Hoe lang nog?

Hoe lang nog?

Jesaja 21: 11-12: “Wachter, hoe staat het met de nacht? Wachter, hoe staat het met de nacht? De wachter zei: De morgenstond is gekomen, maar het wordt ook nacht.”  

In de dagen van het Oude Testament werden steden en dorpen door wachters bewaakt en vooral in de nacht was dit een verantwoordelijke taak. Deze wachters waarschuwden de inwoners van de stad voor eventueel onheil of een inval van vijandelijke legers. Een zelfde taak is christenen ook toebedeeld, tenminste wanneer deze serieus met hun relatie met Christus om gaan. Een christen behoord te waarschuwen wanneer die werken van de vijand, van de duisternis ziet.  

Gelovigen die het zicht op de Heer Jezus Christus houden vragen zich sinds het moment dat de Here van de aarde werd weggenomen al af wanneer de Heer in Zijn Heilige gedaante, in zijn Goddelijke heerlijkheid, terug zal keren. Ik doel op hen die zich niet laten meeslepen met de waan van de dag maar zich aan Zijn belofte van Zijn komst blijven vastklampen. Die belofte moet ons voldoende zijn. De belofte waar ik op doel is de volgende:

Johannes14:1-3: “Laat uw hart niet in beroering raken; u gelooft in God, geloof ook in Mij. In het huis van Mijn Vader zijn veel woningen; als dat niet zo was, zou Ik het u gezegd hebben. Ik ga heen om een plaats voor u gereed te maken. En als Ik heengegaan ben en plaats voor u gereedgemaakt heb, kom Ik terug en zal u tot Mij nemen, opdat ook u zult zijn waar Ik ben.” 

Door de eeuwen heen is het zicht op wederkomst van de Heer Jezus Christus verslapt en vertroebeld. Dit niet alleen in onze dagen maar zelfs al vrij snel nadat de Heer naar Zijn oorsprong, de hemelen, was opgenomen. Veel gelovigen waren geen haar beter dan de Israëlieten welke Mozes door de woestijn moest leiden. Die waren het zicht op de belofte van het land van “melk en honing” ook al snel vergeten. In onze dagen is dit nog steeds zo, gelovigen hebben kennelijk het zicht op Christus verloren en laten zich door elke “wind van leer” mee slepen. Petrus profeteerde over onze dagen, de tijd waarin wij leven:

2 Petrus 3:3-10: Dit moet u allereerst weten, dat er in het laatste der dagen spotters zullen komen, die naar hun eigen begeerten zullen wandelen zeggen: Waar is de belofte van Zijn komst? Want vanaf de dag dat de vaderen ontslapen zijn, blijven alle dingen zoals vanaf het begin van de schepping. Want willens en wetens is het hun onbekend dat door het Woord van God de hemelen er reeds lang geweest zijn, evenals de aarde, die uit water oprijst en in water vaststaat. Daardoor is de wereld die er toen was, vergaan, overspoeld door het water. Maar de hemelen die er nu zijn, en de aarde, zijn door hetzelfde Woord als een schat weggelegd en worden voor het vuur bewaard tot de dag van het oordeel en van het verderf van de goddeloze mensen. Als een dief in de nacht Maar laat vooral dit u niet ontgaan, geliefden, dat één dag bij de Heere is als duizend jaar en duizend jaar als één dag. De Heere vertraagt de belofte niet (zoals sommigen dat als traagheid beschouwen), maar Hij heeft geduld met ons en wil niet dat enigen verloren gaan, maar dat allen tot bekering komen. Maar de dag van de Heere zal komen als een dief in de nacht. 

Tijdens het overdenken van dit alles moet ik onwillekeurig denken aan wat er in Jesaja  21:11-12 staat beschreven vooral omdat Petrus heeft zegd dat de “nood en verderf zal komen als een dief in de nacht”  Met andere woorden dat terwijl de mensheid het niet verwacht zal Zijn wederkomst onverwacht plaats vinden zo als een zwangere vrouw weeën overkomen. Velen die zich “gelovigen” of “christenen” noemen nemen hun taak als wachter niet serieus maar huilen met de wereld mee. Eigenlijk zou je kunnen zeggen dat bij velen hun geloof niet meer is dan een “vroom sausje” en daarom zal hen ook overkomen voor het gevaar waar voor de apostel Paulus waarschuwt.

