Occultisme

Occultisme en haar gevolgen.

Lezen: 1 Corinthe 10:1-13
Naarmate we dichter bij de komst van Here komen en daarbij de openbaring van de antichrist die staat te trappelen om te komen loopt de spanning binnen de Gemeente van Christus ook op.  Enerzijds trekt de Here aan hen die Hem wil volgen en anderzijds gaat de satan rond als een briesende leeuw, zoeken wie hij kan verslinden en als het hem zou lukken zou hij velen van de Here aftrekken.

We gaan vanavond aan de hand van een aantal teksten bekijken wat er aan de hand is en wat er aan te doen is: Wanneer we achterom zien, ons leven overzien, zullen we ontdekken dat er veel was dat de Here niet behaagd en dat deze zaken alleen door het bloed van Christus gereinigd kunnen worden. De diepste oorzaak van onze zorgen en problemen zijn gefundeerd in het occultisme, vreemd misschien, maar wie de Bijbel goed leest zal zien dat b.v. liegen, roddelen, hebzucht en jaloezie óók tot het occultisme behoren! Liegen, roddelen, wraakzucht, haatdragendheid en noem maar op valt onder tovenarij en tovenarij is occultisme! Heel vaak vallen we na onze bekering terug in het oude leven of hebben we de Here niet oprecht beleden wat er in het verleden geweest is.

Verder kunnen we zo’n occulte band hebben opgelopen in het verleden dat we de gevolgen daarvan altijd met ons mee moeten dragen, zelfs wanneer we tot bekering gekomen zijn, voor satan is het dan een invalspoort geworden. Door de geschiedenis van de mensheid gaat een eindeloze stroom van het kwade, van geweld, van ongerechtigheid, van bloed en van tranen. Onophoudelijk grijpt het boze om zich heen - in het grote net zo goed als in het kleine.

Overal steekt het zijn vernietigende kop op. Niet alleen daar, waar men elkaar haat en op elkaar schiet, maar ook daar, waar men met elkaar leeft. Zelfs in de familie en zelfs in de meest innige levensgemeenschap van de mens: in het huwelijk. Het kwaad is overal - en wel daarom, zegt de Bijbel, omdat deze wereld zich in de macht van de boze, van de duivel bevindt.

In het machtsgebied van de duivel bevinden zich alle mensen, die niet onder de goede heerschappij van Jezus Christus leven. En daarom is de beslissende levensvraag voor alle mensen van de aarde, dat ze uit het machtsgebied van satan gered en in het koninkrijk van God onder de bevrijdende heerschappij van Jezus Christus gebracht worden. Het is zeker niet de wil van God, dat de ’leugenaar van den beginne’ (Johannes 8:44) ons leven bepaalt en uiteindelijk met zich in het eeuwige verderf sleurt.

’Gij hebt de duivel tot vader en wilt de begeerten van uw vader doen. Die was een mensenmoorder van den beginne en staat niet in de waarheid, want er is in hem geen waarheid. Wanneer hij de leugen spreekt, spreekt hij naar zijn aard, want hij is een leugenaar en de vader der leugen’. Johannes 8:44

In deze tekst zien we in één oogopslag dat roddel, leugen en achterklap puur occultisme is, Johannes zegt hier dat satan liegt naar zijn aard, als wij liegen, kletsen en roddelen, wie zijn aard is dat? Dan leven we volgens deze tekst naar de aard van satan! Als we niet tot de erkenning der waarheid willen komen en daardoor liegen en draaien moeten leven we óók naar de aard van satan. Wat God wil, dat zegt de Bijbel ondubbelzinnig duidelijk: God wil, dat alle mensen gered worden en tot erkentenis der waarheid komen.

Want er is maar een enkele God en maar een enkele Middellaar, Die tussen God en de mens vrede maakt. Dat is Jezus Christus. Hij heeft Zijn Leven aan het Kruis geofferd, opdat alle mensen verlost zouden worden.

’Die wil, dat alle mensen behouden worden en tot erkentenis der waarheid komen. Want er is een God en ook een middelaar tussen God en mensen, de mens Christus Jezus’.  1 Timotheus 2:4-5

Dit weet satan natuurlijk heel goed - en juist daarom is het zijn doel om de mensen niet alleen te beheersen en te manipuleren, maar hen voor altijd en eeuwig aan zich te binden.

De satan als de ’vorst dezer wereld’ stelt zich er juist niet mee tevreden om de mensen alleen maar tot zonde (ongehoorzaamheid tegen God en Zijn Geboden) te verleiden en hen door de macht der zonde te beheersen. Het is zijn duidelijk uitgesproken doel om de mensen mee in het eeuwig verderf te sleuren, in de volkomen godverlatenheid, daar, waar het lot van de duivel volgens Gods besluit eindigt: in de eeuwige verdoemenis, waar hij die tot dan de mensen heeft gekweld - tot in alle eeuwigheden gekweld zal worden.

