Engelen.

Engelen.

Inleiding:
Mede door de New Age zijn “engelen” erg in de mode, in Amerika zijn zelfs een groot aantal winkels die uitsluitend engelen-artikelen verkopen. In Nederland zijn ook veel mensen die een “engel” hebben gezien en dit met smaak vertellen in diverse Tv-programma’s. Nu zou je denken dat de EO zich verre zou houden van de rage maar niets is minder waar, in “Omega” traden verschillende mensen op die beweerden een “engel” hebben gezien en er was zelfs een pinkster-voorganger bij die zijn preek er voor stopte om te vertellen hoe geweldig dit wel niet was. Het was opvallend dat alleen hij die engelen had gezien en dat de aanwezigen “ontroerd” werden bij zijn verhaal. Blijkbaar gaat de EO verder op deze toer want voor een kinderprogramma vraagt de EO-medewerkster Mirjam kinderen en volwassenen zich bij haar te melden wanneer ze een engel hebben gezien. Schijnbaar ziet de EO “ze langzamerhand ook vliegen” want welk nut heeft het voor ons geloofsleven wanneer we smeuïg kunnen vertellen over engelen terwijl de ongelovigen er om lachen, de Telegraaf bracht het verhaal in een blauw gekleurd kadertje, radiomedewerkers maakten er tussen de plaatjes spottende opmerkingen over en de wereld gnuift bij deze uitglijder.

Als ik de Bijbel serieus neem komen er engelen voor en openbaren ze zich, alleen in opdracht van de Here God, aan de mensen, in heel veel gevallen herkennen we hen niet als engelen maar als.....mensen!

“Vergeet de herbergzaamheid niet, want daardoor hebben sommigen, zonder het te weten, engelen geherbergd”  Hebreeën 13:2

Deze tekst uit de Bijbel wil dus eigenlijk zeggen dat we de engelen eerder zullen ontmoeten als “mensen” dan als geweldige wezens en als we verhalen horen, b.v. bij de EO zullen we die met veel reserve moeten aanhoren omdat de huidige engelenverering uit de New Age is komen overwaaien en heel aantrekkelijk is voor mensen die op zoek zijn naar zielsbelevingen. Engelen zijn dienende wezens die de mensen ten dienste staan in opdracht van de Here God en we mogen er vanuit gaan dat dit dienen niet wil zeggen dat er grote manifestaties gehouden moeten worden waar men aan “engeltjes kijken” doet. Binnen de Charismatische- en Pinksterbeweging komen er steeds weer nieuwe rage’s die de mensen eventjes amuseren zoals bv. het “aangroeienvan benen”, “achterovervallen in de geest” en het “lachen en brullen in de geest”. De laatst genoemde fenomenen komen ook voor bij de seances van spiritisten, magnetiseurs en.....Jomanda terwijl de “engelen rage” opgang doet in de New Age. De Bijbel zegt van deze “engelen rage” hele ernstige dingen want men kan de “prijs”, de beloning, missen en zonder beloning de eeuwigheid in gaan zoals de onderstaande tekst zegt:

“Laat niemand u de prijs ontzeggen, doordat hij behagen schept in nederigheid en engelenverering, ingewijd in wat hij gezien heeft, zonder reden opgeblazen door het denken van zijn vlees, terwijl hij niet vasthoudt aan het hoofd, uit Wie het hele lichaam, door zijn gewrichten en banden ondersteund en verbonden, opgroeit met de groei van God.”  Colossenzen 2:18-19

Zoals deze tekst ons vertelt worden mensen opgeblazen wanneer ze ervaringen en belevingen hebben meegemaakt en anderen binnen de gemeente vereren dergelijke mensen want die zijn “uitverkoren” door de Here om iets geweldigs mee te maken. Ook hier komen de “superchristenen” weer boven drijven, dit zien we bij elke nieuwe rage binnen de gemeenten. Neem nu eens de z.g. tongentaal, iemand die oncontroleerbare klanken uitstoot tijdens de samenkomsten wordt gezien als een “volgroeide christen” en wie deze “gave” niet heeft ontvangen voelt zich meestal een armzalige en benadeelde christen.

Zou onze Here zo met Zijn volgelingen omgaan? Zou Hij stiefkinderen maken of hebben engelen een andere taak? Laten we eens zien wie of wat de engelen zijn vanuit de Bijbel.