Thessalonicenzen 5:1-7 “Maar wat de tijden en de gelegenheden betreft, broeders, is het voor u niet nodig dat men u schrijft. Want u weet zelf heel goed dat de dag van de Heere komt als een dief in de nacht. Want wanneer zij zullen zeggen: Er is vrede en veiligheid, dan zal een onverwacht verderf hun overkomen, zoals de barensweeën een zwangere vrouw, en zij zullen het beslist niet ontvluchten. Maar u, broeders, bent niet in duisternis, zodat die dag u als een dief zou overvallen. U bent allen kinderen van het licht en kinderen van de dag. Wij zijn niet van de nacht en ook niet van de duisternis. Laten wij dan niet, evenals de anderen, slapen, maar laten wij waakzaam en nuchter zijn. Want zij die slapen, slapen 's nachts en zij die dronken zijn, zijn 's nachts dronken.” 

Vanwege gezondheidsproblemen werd ik genoodzaakt te stoppen met de Bijbelstudie avonden welke ik vele jaren mocht doen, ook kwam het zo ver dat ik moest stoppen met mijn schriftelijk werk. Tijdens deze Bijbelstudieavonden heb ik vaak over de komst van de Heer Jezus en het einde der tijden gesproken.  Onderhand  voel ik mij genoodzaakt om het één en ander op papier te zetten want ik zie dat deze wereld afdrijft naar hetgeen de Here Jezus, Petrus en ook Paulus hebben voorzegd. De wereld drijft af naar een complete chaos en tot mijn verdriet laten ook gelovigen zich in leugens, bedrog en dwaling mee slepen.

Het komt met enige regelmaat voor dat mij wordt gevraagd om iets te lezen wat er op internet is geplaatst. Het komt zelfs voor dat vroegere en trouwe bezoekers van onze Bijbelstudieavonden mij zaken voorleggen waar ze ten diepste in geloven en daar in mee gaan. Ze geloven de meest vreselijke verhalen die er worden opgedist. 

Ik vraag mij dan wel eens af wat er is overgebleven van hetgeen ik hen heb mogen onderwijzen. Het doet mij dan pijn. In eerste instantie ging ik op de genoemde vragen in en weerlegde ik die waanzin door middel van de Bijbel. 

Maar ik ben daar onderhand helemaal klaar mee want waarom zou ik mij verdiepen in allerlei leugens en complottheorieën terwijl Gods Woord zo duidelijk is?

Het verwonderd mij dat ook gelovigen zich laten misleiden door “onbekenden” die in hun theorieën zelfs neo-nazi gedachten vervlechten? De huidige histerische wereldwijde demonstraties zetten alles op de kop en veroorzaken een wereld chaos! Of zou dit de bedoeling van deze “onbekende bronnen ” zijn? Ik noem hen “onbekende bronnen” omdat ik er van overtuigd ben dat al de leugens en theorieeën doelbewust door ophitsers gepubliceerd worden.

Het schema these-antithese-synthese (letterlijk in eenvoudige taal: stelling, tegenstelling, en samenstelling) is een voorstelling van een bepaald type argumentatie, die is opgesteld door de Duitse filosoof Johann Gottlieb Fichte. 

Dit alles wil zeggen dat een bepaalde bestaande situatie (een these) is maar dat er door mensen met een bij-bedoeling doormiddel leugen en bedrog deze these (bestaande situatie)  wordt omgevormd tot een anti-these (vaak een complete chaos) en dat er dan langzamerhand gewerkt gaat worden naar een synthese (een kunstmatige nieuwe situatie) 

Niet alleen Karl Marx, maar ook Adolf Hitler heeft door middel van dit denken, en de uitvoering daar van, een synthetische situatie geschapen, het fascisme.

