Alternatieve genezing

Het occultisme in de alternatieve genezing.

Voorwoord.
Jaren geleden kwam ik tijdens een spreekbeurt over het ’alternatieve´, in contact met Walter en Rianne van der Smitte. Ze waren een paar jaren daarvoor gestopt met hun, succesvolle, New Age Centrum in Den Haag. Op het moment dat ze tot bekering kwamen zagen ze dat de Here God en New Age elkaars tegenpolen waren. Het grote geld van het New Age Centrum lieten ze achter zich en ze moesten zich met een klein baantje in leven houden. Daarnaast begonnen ze voorlichting te geven over de zonde van het occulte en schreven ze een aantal boeken. Deze eenvoudige brochure gaven ze uit tijdens de voorlichtingsavonden en mocht worden gekopieerd. Het is nu voor de tweede keer dat we  dit informatieve boekwerkje, gratis, ter beschikking stellen omdat gebleken is dat onder ’evangelische’ christenen grote onwetendheid bestaat over de gevaren van o.a. homeopathie. We moeten er wel op letten dat er een wezenlijk verschil bestaat tussen homeopathie en kruidentherapie. Homeopathie claimt genezing en gemoedsverandering door het product te potentieëren, stapsgewijs te verdunnen, terwijl kruidentherapie werkt met 100% van de aanwezige stoffen in de plant. De eerste komt uit bedenkelijke bron terwijl kruidentherapie gebruik maakt van de mogelijkheden die in de schepping aanwezig zijn. Door de enorme populariteit van ’het alternatieve’ worden alle producten op één hoop gegooid, en worden de beide therapieën als ’homeopathie’ aangeboden. Voor de christen is de homeopathie verboden terrein en als vuistregel kunnen we de producten van de zogenaamde  ’Dr’ Vogel hanteren, persoonlijk adviseer ik deze producten niet te kopen. Niet alleen om de duistere achtergrond van de homeopathie, ook vanwege de banden met de z.g.n. ’Jehova’s Getuigen’. Uit verschillende onderzoeken bleek dat hij, en zijn firma, sterke banden heeft met ’Het Wachttoren Genootschap’.

Het occultisme in de alternatieve genezing.
Door Walter en Rianne van der Smitte.
In deze brochure gaan we het occultisme in de alternatieve geneeswijze onderzoeken, omdat daar naar mijn mening de meeste misverstanden over bestaan als we het bezien in het licht van de Bijbel. Occultisme en alles wat daarmee samenhangt krijgt in verschillende gemeenten veel aandacht. Ook in verschillende christelijke bladen kunnen we er regelmatig iets over lezen, dit is een goede zaak want voorlichting is onmisbaar. Er zijn vele zonden waardoor we opening geven aan satan in ons leven, maar in de Bijbel (ongeveer 510 plaatsen en in 1240 verzen) waarschuwt de Here ons voor de zonde van afgoderij en occultisme. Dit doet Hij meer dan voor andere zonden. Dit is natuurlijk ’niet zomaar’, dat doet de Here God omdat men door het occultisme regelrecht onder heerschappij van satan komt.

Bijbelse openbaring.
De Bijbel is de openbaring omtrent de realiteit van God Zelf. Maar óók een openbaring omtrent de realiteit van satan! De tegenstander van God. De satan is geen mythisch figuur, geen middeleeuws verzinsel, maar een realiteit. Zonder bescherming van onze Here Jezus Christus, de Overwinnaar, zijn wij een gemakkelijke prooi voor satan. Het belachelijk maken van de waarschuwingen tegen het occultisme, of het bagatelliseren van de waarschuwingen tegen het occultisme zijn succesvolle listen van satan. Ook de houding van ’We moeten niet te veel aandachtschenken aan de duisternis’ of ’God beschermt ons wel en daarom wil ik me er niet in verdiepen’ maakt dat wij niet genoeg zijn voorgelicht om de (nieuwe) tactieken van de vijand te onderscheiden, vooral op occult gebied. En dát is juist wat satan wil, hierom lacht hij in zijn vuistje. Onze God en Vader geeft ons echter via Zijn Woord de nodige voorlichting. Veel christenen denken of zeggen: ’Het is fijner om met de Here Jezus bezig te zijn en ons te bezinnen op Zijn offer op Golgotha’. Daar hebben ze gelijk in want het is iets groots. Door dat offer heeft Hij voor ons alles overwonnen, we zouden zelf niet zo ver kunnen komen, dat is een geweldige wetenschap. In Hem kunnen we overwinnaar zijn. Het grootste gedeelte van de tijd zullen wij dan ook besteden aan het loven, prijzen en aanbidden van onze Here en Heiland. Het bidden en danken moet een centrale plaats in ons leven hebben. Hij is onze Koning en Here, Schepper van hemel en aarde.

Maar door dit alles heen is het toch belangrijk ook het occulte te behandelen omdat de Here wil dat wij goed toegerust zijn. Wij zullen er in onze tijd steeds meer mee geconfronteerd worden dat mensen, waarvan we houden of anderen in onze omgeving, met het occulte in aanraking komen, gewild of ongewild, bewust of onbewust. Ook zélf kunnen we, in deze tijd van pseudo-religie, ongewild met hulpverleners in aanraking komen die praktijken uitvoeren van de tegenstander. Ook als gelovige kan men risico lopen!

