Engelenverering

Engelenverering

”Laat niemand u de prijs ontzeggen, doordat hij behagen schept in nederigheid en engelenverering, ingewijd in wat hij gezien heeft, zonder reden opgeblazen door het denken van zijn vlees, terwijl hij niet vasthoudt aan het Hoofd, uit Wie het hele lichaam, door zijn gewrichten en banden ondersteund en verbonden, opgroeit met de groei van God.”   Kolossenzen 2:18-19 

Schijnbaar worden deze teksten tegenwoordig niet meer gelezen want regelmatig hoor ik, vaak in een Tv-programma van de EO, dat mensen ”engelen” hebben gezien. De meest wonderbare verhalen worden opgedist en de presentator maar knikken en glimlachen. Vraagt men zich niet af waar men mee bezig is? Houden dergelijke mensen zich wel vast aan het Hoofd, Jezus Christus? Wie heeft de verlossing nu volbracht, engelen of Jezus Christus? De apostel Paulus had ook zo’n ervaring maar die ging daar heel anders mee om, hij wist dit in de juiste proporties te plaatsen en Christus de eer te geven. In 2 Korintiërs 12: 1-4 lezen we dat Paulus weggevoerd werd naar het paradijs en daar onuitsprekelijke woorden heeft gehoord. Nu zou men denken dat hij daarna grote verhalen zou ophangen maar niets is minder waar! Hij wilde zich niet meer toekennen dan nodig, daar kunnen de hedendaagse gelovigen nog wat van leren:

”Over zo iemand zal ik roemen; maar over mijzelf zal ik niet roemen, tenzij in mijn zwakheden. Want als ik zal willen roemen, zal ik niet onwijs zijn, want ik zal de waarheid zeggen; maar ik onthoud mij ervan, opdat niemand hoger van mij denkt dan wat hij van mij ziet of van mij hoort.”  2 Korintiërs 12:5-6

In tijden van afval denkt de mens autonoom te zijn, dán wordt het belangrijk wat de mens ziet of hoort, dán wordt de Here Jezus Christus naar de achtergrond geschoven. Stel dat u een engel zou zien, heeft dat iets toe te voegen aan uw behoudenis? Ik zeg ”stel dat u een engel zou zien” want mensen die echt een engel zien beseffen dit heel vaak niet eens, engelen zijn dienende geesten die doen wat de Here God hen opdraagt  en zijn niet tot vermaak voor de mensheid. Er is wel iemand anders die de mensen ”engelen” wil laten zien ter vermaak, zijn doel kennen we, hij wil dat we van de Here vervreemden en dan mag daarbij enige religie aan te pas komen als dat zo uitkomt. In het rooms-katholicisme kent men vele verschijningen en wonderen, duizenden mensen trekken dagelijks ter bedevaart naar plaatsen waar iets dergelijks voorgevallen schijnt te zijn. De meeste katholieken zijn beter op de hoogte van ”wonderen en tekenen” dan van de inhoud van de Bijbel. Deze mensen worden bezig gehouden met religie en zielsbelevingen, zaken die hen van een persoonlijke band met de Here God afhouden. Daarom is er ooit een reformatie geweest die de mensen terug bracht naar de Bijbel, het Woord van God. In onze dagen, het laatst der dagen, is de christenheid verslapt, het Woord van God staat niet meer centraal met alle gevolgen vandien.

Niet alleen in het katholicisme gaat men prat op belevingen en ervaring maar ook het protestantisme is afgegleden tot het dieptepunt. De Pinkster- en Charismatischebeweging hollen momenteel van ervaring naar ervaring terwijl de Bijbel een kwijnend bestaan moet lijden. In het beruchte Tv-programma ”Omega” werd een aantal mensen opgevoerd die ”jezus” en ”engelen” hadden gezien. Er was een Amerikaanse mevrouw die vertelde van haar ontmoeting met ’jezus” maakte het helemaal bont, ze vertelde dat ze een verschijning aan het voeteneind van haar ziekbed zag, een persoon ”vol heerlijkheid met vleugeltjes aan de handen”. Een ander, pinkstervoorganger, vertelde van een wonderlijke ervaring in Duitsland waar hij moest spreken. Hij, hij alleen, zag in de hal van het gebouw een hele schare ”engelen”, het was zo overweldigend zei hij dat hij stopte met de prediking, in plaats daarvan vertelde wat hij op dat moment ”aan de hand was”. Prachtig natuurlijk maar wát voegt dat in vredesnaam toe aan de behoudenis van mensen, is het Hoofd der gemeente, Christus Jezus hier mee verheerlijkt? Nee, de pinkstervoorganger verheerlijkte zichzelf hiermee en kreeg ook nog eens landelijk aandacht voor deze vorm van demonie. Paulus deed het anders, die gaf Christus de eer!
Dergelijke verhalen spelen de demonie van satan in de kaart, hij doet zichzelf toch voor als ”engel des lichts” volgens de Bijbel? We mogen ons wel eens afvragen of de mensen die deze verhalen keer op keer vertellen de verkeerde weg niet zijn opgegaan of in het ergste gaval nooit tot een persoonlijke bekering zijn gekomen. Voorgangers die menen hun positie met dergelijke zaken te kunnen verstevigen mogen zich wel eens afvragen wie ze nu werkelijk dienen. De apostel Paulus was niet erg mild voor mensen die zichzelf op de borst slaan en zich ergens op voor laten staan, lees maar eventjes mee:

