Ontstaan van de Islam

Ontstaan van de Islam

1) Alberto R. Rivera
Voor het schrijven van deze brochure is veel gebruik gemaakt van het getuigenis
van dr. A. Rivera, een voormalig R.K. priester. Uiteraard zijn, naast zijn getuigenis, andere bronnen geraadpleegd en bovenal: de Bijbel.

Dr. Rivera is geboren in Spanje, en werd in 1942 op 7-jarige leeftijd naar het Seminarie (een religieuze school) gestuurd. Daar werd hij getraind door de Jezuïeten, een extreme groep binnen de Rooms-Katholieke kerk. Deze groepering heeft grote macht binnen de R.K. kerk, zoals we zullen zien. Hij ontving bij de Jezuïeten zijn opleiding en werd een speciale ’agent’ van hen. Een van zijn opdrachten was: infiltreren binnen de kerken. De kerken die hij kreeg toegewezen om te infiltreren waren o.a.: Pinksterbeweging, Baptisten-gemeenten en Evangelische Gemeenten. Hij was toen hij begon te infiltreren’ slechts 17 jaar! Hij heeft ook een periode in het Vaticaan (waar de Paus zetelt) in Rome andere Jezuïeten opgeleid. Door deze periode in het Vaticaan kreeg hij de kans de uitgebreide archieven over de R.K. Kerk te bestuderen. Deze archieven gaan terug tot het eerste christendom, en beschrijven allerlei gebeurtenissen, waarvan de mensheid niet mag weten. Er zijn onder andere gedetailleerde verslagen van christenvervolging (o.a. onder de Roomse Keizer Nero) en martelpraktijken (Inquisitie en Jodenvervolging). Hij kreeg al op jonge leeftijd twijfels over het systeem (toen hij nog in opleiding was) en raakte ook regelmatig in conflict met de leraren en rector op het seminarie.

In Guatemala, 1965, sprak hij een vergadering van (oecumenische) protestantse- en katholieke leiders van kerken (50.000 toehoorders) toe: Hoe kan ik spreken over leven, wanneer ik dood ben? Het systeem wat ik dien [R.K. Kerk] draagt de lijklucht van Mariaverering, Vagevuur (..) en ontkent de opstanding van Jezus Christus. Hoe kan ik spreken over leven? Ik heb jullie bedrogen, geïnfiltreerd in jullie kerken, ze vernietigd. Jullie geloven dat de Oecumenische beweging liefde en eenheid zal brengen, maar de waarheid is dat het de dood brengt (Alberto #1, blz. 29). Na deze daad werd hij -uiteraard- uit zijn positie gezet. Hij werd in ’behandeling’ genomen in een ’gesticht’ voor ’doorgedraaide priesters’ in Spanje (Barcelona). Er werd getracht door hersenspoeling, discipline en shocktherapie (stroomstoten toedienen) dr. Rivera weer terug te krijgen op het rechte pad. Uiteindelijk, toen hij in een ijzeren long lag, bad hij tot de Here Jezus zelf (een R.K. bid altijd tot Maria) en vroeg Hem om vergiffenis. Hoewel dr. Rivera compleet geradbraakt was door de behandeling genas God hem. 