Aldus de Bijbel in Openbaring 20:10 en in Mattheus 25:41.

’En de duivel, die hen verleidde, werd geworpen in de poel van vuur en zwavel, waar ook het beest en de valse profeet zijn, en zij zullen dag en nacht  gepijnigd worden in alle eeuwigheden’.  Openbaring 20:10

’Dan zal Hij ook tot hen, die aan zijn linkerhand zijn, zeggen: Gaat weg van  Mij, gij vervloekten, naar het eeuwige vuur, dat voor de duivel en zijn engelen bereid is’.  Mattheus 25:41

Daarom strijdt de duivel met al zijn machtige mogelijkheden om de ziel van de mens. Daarom probeert hij hen met veel geniepige listen er toe te brengen, dat ze zich aan hem verkopen, doordat ze zijn hulp inroepen.

De duivel weet van de nieuwsgierigheid van de mens voor het hiernamaals, zijn angst voor de toekomst, zijn verlangen naar levensgeluk en zijn nieuwsgierigheid naar het bovenzintuiglijke en die voor vele onopgeloste vragen over de dood handig te benutten. Met een onschuldig lachje biedt hij zijn ’drugs’ aan, biedt hij ziels ervaringen aan. Hij doet het door mensen, die occulte praktijken uitoefenen en aanbieden. Het zijn de agenten van satan en deze wereld.

Zoals Jezus Christus zijn mensen, zijn getuigen in deze wereld heeft, zo heeft ook de duivel zijn ’agenten’ hier. En deze boden van de hel leveren de satan een rijke oogst op. Er zijn in de branche van het occultisme heel veel vlijtige handen: Waarzeggers, kaartleggers, bezweerders, helderzienden, astrologen, magiërs, spiritisten en satanisten, om er slechts enige te noemen. De satan krijgt alle kansen van de media, de kranten en Tv-zenders, satan verslaat zijn miljoenen.

Deze mensen zijn gevaarlijker dan alle drugshandelaren bij elkaar. Want zij verkopen vergiften waarmee zij de ziel doden, zodat de mens voor altijd en eeuwig verloren gaat. De drugsscene van de hel draagt de naam ’occultisme’. Het occultisme is ontzettend gevaarlijk, zelfs wedergeboren Christenen die niet op hun hoede zijn ontdekken vroeg of laat dat ze beschadigd zijn voor het leven als ze niet werkelijke alles achter zich laten uit het oude leven en alles aan de Here God hebben overgegeven.

Iemand die wedergeboren is mag na zijn bekering niet verwachten dat het allemaal ’vreugde en halleluja’ is in het leven als er geen sterke band met de Here God is, er moet heel wat opgeruimd worden en dat kan jaren in beslag nemen. Op het moment dat een mens zich aan Christus Jezus overgeeft is hij of zij behouden door het bloed van de Here, dat staat buiten kijf, maar het ’oude ik’ moet wél gedood worden!

De eerste maanden na de bekering is alles feest en vreugde, iedereen moet het weten en we willen alles wel voor de Here doen uit dankbaarheid. Maar na verloop van tijd, als de eerste euforie iets bekomen is, zit het gevaar op de loer en grijpt satan zijn kans, de satan heeft geduld. Denk eens aan Handelingen 5: 1-11 waar Ananias en Saffira samenspanden om de Gemeente, en daarmee de Heilige Geest te bedriegen.

We realiseren ons het vaak niet dat een leugen, bedrog of een lasterverhaal verstrekkende gevolgen heeft. Een mens kun je altijd nog bedriegen maar God ziet het hart aan! Die laat zich niet in de maling nemen:

Lezen Handelingen 5:1-11.
Het kan ook niet anders dat satan als een briesende leeuw tekeer gaat, hij is iemand verloren aan God, zijn tegenstander, maar anderzijds kan hij wel zo veel schade aanrichten dat de gelovige vleugellam wordt, dit ligt in zijn aard als Diabolos

Diabolos (N.T. Grieks) betekent: ”door elkaar gooier”, ”tweedrachtzaaier”, ”lasteraar”, ”aanklager”, ”vijand” of ”tegenstander”.