Karl Marx, een Jodenhater, wordt als vader van het communisme gezien. En Adolf Hitler, ook een Jodenhater, heeft door zijn verderfelijke gedachtegoed  miljoenen mensen de dood ingejaagd. Zowel de volgelingen van Marx als ook van Hitler waren in hun dagen totaal verblind en aanbaden deze demonische mannen en dit met vreselijke gevolgen.

Het komt vaak voor dat ik tijdens het zien van tegenwoordige journaalbeelden, reportages en internet video’s het zelfde fanatisme herken waarvan ik eerder in boeken over het communisme en het fascisme las. Het komt zelfs voor dat ook nu weer gezinnen en huwelijken door waanzinnige theorieën worden verscheurd! 

Op zich is niet nieuw, de Heer Jezus Christus heeft het ons voorzegd:

Mattheus 24:1-13:  En Jezus ging weg en vertrok uit de tempel; en Zijn discipelen kwamen naar Hem toe om Hem op de gebouwen van de tempel te wijzen. Jezus antwoordde en zei tegen hen: Ziet u dit alles? Voorwaar, Ik zeg u: hier zal niet één steen op de andere steen gelaten worden die niet afgebroken zal worden. Toen Hij op de Olijfberg zat, gingen de discipelen naar Hem toe toen zij alleen waren, en zeiden: Zeg ons, wanneer zullen deze dingen gebeuren? En wat is het teken van Uw komst en van de voleinding van de wereld? En Jezus antwoordde en zei tegen hen: Pas op dat niemand u misleidt. Want velen zullen komen onder Mijn Naam en zeggen: Ik ben de Christus; en zij zullen velen misleiden. U zult horen van oorlogen en geruchten van oorlogen; pas op, word niet verschrikt, want al die dingen moeten gebeuren, maar het is nog niet het einde. Want het ene volk zal tegen het andere volk opstaan, en het ene koninkrijk tegen het andere koninkrijk; en er zullen hongersnoden zijn en besmettelijke ziekten en aardbevingen in verscheidene plaatsen. Maar al die dingen zijn nog maar een begin van de weeën. Dan zullen zij u overleveren aan verdrukking en u doden, en u zult door alle volken gehaat worden omwille van Mijn Naam. En dan zullen er velen struikelen en zij zullen elkaar overleveren en elkaar haten. En er zullen veel valse profeten opstaan en die zullen er velen misleiden. En doordat de wetteloosheid zal toenemen, zal de liefde van velen verkillen. Maar wie volharden zal tot het einde, die zal zalig worden. 

Ten diepste was de totale chaos waarin de mensheid zich momenteel bevindt de reden om mij weer eens met een kleine studie te beginnen. Ik zag, en zie, mensen die zich laten verontrusten en soms tot grote angsten drijven. En dit alleen door valse informatie die niet verifieerbaar is. Wel schermt men dat met onderzoeken, of zogenaamde deskundigen en geleerden maar bijna nooit wordt daar een naam of plaats bij genoemd. Als het puntje bij het paaltje komt loopt de massa achter enkele   niet te traceren leugenaars en onruststokers aan. Daarom beklemd mij de gedachte dat er een wereld chaos, een anti-these, gaande is die uiteindelijk op een sterke man en een dictatuur zal uitlopen. 

De bijbel voorzegd ons zo’n situatie. Het boek Openbaring, door de Heer Jezus Christus persoonlijk aan de apostel Johannes gegeven, spreekt over die sterke man of systeem: 

Openbaring 1:1; Openbaring van Jezus Christus, die God Hem gegeven heeft om Zijn dienstknechten te laten zien wat spoedig moet geschieden, en Hij heeft die door Zijn engel gezonden en aan Zijn dienstknecht Johannes te kennen gegeven. 