Hij klauterde uit de ijzeren long en vertelde zijn ’doktoren’ dat Jezus hem had genezen en bevrijd. Een week later werd hij vrij gelaten uit het gesticht. Een Jezuïetenpriester, een spion van het Vaticaan, moest proberen hem met ’zachte hand’ terug te krijgen. Hij bewerkte me dagen met alle Jezuiëten-methode die hij kende om mij weer tot een dienaar van de Paus te maken. Ik bleef hem maar vertellen hoe God mij gered had en liet hem de waarheid uit de Bijbel zien. God’s Woord raakte zijn hart. Tot mijn verbazing gaf hij mijn paspoort en uitreisvisum. Hij sprak: Ik geloof dat Christus jou de Waarheid heeft doen laten kennen. Volg Hem, Alberto! En bid voor mij. Schrijf me niet, bid voor me Die nacht verliet ik Spanje. Het Vaticaan was stomverbaasd en kon niet geloven dat ik ontsnapt was.  (Alberto #1, pag. 32) Na zijn vlucht bevrijde hij ook zijn zuster, Maria, uit een klooster in Engeland (Londen). Zij had drie pogingen om zelfmoord te plegen achter zich. Zij voelde zich zeer slecht en zondig  en was -wanneer ze niet door dr. Rivera uit het klooster was gehaald en naar het ziekenhuis gebracht- zeker gestorven aan de gevolgen van zelfkastijding. Zij heeft toen ook haar leven aan Jezus gegeven en werd daardoor bevrijd van het juk van de R.K. Kerk.

2) Babylon, Babylon
De satan wil, zoals al in de inleiding stond, zoveel mogelijk mensen vernietigen en van God afhouden. Zijn bedoeling is om de mensen kapot te maken, ze mee te sleuren in de Hel.

5) Invloed van de Valse Kerk
Maar Ik zeg u: hebt uw vijanden lief en bidt voor wie u vervolgen, opdat gij kinderen moogt zijn van uw Vader, die in de Hemelen is (Matth. 5:44,45b)

Het Vaticaan heeft een zgn. Heilige Officie, een heilig kantoor. Deze stuurt en leidt de inquisitie, wereldwijd. Toen de Heilige Officie openlijk in werking was zijn er 68.000.000 mensen omgebracht door marteling en op de brandstapels. Over brandstapels e.d. hoef ik niet verder uit te wijden, dit is bekend in ons ’protestantse’ land. Dat echter ook de moord op de 6.000.000 joden (in W.O. II) het werk was van het Heilige Officie zal u niet bekend zijn (zie hfdst. 6). Ook dat Paus Johannes Paulus II de opdracht heeft gegeven om lokale tribunalen, WERELDWIJD, op te zetten in ALLE roomse parochies is u waarschijnlijk niet bekend (The Force, pag. 23, Los Angeles Times van 21 Januari 1983). Hoe is het zover gekomen?

5.1) De Illuminaten
Loyala stichtte een geheime groep (genootschap) bekend onder de naam Illuminaten. Er is veel over deze groepering verschenen, echter, als oprichter hiervan wordt nooit de roomse Loyala genoemd. Loyala was de oprichter van de illuminatie. Een satanische organisatie met als doel de Europese leiders te controleren dmv. hypnose, magie en telepathie. Hij had contacten met de ’geestenwereld’ en kreeg adviezen van geesten, hoe hij de ’illuminatie’ moest opzetten. Deze geesten waren eigenlijk demonen, gecontroleerd en gestuurd door satan. (.) Loyala werd gearresteerd, vanwege zijn vreemde praktijken, door de inquisitie. Dankzij satan werd hij uit de handen van de inquisitie bevrijd. Er werd hem een bezoek aan de Paus toegestaan. Hij presenteerde aan de Paus een conceptplan voor een nieuwe R.K. priester orde, de gemeenschap der Jezuïeten. Het doel van deze groep was het dienen van de Paus. De Paus keurde het plan goed, en Loyala werd de eerste Jezuïeten-generaal. Door systematische meditatie, gebed, visualisatie [een methode die ook in de charismatische kringen opgang doet! D.T.] etc. werd men illuminaat, verlicht. [Illuminatie= verhelderen, opluisteren, verlichten. D.T.] Loyala was zelfs in staat -wanneer hij in trance was- om te gaan ’zweven’ boven de grond. Veel Jezuïeten, ik zelf ook, compleet onder invloed van satan, kunnen en doen dit (The Force, pag. 24)

