoord, de Here stelde een koning aan ondanks dat Hij het niet eens was met het volk Israël. Als mensen steeds blijven doorzeuren bij de Here God krijgen ze uiteindelijk hun zin, ook al het soms zelfs slecht voor de mens. Persoonlijk zullen wij als gelovigen hier terdege rekening mee moeten houden, niet alles wat wij van de Here ontvangen hoeft altijd “goed” voor ons te zijn! Denk maar eens aan de kwakkels welke Israël na veel zeuren en drammen om vlees kreeg. Ze krégen het vlees maar uiteindelijk stierven er velen van het volk:

“Terwijl het vlees nog tussen hun tanden was, vóórdat het gekauwd was, ontbrandde de toorn des HEREN tegen het volk en de HERE sloeg het volk met een zeer zware slag”.  Numeri 11:33

Als de mens tegen de Here in gaat kan het zo zijn dat Hij laat gebeuren waarvoor Hij ons wilde sparen. Hij wil het beste voor ons maar als wij geen geduld op kunnen brengen zullen wij de gevolgen ook moeten dragen.

De Bijbel laat ons zien dat Israël door het zondige gedrag van de op elkaar volgende koningen steeds verder van de Here afdreef. Het volk viel op een gegeven moment zo diep in zonde dat het in tweeën scheurde en het God welgevallige twee stammenrijk zelfs gedeporteerd werd naar het heidense Babylon. Het tien stammen-rijk was al eerder weggevoerd en onder de volkeren verstrooid. Op een gegeven moment, na zeventig jaren ballingschap, mochten de twee stammen, terugkeren naar Jeruzalem en zelfs de Tempel herbouwen.

Dan zien wij, ondanks dat Koning Kores van Babel een heidense koning was, de Here hem gebruikt om Juda te helpen terug te keren naar het beloofde land. Hij gaf hen zelfs gelegenheid geeft hun woningen en de tempel te herbouwen. Dat dit niet toevallig gebeurde en plaats vond door de welwillendheid van deze heidense potentaat lezen wij in Jeremia 29:10 waar deze mocht voorzeggen dat het volk na de tuchtiging door toe doen van de Here terug mocht keren:

Jeremia 29:10:
“Want zo zegt de HEERE: Zekerlijk, als zeventig jaren te Babel zullen vervuld zijn, zal Ik ulieden bezoeken, en Ik zal Mijn goed woord over u verwekken, u wederbrengende tot deze plaats”. (St.V)

In de Nieuwe Bijbelvertaling lezen wij deze tekst iets begrijpelijker:

“Dit zegt de HEER: Als er in Babel zeventig jaar voorbij zijn, zal ik naar jullie omzien. Dan zal ik mijn belofte gestand doen door jullie naar Jeruzalem te laten terugkeren”.

In koning Saul, als ook in de Babylonische koning Kores, zien wij wél de bemoeienis van de Here, maar niet dat het door de Heer ingestelde regeringen waren.

Er is één periode in de geschiedenis geweest welke we kunnen aanwijzen dat een door de Here God ingestelde regering werkzaam is geweest op aarde. Het volk Israël heeft vanaf de uittocht uit Egypte tot aan de zalving koning Saul een directe Godsregering, een theocratie, gehad.

Elk ander land en volk heeft altijd onder leiding van mensen gestaan die de Here God niet kenden en daardoor door andere krachten werden gedreven. In Daniël 10:13 lezen wij dat een vorst der Perzen, een demoon of demonische engel, een boodschapper die naar Daniël moest gaan tegenhield en dat Michaël deze demonen-vorst moest verwijderen:

“Maar de vorst van het koninkrijk der Perzen stond eenentwintig dagen tegenover mij; doch zie, Michaël, een der voornaamste vorsten, kwam mij te hulp, zodat ik daar, bij de koningen der Perzen, de overhand behield”   Daniël 10:13

Uit deze geschiedenis kunnen wij opmaken dat satan boven landen en gebieden zijn vertegenwoordiging heeft. Met andere woorden: Dat satan regeringen, dictators en koningen beïnvloedt en stuurt. Het is bekend, ook in de Bijbel lezen wij daar van, dat Babylonië erg wrede koningen heeft gehad, demonisch gedreven mensen.

Wanneer wij dan denken aan de overmacht van de vorst der Perzen welke de boodschapper van God zelf niet kon weerstaan begrijpen wij dat satan de drijvende kracht achter deze koningen was. Zo is het door de gehele geschiedenis heen geweest, elk land of systeem werd, en wordt, aangestuurd door machten uit de duisternis en de gevolgen zijn soms verschrikkelijk.