In Openbaring 13 lezen wij van een “beest” dat opkomt uit de zee, de mensenzee: 

Openbaring 13: 18; Hier is de wijsheid: wie verstand heeft, laat hij het getal van het beest berekenen, want het is een getal van een mens, en zijn getal is zeshonderdzesenzestig. 

Terzijde: Het getal van de Here God is 7 en het getal van de mens is 6.

De “mensenzee”  wordt momenteel, mede door het gevaarlijke Corona, tot grote hoogten opgezweept en naar mijn mening klaar gemaakt voor het duivelse systeem welke het beest uit de zee, de antichrist, aan de macht zal brengen. Ik wil hier niet mee zeggen dat het Corona virus speciaal is ontwikkeld om een chaos te veroorzaken. Maar ik denk wel dat bepaalde mensen de huidige wereldwijde corona  pandemie als instrument gebruikt.

Openbaring 13:1-7; En ik zag uit de zee een beest opkomen, dat zeven koppen en tien hoorns had, en op zijn hoorns waren tien diademen, en op zijn koppen een godslasterlijke naam. En het beest dat ik zag, leek op een panter, en zijn poten waren als die van een beer, en zijn muil was als de muil van een leeuw. En de draak gaf hem zijn kracht, zijn troon en grote macht. En ik zag een van zijn koppen als dodelijk gewond, maar zijn dodelijke wond werd genezen. En de hele aarde ging het beest met verwondering achterna. En zij aanbaden de draak, omdat hij aan het beest macht gegeven had. En zij aanbaden het beest en zeiden: Wie is aan dit beest gelijk? En wie kan er oorlog tegen voeren? En het werd een mond gegeven om grote woorden en godslasteringen te spreken, en het werd macht gegeven om dit tweeënveertig maanden lang te doen. En het opende zijn mond om God te lasteren, om Zijn Naam te lasteren en Zijn tent en hen die in de hemel wonen. En het beest werd macht gegeven om oorlog te voeren tegen de heiligen en om hen te overwinnen, en hem werd macht gegeven over elke stam, taal en volk. 

 Veel mensen, wereldwijd, en ook mensen die zich christen noemen, laten zich in de fuik drijven die hen zal knechten. Hierdoor zal de angst en onrust steeds groter worden en zullen miljoenen mensen zich door een bepaald merkteken laten registreren:

Openbaring13 – 18; En het maakt dat men aan allen, kleinen en groten, rijken en armen, vrijen en slaven een merkteken geeft op hun rechterhand of op hun voorhoofd, en het maakt dat niemand kan kopen of verkopen, behalve hij die dat merkteken heeft, of de naam van het beest of het getal van zijn naam. Hier is de wijsheid: wie verstand heeft, laat hij het getal van het beest berekenen, want het is een getal van een mens, en zijn getal is zeshonderdzesenzestig. 

Ik ben er van overtuigd dat er lezers zullen zijn die denken dat mijn fantasie op hol is geslagen. Ik zou heel graag zien dat mijn inzichten onjuist zouden zijn maar  de huidige situatie laat mij zien dat de geschiedenis zich herhaald. Karl Max veroorzaakte het communisme dat miljoenen mensenlevens heeft gekost. Adolf Hitler veroorzaakte in de Weimar Republiek doelbewust een chaos, een “anti-these” waardoor het Duitse volk achter hem aanliep, zelfs aanbad! Deze twee mannen, en met hen ook anderen, zijn voorgangers van het “Beest uit de zee” en ook dan zullen miljoenen mensen hem achterna lopen en hem aanbidden: 

Openbaring 13:14-15; En het misleidt hen die op de aarde wonen door middel van de tekenen die het gegeven zijn te doen voor de ogen van het beest. En het zegt tegen hen die op de aarde wonen, dat zij een beeld moeten maken voor het beest dat de wond van het zwaard had en weer levend werd. En hem werd macht gegeven om een geest te geven aan het beeld van het beest, opdat het beeld van het beest zelfs zou spreken, en zou maken dat allen die het beeld van het beest niet zouden aanbidden, gedood zouden worden. 