Niet voor niets staat er in de Bijbel:
’Maar de Geest zegt nadrukkelijk, dat in latere tijden sommigen zullen afvallen van het geloof, doordat zij dwaalgeesten en leringen van boze geesten volgen’. (1 Tim. 4:1)

Wij leven op dit moment in die gevaarlijke tijd, we lezen verder:
’Geliefden vertrouw niet iedere geest, maar beproef of de geesten uit God zijn’. (1 Joh. 4:1)

We zullen dus alles moeten toetsen dat ons wordt aangeboden in deze tijd zoals de Here ons in dit gedeelte vraagt, het staat in de Bijbel omdat de Here God deze problemen allang had voorzien! Met deze waarschuwingen wil Hij ons in Zijn oneindige goedheid en liefde waarschuwen voor de praktijken van de tegenstander, de satan. Dáárom is het zaak dicht bij de Here en Zijn Woord te blijven en Zijn waarschuwingen niet te licht op te vatten. Over veel zaken heerst ontstellende onwetendheid, iets waar de satan misbruik van maakt, ook dat staat in de Bijbel want in Hosea 4:6 lezen we: ’Mijn volk gaat ten gronde door gebrek aan kennis’. De satan háát Bijbelse voorlichting waardoor zijn duister werk aan de kaak wordt gesteld. De Here God wil dat we goed op de hoogte zijn, we moeten bidden om de gave van onderscheiding van geesten en in het Woord, de Bijbel, lezen. Veel occulte zaken komen in deze tijd op ons af onder een:

1e Wetenschappelijke dekmantel.
2e Religieuze dekmantel.
3e Verblindt hij ons door z.g.n. ’tekenen, wonderen en vrome gedaanten’ om ons te misleiden.

Zelfs in bepaalde charismatische kringen (w.o. pinkstergemeenten) wordt wel vaak de Bijbel gelezen en de Naam van de Here Jezus genoemd terwijl er óók gelegenheid is voor valse profeten en z.g.n. weldoeners.

Hier lezen van in Matth. 7:22-23;
’Velen zullen te dien dage tot Mij zeggen: Here, Here, hebben wij niet in uw naam geprofeteerd en in uw naam boze geesten uitgedreven en in uw naam vele krachten gedaan? En dan zal Ik hun openlijk zeggen: Ik heb u nooit gekend; gaat weg van Mij, gij werkers der wetteloosheid’.

Ik weet dat ik hiermee op gevoelig terrein kom, maar het moet gezegd worden, want de boze is listig.

Wat is nu occultisme?
Occultisme is bezig zijn met verborgen en geheime zaken, het occultisme heeft dus iets geheimzinnigs. In Deuteronomium 29:29 zegt de Here hier over:

’De verborgen dingen zijn voor de Here, onze God, maar de geopenbaarde zijn voor ons en onze kinderen voor altijd, opdat wij al de woorden dezer wet volbrengen’.

We moeten daar dus afblijven, ook al gebeuren daar nog zulke bijzondere dingen mee. Occultisme heeft te maken met bijgeloof, en bijgeloof en geloof staan in scherpe tegenstelling met elkaar. Suggestie en bijgeloof zijn satans surrogaat voor geloof in God. De mens is daar heel gemakkelijk toe te verleiden. Waar de mens zijn hulp en toevlucht niet meer zoekt bij de Here God, maar bij, en via, onzichtbare krachten krijgt satan de kans de mens tot slavernij en afhankelijkheid te brengen van zijn demonische invloed. Bijgeloof drijft de mens van zijn Schepper vandaan en dat is wat satan met zijn leugengeesten wil bereiken. In het occultisme wordt gebruik gemaakt van rituelen, magische handelingen en allerlei toverspreuken. Dit in plaats van het gebed tot de Here God. Het nederige gebed is vervangen door gewichtigdoenerij.

Wat is nu paranormaal.
Paranormaal wil letterlijk zeggen: ’Naast het normale’. Paranormale begaafdheden zijn een soort ’charisma’, ’gaven’ van satan, Gods imitator. Met die ’begaafdheden’ hoeft men niet zo ’weg te lopen’ want dit zijn niet de gaven van de Heilige Geest waarbij alleen de Here Jezus Christus verheerlijkt wordt. Het zijn óók geen natuurlijke gaven zoals mooi zingen of tekenen. Paranormale gaven worden door satan uitgedeeld en voor hen die niet goed uitkijken lijken ze op de gaven van de Heilige Geest! Men wordt bewust of onbewust een knecht, slaaf, een instrument van satan als men zich daarmee inlaat. Ook al denkt de persoon zelf nog zo integer te zijn met z’n werkzaamheden. Occultisme in actieve zin is het bezitten en uitoefenen van krachten. Daaronder vallen o.a. de spiritist (de wit - of zwartmagiër en de paranormaalgenezer (magnetiseur).

Occultisme in passieve zin is het gebruik maken van die krachten, en daardoor onder directe invloed te komen van (die) duistere machten. Hiermee wordt bedoeld dat die cliënt en/of patiënt occult besmet wordt! Occulte besmetting kan veel gevolgen hebben, men is daarvan helaas niet van op de hoogte want anders zou men geen occulte hulpverlener raadplegen. Veel dingen worden weggewuifd, men noemt het soms ook wel kortzichtig omdat satan het sluw weet te verpakken zodat het niet wordt doorzien. Maar . . . . Occult is occult!

Als we het over occultisme hebben praten we over de verschillende gebieden van de duisternis, én de heerser er van! We moeten onthouden dat we het hebben die (nog) tijdelijk z’n gang kan gaan, daarbij moeten we vasthouden dat onze Here Jezus alles heeft overwonnen op het kruishout van Golgotha, Hij is Here en Koning. Dat de Here Jezus bij een onderwerp als dit alle eer krijgt die Hem toekomt is vanzelfsprekend, want door Hem zijn we niet machteloos tegenover de werken van satan, het occultisme. We mogen er in de kracht van Christus, door het geloof, tegen in gaan. We kunnen met recht zeggen: ’Prijst Zijn grote macht’. In Efeze 6:10-12 zegt de Here:

’Voorts, weest krachtig in de Here en in de sterkte zijner macht. Doet de wapenrusting Gods aan, om te kunnen standhouden tegen de verleidingen des duivels Want wij hebben niet te worstelen tegen bloed en vlees, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers dezer duisternis, tegen de boze geesten in de hemelse gewesten’.