Deze twee groeperingen, de illuminatie en de Jezuïeten, bleken in de loop der eeuwen zeer veel invloed -op de achtergrond- te hebben op de religieuze en politieke ontwikkelingen -wereldwijd!- hoewel sommigen beweren dat de illuminatie niet (meer) bestaan, zoals bijvoorbeeld de jezuïet Prof. M. Dierickx (1910 1967). De illuminatie hebben ook banden met de vrijmetselaren (zie hfdst. 5.4) en andere geheime orden, zoals de Rozenkruisers. Een voorbeeld van de invloed van de Illuminaten op de politieke leiders in de wereld, is Karl Marx: er wordt door veel politieke wetenschapsmensen aangenomen dat hij sterk onder invloed heeft gestaan van de Illuminatie, het geesteskind van een Beierse intellectueel, Adam Weishaupt geheten. Dat Marx en Engels in feite door een goed georganiseerde internationale samenzwering waren ingehuurd om hun traktaat te schrijven, werd door beiden toegegeven in het voorwoord van de Duitse editie van 1872 (Illimunisme, J.I. van Baarn) Loyala wilde zijn priesters de intellectuelen van de R.K. kerk maken. Door zijn methoden werden zijn priesters absolute volgelingen. Voor zijn orde maakte hij onder andere gebruik van methoden die eerder ontwikkeld zijn: Al rond 200 n.Chr. was er een groep van monniken die in tongen spraken en profeteerden. Zij waren de eerste charismatische ’christenen’. Door de geschiedenis heen, bereiden deze (occulte, belaste) monniken de weg voor mensen als Loyala (The Force)

De methode van Transcendente Meditatie werd reeds door de monniken gebruikt, en later weer door Loyala en de Jezuïeten. De Jezuïeten gebruiken -in het geheim- de charismatische beweging om deze technieken (tongentaal, T.M. etc) binnen de Gemeente van Christus te krijgen Toen Loyala een keer macht kreeg in het Vaticaan plaatste hij zijn organisatie, de Illuminatie onder de Jezuïeten-vlag (begrijpt u de ontkenning van Dierickx nu? D.T.). Het werd de belangrijkste tak van de Jezuïetenorde. Loyala wist dat uiteindelijk de Illuminatie de hele wereld zouden kunnen controleren. De wereldeconomie, internationaal bankverkeer, legers, alle takken van occultisme, en, uiteindelijk..: alle gelovigen. De mensheid moet op de knie voor de Paus. Loyala is Heilig verklaard in 1622. Een andere methode om niet gelovige, heidense volken, binnen de kerk te krijgen is hen op te nemen binnen de kerk en toestemming te geven hun oude gebruiken te handhaven, het ’kerstenen’. Dit is oorspronkelijk een methode die is uitgedacht door -alweer- een jezuïet, rond het jaar 1600. Zo is ook de verering van Confucius, de door de chinezen aanbeden wijsgeer, en het animisme in China binnen de kerk gekomen. Op 8 juli 1980 verklaarde Paus Johannes Paulus II geen bezwaren te zien in de op Voodoo gebaseerde Afrikaanse riten die het Katholicisme ’binnendringen’. Wanneer deze riten gekerstend worden zullen zij meehelpen het evangelie te verkondigen
(The Force, pag 25)

Welk Evangelie? Vragen wij ons dan af. Is er nog sprake van een evangelie op deze manier? In God’s ogen zijn deze riten een ’gruwel’. De hoer van openbaring 17:5 is de moeder der gruwelen.