Eeuwen lang hebben christenen zich afgevraagd op welke wijze de komende werelddictatuur zou kunnen proclameren dat de economie in haar handen is. Het zal niet bij een proclamatie blijven maar daadwerkelijk op een simpele wijze kunnen worden uitgevoerd. Wij lezen in Openbaring 13:16-18 dat wie het beruchte merkteken niet wil dragen ook niet meer aan de economie mee kan  doen. Bedenk maar eens welke mogelijkheden hen dan worden afgenomen. Geen voedsel meer kunnen kopen, geen hypotheek of huur meer kunnen betalen, enz, enz

Hitler Duitsland deed ook een poging om Joden en andere onderduikers klem te zetten via een bonnensysteem. Wie iets wilde kopen moest daar een bij behorende bon naast geld inleveren. Dit was een zwak systeem want de bonkaarten werden doormiddel van overvallen uit de kluizen van de gemeentehuizen gestolen en werden daarna voor o.a. voedselaankopen voor de onderduikers gebruikt.

Maar dat zal tijdens het bewind van 666 en zijn valse metgezel niet meer lukken want elk mens draagt zélf doormiddel van een merkteken in of op het lichaam de autorisatie om te kopen en te verkopen met zich mee. Kort gezegd kunnen wij stellen dat wie niet met de massa mee wil doen verloren is.

Maar hoe zit het dan met hen die in Jezus Christus geloven, moeten die zich dan ook overgeven aan de eisen van de anti-christ, 666? Of is voor hen een andere weg? Het kan toch niet zo zijn dat wie Christus wil volgen zich aan de eisen van de anti-christ moet over geven? Dat zou toch een vreemde zaak zijn, het merkteken van de anti-christ dragen en toch volgeling van Christus zijn? Dit is onbestaanbaar want een mens kan volgens de Heer Jezus Christus geen twee heren dienen:

Mattheus 6:24; “Niemand kan twee heren dienen, want of hij zal de één haten en de ander liefhebben, of hij zal zich aan de één hechten en de ander minachten”.

Zoals de huidige situatie zich aandient komt deze vraag bij mij boven, want hoe kan een gelovige die zegt Christus te volgen samen met de wereld de straat op gaan en zich als voetvolk laten gebruiken door mensen of een organisatie die een complete wereldchaos voor ogen heeft. En dat uit die wereldchaos, syn-these, de komende anti-christ zal voort komen?

Ik begon dit schrijven met de wachters op de muren van de steden in het oude Israël, deze mensen moesten waakzaam zijn en verlangden naar het ochtendlicht. 

Jesaja 21: 11-12: “Wachter, hoe staat het met de nacht? Wachter, hoe staat het met de nacht? De wachter zei: De morgenstond is gekomen, maar het wordt ook nacht.”  

Verder schreef ik dat zij die in Christus geloven, een persoonlijke relatie met hem hebben, ook moeten waken want voor hen komt niet alleen de nieuwe morgen, maar het oogverblindende “licht der wereld” 

Johannes 8:12; “Jezus dan sprak opnieuw tot hen en zei: Ik ben het Licht der wereld; wie Mij volgt, zal beslist niet in de duisternis wandelen, maar zal het licht van het leven hebben”. 

De Heer zegt hier dat wie Hem volgt niet in de duisternis zal wandelen maar het licht van het leven hebben. Op welk licht is dit ook van toepassing? Het eeuwige licht, de Heerlijkheid waarin een wedergeboren gelovige mag leven.

Johannes 14:3;  “Laat uw hart niet in beroering raken; u gelooft in God, geloof ook in Mij. In het huis van Mijn Vader zijn veel woningen; als dat niet zo was, zou Ik het u gezegd hebben. Ik ga heen om een plaats voor u gereed te maken. En als Ik heengegaan ben en plaats voor u gereedgemaakt heb, kom Ik terug en zal u tot Mij nemen, opdat ook u zult zijn waar Ik ben.”