Doe de wapenrusting Gods’ aan staat er, weest krachtig in de Here, in sterkte Zijner macht. Dus zegt de Here hier; Wees niet bang, je bent niet machteloos, als je maar doet wat Ik zeg en in Mij blijft. Die wapenrustig is ons geloof, het gebed, én het Woord van God, de Bijbel. Dán zullen wij, als we deze zaken vasthouden, door Zijn genade slagen. Hij is onze steun en toeverlaat, juist in de gevaren van het occultisme.

De aard van de satan.
We moeten ons goed voor ogen houden dat liegen de aard van satan is, hij ís één grote leugen. Hij is er alleen op gericht om mensen te vernietigen, te misleiden en kapot te maken, zelfs áls het mogelijk zou zijn de heiligen kapot te maken zoals het in Matthéüs 24:24 staat:
’Want er zullen valse christussen en valse profeten opstaan en zij zullen grote tekenen en wonderen doen, zodat zij, ware het mogelijk, ook de uitverkorenen zouden verleiden’.

Naar de aard van de Here is Hij gericht op waarheid, liefde, redden en behouden. Door het Woord van God te lezen, biddend te lezen, openbaart God de Vader ons de Waarheid. Door ons élke dag te bezinnen op het woord van God hoeven we niet te verdwalen in wat er in deze tijd op ons afkomt. Het is dus niet nodig dat we machteloos staan tegenover de toenemende praktijken van satan op het occulte gebied of op andere terreinen in de maatschappij. We kunnen met elkaar door goede voorlichting de sluipwegen leren kennen van de vijand. Het is zaak dat in kerken en gemeente de boodschap luid en duidelijk gebracht wordt, juist in deze tijd.

De wereld overwonnen.
Wij zijn helemaal niet machteloos zoals soms wordt gezegd. Wij moeten als succesvolle dienaren van Christus juist de geestelijke strijd aan willen gaan tegen de machten van het kwaad, wij hebben daarbij een machtig schild tot onze beschikking, we hebben de Here Jezus Christus aan onze zijde, Hij zegt in Johannes 16:33;’Ik heb de wereld overwonnen’. Daarom is het niet nodig dat we ernstig toekijken, nee de Here gaat een stapje verder met ons in Efeze 5:10 - 13;

’En toetst wat de Here welbehagelijk is. En neemt geen deel aan de onvruchtbare werken der duisternis, maar ontmaskert ze veeleer. Want het is zelfs schandelijk om te noemen, wat heimelijk door hen wordt verricht; Maar als dat alles door het licht ontmaskerd wordt, komt het aan de dag; want al wat aan de dag komt is licht’.

De Here zegt hier dus eigenlijk tegen ons allen, dat we ons, buiten het feit, er niet in mogen laten, óók de opdracht hebben als christen deze praktijken aan het licht te brengen. We mogen dus niet toezien hoe het kwade gedijt, maar moeten het aan het licht brengen en aan de kaak stellen. Dit is de opdracht van elke christen, die moet in z’n eigen omgeving waarschuwen als iemand bedrogen wordt door de werken der duisternis. Dit bedrog zien we vooral in de alternatieve geneeswijzen, bijvoorbeeld;

’Iemand gaat naar een magnetiseur omdat hij of zij denkt dat die genezing van God komt. De satan laat graag geloven dat deze wijze van genezen volstrekt legaal is. Maar ga eens na hoe het mogelijk is dat óók magnetiseurs die niet geloven, pure atheïsten dus, mensen genezen. Zou de Here hen de gaven van genezing geven als ze niet in Hem mee geloven? Óók mens die helemaal niet geloven, die God niet zoeken, genezen bij de magnetiseur. Denkt u dat de Here zo werkt terwijl Hij de ziel van de mens veel belangrijker vindt dan het lichaam? Denkt u dat het bedoeling van de Heilige Geest is dat magnetiseurs, met klinkende praktijken, zich zo in hun, hele ruime, levensonderhoud mogen voorzien door gaven die Hij heeft geschonken? Zo iets heiligs als beschreven staat in de Bijbel, in verschillende hoofdstukken, kan op zo’n manier toch niet worden toegepast? Daarin krijgt de Here toch niet de eer die Hem toekomt?’

De satan is imitator.
Satan is een imitator, hij imiteert de genezingen van de Here Jezus om zo de mensen in zijn ban te krijgen. Hij imiteert de gaven van de Heilige Geest. Zelf ben ik ook heel lang het slachtoffer van deze leugen geweest toen ik zelf magnetiseerde en dacht dat dit ’talent’ uit de hand van God kwam. Maar de Here heeft mij de ogen geopend. Als u deze dingen ziet gebeuren in uw omgeving als Christen zult u uw broeders en zusters, maar óók anderen, moeten waarschuwen. We moeten acht op elkaar geven zoals dat in Hebreeën 10:24 staat. De Here wil dat we goed op ons zelf, maar ook op anderen letten.

Magnetiseren gebeurt door handoplegging of door strijkende bewegingen te maken over het lichaam, de ene magnetiseur brengt het eenvoudig terwijl de andere met veel poespas zijn ’gave’ brengt.
Ook zijn er magnetiseurs die hun handen niet op het lichaam houden maar er net boven, ze noemen dat ’instralen’ van energie. Sommige magnetiseurs noemen zich anders, bijvoorbeeld:

  • geestelijk genezer
  • spiritueel genezer
  • chakra balanceur

Vrome genezers.
De magnetiseur die zichzelf ’geestelijk genezer’ noemt heeft meestal wel een vaag godsbesef en gaat op een religieuze lijn zitten. Alles wat zo’n man of vrouw doet ’komt van God’ zal deze zeggen. Maar een persoonlijke relatie met God is bij een magnetiseur niet aanwezig, Jezus Christus zal niet als Verlosser en Middelaar worden erkend. Ze omschrijven God dan ook meestal als en ’almacht’ of ’oerbron’. De ’geestelijk genezer’ heeft meestal wel een Bijbel op tafel te liggen, een ook heel vaak een kruis aan de muur. Maar dat wil nog niet zeggen dat je in veilige handen bent!