Concluderend:
De R.K. Kerk probeert, op alle fronten de mensheid binnen de Kerk te krijgen.
Door zich te mengen met volksreligies (voodoo etc), invloed uit te oefenen binnen de kerken (charismatische beweging), invloed te krijgen in de politiek en het internationaal bankverkeer (dmv o.a. Illuminaten). U gelooft het waarschijnlijk maar half. Maar denk eens aan de Maffia, het is bekend dat de Maffiosi over het algemeen bekend staan als zgn. goede katholieken! Meer bewijs: De Amerikaanse raad voor buitenlandse betrekkingen komt evenals de andere groepen in het geheim bij elkaar en heeft een ledental van ongeveer 1.500 personen. In het bijzonder de leiders ervan zijn stuk voor stuk genieën op velerlei gebied. De raad geeft een blad uit, Foreign Affairs, dat wordt volgeschreven door enkel van de meest invloedrijke mensen van deze tijd. Zij werken mee aan het omverwerpen van de traditionele instellingen en vestiging van een Nieuwe Wereldorde en een Wereldregering. (Illuminisme, J.I. van Baarn) Weet u nog waar pres. Bush van Amerika de mond vol van had tijdens en na de Golfoorlog? De zgn. Nieuwe Wereldorde. Hoe zou hij aan de idee zijn gekomen?? Ook de huidige president BILL CLINTON streeft hiernaar en is lid van de Bilderbergers (hij wordt ook wel spottend ’Bilderberg-Bill’ genoemd door Bijbelgetrouwe Amerikanen). Het is maar weinig bekend dat alle Amerikaanse presidenten (m.u.v. Ford) hun eed afleggen op de oude Engelse Vrij- metselaarsbijbel, die daarvoor speciaal door de Grootmeester van Engeland wordt overgevlogen (Illuminisme, J.I. van Baarn). Dit wordt eveneens bevestigd uit vrijmetselaarsbronnen. Eerdergenoemde prof. M. Dierickx schrijft dat de eerste Amerikaanse president, George Washington, en de meeste van de ondertekenaars van de onafhankelijkheidsverklaring, lid van de vrijmetselarij zijn geweest.

Wereldoverheersing is een doel van de Paus, geholpen door de Jezuïeten en hun  organisaties. Dit proberen zij onder andere te bereiken door het geven van (regulier) onderwijs. Onze eigen Minister President Lubbers heeft zijn scholing van de Jezuïeten-priesters gehad! Dit brengt hij zelf in interviews naar voren. Het systeem van de illuminatie, Jezuïeten en aanverwante orden is opgebouwd als een ’ringen-systeem’. We kunnen dit vergelijken met een steen die in het water valt, en steeds bredere kringen veroorzaakt. Die steen kunnen we vergelijken met de ingewijden in de samenzwering, de Illuminatie. De eerste kring buiten het centrum vertegenwoordigt de C.F.R., gevolgd door de trilaterale commissie en ronde tafelgroepen zoals de Bilderberg-conferenties (Illuminisme, J.I. van Baarn)

Onze Koningin, Beatrix, behoort ook tot de zgn. Bilderbergers, zij was vaak op T.V. (het journaal) te zien, terwijl ze samen met Prinses Juliana’s echtgenoot, Prins Bernhard, deze conferenties bezocht. Tevens is Kon. Beatrix lid van de Maltezer Orde, eveneens een R.K., occulte, orde. Dit is echter niet zo verwonderlijk. In hoofdstuk 5.4 en 6.2 zullen we de Oranjes nogmaals tegen komen.

De hele wereld is vergiftigd met en door de Jezuïeten, en, uiteindelijk, satans plan. Hij is er, vanaf het begin, op uit geweest iedereen in zijn ban te krijgen dmv. Nimrod en Semiramis. Nu lukt het hem weer, dmv het occultisme, de geheime orden, de ’Mariaverering’ (Semiramis) en ’het kindje Jezus’ (Tammuz). Met als strijders en hogepriester: Jezuïeten en Paus. Laten wij hen binnendringen in onze gemeenten? Bijvoorbeeld door de charismatische beweging? Dat hij (satan) nog andere wegen bewandelt, zien we in de volgende hoofdstukken.