”Want zulke mensen zijn valse apostelen, bedrieglijke arbeiders, die zich voordoen als apostelen van Christus. En geen wonder, want de satan zelf doet zich voor als een engel van het licht.”  2 Korintiërs 11:13-14

Jaren geleden is een roomse priester, Alberto Rievera, tot persoonlijk geloof in de Here Jezus Christus gekomen. Als kind had zijn streng religieuze moeder hem afgestaan aan een Jezuïetenklooster waar hij verdere opvoeding kreeg. Deze man vertelde later dat de Jezuïeten infiltreren in protestantse kerken en groepen om deze ”terug te brengen onder de vleugels van de heilige kerk en de paus”. Alberto kon het weten want hij was zelf in pinkstergroepen in Spanje geïnfiltreerd waar hij in opdracht de bediening van voorgangers kapot maakte. Toen hij ouder was werd hij in de kelders van het Vaticaan geplaatst waar hij archiefwerk moest doen, hij vertelde dat daar voor miljoenen guldens aan schatten liggen maar ook schriftelijk bewijsmateriaal van eeuwen her waarin staat hoé de roomsekerk is ontstaan. Volgens hem heeft de roomsekerk zelfs meegewerkt aan het ontstaan van de Islam, het was de bedoeling dat ”Rome” via deze religie Jeruzalem in handen zou krijgen. Uiteindelijk is dit niet gelukt want Mohammed ging z’n eigen weg en verachte de roomsekerk en haar kuiperijen. Uit deze archieven bleek dat de roomsekerk een voortzetting is van de oude Romeinse keizerverering die op haar beurt de wortels had in de Babylonische godsdienst waar demonie de basis van was. Wanneer we ons verdiepen in de archeologische vondsten van het Midden-Oosten zullen we ontdekken dat vele voorwerpen, beelden en gebruiken die we heden ten dage in de roomsekerk zien óók in de Babylonische godsdienst aanwezig waren. De godsdienst van Babel was verschrikkelijk wreed en meedogenloos, wie niet voldeed aan de voorschriften van de religie werd ”geofferd” aan Semiramis, vaak doormiddel van levende verbranding. Als we terugdenken aan de reformatie en de zogenaamde ketterverbranding zien we een duidelijke parallel tussen de roomsekerk en het Babylon waaruit ze is ontstaan. Vaak werden de mensen die de ”moederkerk” verlieten met grof geweld behandeld maar als dat uiteindelijk het gewenste resultaat niet had infiltreerden ”geestelijken” in groepen die terug waren gegaan naar de zuivere leer van de Here Jezus Christus.

Zo is het bekend dat de Jezuïeten waren geïnfiltreerd in de vertalersgroep die de King James Bijbel vertaald heeft. Het was hen bijna gelukt de apocriefeboeken, welke bol staan van oncontroleerbare ”wonderen”, in de Engelse vertaling op te nemen. Dit zou een grote overwinning voor ”Rome” geweest zijn en in één of twee generaties zouden gelovigen teruggekeerd zijn naar ”de moederkerk”. Daarom moet het ons niet verwonderen dat de protestantse kerken en groepen óók geïnfiltreerd zijn. Toen de Pinksterbeweging, waarschijnlijk opgezet door infiltranten, te populair dreigde te worden gooide ”Rome” het roer om en werd het roomse mensen toegestaan zich aan te sluiten bij een charismatische groep, mits men maar katholiek bleef. Het resultaat is een vergaarbak van ”gelovigen” uit alle kerken die streven naar geestesuitingen en zielsbelevingen. De Charismatische Beweging, onder invloed van de roomsekerk, heeft een enorme invloed op de wereldwijde Pinksterbeweging, zo’n grote invloed dat er praktisch geen onderscheid meer bestaat tussen deze twee bewegingen. Vele Pinkstergelovigen hebben het zicht op de Bijbel verloren en maken zich eigenlijk alleen maar meer druk om de zielsbelevingen die de samenkomsten bieden. Op de keper beschouwd is deze beweging terug bij af, terug bij het pure heidendom en de occulte belevingen.