(De gegevens van punt 1 tot en met punt 5 heb ik overgenomen uit “Profetisch Perspectief” door C. Van der Haagen, uitgave van “Het Zoeklicht”)


1.Engelen.
Het woord ,,engel” komt van het Gr. angelos = boodschapper. Het zijn bovenaardse, doch niettemin geschapen wezens Zij bekleden in de verschillende orden, waarin zij zijn gesteld, verheven en soms zeer machtige functies. Het is goed enige kennis te verkrijgen omtrent dit onderwerp, omdat we dagelijks met engelen te maken hebben en temidden van hen leven, ook al zijn we ons dat niet bewust. Gelovigen mogen er zeker van zijn, dat God engelen uitzendt om hen te dienen, waar en wanneer dit ook maar nodig is

” Zijn zij niet allen gedienstige geesten, uitgezonden tot dienst om dergenen wil, die de zaligheid zullen beërven?” Hebr. 1:14.

Er zijn vele voorbeelden van, dat kinderen Gods bijv. op onverklaarbare wijze voor gevaar werden gewaarschuwd, of gedrongen werden iets te doen of ergens heen te gaan, waaraan zij uit zichzelf niet zouden hebben gedacht. Dat zijn ,,de engelen, die ons omringen of zweven voor ons heen” uit het bekende gezangvers. Toch moeten wij ook hierin de geesten onderscheiden of zij uit God zijn, want ook demonen kunnen ons op gelijke wijze beïnvloeden.


2.Het ontstaan en bestaan der engelen
De schepping der engelen had plaats ,,in den beginne” (Gen. 1: 1), nog voor de aarde geschapen was (Job 38:4-7). Daar het geslachtsloze wezens zijn, hebben zij zich niet door voortplanting vermenigvuldigd, doch zijn ze ieder afzonderlijk geschapen door Jezus Christus (Coll. 1:15, 16).

Hoe groot het aantal van deze hemelbewoners is, kan bij benadering niet worden geschat. Volgens Job 25:3 zijn het ontelbare scharen. Enkele malen worden getallen genoemd van engelenmassa’s, die tot een bepaalde groep behoren.

Daniel 7:10 geeft een aantal van duizend maal duizenden (dat is minimaal 2.000.000) dienende engelen en tienduizend maal tienduizenden (dat is een meervoud van 100.000.000) engelen, die voor Gods troon staan. Ook Openb.5:11 vermeldt een astronomisch aantal engelen, die zich rondom de troon van God en het Lam bevinden, namelijk tienduizenden tienduizendtallen en duizenden duizendtallen. Van de cherubs wordt gezegd: ,,Gods wagens zijn tweemaal tienduizend, duizenden bij duizenden”
(Ps. 68:18).


3.Orde van engelen
Uit gegevens, die de Schrift verschaft, is het mogelijk vast te stellen, dat de engelenmassa in verschillende orden of klassen is ingedeeld. In de engelen wereld is sprake van ,,tronen, heerschappijen, overheden en machten” (Coll.1:16), die ook worden onderscheiden in de volgende groepen:

a. Cherubs. Deze wezens verkeren in de onmiddellijke nabijheid van de troon Gods. Zij vormen als het ware een muur rondom de Allerhoogste, doch bevinden zich ook onder de troon, waarom zij soms ,,troondragers” worden genoemd. ,,Hij troont op de cherubs” (Ps. 99:1; Jes. 37:16). De functie der cherubim wordt op aanschouwelijke wijze afgebeeld in de tabernakel Zo zien wij in het Heilige der heiligen een tweetal cherubs hun vleugels uitspreiden over het verzoendeksel van de ark, die het symbool was van de troon van God. Ook de toegang tot het Heilige der heiligen was afgesloten door een voorhang, waarop cherubs waren afgebeeld. Zij riepen als het ware de stervelingen een onverbiddelijk halt toe, als deze het zou wagen het Allerheiligste binnen te treden en de troon van God te naderen.

Op het door Jezus uitgesproken ,,Het is volbracht!” bij Zijn kruisiging, is de voorhang echter gescheurd en heeft ieder, die gered is door het bloed van het Lam, een vrije en open toegang tot de troon van God ( Hebr.10: 19-22).