5.2) Occultisme en Hekserij
Het Kerstfeest
De koningin van Babylon [Semiramis] gaf de wereld opdracht de geboorte van haar zoon [Tammuz] te vieren. Hij was het zonnekind [reincarnatie van Nimrod, zongod of Baal]. Ze koos 25 december als Baäls geboortedag. Haar astrologen vertelden dat de zon in de periode ervoor het verst verwijderd was van de aarde. Ze vertelde het volk dat de 21e december Baäl was gestorven. Op 24 december kwam hij weer tot leven en begon op 25 december weer met terugkeren naar de aarde. Daarom is de 25e december zijn geboortedag. Toen de jaren verstreken werd deze dag een dag waarop over de hele aarde de zon werd aanbeden. Het werd de dag genoemd van: Tammuz, Nimrod, Baal, Horus, Osiris, Sol, etc. Het was een tijd van orgieën, babyoffers, dronkenschap en vrolijkheid. Semiramis gaf de opdracht bomen te versieren, met kleine balletjes, die de zon moesten voorstellen. (The Force, pag. 26)

Hier vinden wij dus de oorsprong van het kerstfeest. De Bijbel echter geeft de Joden de opdracht dit feest niet te vieren.

Jeremia 10:2-4: Zo zegt de Here: gewent u niet aan de weg der volken en schrikt niet voor de tekenen aan de hemel, omdat de volkeren daarvoor schrikken. Want de handelwijze der volken, die is nietigheid: want als een stuk hout heeft men het uit het woud gehakt -arbeid van werkmanshanden met de bijl- met zilver en goud siert men het op, met spijkers en hamers maakt men het vast, zodat het niet waggelt.

Jeremia spreekt hier duidelijk over het gebruik van bomen uit het bos hakken en opsieren. Zij doen dit vanwege de ’tekenen aan de hemel’, de terugkeer van de zon. Dat is dan ook de basis van het kerstfeest zoals dat heden ten dage wordt gevierd: verlichte en opgesierde bomen, vreetpartijen, gezelligheid enz. De Bijbel heeft ons echter niet de opdracht gegeven om Christus geboorte te gedenken, maar.. Zijn verzoenend sterven door middels van het avondmaal. De hoer van Babylon is o.a de bedenker van dit soort feesten, haar opvolger, de R.K. Kerk, heeft dit feest dan ook ’gekerstend’ en hiermee de zonaanbidding openlijk overgenomen. Helaas zijn er veel christenen die tegenwoordig een opgetuigde boom in huis hebben, zich tegoed doen aan veel eten en drinken en er een ’gezellig feest’ van maken. Compleet met kerststalletjes met ’het kindje, de vader en de moeder’ erin.... Regelrechte kopie van de Babels-godsdienst! Alles in een ’winters sfeertje’.. Hoe kan dat? Jezus werd niet eens in de winter geboren!

7) En Mohammed is zijn profeet....
Tijdgenoten van de profeet Mohammed, zoals de Romeinse Keizer [tevens hoofd van de kerk, D.T.] en de Koptische christelijke keizer van Abessinië, hebben volgens de Moslim-traditie positief gereageerd op de komst van een nieuwe profeet op het Arabisch Schiereiland. De eerste had een gesprek met één van de stamhoofden, Aboe Sufyan, en kwam tot de conclusie dat Mohammed de laatste, vroeger aangekondigde, boodschapper moest zijn. De Negus van Abessinë was tot tranen geroerd toen een neef van de Profeet aan zijn hof verzen van de Koran over Jezus en Maria voordroeg (Abdulwahid van Bommel, in: Islam in kort Bestek) Intrigerend is, waarom de christelijke wereld zo positief reageerde op Mohammed en zijn leer. Welbeschouwd is de Koran toch een boek wat antichristelijk is: het ontkent dat Jezus Gods Zoon is en het ontkent de goddelijke drie-eenheid. Reden om eens wat dieper op de Islam en zijn stichter, Mohammed, in te gaan.