Je haalt je de woede op de hals van de mensen die er van overtuigd zijn dat hun belevingen van de Here God komen als je zegt dat de Bijbel niet spreekt over deze onheilige waanzin. Toch zullen ze moeten inzien dat het niet God is die ons laat blaffen, huilen en gillen ”in de geest”, maar dat dit een geest uit de duisternis is! Alleen al het feit dat men boos wordt omdat iemand zoiets zegt is op zich al het bewijs dat deze belevingen uit de duisternis komen. De satan houdt er niet van dat hij betrapt wordt, hij werkt liever in het verborgene en daarom maakt hij graag gebruik van de infiltratie door de roomsekerk. Op zich is het gemakkelijk en waar om te zeggen dat deze ”kerk” volgeling van de duisternis is maar we moeten goed bedenken dat we mededogen moeten hebben met de mensen die door de duisternis misleid zijn!

Veel diep religieuze mensen beseffen niet dat ze ongewild werktuigen van de boze zijn. De mensheid is vaak zo verblind dat ze niet beseft dat wie God aanroept op ”heilige grond” staat zoals Mozes die een braambos in brand zag staan en de opdracht kreeg de sandalen van zijn voeten te doen:

”En Mozes hoedde de kudde van Jethro, zijn schoonvader, de priester in Midian; en hij leidde de kudde achter de woestijn, en hij kwam aan den berg Gods, aan Horeb. En de Engel des HEEREN verscheen hem in een vuurvlam uit het midden van een braambos; en hij zag, en ziet, het braambos brandde in het vuur, en het braambos werd niet verteerd Mozes zeide:
Ik zal mij nu daarheen wenden, en bezien dat grote gezicht, waarom het braambos niet verbrandt. Toen de HEERE zag, dat hij zich daarheen wendde, om te bezien, zo riep God tot hem uit het midden van het braambos, en zeide: Mozes, Mozes! En hij zeide: Zie, [hier] ben ik! En Hij zeide: Nader hier niet toe; trek uw schoenen uit van uw voeten; want de plaats, waarop gij staat, is heilig land. Hij zeide voorts: Ik ben de God uws vaders, de God van Abraham, de God van Izak en de God van Jakob. En Mozes verborg zijn aangezicht, want hij vreesde God aan te zien.” 
Genesis 3:1-6

Je vraagt je af hoe het mogelijk is dat mensen uit de Charismatische- en de Pinksterbeweging durven beweren dat ze ”jezus” met vleugeltjes aan de handen hebben gezien en dat de EO dit verhaal klakkeloos gaat uitzenden! Mozes is één van de allergrootsten geweest in dienst van onze Here en God en toch verborg hij zijn aangezicht omdat hij God vreesde. (Lees: diepe eerbied had)  Je vraagt je af waar de ”vreze des Heren” gebleven is in onze dagen, het is ”jezus” voor en na en de Heilige Geest schijnt voor amusementsdoeleinden op te roepen zijn. Uit ervaring weet ik dat Pinkster- en Charismatischegroepen oppervlakkig met de Bijbel omgaan, de prediking komt vaak niet verder dan het zoeken van een bevestiging van de zielservaringen. De gemiddelde gelovige binnen deze groepen heeft een marginale kennis van de Bijbel en drijft vaak heel vlug mee in een (al weer) een nieuwe trend. In de praktijk van alle dag wordt Christus Jezus ”eventjes gebruikt” voor de verlossing en direct daarna kan het ”feest van de geest” beginnen. Men gaat er abusievelijk vanuit dat ná bekering een volgende stap gezet moet worden; men zou ”gedoopt” moeten worden in de Heilige Geest. Mensen die dit verkondigen gaan voorbij aan Handelingen 2:38 waar staat:  

”En Petrus zei tot hen: Bekeert u, en laat ieder van u gedoopt worden in de naam van Jezus Christus tot vergeving van uw zonden, en u zult de gave van de Heilige Geest ontvangen.”  Handelingen 2:38