Van de gedaante der cherubs wordt in Ezech. 1 en 10 een wonderlijke beschrijving gegeven. Daar maakt de profeet melding van een tweetal visioenen, waarin hij een eigenaardig soort ,levende wezens” aanschouwde, die door hem pas in het tweede gezicht werden herkend als cherubs. Hoewel ze ergens de gedaante hadden van een mens, waren zij daarvan toch geheel onderscheiden, doordat zij vier aangezichten hadden en vier vleugels. Het meest vreemde waren de raderen, waarop zij zich voortbewogen. Met behulp daarvan konden zij alle kanten heengaan, zonder zich om te keren. Ook die raderen leefden en de velgen daarvan waren vol ogen. Men leze de interessante beschrijving van deze wonderbare wezens in de genoemde hoofdstukken van Ezechiël.

b. Serafs: Deze worden slechts eenmaal in de Schrift genoemd en wel in Jesaja 6. Daar blijkt, dat deze hemelwezens enige overeenkomst hebben met cherubs. Ook zij bevinden zich in de directe nabijheid Gods, met dit verschil, dat waar de cherubs zich onder en rondom de troon van God bevinden, de serafs zich daarboven ophouden (Jes. 6:2). In hun gedaante verschillen zij in zoverre van de andere engelen, dat zij zes vleugels hebben. Hun taak is voortdurend de heiligheid van de Here der heerscharen te verkondigen. De naam seraf is afgeleid van het werkwoord saraf, dat ,,branden” betekent. Zij staan derhalve in verbinding met vuur en bedienen het altaar. Bij Jesaja was het een seraf, die hem aanraakte met een kool van het altaar, waarmede de onreinheid van zijn lippen verzoend en hij geheiligd werd tot de dienst van God. Dit moge ons er aan herinneren, dat ieder, die op enigerlei wijze dienst wil verrichten in Gods Koninkrijk, zich eerst moet verootmoedigen voor het aangezicht des Heren, om gereinigd te worden van alle besmettingen des geestes en des vlezes.

c. Aartsengelen: In de Schrift wordt slechts één aartsengel met name genoemd, namelijk Michaél. Toch is mogelijk ook Gabriel een aartsengel. De apocriefen hebben bovendien nog Uriel en Rafaël, terwijl in de Joodse literatuur niet minder dan zeven aartsengelen vermeld worden.

MICHAEL. Zijn naam betekent: ,,Wie is God gelijk?” Reeds uit deze naam blijkt, dat Michael de volstrekte pendant is van satan, die immers aan God gelijk wilde zijn? We zien Michael dan ook herhaaldelijk in strijd verwikkeld met satan, nu eens om het bezit van het lichaam van Mozes (Judas: 9), dan weer met de ,,luchtvorst van Perzië” (Dan. 10:13). Ook bij de opname der Gemeente zal Michael een rol vervullen, als hij met de stem van een aartsengel de doden, die in Christus gestorven zijn, uit het graf zal roepen (1 Thess. 4:16). In de eindtijd zal Michael, tezamen met zijn engelen, zegevierend te voorschijn komen uit zijn laatste strijd met de draak, dat is de duivel (Openb. 12:7-12) .GABRIEL (,,man Gods” of ,,God heeft zich machtig betoond”). Tot zijn taak behoorde het aankondigen van Gods Raadsbesluiten en het brengen van bijzondere boodschappen (Luk. 1:19 en 26). Ook in Dan. 8:16 en 9:21 is hij Gods boodschapper.

d. Engel des Heren:  Komt in het O.T. ook voor onder de naam Engel des Verbonds of Engel des aangezichts, waar hij optreedt als vertegenwoordiger van Christus, vóór Diens menswording. Dat hij volkomen volmacht heeft of mogelijk de Here Zelf is, blijkt b.v. uit Gen. 16:10, waar de Engel des Heren tot Sara zegt: ,,Ik zal uw nageslacht zeer talrijk maken”. Vgl. ook Gen. 31:11 met 31:13.


4. Het wezen der engelen:
Engelen zijn geestelijke wezens, maar hebben toch een lichaam. Dit lichaam is van een etherische stof, die wij niet kennen en die niet gebonden is aan onze natuurlijke wetten van ruimte, tijd en stoffelijke beperkingen. Vandaar, dat zij zich in een oogwenk kunnen verplaatsen van de hemel naar de aarde (Dan. 9:20). Hun uiterlijk moet van onbeschrijfelijke heerlijkheid en schoonheid zijn (Matth. 28:3). Zij kunnen zich echter ook manifesteren in gewone menselijke gedaanten, zoals b.v. bij Abraham (Gen. 18:2), Lot (Gen. 19:1), Daniel (Dan. 3:25) enz.

