De gemeente en de oecumene

De gemeente van Christus en de oecumene.

De laatste jaren houdt men zich in de hele wereld bezig met de oecumene. Dit woord betekent: “het hele land” of nog beter gezegd “het gehele volk”. De gedachte dat “heel het volk”  één moet worden, of dat heel de “christenheid” één moet worden is een dwaling die ogenschijnlijk heel redelijk is maar voor een wedergeboren christen is dit een gruwel. Een wedergeboren christen kán niet meedoen met de “wereldkerken” terwijl de verdeeldheid pijn doet. Hoe zou een christen zich één kunnen voelen met kerken die met hun leer haaks staan op het woord van God, hoe zou een wedergeboren christen zich kunnen buigen voor een mens die beweert “de plaatsvervanger van Christus op aarde te zijn?” Een christen kan zich niet druk maken om relikwieën die soms zelfs menselijke botten bevatten! Een christen weet dat zijn redding louter en alleen afhankelijk is van Jezus Christus en een z.g. “bemiddeling” door Maria afwijst. Het zou natuurlijk prachtig zijn dat alle “christenen” één waren op aarde maar er zit wel een addertje onder het gras omdat lidmaatschap van kerken niet automatisch wil zeggen dat een mens ook christen is. Vlak voor Zijn afscheid sprak de Here Jezus in het “Hogepriesterlijk gebed” ook over de eenheid van Zijn volgelingen in Johannes 17:11 en 21-23.

 “En Ik ben niet meer in de wereld, maar zij zijn in de wereld en Ik kom tot U. Heilige Vader, bewaar hen in uw naam, welke Gij Mij gegeven hebt, dat zij één zijn zoals Wij.”

Vaak wordt deze tekst geciteerd wanneer men spreekt over de samenvoeging van alle kerken op deze aarde, volgens mij doet men dit ten onrechte want de Gemeente van Christus heeft weinig of niets te maken omdat onder de kerkleden dwaalleraren zijn die de naam van Christus smaad aandoen.

Terug naar document-overzicht
Dit artikel wordt u aangeboden door Het BijbelArchief.
Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben over dit artikel kunt u contact opnemen met de aanbieder.