Als in de Bijbel staat ”en u zult de gave van de Heilige Geest” ontvangen is dat een belofte die waargemaakt zal worden. Het is geen voorwaardelijke belofte, maar een onvoorwaardelijke die onverwijld zal worden uitgevoerd op het moment dat een mens zich bekeert van het oude leven waarin de satan de meester was. Daarom moet het ons ook niet verwonderen dat de boze in zijn meesterlijke manipulaties de dwaling van de ”doop met de geest” binnen de Gemeente van Christus heeft gebracht. Men denkt wel eens dat deze ”doop” een soort ”spade regen” (late regen) van de eindtijd is maar dat is een schromelijke vergissing omdat in de tweede en derde eeuw na Christus monniken leefden die ook ”in tongen spraken”. Deze monniken aanbaden de zon, net zoals het oude Babylon deed en waar naar wij door toedoen van Keizer Constantijn de eerste dag van de week noemen. Deze monniken waren zwaar occult bezig en toch spraken ze ”in tongen”. In verschillende occulte stromingen spreekt men ook ”in tongen”, een zogenaamde gave die men ontvangt na meditatie en handoplegging. In de Charismatische- en Pinksterbeweging ontvangt men deze ”gave” ook na handoplegging in vaak een emotionele situatie. Wie deze dingen leert gaat verder dan de Bijbel, het Woord van God en zet daarmee onze Schepper en Behouder in een kwaad daglicht. Stél dat het waar zou zijn dat er een extra handeling nodig is om de gave van de Heilige Geest te ontvangen, wáárom heeft Petrus ons dat dan niet in Handelingen 2 verteld? Heeft de Here Jezus Christus dan een stelletje stakkers aangesteld tijdens Zijn leven op aarde, of worden we door vrome misleiding van satan bij de neus genomen? Is de gave van de heilige geest iets anders dan extatisch spreken in onverstaanbare klanken zoals men ons wil wijsmaken? Ik denk het wel, de gave van de Heilige Geest is een nuchtere zaak en helpt ons te leven zoals onze Here dit graag ziet. Die gave geeft vrucht, een vrucht die voor iedereen in deze wereld te genieten is:

”Maar de vrucht van de Geest is: liefde, blijdschap, vrede, lankmoedigheid, goedertierenheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid, zelfbeheersing.”  Galaten 5: 22

Galaten 5 spreekt ook over andere ”vruchten”, de werken van het vlees en we weten allemaal dat de die werken onder bezielende leiding van de duisternis worden gedaan;

”Maar ik zeg: wandelt door de Geest, en u zult de begeerte van het vlees geenszins volbrengen. Want het vlees begeert tegen de Geest, en de Geest tegen het vlees; want deze staan tegenover elkaar, opdat u niet doet wat u wilt. Maar als u door de Geest geleid wordt, dan bent u niet onder de wet. Nu is het duidelijk wat de werken van het vlees zijn: hoererij, onreinheid, losbandigheid, afgodendienst, toverij, vijandschappen, twist, jaloersheid, toorn, partijzucht, tweedracht, sekten, afgunst, moorden, dronkenschappen, zwelgpartijen en dergelijke; waarvan ik u tevoren zeg, zoals ik ook tevoren heb gezegd, dat wie zulke dingen bedrijven, Gods koninkrijk niet zullen beerven.”  Galaten 5: 19-21

De gedachte dat na de wedergeboorte ook nog eens een speciale ”doop met de geest” nodig is kan men niet op de Bijbel funderen, evenmin kan men zeggen dat al die uitwassen die we tegenwoordig zien in diverse samenkomsten door de Heilige Geest bewerkt worden. Wél kunnen we op grond van Galaten 5 zeggen dat de ”vrucht” van dergelijke samenkomsten werken van het vlees zijn omdat men de ene scheuring na de andere veroorzaakt. Mensen die op grond van de Bijbel niet mee willen gaan in dergelijke Godslasterlijke dingen worden als ’ongeestelijk” gezien en uit de groep gestoten, weer anderen zijn jaloers op hen die wel blaffen en huilen in de geest terwijl anderen er op los roddelen en lasteren na zo’n geesteservaring.