’Geleerde genezers’
De magnetiseur die zich ’spiritueel genezer’ noemt of ’chakra balanceur’ doet heel geleerd, maakt het z.g.n. ’technisch wetenschappelijk’. Haalt er punten en lijnen op het lichaam bij, die anatomisch niet terug zijn te vinden, waar langs hij werkt. Als een patiënt bij zo’n ’genezer’ vandaan gaat zal deze het gevoel hebben bij een heel wijs man geweest te zijn. Maar óók zijn werk komt niet van de Here God.

De magnetiseur.
Dan hebben we de magnetiseur die zich gewoon magnetiseur noemt en zegt: ’Er is geen hogere macht, het is gewoon energie, wat ik te veel heb breng ik over van mijzelf naar een ander’. Dit zijn de aanhangers van Franz Anton Mesmer met zijn ’dierlijk magnetisme’. Het maakt niets uit bij wat voor soort magnetiseur u komt, weet u wat de gevolgen zijn van magnetiseren? Als u niet bij een charlatan komt, maar iemand die ’paranormale gaven’ heeft?
In vele gevallen zal het lichaam genezen, de klacht verdwijnt, maar u betaalt er wél een prijs voor! Er komt occulte overdracht bij het handopleggen! Men wordt occult besmet en een occulte besmetting houdt in dat het volgende zich gaat voordoen:

  1. U kunt zelf last krijgen van paranormale verschijnselen
  2. Achteruitgang in het gebedsleven, of een gestoord gebedsleven.
  3. Moeilijk vol kunnen houden om de Bijbel regelmatig te lezen, zelfs weerzin tegen de Bijbel kan voorkomen.
  4. Een bedekking, verblindding van de waarheid.
  5. Psychische klachten zoals: depressies, angst, onrust in het gemoed, concentratieproblemen en slapeloosheid.

Dit is geen bangmakerij of napraterij  maar een gegeven uit eigen ervaring. Het geestelijk en psychische leven wordt aangetast. Doordat men zich psychisch niet goed voelt belt men b.v. de magnetiseur die toen zo goed geholpen heeft, deze magnetiseur stuurt u voor deze klachten naar een hypnotiseur. Vaak is dit een collega en een goede vriend. Op deze wijze wordt men steeds afhankelijker gemaakt van het occulte circuit, met de daar achter georganiseerde demonische machten. Deze machten trekken zo’n mens steeds meer in hun ban, dat is de opzet van de duisternis, het gáát hen niet om uw welzijn!

De z.g.n. ’goede resultaten’ maken dat we niet meer toetsen wat de bron is, een mens wil graag van z’n kwalen af en daar maakt satan graag gebruik van. Maar in Matthéüs 6:33 staat:
’Zoek éérst Zijn koninkrijk en Zijn gerechtigheid en dit alles zal u bovendien geschonken worden’

Een heel belangrijke tekst in dit verband om te overdenken is Marcus 8:36 waar staat: ’Wat baat het de mens de gehele wereld te winnen en aan zijn ziel schade te lijden?’

Ondanks deze raad van de Here gaan mensen voor hun pijnen en kwaaltjes op consult bij . . . de DUIVEL!

Wat gebeurt er bij de hypnotiseur?
Weet u wat voor gevaren er achter hypnose schuilen? De hypnotiseur brengt de ander in tranche, meestal door zijn woorden, soms gecombineerd met magnetisch strijken. Een tranche is een verlaagde staat van bewustzijn. In die tranche komt men gemakkelijker onder de wil van de ander. Het is een oude techniek, o.a. de ’betoverde slaap’ uit het oude Griekenland. Dóór u te onderwerpen aan hypnose maakt u zich ondergeschikt aan een ander mens en niet aan God, dat wil de Here God niet! Door u in tranche te laten brengen zet u uw geest open voor boze geesten die op deze wijze vat op u krijgen. Er staat niet voor niets in de Bijbel Waakt, er staat niet slaapt!

De hypnotiseur, die zelf occult belast is, geeft u allerlei suggesties in die tranche en door uw geloof in die suggesties gaan die ook werken. Uw geloof heeft zich dus verplaatst van de Here God naar de hypnotiseur. U bidt niet meer tot God de Vader om kracht, nee, u laat uw angst of uw depressies wegnemen door de hypnotiseur. U hebt zich dan overgegeven aan suggesties van de hypnotiseur. Het is pure magie, u komt in de ban. U gaat er geloof aan hechten en zo krijgt satan steeds meer macht over u!

Genezen door hypnose?
Hypnose wordt in de tegenwoordige tijd ook gebruikt door psychologen en psychiaters om terug te gaan in het verleden, om te zien hoe een bepaald probleem is begonnen. Men doet dit om dieper door te dringen in psyche van een mens, maar daardoor krijgt een mens ook een gebondenheid aan de behandelaar, zo’n mens raakt gebonden aan de hypnotiseur.
Omdat er psychiaters er mee werken lijkt het wetenschappelijk maar uiteindelijk is het magie en het hoort bij de bezweerders en is occult. In de Bijbel lezen we in Deuteronomium 18:10-15:
’Onder u zal er niemand worden aangetroffen, die zijn zoon of zijn dochter door het vuur doet gaan, die waarzeggerij pleegt, geen wichelaar, uitlegger  van voortekenen, of tovenaar.  Geen bezweerder, niemand, die de geest van een dode of een waarzeggende geest ondervraagt of die de doden raadpleegt. Want ieder die deze dingen doet, is de Here een gruwel, en ter wille van deze gruwelen drijft de Here, uw God, hen voor u weg. Gij zult onberispelijk staan tegenover de Here, uw God; Want deze volken, die gij verdrijven zult, luisteren naar wichelaars en  waarzeggers, maar u heeft de Here, uw God, dit niet toegelaten. Een profeet uit uw midden, uit uw broederen, zoals ik ben, zal de Here, uw God, u verwekken; naar hem zult gij luisteren’.