Duitsland, het z.g. 3e rijk van Hitler, werd door Hitler en een aantal trawanten in het ongeluk gestort. Deze mannen waren lid van occulte ordes en leefden in blinde haat tegen o.a. de Joden.

Maar zo als altijd, zien wij hier ook weer dat een volk een regering ontvangt waarom ze vraagt want uiteindelijk zijn Hitler en zijn trawanten door democratische, de collectieve wil van mensen, verkiezingen aan de macht gekomen. Paulus zegt dan wel in Romeinen 13: 1-2;

“Want er is geen overheid dan door God en die er zijn, zijn door God gesteld. 2 Wie zich dus tegen de overheid verzet, wederstaat de instelling Gods, en wie dit doen, zullen een oordeel over zich brengen”.

Maar als wij alleen al de geschiedenis Koning Saul in ogenschouw nemen zullen wij moeten zeggen dat regeringen wél door de Here God zijn gesteld maar niet naar Zijn wens hoeven te zijn. Eerder kunnen wij stellen dat de Here God toelaat dat mensen hun regeringen kiezen. Een volk krijgt de koning die ze wenst zoals wij dat ook zagen toen Israël geen Richter meer wilde hebben en daardoor de Here God niet meer als Koning erkende.

De mensheid, ook de christenen, zoekt haar heil liever bij de tegenstander van de Here en bij onbekeerde mensen met alle gevolgen van dien. Wij kunnen moeilijk stellen dat een z.g. democratie gelijkwaardig zou zijn aan de theocratie waarin Israël mocht leven onder leiding van Mozes, Jozua en de Richters, mensen die in directe verbinding stonden met de Here God? De Heer waakte Zelf over het wel en wee van Zijn volk, het volk werd streng maar rechtvaardig behandeld. Als je afhankelijk van mensen bent, of je afhankelijk van hen op stelt, zoals bij een democratie, ben je slecht uit. David wist maar al te goed wat mensen hem zouden kunnen aandoen en stelde zich nadat hij tot de zonde van de volkstelling gekomen was liever onder de tuchtiging van de Here dan onder het juk van mensen. David wist heel goed wat mensen hem aan zouden kunnen doen en daarom zei hij in 2 Samuël 23:14;

“Toen zeide David tot Gad: Het is mij zeer bang te moede; laat ons toch vallen in de hand des HEREN, want zijn barmhartigheid is groot; maar laat mij niet vallen in de hand der mensen”.

Hiermee komen wij op een veel gehoorde klacht, eigenlijk een ongefundeerd excuus om de Here niet te volgen. Heel vaak horen wij mensen zeggen dat ze niet in een Almachtige God kunnen en willen geloven omdat Deze toestaat, toe zou staan, dat er zo veel oorlog en verdriet in de wereld is. Er worden dan een aantal afschuwelijke voorbeelden genoemd en men denkt daarmee te kunnen bewijzen dat er geen God is maar dat de mens alle macht heeft. Het wil er bij veel mensen, ook bij veel religieuze mensen, niet in dat de Here God tot nu toe de “de overste der wereld” niet is maar dat satan nog steeds grote invloed op de mensheid heeft. De Heer Jezus heeft satan op het kruishout overwonnen en een ieder die zich tot de Heer Jezus bekeerd gaat over van het rijk der duisternis naar het Hemels Koninkrijk. Wie die keuze niet maakt, ook al noemt hij zich “gelovig” en vaak zelfs lid van een kerk is blijft in de invloedsfeer van satan, in zijn rijk.

Voor ongelovigen is het onbegrijpelijk wat ik nu zeg. Ongelovigen denken aan het lidmaatschap van een kerk als ze spreken over christenen. Lid van een kerk zijn staat voor de wereld gelijk aan christen zijn. Maar zo simpel kan dat niet gesteld worden. Denk eens aan Noord-Ierland, in de naam van het katholicisme en het protestantisme worden daar bommen geplaatst, schiet men tegenstanders dood of worden z.g. van overlopers de knieën stukgeschoten en worden ze gemarteld. Het is toch moeilijk voor te stellen dat het de wil van de Here God is dat mensen elkaar vermoorden of martelen? Een dergelijke regering of oppositie kan toch niet door de Here God zijn ingesteld? Dit is werk van Gods’ tegenstander, de mensenmoorder:

Johannes 8:44;
“Gij hebt de duivel tot vader en wilt de begeerten van uw vader doen. Die was een mensenmoorder van den beginne en staat niet in de waarheid, want er is in hem geen waarheid. Wanneer hij de leugen spreekt, spreekt hij naar zijn aard, want hij is een leugenaar en de vader der leugen”.