Ook nu komt het nog voor, dat engelen zich in mensengedaante met aardbewoners in verbinding stellen. Hierover bestaan betrouwbare getuigenissen. Bovendien is daar het bewijs uit Hebr. 13:1 ,,Vergeet de herbergzaamheid niet, want daardoor hebben sommigen, zonder het te weten, engelen geherbergd”.


5. Engelen in de eindtijd
Nog altijd is satan de ,,overste dezer wereld?’. Naarmate hij echter de tijd ziet naderen, dat door Christus aan zijn onrechtmatige heerschappij een einde wordt gemaakt, zal hij in steeds grotere woede de machten der duisternis mobiliseren, om zijn regime nog zolang mogelijk te kunnen handhaven en de goddeloosheid en ongerechtigheid ten toppunt te voeren. Maar dan ook zullen Gods oordelen over de aarde worden uitgestort, waartoe engelen worden gebruikt, die macht hebben over het vuur, de wateren, de aarde en de hemellichamen. Onder bevel van Michael zullen de engelen strijd voeren tegen de draak in de hemelse gewesten (Openb. 12:7). Ook zullen legioenen engelen worden ingezet voor de grote slag van Armageddon waarin een einde wordt gemaakt aan satans wereldheerschappij. Onze verhandeling over de engelen, die wij hiermede besluiten, kan in genen dele aanspraak maken op volledigheid, maar nochtans hopen wij er in geslaagd te zijn u enig inzicht te hebben gegeven in wat de bijbel ons openbaart aangaande de wondere wereld der engelen. Zij zijn voor ons voorbeelden van gehoorzaamheid aan God. Vandaar, dat Jezus ons heeft leren bidden: ,,Uw wil geschiede, op aarde als in de hemel.”

Uit het bovenstaande door C. Van der Haagen blijkt zonneklaar dat engelen heel andere wezens zijn dan ons wordt verteld door de New Age én de Charismatische- of Pinkstergelovigen. Bij de laatstgenoemden gaat het om de amusementswaarde, hun volgelingen zwelgen in hun verhalen en als de Here niet ingrijpt zullen demonen zich voor kunnen doen als boodschappers van de Here en velen in het verderf meeslepen en de oorzaak zijn van gemeente scheuringen want dát is uiteindelijk het doel van satan. De naam van de satan betekent “diabolus” wat uiteendrijver of wig betekend. Hij, de satan, heeft eerst een wig gedreven in het christendom door de evangelische mensen ervaringen te geven zoals “tongentaal”, namaak genezingen en het z.g. “vallen in de geest”. Daarna kwam de Toronto-beweging die de oorzaak is geweest van honderden gemeente scheuringen en als de voortekenen ons niet bedriegen heeft de diabolus ook nu weer een ijzer uit z’n duivelse vuur gehaald om uiteen te drijven wat nog enigszins stabiel was. Demonen, dienaren van satan, kunnen zich als engelen van de Here voordoen omdat ze ...........gevallen engelen zijn!

De Pinkstervoorganger die bij Omega van de EO z’n verhaal deed loog niet, hij heeft werkelijk engelen gezien volgens mij maar het waren wél gevallen engelen! Het valt me steeds weer op dat elk nieuw fenomeen dat zich aandoet binnen de Charismatische- en Pinkstergemeenten als eerste wordt opgemerkt door mensen die daar gevoelig voor zijn omdat ze ervaringen als hun hoogste doel zien. Men vergeet dat er maar één ding belangrijk is in de Bijbel en in ons geloofsleven; dat is Christus die voor ons geleden heeft aan het kruishout op Golgotha, is gestorven en opgestaan waardoor wij het eeuwige leven kunnen ontvangen. Alles wat daarnaast wordt ervaren en beleefd is nutteloos en drijft ons van de werkelijke verlossing af. Laten we goed tot ons doordringen dat de satan, die eens Lucifer de lichtdrager was, zich voor kan doen als een engel des lichts en de mensen op een geraffineerde wijze van de Here af kan drijven.......

”Bijbel:Aktueel!”

Terug naar document-overzicht
Dit artikel wordt u aangeboden door Het BijbelArchief.
Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben over dit artikel kunt u contact opnemen met de aanbieder.