In dit gedeelte van de Bijbel geeft de Here duidelijk aan dat wij ons van vele alternatieve geneeswijzen ver moeten houden. Het alternatieve wordt heel verleidelijk en onder mooie namen gebracht. Ook al voelen we ons depressief of angstig, we mogen er geen gebruik van maken. We kunnen en mogen met onze angsten en depressies naar de Here Jezus gaan, daarbij mogen we een christen psycholoog bezoeken als het ernstig is. Ook zijn er tegenwoordig veel vormen van zelfhypnose, ze worden aanbevolen als zijnde een heilzame methode voor vele problemen. Men geeft er vaak ’technische’ namen aan, alsof het iets wetenschappelijks zou zijn.

Enkele vormen van zelfhypnose.
Als eerste de Alfa-training, daarmee produceert men alfagolven, dat is een langzaam ritme van de hersengolven. In veel bedrijfsopleidingen en trainingen, waaraan veel werknemers mee doen, worden deze techniek en de hierna genoemde autogene-training toegepast. Ook op scholen worden de technieken gepropagandeerd omdat men b.v. lekker rustig wordt, en wat vooral als belangrijk wordt gezien beter kan onthouden, meet herinneren en betere prestaties kan leveren. Mensen die veel moeten studeren of ’stressbestendig’ moeten zijn in hun werk komen doordoor snel in de verleiding.

De Autogene-training is ontwikkeld na bestudering van yoga-technieken. Deze methode wordt gebruikt om, bijvoorbeeld, het lichaam te kunnen ontspannen, bloeddruk te verlagen en ook het hartritme te kunnen regelen. Het zijn echter allemaal verslavende oefeningen, het lijkt minder gevaarlijk als het op deze wijze wordt gebracht. Het zijn echter allemaal oefeningen die van hypnose zijn afgeleid, het is puur occult. De filosofie die achter deze technieken van ’mind-control’ ligt is dat men op de théta - en delta-ritmen, nog langzamer dan het slaapritme, het ’Kosmische bewustzijn en verlichting’ bereiken kan doormiddel van wilskracht en oefening.

Ook Yoga wordt gebracht als goed zijnde voor het lichaam, lekker ontspannend. Men lokt mensen binnen met eenvoudige aanvangsoefeningen, net gymnastiek. Later worden deze oefeningen steeds moeilijker, de pijnlijkste en de meest bizarre houdingen. En de vreemdste ademhalingsoefeningen geven dan naast ontspanning ook gelijk een ’verruiming van het bewustzijn’, zó komt men langzamerhand in de ban van de filosofie die er achter ligt, die allesbehalve christelijk is. Yoga komt uit het Hindoeïsme en het Boeddhisme voort waar het ’zelfverlossingsplan’, ’de mens moet zichzelf verlossen door geconcentreerd aan zichzelf te werken’ centraal staat. Het is een ’heilstechniek’ tot verlossing. Hindoeïsten rekenen élke methode om de geest van de mens met de goden te verenigen tot yoga! Het verenigt de mens uiteindelijk met Brahman, hun god. Als we ons met yoga inlaten zijn we dus eigenlijk bezig met afgoderij. We worden dan weggelokt van onze Here en Heiland, Jezus Christus waar werkelijk heil en rust te vinden is.

Drugsgebruikers krijgen dezelfde visioenen als vergevorderden in de yoga. Het zijn dezelfde demonische invloeden die dan in ons kunnen werken en vat op ons krijgen omdat het ’scherm’ ons bewustzijn, door God gegeven, dan gedeeltelijk wegvalt. In alle bovengenoemde situaties zijn we met yoga bezig en yoga is pure afgoderij. Wij hebben onze hoop toch niet gevestigd op Boeddha of op één van de miljoenen goden uit het Hindoeïsme? Dan kan een ’heilstechniek’ uit deze bron afkomstig ons geen werkelijke zegen of rust brengen? Ook al zullen vele beoefenaren van yoga tegen u zeggen dat er aan yoga geen mystiek of Oosterse religies kleven, het is wél zo. Het is verdrietig dat vele mensen dit niet zien door gebrek aan kennis van de achtergrond van deze activiteiten.

Met acupunctuur zit het precies zo, deze methode komt uit China, de wortel komt uit het Taoïsme. China is een land vol heidense religies. Acupunctuur betekent ’Naald steken’. Door dit naaldsteken  worden organen in het lichaam beïnvloedt door de ’Tji-stroom’ weer op gang te brengen, op de plaats waar die verstoord zou zijn. De werking van acupunctuur heeft géén westerse medische verklaring, wél heeft ze een suggestieve verklaring en heeft een bovennatuurlijke bron. De echte acupuncturist is iemand die paranormale gaven heeft. Volgens het Taoïsme zijn er twee kosmische bronnen, kosmische oerkrachten die invloed hebben. In Deuteronomium 30:17 zegt de Here God echter:
’Maar indien uw hart zich afwendt en gij niet luistert doch u laat verleiden en u voor andere goden nederbuigt en hen dient dan verkondig ik u heden, dat gij zeker ten gronde zult gaan’.

Wij buigen ons neer voor die afgoden als we ons voor hulp wenden bij mensen die geloof hechten aan die twee oerkrachten en er vanuit gaan dat die krachten het welzijn van de mens bepalen. (Yin en Yang kracht) Hierdoor worden we gebonden aan de gedachtenwereld van het Taoïsme.

