Occultisme van geslacht tot geslacht.

“De Here is lankmoedig en groot van goedertierenheid, vergevende ongerechtigheid en overtreding, hoewel Hij zeker niet ongestraft laat, maar de ongerechtigheid der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht”.
Numeri 14:18

Occultisme van geslacht tot geslacht.
Vandaag krijgt u een schrijven mee dat niet als Bijbelstudie gezien mag worden maar meer als handreiking om ons te wapenen tegen de sluipende invloed van de duisternis op de Gemeente van Christus Jezus en in ons persoonlijk leven. De mensheid is langzamerhand geconditioneerd (klaargemaakt) om het occulte van de komende antichrist te accepteren. Als we om ons heen kijken en scherp opletten zien wij in reclame, nieuws en veel drukwerk New Age symbolen en termen die wij in ons eigen taalgebruik heel gemakkelijk overnemen. Een heel duidelijk teken van de invloed van de New Age zien wij in verschillende gevestigde kerken, de hang naar “spirituele en geestelijk eenheid” is in verschillende kerken en groepen uitdrukkelijk aanwezig. Zelfs z.g.n. evangelische gemeenten menen dat het nodig is dat in min of meer moeilijke tijden voor de moslims steun gegeven moet worden doormiddel van een bosje bloemen. Er zijn zelfs kerken die ruimten verhuren aan Yoga meesters om mensen Yoga lessen te geven! Hoe zal een kerk dan ooit kunnen waarschuwen tegen dit occulte, Oosterse, denken? Als ze trouwens zouden willen waarschuwen, want hun wereldraad van kerken liet de plenaire vergadering zelfs openen door een Sjamaan (tovenaar en wijze meester) welke een vuurdans hield. Kortgeleden werd er in Assisi een “gebedsdag” op verzoek van de Paus gehouden met vertegenwoordigers van vele “wereldgodsdiensten”, hiermee liet deze kerkleider zien dat hij alle religies op dezelfde waarde schat. De Spiritiste en Theosofe Helena Blavatsky heeft door haar vele “wetenschappelijke” boeken schijnbaar óók invloed gekregen in het Vaticaan. Ik weet dat deze “studie” voor de meeste van ons moeilijke namen en termen zal bevatten maar met enig geduld zullen wij ontdekken dat de Gemeente van de Here Jezus niet op aarde thuis hoort. In die zin dat we wél in de wereld moeten zijn maar niet ván de wereld zijn, een wereld die slaaf van de zonde, van satan en het occulte is.

“Indien gij van de wereld waart, zou de wereld het hare liefhebben, doch omdat gij van de wereld niet zijt, maar Ik u uit de wereld uitgekozen heb, daarom haat u de wereld.” Johannes 15:19

Helena Blavatsky.

Helena Blavatsky oprichtster van het Theosofisch Genootschap

Rond 1900 gleed de mensheid, onder leiding van de elite en kunstenaars steeds verder af naar het occulte, door alle eeuwen heen is de mensheid nieuwsgierig geweest naar het verborgene maar sinds het begin van de vorige eeuw werd de honger naar het onverklaarbare steeds groter. Organisaties als, bijvoorbeeld, de Theosofie, Antroposofie, Rozenkruisers en andere schoten als paddestoelen uit de grond. Spiritisten hielden seances bij de welgestelden en zelfs bij koningen en prinsen aan huis. (O.a. bij Prins Hendrik). Helena Blavatsky richtte het Theosofisch Genootschap op met het doel de versnipperde religies in het Westen bijeen te brengen. Dit doel is langzamerhand aardig verwezenlijkt, allerlei religies, waaronder veel kerken, stellen zich op het standpunt dat uiteindelijk alle wegen tot God zullen leiden.

Blavatsky zag één groot probleem op de weg naar de religieuze eenheid, dit waren de orthodoxe Joden en de “fundamentalistische Christenen”. Deze mevrouw had een grote hekel aan mensen die zich beriepen op een vastgestelde leer en van de beide groepen zei ze dan ook dat ze “verwijderd” moesten worden van de aarde omdat ze de glorieuze toekomst van de mensheid in de weg zouden staan. Met ongelovige Joden en “tolerante christenen” had ze geen moeite, ze wist dat deze twee groepen het fundament missen om hun geloofsbeleving te staven. Uit verschillende geschriften valt op te maken dat Mevr. Blavatsky zwaar occult was en spiritistische seances hield. Ook geloofde ze in reïncarnatie, ze was er van overtuigd dat een mens een “geestelijk wezen” is en dat alle religies uiteindelijk samen zouden smelten. Dát dit zal gebeuren staat als een paal boven water, de mensheid zal op een gegeven moment een occulte dictator aanbidden:

“En ik zag uit de zee een beest opkomen met tien horens en zeven koppen; en op zijn horens tien kronen en op zijn koppen namen van godslastering. En het beest, dat ik zag, was een luipaard gelijk, en zijn poten als van een beer en zijn muil als de muil van een leeuw. En de draak gaf hem zijn kracht en zijn troon en grote macht. En [ik] [zag] een van zijn koppen als ten dode gewond, en zijn dodelijke wond genas; en de gehele aarde ging het beest met verbazing achterna, En zij aanbaden de draak, omdat hij aan het beest de macht gegeven had, en zij aanbaden het beest, zeggende: Wie is aan het beest gelijk? en: Wie kan er oorlog tegen voeren?”  Openbaring 13:1-4