In het licht van Johannes 8:44 zullen wij aardse regeringen ook moeten zien, onder toelating van de Here verkiezen mensen hun regeerders en zijn de gevolgen vaak niet te overzien.

Neem nu de situatie in Amerika, de president is de laatste keer zeer waarschijnlijk, (Ik zal mij voorzichtig uitdrukken), doormiddel van bedrog aan de macht gekomen en toch liet hij zich inzweren met de hand op de Bijbel. Het is de zelfde president die vanwege machts - en oliebelangen andere landen binnen valt en bombardeert in naam van de wereldvrede. Het wordt langzamerhand duidelijk dat hij onder valse voorwendselen landen binnen valt, waar onder Irak en daar vele mensenlevens opoffert. Dan kun je toch moeilijk staande houden dat een dergelijke regering de Here God welgevallig is?

Wanneer wij nu terugkomen op de vraag waarom de Here God zo veel ellende toelaat in de wereld is het antwoord in principe al gegeven.

Het is niet de Heer die al deze ellende veroorzaakt, het is de zondige mens welke onder een vroom uiterlijk de mensenmoorder, satan, volgt. Op het moment dat satan gebonden zal worden zal er gerechtigheid en vrede op aarde heersen. Dan zal de Heer Jezus de aarde duizend jaren richten en zal er een eerlijke rechtsspraak zijn, dan zal er geen honger, oorlog en nood meer zijn. (Dan komt er weer een theocratie) Er zullen dan geen oorlogen meer voor komen, het zal vrede zijn, duizend jaren lang.

Voordat het zo ver is dat de Here op aarde zal regeren zullen mensen steeds opnieuw zelf regeringen aan stellen. Het zal straks zo ver komen dat een man, de anti-christ, welke door satan gedreven wordt, de wereld in een totale chaos storten zal. Christenen beseffen vaak niet dat wanneer ze mee doen aan een democratisch gekozen regering ze persoonlijk óók verantwoordelijk zijn voor de daden van die regering.

Na verkiezingen wordt er onderhandeld over een nieuw kabinet, deze onderhandelingen worden ook gehouden tussen christenen en ongelovigen. Om een regering in het zadel te houden zul je als gelovig politicus regelmatig een compromis moeten sluiten, water bij de wijn moeten doen. Principiële zaken worden op een gegeven moment verkwanseld om maar te kunnen blijven regeren.  Op dat moment is men dat nog wel in naam een christelijke partij of christelijke politicus maar de praktijk wijst uit dat de wereldgelijkvormigheid heeft toegeslagen. Paulus waarschuwt de gelovigen voor wereld-gelijkvormigheid in 2 Korinthe 6:14;

“Vormt geen ongelijk span met ongelovigen, want wat heeft gerechtigheid gemeen met wetteloosheid, of welke gemeenschap heeft het licht met de duisternis?”

In het licht van deze waarschuwing zou een christen zich toch wel drie keer bedenken om zich met de politiek te bemoeien? Hoe kan een christen steun geven aan een besluit dat tegen de Bijbel indruist? Dan heb je als christen gefaald en draag je een gewetenslast mee waar je niet mee uit de voeten kan en zak je uiteindelijk steeds dieper in het moeras. Het zal niet erg lang meer duren voordat je in naam christen bent maar in de praktijk als een windvaan met wereldse en ongelovige mensen mee draait? Als wij het voorgaande overzien kunnen wij niet anders stellen dat:

Wij hebben onderhand vanuit de Bijbel ontdekt dat:

  •  Onder toelating van de Here mensen regeringen en leiders krijgen welke ze wensen, maar dat ze ook zelf de gevolgen moeten dragen.
  • Dat satan de overste der aarde is en blijft totdat de Heer Jezus Zijn rechten gaat opeisen.
  • Dat alle geweld, oorlog en leed niet door de Here veroorzaakt wordt maar dat satan de drijvende kracht achter al het verdriet en nood is.
  • Verder dat een regering waarin christelijke partijen zijn opgenomen geen soulaas kan bieden omdat deze zich in een ongelijk span met de wereld hebben verbonden.

Als laatste wil ik nog een heikel punt belichten. Sinds een aantal jaren leven wij in een Verenigd Europa en de uiteindelijke bedoeling is een echte Europese regering met alle macht die daar bij hoort. Zou de Here  nu echt bedoeld hebben dat er één volk of één regering in Europa zou ingesteld worden?