Kunt u zich nu indenken dat we ons daarom niet met tientallen naalden kunnen laten doorboren langs de z.g.n. ’meridianen’ of 900 ’energiepunten’ als we ons niet lekker voelen? Deze ’meridianen’ zijn wetenschappelijk, anatomisch, niet aanwijsbaar en zouden we daarom niet beter naar een christenhuisarts kunnen gaan? Stel dat we door acupunctuur genezen, is die genezing dan uit God? Nee, het is een occulte genezing. Afgoderij en occultisme gaan meestal hand in hand, ze zijn allebei uit het pakket van satan. Maar, omdat de huisarts of de fysiotherapeut mensen vaak doorstuurt naar een acupuncturist of naar Yoga wordt de lading gedekt door een wetenschappelijke dekmantel. Artsen laten mensen soms naar een alternatieve genezer doorstromen omdat het gevraagd wordt door de patiënt. Naar mijn mening schuilen er gevaren in de alternatieve geneeswijzen als we het niet toetsen aan de Bijbel. Dat is niet kortzichtig zoals sommigen het noemen, nee, dat is trouw en gehoorzaam te zijn aan onze Schepper, onze Hemelse Vader.

Iriscopie.
De iriscopist kijkt in het oog en er wordt, zonder dat het wetenschappelijk is bewezen, geaccepteerd dat ieder orgaan van het lichaam zichtbaar is in de iris van het oog. Door observatie van bepaalde structuren, tekens of verschijnselen kan men zien welke ziektes op komst zijn, zich voor zullen doen op latere leeftijd.  Voorspellen dus! Ook de ziektes zijn geweest in het verleden én welke men op dit moment heeft kan men ’zien’. Het oog wordt hierbij in sectoren of stukjes verdeeld waardoor het ook gemakkelijk gekoppeld kan worden aan de astrologie. Het is een vorm van occult diagnosticeren die veel opgang doet, zoals men vroeger aan handlijnen deed. In de lijnen van de hand kan men namelijk óók zien of iemand het aan z’n hart heeft, of de lever goed functioneert en aan de z.g.n. levenslijn kan men zien hoe oud men wordt. De hand laten lezen zullen we niet zo snel weer doen omdat we als christenen weten dat het met waarzeggerij te maken heeft. Maar alles wat gecamoufleerd in een nieuw, eigentijds,  jasje aan ons gepresenteerd wordt is minder gemakkelijk te herkennen. Men laat zich diep in zijn, of haar oog observeren, vaak met behulp van moderne apparatuur, zonder dat men zich afvraagt of dat nu ’zomaar kan’ want ’het oog laten lezen’ is zo nieuw dat we er gemakkelijk toe over gehaald worden. Gebrek aan kennis brengt ons heel gemakkelijk in gevaar.

Op dit moment, anno 2000, wanneer deze heruitgave wordt bewerkt is er op het gebied van biometrische identificatie één en ander ontwikkeld. Biometrische identificatie wil zeggen dat onveranderlijke biologische vormen als identificatie kunnen worden gebruikt.  Een ’oude’ en bekende vorm is de vingerafdruk, geen mens ter wereld heeft dezelfde vingerafdruk, stelt u zich eens voor, 5 miljard verschillende vingerafdrukken! Zelfs een ééneiige tweeling heeft geen zelfde patroon! Het is momenteel ook mogelijk de schedel of het oor te gebruiken voor identificatie, ook hier is geen enkel oor of schedel gelijk. Misdadigers die hun gezicht door plastische chirurgie laten veranderen blijven voor de biometrische scan herkenbaar na de operatie! Maar niet alleen de vinger, de schedel en het oor zijn onveranderlijk, óók de iris wordt gebruikt voor identificatie! Dit wil dus zeggen dat de iris nooit kán veranderen in geval van ziekte! Bij overheidsinstellingen, zoals de CIA in Amerika, gebruikt men de irisidentificatie, of men ziek is of niet. Met dit bewezen feit wordt het ons duidelijk dat de iriscopist de iris gebruikt als medium voor zijn paranormale ’gaven’. (’Bijbel:Aktueel!’)

De iriscopist heeft om goed te kunnen diagnosticeren een paranormaal - of occult talent.
Een vorm van helderziendheid waarbij het oog gebruikt wordt als medium zoals de handlezer de hand gebruikt als medium. Er zijn artsen die naast hun gewone diagnose er toe overgaan om een tweede toets te doen via de iriscopie. Artsen die er mee kúnnen werken hebben dus een paranormaal talent, artsen die de occulte gaven niet bezitten kunnen er niets mee en wijzen het dan ook af als onzin. Dergelijke artsen zitten er dan met een iris diagnose ook meestal naast.

Het is dus een techniek om op bovennatuurlijke wijze inzicht te krijgen op de situatie in het lichaam. Vaak zien ze nog veel meer dan dat alleen, zonder het zich altijd bewust te zijn is de iriscopist het medium, de knecht van satan. De satan legt hem/haar de uitkomsten voor, net zo als bij de handlijnkundige, eveneens bij de acupuncturist. Ook al heeft een iriscopist de beste bedoelingen, dit is intens verdrietig, ook voor de paranormale genezer.

Voetzoolreflectie.
Óók de voetzool-reflexoloog, die via drukpunten onder de voeten diagnosticeert werkt met hetzelfde systeem. De voetzool-reflexoloog zegt dat er zenuwbanen van elk orgaan in het lichaam naar een punt onder de voeten lopen. Door op die punten te drukken kan deze diagnosticeren of b.v. de nieren goed werken. Ook kan hij door op die punten die kwalen genezen. Het is opvallend dat er verschillende visies zijn over die punten. De ene zegt dat het punt van de maag hoger zit terwijl een ander zegt dat het lager zit. In elk studieboek staat het anders, maar wáár de voetzool-reflexoloog ook drukt, de kwaal geneest! Dat komt omdat een reflexoloog met een succesvolle praktijk magnetische gaven heeft! De persoon geneest dus door occulte overdracht, om te kunnen diagnosticeren heeft hij een helderziende geest. Een reflexoloog gebruikt de voeten als medium, net zo als de iriscopist het oog gebruikt en de handlijnkundige de hand.