Ananias en Saffira waren niet verloren, wél werd hun leven weggenomen en waren ze niet meer in staat om ook maar iets te doen in dienst van de Here. De Here zegt in Johannes 10:28-29:

”En Ik geef hun eeuwig leven en zij zullen voorzeker niet verloren gaan in eeuwigheid en niemand zal ze uit mijn hand roven. Wat mijn Vader Mij gegeven heeft, gaat alles te boven en niemand kan iets roven uit de hand mijns Vaders”.  Johannes 10:28-29

Verloren waren ze niet, dat niet, maar wél met schade de eeuwigheid in, hoe velen binnen de Gemeente gaan met schade de eeuwigheid in, is het geen zaak om ons goed te realiseren dat de Here ons elke dag kan roepen? In vele gevallen doet satan zich voor als ”engel des lichts” en brengt daardoor grote schade toe aan de Gemeente en de mensen persoonlijk:

’Geen wonder ook! Immers, de satan zelf doet zich voor als een engel des lichts’.  2 Corinthe 11:14

Van dit laatste, de z.g.n. engel des lichts, heeft de Gemeente ontzettend veel last, vele gelovigen dénken God te dienen maar ondertussen laten ze in met het occulte. Ananias en Saffira dachten de mensen te kunnen bedriegen maar vielen op dat zelfde moment door de mand, de apostelen waren namelijk ook aanwezig binnen de Gemeente, in onze tijd ligt dat veel moeilijker. Leugen en bedrog is óók het gevolg van het occulte want de satan is immers de ”vader der leugen”?

Het duurt soms jaren voor we ontdekken wat er aan de hand is, het komt zelfs voor dat we mensen volledig vertrouwen en toch tot ons verdriet moeten merken dat er iets schort. Veel mensen beschouwen het occultisme als een soort kermisgoochelarij, weer anderen zijn er serieus mee bezig geweest en hebben dit nooit echt losgelaten na hun bekering, er bleef een soort bekoring. Tegenwoordig zijn het juist deze mensen die het occulte in een christelijk jasje hebben gestoken en zeggen engelen te zien, het komt zelfs voor dat in bepaald christelijke groepen jaloers wordt gezien naar hen die deze ”engelen” zien.

Waarom gaat het bij het occultisme?
Bij het occultisme gaat het om de ’greep in het verborgene’, in het ’bovennatuurlijke’, om het contact met ’de andere wereld’, met het ’demonische’ en ’magische’, met de boze ’geestmachten van de onzichtbare realiteit’. In deze onzichtbare wereld, tot welke wij mensen met onze vijf zintuigen geen toegang hebben, zijn volgens het getuigenis van de Bijbel niet alleen boze, demonische machten werkzaam, maar ook de engelen Gods, die machtige wezens, die God ’positief’ dienen en die HIJ uitzendt, opdat zij allen helpen, aan wie Hij redding en verlossing wil schenken.

”Zijn zij niet allen dienende geesten, die uitgezonden worden ten dienste van hen, die het heil zullen beerven?”  Hebreen 1:14

God regeert over het universum en over Zijn schepping ook door Zijn engelen, over wie geschreven staat:

’Die Zijn engelen maakt tot winden en Zijn dienaars tot een vuurvlam’   Hebreen. 1: 7

In vele Bijbelse berichten is er sprake van de dienst der engelen - tot en met de functie van beschermengel

”Ziet toe, dat gij niet een dezer kleinen veracht. Want Ik zeg u, dat hun  engelen in de hemelen voortdurend het aangezicht zien van mijn Vader, die in de hemelen is.”  Mattheus 18:10

Maar ook van de verbitterde strijd van de engel Gods met de engelen van satan

”En er kwam oorlog in de hemel; Michael en zijn engelen hadden oorlog te voeren tegen de draak; ook de draak en zijn engelen voerden oorlog. Maar hij kon geen standhouden, en hun plaats werd in de hemel niet meer gevonden. En de grote draak werd [op] [de] [aarde] geworpen, de oude slang, die genaamd wordt duivel en de satan, die de gehele wereld verleidt; hij werd op de aarde geworpen en zijn engelen met hem”.  Openbaring 12:7-9

En er zijn talrijke Bijbelse berichten in het Oude en Nieuwe Testament waarin engelen Gods aan mensen verschijnen, met hen spreken en hen in opdracht van God aanwijzingen geven.  Maar altijd gaat het initiatief van God uit - en op geen enkele plaats in de Bijbel wordt opgeroepen om engelen te vereren. In tegendeel zelfs: De Bijbel waarschuwt voor mensen, die tot engelen bidden en die zich daarbij trots op hun visioenen beroepen

”Laat niemand u de prijs doen missen door gewilde nederigheid en engelenverering, als ingewijde in wat hij heeft aanschouwd, zonder reden opgeblazen door zijn vleselijk denken”.  Kolossenzen 2:18

De duivel is tenslotte ook altijd in staat, zich als een ’engel des lichts’ te vermommen en zich als een ’engel Gods’ voor te doen.