We vallen allemaal wel eens terug in de werken van het vlees, wie beweert dit niet te doen spreekt de waarheid niet en oefent op dat moment juist die werken uit. Als we teruggevallen zijn en oprecht berouw hebben zal de Here ons vergeven nadat we Hem dit oprecht hebben beleden maar wanneer we ons geloofsleven baseren op werken van het vlees zoals toverijen en hoogmoed wordt de zaak anders. Wie beweert dat de Here zich tegenwoordig laat zien met vleugeltjes aan Zijn handen of een Woordverkondiging afbreekt omdat hij ”engelen” ziet is bezig met zelfverheerlijking en hoogmoed omdat hij deze wezens wel ziet en de anderen in de zaal niet. Dergelijke mensen hebben zich zo in hun ervaringen verdiept dat uitredding een moeilijke zaak wordt, ze zien niet in dat ergens in het verleden een wissel is omgegaan. Misschien lag die wissel wel bij de handoplegging toen ze de ”geest” ontvingen, misschien is er toen een occulte belasting op hen overgegaan en zijn ze deel uit gaan maken van een lange occulte keten. Laten we niet vergeten dat met handoplegging mensen zich één maken met degene die de handen oplegt. Daarom zegt de apostel ook dat handen niet al te snel op gelegd moeten worden:

”Leg niemand snel de handen op en heb geen gemeenschap met de zonden van anderen; houd je rein.”  1 Timotheüs 5: 22

Door anderen de handen op te leggen, of te laten leggen, maak een mens deel uit van het zielenleven van de ander en hoe zit het dan als de ander onbeleden zonden heeft, of nog erger een infiltrant van ”Rome” is? In het voorgaande hebben we gezien dat Alberto Rievera verhaalde van zijn infiltraties in de Pinkstergemeenten in Spanje, hij was een onbekeerde die onder invloed van de duisternis leefde en doden aanbad zoals Maria en de zogenaamde heiligen. Hoe zit het dan met Charismatici en Pinkstermensen die zich de handen laten opleggen? Is het denkbeeldig dat een prediker vlak voor de dienst Maria heeft aangeroepen omdat hij wél Charismatisch is maar ook rooms-katholiek bleef zoals de kerkleiding dit graag ziet? Zou de onheilige engelenverering via oplegging der handen zijn overgebracht, zou die vreselijke platvloerse omgang met onze Here en Heiland daar ook vandaan komen? Wie moeten diep tot ons laten doordringen dat onze God een Heilige God is, die niet voor ons karretje te spannen is. In Zijn Heiligheid liet Hij Mozes de sandalen van de voeten doen terwijl Mozes later de enige was die in direct contact met Hem mocht treden. Laten alstublieft met elkaar gaan nadenken, laten we ons geestelijkleven eens onder de loep nemen want stel het geval dat we zelf ook godslasterlijk bezig zijn op het moment dat de Here komt om de gemeente van de aarde weg te nemen!

”Maar wij willen niet dat u onwetend bent, broeders, wat betreft hen die ontslapen, opdat u niet bedroefd bent, zoals ook de overigen die geen hoop hebben. Want als wij geloven dat Jezus is gestorven en opgestaan, evenzeer zal God ook de door Jezus ontslapenen met Hem brengen. Want dit zeggen wij u door het woord van de Heer, dat wij, levenden die overblijven tot de komst van de Heer, de ontslapenen geenszins  zullen voorgaan. Want de Heer Zelf zal met een bevelend roepen, met de stem van een aartsengel en met de bazuin van God neerdalen van de hemel; en de doden in Christus zullen eerst opstaan; daarna zullen wij, de levenden die overblijven, samen met hen in wolken worden opgenomen de Heer tegemoet in de lucht; en zo zullen wij altijd met de Heer zijn. Vertroost daarom elkaar met deze woorden.”  1 Tessalonicenzen 4: 13-18

Beste mensen, de Here kan zeer spoedig komen, laten we er op letten dat deze grote belofte niet aan ons voorbij gaat omdat we ons vleselijke zielsgeloof niet los willen laten. Het zielsgeloof waar satan garen bij spint omdat hij zelf de bron van deze dingen is. Het is voor ons mensen heel moeilijk precies te onderscheiden waar het mis is gegaan met de Gemeente van Christus Jezus. Wél weten wij dat de vijand van onze Here mensen wil laten afdrijven naar de duisternis en slaaf wil maken van de komende antichrist die met aantrekkelijke ”wonderen” mensen achter zich zal trekken. Waar zult u zijn? In het kamp van hem die met valse wonderen, engelen en genezingen werkt die de ziel bevredigen of bij Hem die elke belofte waar heeft gemaakt en daarom ook de beloofde opname van de Gemeente zal waarmaken?