In Genesis 11:1-9 lezen wij van de torenbouw van Babel want de mensheid wilde volgens vers 4 niet verstrooid worden en grote naam maken. Men dacht een stad, Babel, te kunnen bouwen en zichzelf groot te maken. De afloop van dit streven kennen wij tot op de dag van heden, de Here God verwarde hun taal en verstrooide de mensen over de gehele aarde. Eeuwen lang bleef de situatie zoals de Here het had bedoeld maar langzamerhand kwam daar verandering in. Mensen leerden andere talen en de engelse taal kreeg de overhand. In bijna alle landen ter wereld kun je je verstaanbaar maken in het engels. Ook zochten Europese landen mogelijkheden om zich te verenigen en kort na de 2e Wereld oorlog werd de “Kolen en Staal Gemeenschap” opgericht. Nederland liep in de organisatie, zoals meestal het geval is, ook weer voor op. Uiteindelijk is de Europese Unie ontstaan met een eigen parlement en langzamerhand met een eigen wetgeving. De Here verstrooide de mensheid op het moment ze zich zelf groot wilde maken met de bouw van een toren en in deze eindtijd zien wij het oude zondige streven terug in de Europese Unie. Van alle politieke partijen uit de Europese landen vinden wij vertegenwoordigers in het Europese parlement. Óók mensen die zich christen noemen nemen deel aan dit parlement en wij zullen ons af moeten vragen of dit de wil van de Here God is.

De gedachte dat je als christen in een regering of in een parlement nog iets zou kunnen bijdragen snijdt geen hout want elk besluit, in welke democratische regering dan ook, of dit nu van een land - of van de Europese Unie mocht zijn is blijft een compromis.

Als wij alleen al denken aan de financiële bijdragen aan de Palestijnen kunnen wij ons afvragen waar de parlementsleden staan die zich christen noemen. Daar komt bij dat de EU het de staat Israël ontzettend moeilijk maakt en ik heb nog geen “christelijke vertegenwoordiger” moord en brand horen gillen als de EU Israël wéér eens in de klem zet en wordt veroordeeld door de EU.

Terugkomend op de vraag of elke regering door de Here God is ingesteld kan ik ronduit nee zeggen. Maar dat regeringen, waaronder de Europese Unie, onder toelating van de Here regeren kan ik volmondig met “Ja” beantwoorden. Terugdenkend aan Koning Saul moeten wij stellen dat de mensheid krijgt wat ze wil en de gevolgen zélf moet dragen!

Europese landen wilden een sterke Europese regering, ze hebben deze gekregen en zullen de gevolgen zelf moeten dragen. Uiteindelijk zal ook Europa deel uitmaken van het antichristelijke rijk uit Openbaring 13 en zullen de Europeanen zuchten onder de knoet van de antichrist, 666.

Mensen die zich christen noemen en als politicus meedoen aan een regering, inclusief de EU, zullen óók de gevolgen moeten dragen van hun eigen beslissingen. Het ware beter geweest dat ze de Bijbel, en daarmee de profeten, serieus genomen zouden hebben in plaats van mee te doen aan de ontwikkeling van een nieuw Babel waarmee de mensheid tegen de Here God in opstand komt. Ik kan de vraag nu heel kort beantwoorden:

  • Ten eerste: Democratische regeringen zoals wij die kennen zijn niet door de Here ingesteld.
  • Ten tweede: De Here laat wel toe dat er dergelijke regeringen zijn maar wij moeten heel goed bedenken dat een democratie, volksregering, nooit door de Here God ingesteld kan zijn. In dat geval spreken wij over een Theocratie, een Gods-regering.
  • Ten Derde: Alle democratieën zullen uitlopen op de instelling van de antichrist als demonische leider van de aarde. Een democratie is niets anders dan een door mensen gewilde staatsvorm en en daardoor zal de anti-christ aan de macht komen. 
  • Ten vierde: Straks, wie weet hoe spoedig, de Heer Jezus Zijn Theocratie, het Duizend Jarige Rijk, oprichten zal en dán pas kunnen wij spreken van een rechtvaardige regering naar Gods’ naar wil.

Kan een christen zijn stem uitbrengen, op welke partij dan ook?

Ik stem in ieder geval niet want ik neem geen verantwoordelijkheid voor zaken die tegen het Woord in gaan.
 
Maar Jezus zei tegen hem: ‘Volg mij en laat de (Geestelijk) doden hun (Geestelijk) doden begravenMattheus 8:22 (NBV)

Terug naar document-overzicht
Dit artikel wordt u aangeboden door Het BijbelArchief.
Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben over dit artikel kunt u contact opnemen met de aanbieder.