”Geen wonder ook! Immers, de satan zelf doet zich voor als een engel des lichts.”  2 Corinthe 11 :14

En die vrome truc is een van zijn meest succesvolle methodes om mensen aan zich te binden. Meestal is het immers zo, dat mensen in handen vallen van de duivel door onwetendheid, lichtzinnigheid of nieuwsgierigheid. Met vriendelijke en ’menselijke’ aanbiedingen verleidt hij duizenden op om een beroep te doen op zijn hulp, zélfs vraagt men om zijn hulp terwijl men denkt met een engel van de Here God van doen te hebben.

Het gaat te ver om vanavond uitputtend een groot aantal teksten door te nemen, het was mijn bedoeling om te wijzen op het gevaar waarin de Gemeente zich bevindt. De duisternis weet dat haar tijd hier op aarde beperkt is en werkt momenteel in alle harten van hen die niet recht voor de Here staan. Daarbij gebruikt ze mensen die wél religieus zijn, soms zelfs tot bekering gekomen zijn maar daarna tot allerlei zielservaringen gekomen zijn en van de rechte weg zijn geraakt.

Gemeenten scheuren soms vanwege ziels ervaringen die onder een Bijbelse vlag worden aangeboden en wee degene die dit durft te veroordelen, die zou niet ”in de Here zijn”. Andere Gemeenten scheuren omdat leiders zich hoger achten dan het hen voegt, ze willen bij wijze van spreken wel op de troon van de Here zitten. Daarbij komt het voor dat Christenen het oude leven wél achter zich gelaten hebben, maar ”vergeten zijn” alles voor de Here te belijden zodat de satan na enige tijd weer een handvat heeft om deze mensen vleugellam te maken.

In Rusland groeide Sergei Kourdakov op onder ellendige omstandigheden, honger en slaag was zijn lot als jongentje. In het woonblok waar hij woonde kregen de bewoners via het bewonerscomité tijdens een strenge winter elke week een paar broden en Sergei werd door het hoofd van het woonblok aangesteld om de broden op een slee te halen. Elke keer was er precies genoeg brood voor het gehele woonblok maar één keer was er een brood te veel en Sergei had vreselijke honger. Het brood dat ”over” was at hij stiekem op en er kraaide geen haan naar. Jaren later werd hij opgeroepen voor de militairedienst en na de basisopleiding werd hij bij de commandant geroepen. Deze vroeg hem om zich bij een speciale eenheid te voegen waar die Christenen tot de dood vervolgde. Sergei weigerde in eerste instantie, niet vanwege zijn geweten maar de baan leek hem gewoon niets, waarop de commandant hem fijntjes vroeg of hij misschien graag naar Siberië wilde verhuizen naar een strafkamp.

Toen Sergei hem vroeg waarom hij dat zei liet de commandant hem een kopie zien van een pagina uit zijn KGB dossier waarin de diefstal van het brood beschreven stond, de KGB had het extra brood er in gestopt om hem in de toekomst te kunnen chanteren. Sergei ging deel uit maken van die beestachtige eenheid, hij kreeg zelfs plezier in het neerslaan van bejaarden en vrouwen. Uiteindelijk is hij tot bekering gekomen, via de marine naar Amerika gevlucht en uiteindelijk in Amerika gedood door de KGB, hij wist te veel.

Zo vergaat het ook veel Christenen, we kennen de Here, het gaat jaren goed maar op een kwade dag pakt de satan ons op de zwakke punten of een fout uit b.v. onze jeugd. Er zijn altijd mensen te vinden die graag iemand stuk maken, zélfs komt het voor dat broeders en zusters zich als instrument laten gebruiken. Sergei kwam tot bekering en vluchtte naar de vrijheid en toch wist de satan hem doormiddel van de KGB te doden, laten wij uiterst voorzichtig zijn, de tijden gaan ontzettend snel, de wereld spuugt ons uit, laten wij ons leven op orde maken en elkaar vast houden zolang het kan.

Door de jaren heen heb ik veel, heel veel, schade zien ontstaan aan de Gemeente van de Here, door geklets, door achterdocht, door jalousie, eerzucht of onbeleden zonden, maak het allemaal in orde, laat de wereld voor wat hij is, vlucht naar de Here want voor we het weten hebben we ons oor geleend aan satan, gemeenten kapot gemaakt en gaan we met schade de eeuwigheid in.

Terug naar document-overzicht
Dit artikel wordt u aangeboden door Het BijbelArchief.
Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben over dit artikel kunt u contact opnemen met de aanbieder.