7.1) Mohammed
Rond het jaar 571 n.Chr. (exacte datum onbekend) werd er in een stam van Koeraisjiten, een Arabische bedoeïenstam, een man geboren die van grote invloed zou blijken te zijn op de geschiedenis van de wereld. Door zijn stam werd hij Al-Amin genoemd, de gelovige. De naam die hij later kreeg was Mohammed, de hooggeprezene. Zijn vader stierf voor zijn geboorte, zijn moeder toen hij 6 jaar was. Hij werd daarna opgevoed door zijn grootvader en later, na diens dood, door zijn oom. In deze tijd was het Arabisch schiereiland in grote onrust. Stamoorlogen, razzia’s (overvallen) en man-tegen-man gevechten waren schering en inslag. Ook de politieke situatie was zeer gecompliceerd. Aan de ene kant was er het ’christelijke imperium’, ten westen, en het Perzische imperium ten oosten van Arabië. Deze vormden de leidende wereldmachten en streefden beide naar de alleenheerschappij over de toenmalige wereld. Het gebied er tussen, in de Bijbel het land van de Saracenen genoemd, was woest en bevolkt door zwervende Arabische (Semitische) stammen. De hoofdstad van het christelijke imperium was Byzantium. In het jaar 354 werd een van de eerste kerkvaders geboren: Augustinus. Hij was, al zal hij dat zelf niet hebben beseft, degene die de Islam mede gecreëerd heeft. Hij was in die tijd druk bezig om Arabieren tot het katholicisme te bekeren. Veel Arabieren zagen hier echter geen heil in, en bleven bij hun eigen goden. In de tijd hierna werden er ’spionnen’ gezonden naar de Arabische stammen die zich niet bekeerden. Zij vertelden deze arabieren dat er eens een groot leider zou opstaan, die alle Arabieren zou samenbinden (The Prophet, A. Rivera, pag. 11)

Het Vaticaan wilde absoluut Jeruzalem in zijn bezit krijgen, vanwege de religieuze waarde van deze stad. Dat lukte hen niet vanwege de er nog wonende Joden. Een tweede probleem waren de ware gelovigen in Noord- Afrika. De Roomse kerk wilde macht, en niemand moest hen in de weg staan. Op de één of andere manier moest het Vaticaan een wapen creëren om ten eerste: de Joden te elimineren en ten tweede de bijbelgetrouwe gelovigen uit te roeien. Zij zagen de Arabieren als de ideale bron van menskracht om hun vuile plannen uit te voeren.(..) Augustinus wist wat er aan de hand was. Hij was een erg machtig en invloedrijk man met een eigen klein leger van volgelingen. Zijn kloosters werden gebruikt als uitvalsbases om bijbelse manuscripten op te sporen en bijbelgetrouwe gelovigen op te sporen en elimineren. Augustinus werd heilig verklaard vanwege zijn fantastische werk voor Rome. Het Vaticaan ging een  Messias voor de Arabieren creëren. Iemand met leiderschap en Charisma, die zou opstaan en de Arabieren zou aanvoeren in de strijd tegen de Joden en Bijbelgetrouwe Christenen, en, uiteindelijk, met alle Arabieren achter hem, Jeruzalem zou innemen voor de Paus. Kardinaal Bea vertelde ons het volgende: Een rijke Arabische dame, bekeerd tot het Katholicisme, genaamd Chadiedja, had haar rijkdom afgestaan aan de Roomse kerk, en was in het klooster gegaan.
Ze kreeg een speciale opdracht: uit het klooster gaan en een briljante jongeman zoeken die gebruikt kon worden als een messias voor de Arabieren. Zij kreeg alle financiële steun van Rome hiervoor, en een helper: haar neef Waraquah, een ’bekeerde’ arabier. (The Prophet,  A. Rivera, pag. 18,19) Mohammed, een jongeman van 25 jaar, werd door Chadiedja aangesteld om haar handelskaravanen te leiden. Later vroeg zij hem ten huwelijk (zeer ongebruikelijk!) en hij stemde er in toe. Pas op 40 jarige leeftijd vernemen wij weer iets van Mohammed. Hij krijgt dan zijn eerste openbaringen van Allah en moet deze reciteren (opzeggen, herhalen).