In het algemeen wordt dit schriftgedeelte niet aangehaald wanneer er over de komst van Christus wordt gesproken, dan denkt men eerder aan Zijn komt om de wereld te oordelen. Maar die tijd komt later, éérst haalt de Heer hen waarvoor hij gestorven is naar het eeuwige huis zoals Hij dit in Johannes 14:3 heeft gezegd. In die hemelse woningen kunnen toch geen mensen wonen die twee heren probeerden te dienen?

De anti-christ bereidt zich voor om de aardse macht doormiddel van leugen en bedrog over te nemen, hij is druk bezig een wereld chaos te creëren. Maar hij beseft niet dat de wereld een nog grotere chaos en angst staat te wachten. Die chaos zal onverwacht als een dief in de nacht plaats vinden:

1 Thessalonicenzen 4:13-18; “Maar ik wil niet, broeders, dat u onwetend bent ten aanzien van hen die ontslapen zijn, opdat u niet bedroefd bent zoals ook de anderen, die geen hoop hebben. Want als wij geloven dat Jezus gestorven en opgestaan is, zal ook God op dezelfde wijze hen die in Jezus ontslapen zijn, terugbrengen met Hem. Want dit zeggen wij u met een woord van de Heere, dat wij die levend zullen overblijven tot de komst van de Heere, de ontslapenen beslist niet zullen voorgaan. Want de Heere Zelf zal met een geroep, met de stem van een aartsengel en met een bazuin van God neerdalen uit de hemel. En de doden die in Christus zijn, zullen eerst opstaan. Daarna zullen wij, de levenden die overgebleven zijn, samen met hen opgenomen worden in de wolken, naar een ontmoeting met de Heere in de lucht. En zo zullen wij altijd bij de Heere zijn. Zo dan, troost elkaar met deze woorden”. 

Dit schriftgedeelte correspondeert met Johannes 14:3, met hetgeen de Heer ons heeft gezegd. Hij zal komen om hen die in Zijn naam geloven van de aarde weg te nemen. Het gaat mij te ver om meer “bewijsteksten” aan te voeren, maar dit is m.i. volkomen duidelijk.

Bedenk eens welke chaos deze opname of wegneming van christenen zal veroorzaken! Daar verbleken de huidige demonstraties vanwege corona, mondkapjes, en z.g.n. complottheorieën bij. Want wij weten niet, dit laat de Bijbel ons niet zien, of wij lichamelijk van de aarde worden weggenomen of dat dit alleen onze geest zal zijn. Lichamelijk zou wel eens een moeilijke zaak kunnen worden want door de zondeval van Adam en Eva zijn onze lichamen tot zonde en verval gedoemd.

Maar op welke wijze dit alles zal plaatsvinden is op zich niet zo belangrijk, de Here heeft ons beloofd dat Hij ons weg zal nemen en dat moet ons voldoende zijn.

Wie zich een gelovige, een christen, noemt zal een keuze moeten maken want de Heer zegt Zelf dat wie een lauw, eigenlijk een werelds, geloof heeft geen kans maakt van de aarde weggenomen te worden. Hij heeft zelfs eens gezegd dat wie “lauw” is door Hem uitgespuugd zal worden:

Openbaring 3:14-16; En schrijf aan de engel van de gemeente in Laodicea: Dit zegt de Amen, de getrouwe en waarachtige Getuige, het begin van Gods schepping: Ik ken uw werken, en weet dat u niet koud en niet heet bent. Was u maar koud of heet. Maar omdat u lauw bent en niet koud en ook niet heet, zal Ik u uit Mijn mond spuwen. 

Iedere gelovige zal een keus moeten maken, of een lauwe christen zijn en met ongelovigen demonstreren voor de komende wereld chaos, of zich als een goed wachter opstellen en uitkijken naar de nieuwe dag, de dag met het “Licht der wereld” 

L. Brinkman, Studie BijbelArchief 28 september 2020

Terug naar document-overzicht
Dit artikel wordt u aangeboden door Het BijbelArchief.
Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben over dit artikel kunt u contact opnemen met de aanbieder.