”Er waren echter ook valse profeten onder het volk, zoals er ook onder u valse leraars zullen zijn, die verderfelijke sekten heimelijk zullen invoeren en de Meester die hen gekocht heeft, zullen verloochenen en een spoedig verderf over zichzelf brengen. En velen zullen hun losbandigheden navolgen, en om hen zal de weg van de waarheid gelasterd worden. En door hebzucht met verzonnen woorden zullen zij koopwaar van u  maken; het oordeel rust niet voor hen van oudsher en hun verderf sluimert niet.”  2 Petrus 2: 1-3

Zoals ik al eerder opmerkte leven we ”in het laatst der dagen”, dit wil zeggen dat de Gemeente van Christus wordt weggenomen door haar Here en Meester, maar dat wil óók zeggen dat de duisternis zich roert. De ”engelen” van satan, demonen, zijn druk bezig herders en leraren over te halen naar hun kamp, daar gebruiken ze geld, eer en macht voor.
Een prediker die op deze dingen belust is, of er langzamerhand in beland is een machtig werktuig van de boze. Hij verkondigt wonderen en tekenen en is in staat mensen zielsbelevingen te laten ervaren. Dergelijke predikers leven in de waan dat ze ten dienste staan van de Levende God en dat ze grote werken doen, maar in werkelijkheid zijn ze instrumenten van de duisternis die de gelovigen consolideren, klaarmaken, voor de grote wonderdoeners die nog moeten komen, de valse profeet en de antichrist. Dán zullen de predikers overbodig zijn want de valse profeet zal schitteren als een valse ”heilige geest”. Die valse profeet zal de grote finale zijn van de zielsbeleving waar de mensheid op zoek naar is, ze zullen zich graag laten paaien door wonderen en tekenen. Zelfs ”gelovigen” zullen de grote wonderdoener achterna lopen, ze zijn door ”wonderen” verwend en zitten langzamerhand te wachten op echte wonderen zoals het neer doen dalen van vuur uit de hemel:

”En ik zag een ander beest opstijgen uit de aarde; en het had twee horens, aan  die van een lam (aan Jezus Christus) gelijk, en het sprak als de draak. En het oefent al het gezag van het eerste beest uit in diens tegenwoordigheid; en het maakt dat de aarde en zij die erop wonen, het eerste beest aanbidden, van wie de dodelijke wond genezen was. En het doet grote tekenen, zodat het zelfs vuur uit de hemel laat neerdalen op de aarde ten aanschouwen van de mensen. En het misleidt hen die op de aarde wonen, door de tekenen die hem gegeven zijn te doen in tegenwoordigheid van het beest, en het zegt tot hen die op de aarde wonen, dat zij voor het beest dat de wond van het zwaard had en weer leefde, een beeld moesten maken. En het werd hem gegeven aan het beeld van het beest adem te geven, opdat het beeld van het beest ook zou spreken en maken dat allen die het beeld van het beest niet aanbaden, gedood zouden worden. En het maakt dat men aan allen, de kleinen en de groten, de rijken en de armen, de vrijen en de slaven, een merkteken geeft op hun rechterhand of op hun voorhoofd; en dat niemand kan kopen of verkopen dan wie het merkteken heeft: de naam van het beest of het getal van zijn naam. Hier is de wijsheid. Wie verstand heeft, laat die het getal van het beest berekenen, want het is het getal van een mens, en zijn getal is zeshonderdzesenzestig.” (666)  Openbaring 13: 11-18

Persoonlijk verwacht ik dat mensen die op dit moment de ene na de andere wonderprediker achterna lopen straks als eerste de ”diep religieuze” valse profeet zullen volgen. Sinds het begin van deze eeuw is de mensheid geconsolideerd, klaargemaakt, om de antichrist en zijn religieuze helper te ontvangen. Stel dat er geen voorbereiding geweest zou zijn, ik maak met sterk dat niemand deze mensen had geaccepteerd. Maar nu zijn we zó beïnvloed door oosterse religies en demonische wonderen in het christendom dat de knechten van satan moeite loos geaccepteerd worden. Laten we toch terug gaan naar de Bijbel zodat we weer echt ”onderscheid des geestes” ontvangen, geen extase of tovenarij maar het zuiver en nuchtere inzicht dat de Here ons wil geven.

Terug naar document-overzicht
Dit artikel wordt u aangeboden door Het BijbelArchief.
Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben over dit artikel kunt u contact opnemen met de aanbieder.