7.2) Allah
Wie of wat is Allah? Al voor Mohammed zijn eerste openbaringen doorgeeft was Allah een begrip binnen de Arabische wereld. In de eeuwen voor Mohammed heette de belangrijkste god van Mekka [Mohammed’s woonplaats, DT] ’Allah’. Het woord Allah, al-ilah, betekend ’de god’. Het is een oude naam die in zuid-Arabische inscripties uit de vijfde eeuw voor Christus wordt geschreven als HLH. Het kost ons geen moeite de verwantschap te zien tussen deze zuid-semitische god en zijn west-semitische pendant, ’El’. (Omzwervingen, Chaim Potok, blz. 285). ’El’, de zuid-semitsche god, was de god die werd aanbeden in o.a. Kanaän, voor de Israëlieten het land innamen. Er is een afbeelding gevonden van hem, waarop hij staat met op zijn hoofd een kroon en 2 horens, net als de Griekse ’god’ Pan (die ook nog hoeven en een staart had: het klassieke beeld van de satan!). Allah had, volgens de Arabieren, 3 dochters: Al-lat (zonnegodin), Al-Oezza (de allermachtigste) en Al-Manah (morgenster). In Mekka was een bouwsel, de Kafba, waar een zwarte steen lag (meteoriet) die vereerd werd. Ook Allah en zijn dochters werden hier vereerd. Volgens andere bronnen was Allah niet zozeer een (1) God, maar meer een begrip: Vooral in het geval van Allah (de god, godheid) verpersoonlijking van de geestelijke wereld (Mohammed, M. Rodinson, pag. 28).

Bij de arabieren was het in de tijd dat Mohammed geboren werd in zwang om ’in de leer te gaan’ bij de Joden en de Christen, de mensen van het Boek, zoals ze werden genoemd. De Arabieren en de Joden leefden indertijd als vreedzame buren. De gedachte was dat men, als Arabier, bij de Joden en Christenen in de leer moest gaan om zo nader tot Allah te komen. De stam van Mohammed was tevens de stam die de Kafba, het heiligdom van Allah, beheerden. Mohammed kende het begrip Allah dan ook zeer goed, zijn vader heette bijvoorbeeld: Abdoellah, hetgeen de slaaf of aanbidder van Allah betekent.

7.3) Christendom
Al eerder hadden we gezien dat het niet ongebruikelijk was dat Arabieren zich door Joden en Christenen lieten onderwijzen. Bij Mohammed ging het echter nog een stapje verder: Mohammed noemde zichzelf de boodschapper van God (ALLAH). De mensen hadden zo’n tweehonderd jaar gewacht op deze man van God. (Door toedoen van Augustinus) En accepteerden hem, overigens niet zondermeer. Zo werd -door Rome- de eerste steen gelegd voor de Islam. En dat niet alleen: Mohammed werd onderwezen door het Vaticaan en naar de Arabieren terug gezonden. Rome had zijn Arabische Messias gecreëerd.

Er zijn nog steeds ongepubliceerde werken van Mohammed, waaruit de link met Rome blijkt. Dit werd ons verteld door Kardinaal Bea. Deze geschriften zijn in het bezit van de Ayatollahs. Deze geschriften worden veilig opgeborgen, omdat ze informatie bevatten over het ontstaan van de Islam. Ook het Vaticaan heeft informatie hier over. Beide partijen dekken elkaar echter in. Ze hebben zoveel informatie over elkaar, dat, als dit bekend zou worden, het zo’n groot schandaal zou betekenen dat beide religies te gronde zouden worden gericht (The Prophet, A. Rivera). Rome had, dacht men, het huis afgebouwd. De Arabische Messias was een feit. De leerperiode in Rome zal waarschijnlijk geweest zijn in de periode tussen Mohammed’s 25e en 40e levensjaar. Ook andere bronnen spreken over  contacten met Joden- en Christendom: Eerst wende hij zich tot de joodse geestelijkheid. Daar hoorde hij de waarheden uit de thora en de leringen uit de Joodse traditie. De Joden wezen hem af en hij keerde zich naar de christelijke kerk. Het was in een periode van de geschiedenis waarin de christenheid in een erbarmelijke staat verkeerde (..)  Wat hem in het joden- en christendom aansprak was het monotheïstisch [één God dienen] element (E. Davidson, Wie is God, Tempel of Moskee).