Behoudens een enkele uitzondering is het zo dat de meeste van de ’erkende’ homeopaten, magnetiseurs, iriscopisten, acupuncturisten, voetzool-reflexologen, paragnosten, hypnotiseurs en astrologen allemaal in dezelfde vakverenigingen zitten. In veel vakbladen worden allen door elkaar genoemd en adverteren met elkaar. In de meeste gevallen kent men elkaar en verwijst men naar elkaar, gaan óók privé met elkaar om. Ook komen ze allemaal op dezelfde congressen en seminars voor bijscholing. Ze voelen zich allemaal met elkaar verbonden vanwege dezelfde occulte belasting. Vaak zijn ze onbewust dienstknechten van de duisternis en worden gebruikt door de grote leugenaar, de satan. Ondanks de oprechte bedoelingen en intenties die vaak in hen aanwezig zijn.

Homeopathie.
De ’grondlegger’ van de homeopathie is de heer Hannemann, hij was vrijmetselaar (occulte leer)  en vond de Here Jezus Christus een aartsdweper. Als we naar de homeopathie kijken zien we héle hoge verdunningen. Zo hoog dat de uitgangsstof niet meer meetbaar is. Verder wordt er een speciaal schudproces gebruikt wanneer men de verdunningen maakt. Ondanks dat de uitgangsstof niet meer te meten is, dus niet meer te vinden is, werken de druppels tóch want de patiënt geneest er door. De inspiratie tot dit nieuwe geneesmiddel ontving Hanhnemann niet uit God want hij had een godslasterlijke geest.

Het principe van de homeopathie is niet zoals met gewone medicijnen of kruiden dat een middel is tegen de ziekte. Het zit anders: in de homeopathie gaat men uit van de gelijksoortigheidsregel. In deze behandeling gaat men er van uit dat het ’geneesmiddel’ des te zekerder geneest naar mate het meer gelijk is aan de ziekte. (Het toedienen van de druppels aan een gezond persoon brengt dezelfde symptomen te weeg als bij een zieke)

Homeopathie is geen gewone kruidengeneeskunde!
De oertinctuur van het kruid, de uitgangsstof, wordt stapsgewijs verdund.  Niet doormiddel van gewone verdunning, maar potentieëren, dynamiseren. Het proces van schudden, potentieëren, dynamiseren, geeft een toename van geneeskracht. De kracht van de druppels wordt geheel bepaald door het aantal keren schudden van het flesje.
Bijvoorbeeld: Bij Nux Vomica D12 komt het ongeveer overeen met een verdeling van één druppel op 100 miljoen liter water! 

Pas door die potentieëring (het schudden, stootsgewijs), het dynamiseren, zou de eigenlijke geneeskracht van planten of mineralen ontwikkeld worden. De stof die voorheen niets is, wordt door het schudproces van Hanhnemann iets. De kracht van het schudden en het aantal keren schudden bepalen hoeveel ’energie’ er ’vrij’ komt. Een sterk verdunde, maar niet gepotentieërde, substantie kan in geen geval die helende werking bereiken. Het schudden, het dynamiseren, ontwikkelt de geneeskracht volgens deze filosofie.

Vanaf de potentie D23 is statistisch gezien zelfs geen molecuul van de uitgangsstof meer aanwezig. Volgens de grondlegger Hanhnemann is hoe geringer de dosis uitgangsstof, des te sterker de werking. De potentieëring wordt zo een magische handeling. Een magisch, occult ritueel.

Er zijn zelfs homeopathische drankjes die psychische en karakterlogische verandering beogen. Calcarea Carbonica C 2000 kan iemand die onintelligent en lui is, maken tot een werklustig en intelligent iemand. Causticum C 30 maakt van iemand met een boosaardige aanleg een innemend en hartelijk persoon volgens de filosofie van de homeopathie. Naar mijn mening heeft de homeopathie iets bedenkelijks want deze homeopathie heeft op een gegeven moment veel weg van de oude toverdrankjes. Een mens is suggestief beïnvloedbaar en suggestie en bijgeloof zijn de anti-krachten van het geloof in Christus Jezus. Dáár wordt mee gewerkt in de alternatieve geneeswijze en de homeopathie. De Here waarschuwt ons in Deuteronomium 18:18: Géén tovenarij, géén bezwering!

Het occultisme speelt in op de zwakheid van het ’vlees’, de mens, het verlangen naar verlichting in pijn en ziekte. De mens hoopt op wonderen doormiddel van toverdrankjes, magische handelingen en allerlei toverspreuken. We hebben te maken met de filosofie van Hahnemann die wel gelovig was maar het heilbrengend werk van Christus als fabel afwees. Naast de bereiding van de homeopathische middelen kleeft er nog een kwalijk aspect aan een dergelijke behandeling, het komt heel vaak voor dat er wordt gependeld. Zowel de oorsprong van de homeopathie, de bereiding van de ’geneesmiddelen’ en het pendelen zijn alleen al redenen om homeopathie zeer kritisch te benaderen. Er zijn zeer veel homeopaten die de pendel gebruiken om te bepalen welke medicijnen de patiënt moet gebruiken. De homeopaat die gebruik maakt van een pendel gelooft zelf heilig in de toverpendel.