7.4) De gevolgen
De Paus, als plaatsvervanger van Jezus, wordt door de Islamieten met respect behandeld. Immers, Jezus is in de Koran een profeet en de Paus, dat is zijn opvolger. Het Vaticaan hielp met de opbouw van Mohammed’s leger, in ruil voor
drie dingen:
1) eliminatie van de Joden;
2) bescherming van de Augustijner monniken;
3) Jeruzalem innemen voor de Paus.

Hiervoor kregen ze financiële steun, en, Noord-Afrika. In verloop van tijd werden de Islamieten erg sterk. Joden en Bijbelgetrouwe gelovigen werden afgeslacht. De eerste moordpartijen begonnen reeds toen Mohammed nog in leven was en in Medina, waar hij heen vluchtte vanuit Mekka, honderden Joden om het leven liet brengen.
Opmerkelijk is, volgens dr. Rivera, dat er nooit Katholieken werden afgeslacht...

Deze Jodenhaat leeft tot op vandaag door bij de Islamitische volken. In de WO II hadden diverse Arabische leiders dan ook goede banden met het Fascistische Duitsland. Toen de Paus echter Jeruzalem opeiste van de Islamitische troepen, stonden zij deze niet af, immers, Jeruzalem was de tweede heilige stad voor de Islam geworden. Hier had Rome niet op gerekend. De Kruistochten tegen de Islamieten waren het gevolg. (Bronnen: Mohammed, M. Rodinson; The Prophet, A. Rivera) Hoewel de R.K. Kerk deed voorkomen alsof ze Jeruzalem d.m.v. de kruistochten van de ’barbaren’ ging bevrijden, konden ze nu -zonder problemen- zelf Jeruzalem in beslag nemen. De gevolgen van deze actie, een Arabische Messias creëren, van Rome kunnen we nu nog zien. De Islam wordt steeds populairder en heeft grote invloed op de wereld, zowel op economisch als politiek gebied. Voor mij staat ook vast dat de onvoorstelbare haat van de Arabische, Islamitische, landen t.o.v. de Joden hier een uitvloeisel van is!

7.5) Conclusie.
Het lijkt mij duidelijk, zonder hier verder diepgaand op in te gaan, dat Allah een andere god is dan de God van de Bijbelgetrouwe Christen. Dit zal ook, denk ik, de gelovige Moslim toegeven, immers: wij geloven in Jezus als Gods Zoon, wij geloven in de Heilige Geest.. De drie-enig God. De moslim gelooft niet in een drie-eenheid en gelooft niet in Jezus als Gods Zoon maar ziet hem als ’een profeet’.
Ik ben van mening dat een dialoog, waarbij Allah en God op een lijn worden gesteld en waarbij gesteld wordt dat wij in dezelfde God geloven, niet kan: het is een dialoog met een leer die ik als Christen absoluut niet onderschrijf, het is een dialoog met Babel.

[NB: zie ook over dit onderwerp Wie is God, Tempel of Moskee (boekenlijst), door E. Davidson.] In Evangelische boekhandels te koop.

Terug naar document-overzicht
Dit artikel wordt u aangeboden door Het BijbelArchief.
Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben over dit artikel kunt u contact opnemen met de aanbieder.

Openbaring 15 & 16

Lees meer

Waarom Baptisten geen Protestanten zijn.

Lees meer

Chapter 09

Lees meer

De arend

Lees meer

De oorsprong van de roomsekerk

Lees meer