Een pendel is een gewicht aan een draadje welke men tussen twee vingers boven de flesjes laat hangen. Aan de beweging die de pendel boven het flesje maakt kan de homeopaat zien welk flesje voor u is. Zo zoekt hij de druppels uit. De informatie die hij op deze wijze krijgt komt echter van de vader der leugen, de satan zonder dat men het door heeft. Maar ook u komt in zijn greep door die bewerkte druppels te gaan gebruiken én er in te geloven. Zodra u zo’n middel gaat gebruiken wordt u steeds afhankelijker en bespeelt door de grote bedrieger. De duisternis wil niets liever dat we ons heil en toezicht zoeken in het bijgeloof in plaats van het echte, ware, geloof. Alle andere antroposofische artsen met hun dwaalleer over ’reïncarnatie’, een afsplitsing van het Hindoeïsme, werken met homeopathie en gebruiken vaak de hoogste verdunningen om het geestelijke leven te beïnvloeden. Wees er dus heel voorzichtig mee als christen! 

Wat mag een christen dan wel?
Nu denkt u misschien, ja, nu mogen we volgens de Bijbel, Gods Woord, al deze dingen niet, maar wát kunnen we dán wel? Er blijft voor de christen nog voldoende over om het lichaam te helen. Maar wat bij ons voorop staat is: als u problemen hebt, breng het bij de Here, ga op de knieën en zoek Gods’ aangezicht. Hij is onze maker  en hierdoor kan Hij alleen echt helpen, naar geest, ziel en lichaam. Bespreek uw problemen eens met een pastoraalwerker in uw gemeente, of praat eens met een oudste. Voor een christen is dit een praktische mogelijkheid naast gebed. En verder kunt u naar een christen psychiater of psycholoog gaan als u in grote geestelijke nood zit.

Bij lichamelijke klachten kunt u het beste een christen-arts raadplegen en bidt daarbij voor hem zodat de Here hem kan leiden. Een christen huisarts is erg belangrijk in deze tijd met z’n vele ethische problemen zoals abortus en euthanasie. In een ander geval kunt u ook naar een natuurarts gaan die alleen maar kruiden, diëten en vitaminen voorschrijft, en niets anders! Accepteer nooit verdunde middelen uit de homeopathie. Als u zelf eens kruiden wil kopen is daar niets op tegen, mits het maar onverdunde druppels of kruiden zijn, een merk dat dit levert is b.v. ’Zonnegoud’.

Ga de Bijbelse weg.
Laat u niet verleiden de genezing te forceren doormiddel van andere wegen. De Here zegent gehoorzaamheid. Hij heeft in oneindige goedheid ons zoveel geschonken voor ons lichamelijk welzijn dat we die oosterse en occulte praktijken niet nodig hebben. Boven alles vraagt God ons vertrouwen in Hem te hebben, Hem de eer te geven in ons leven. We moeten Hem op de troon laten zitten in ons leven, onder alle omstandigheden. Het is niet de bedoeling dat we ons laten ontmoedigen door het occulte wat zich overal rondom ons opdringt. Zo’n houding wil de Here God niet van ons zien. De Here vraagt van ons om er in geloof tegen in te gaan, want wij zijn krachtig in de Here. We moeten onze slappe knieën sterken en standvastig zijn, er wordt van ons een keuze gevraagd zoals in Jozua 24:15;’Kies dan heden wie gij dienen zult’.

Als u ongewild of onwetend misschien toch met occulte zaken in aanraking bent geweest doormiddel van de eerder genoemde voorbeelden moet u dit bij Jezus Christus brengen. Belijdt die zonde en vraag oprecht om vergeving, vraag vooral of de Here Jezus de occulte besmetting en of binding wil verbreken. Hij zal het zeker doen voor u want wij hebben een barmhartige en goede God. Mocht er samen met iemand anders voor bidden, laat u niet weerhouden om daar om te vragen. Ga er in ieder geval mee naar de Here Jezus, samen of alleen. (Den Haag, Rianne van der Smitte - Groenendijk.)

Bijlage: Het ’Dierlijk magnetisme’ van Franz. Anton Mesmer.

Magnetisme.
Deze oude geneeswijze is door Franz Anton Mesmer nieuw leven ingeblazen. F.A. Mesmer leefde van 1743 - 1815 en hij geloofde in het geheimzinnige ’Fluïdum’ (her) ontdekt te hebben dat van iedere magneet uitgaat dat men tot genezing aan zou kunnen wenden. Later meende hij dat vanuit zijn lichaam eveneens deze kracht uitging, hij noemde dat ’dierlijk magnetisme’. Een patiënt van Mesmer vertelde over zijn indrukken tijdens een ’behandeling’: ’. . . . Om de tobbe zijn ernstig zwijgende mannen verzameld, tot dat Mesmer zelf binnen komt met een ijzeren staf in de hand, in een zijden rok met de waardigheid van een Oosters vorst. Hij schrijdt van de een naar de ander, nu eens hem naar de kwaal vraagt en hem de pijnlijke plek aanraakt, dan weer alleen het voorhoofd van de patiënt aanraakt en hem strak aankijkt. Het duurt niet lang meer of de patiënten beginnen te zweten, ieder kent het dagelijks gesprek. Het doel van de magnetische behandeling is een crisis, heftige stuiptrekkingen en een algehele extase die de genezing naderbij brengt. Van één der handen die aan de rand van de tobbe verenigd zijn, springt de opwinding als een vonk over op de volgende. Steeds meer zieken krijgen krampen, het zweet breekt hen uit, ze beginnen schel te lachen, te huilen en sommigen dansen als wilden, anderen rollen over de vloer en sommigen slapen rustig en onbekommerd met een zalige glimlach op hun lippen. Een schokkend beeld van demonie. Deze door F. A. Mesmer verkondigde ’magneet-therapie’, waarvoor hij om wetenschappelijke erkenning streed, geldt tegenwoordig als de oorsprong van de ’hypnosetherapie’. Lees de kleine advertenties in de kranten maar eens door, u zal deze therapie regelmatig tegen komen.


Terug naar document-overzicht
Dit artikel wordt u aangeboden door Het BijbelArchief.
Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben over dit artikel kunt u contact opnemen met de aanbieder.