Mevr. Blavatsky was in en in religieus op Oosterse wijze, door haar geschriften en het Theosofisch Genootschap kreeg ze grote aanhang onder geleerden, kunstenaars, vorstenhuizen en lagere elite. Ook beweerde ze dat fundamentalistische Christenen op een gegeven moment van de aarde weggenomen zouden worden om in een andere dimensie (lees andere planeet of situatie) voor een heropvoeding ten gunste van een volgend leven.                                Jiddu Krishnamurti

Rudolf Steiner, tot 1902 secretaris van de Theosofische Vereniging in Duitsland en de oprichter van de Vrije (Antroposofische) scholen brak op een gegeven moment met Mevr. Blavatsky en haar Theosofie en stichtte de Antroposofische beweging. De Theosofie was in zijn ogen te veel op het Oosters spirituele gericht en de persoonsverheerlijking van de “wereldleraar” Jiddu Krishnamurti door de Theosofen (Mevr. Blavatsky) brak hem ook op. Steiner wilde de “christusfiguur” in het middelpunt van het spirituele denken stellen, dit klinkt heel vroom in onze oren maar laten we wel bedenken dat door zijn occulte denken Europa klaar is gemaakt voor “de christus” die de New Age als de Maitreya kent en wij als de antichrist uit Openbaring 13!

De wereld, de mensheid, is sinds ongeveer 1750 veranderd met behulp van occulte geheime organisaties zoals de Vrijmetselaars, Rozenkruisers en vele andere groepen. Veel filosofen, natuurwetenschappers, theologen en anderen kwamen sinds die tijd tijdens hun studie in aanraking met het spirituele en het occulte door hun docenten. Goethe was b.v. zeer vertrouwd met het Indische leerdicht Bhagavadgita en andere esoterische werken. Rudolf Steiner was een groot bewonderaar van Goethe en heeft zeven jaar lang de werken van Goethe bestudeerd, gecatalogiseerd en beschreven. Zo beschreef hij de kleurenleer van Goethe, deze kleurenleer vinden wij in de New Age terug als therapieën voor alles en nog wat. Het is zelfs voorgekomen dat de EO in een vrouwenprogramma de kleurenleer promote, een gastspreker had lappen van verschillende kleuren die ze over de schouders van dames in de zaal hing om te zien welk type vrouw het zou zijn. Zo had je volgens haar “herfsttypes”, “voorjaartypes”, “wintertypes”, enz. Onbewust werkte de EO mee aan de promotie van bedenkelijke theorieën, uit zéér bedenkelijke bron.

Wie een beetje bekend is binnen de Charismatische – en Pinksterbeweging weet dat daar het z.g.n. “vlaggen in de geest” veelvuldig voor komt. Mensen, meestal vrouwen, lopen op het podium in de samenkomst met vlaggen te zwaaien terwijl de bezoekers van de dienst zwevende en emotionele liederen zingen. Met hele en halve Bijbelteksten, die uit hun verband getrokken zijn, wil men “bewijzen” dat de kleuren van de vlaggen overeenkomen met de Heilige Geest, de Here Jezus en God de Vader. Daarnaast gebruikt men nog andere Bijbelse termen voor de resterende kleuren. Om nu te stellen dat men in de Pinkster – en Charismatische beweging doelbewust de New Age en het occulte volgt gaat te ver, de leden van een plaatselijk groep zijn vaak niet eens op de hoogte van wat er allemaal uit Amerika “overwaait” naar Europa. Men laat zich te gemakkelijk beïnvloeden door Amerikaanse “evangelisten” die steeds opnieuw, om de paar jaren, met iets nieuws komen waarmee ze dan weer op wereld tournee gaan. Wél kunnen wij onze Charismatische – en Pinksterbroeders verwijten dat ze zich niet uitputten in het bestuderen van de Bijbel en dáárdoor in de val van de duisternis trappen, en in die val vele leden van de Gemeente meeslepen. Voor hen gaat de veel gehoorde klacht op die we beschreven vinden in het boek Hosea:

“Mijn volk gaat te gronde door het gebrek aan kennis. Omdat gij de kennis verworpen hebt, verwerp Ik u, dat gij geen priester meer voor Mij zult zijn; daar gij de wet van uw God vergeten hebt, zal ook Ik uw zonen vergeten.”  Hosea 4:6

Vorsten, regeringen en volken.
De satan heeft het bij voorkeur gemunt op regeringsleiders, koningen en volken. Op zich is dit geen wonder want wie de macht over koningen, presidenten en regeringen heeft, heeft ook macht over het volk. Het schijnt ons toe dat satan demonen heeft aangesteld over volken, de demonen worden in de Bijbel “vorsten” genoemd:

“En hij zeide tot mij: Vrees niet, Daniël, want van de eerste dag af, dat gij uw hart erop gezet hadt om inzicht te verkrijgen en om u voor uw God te verootmoedigen, zijn uw woorden gehoord, en ik ben gekomen op uw woorden. Maar de vorst van het koninkrijk der Perzen stond eenentwintig dagen tegenover mij; doch zie, Michaël, een der voornaamste vorsten, kwam mij te hulp, zodat ik daar, bij de koningen der Perzen, de overhand behield”.  Daniël 10:12-13

Het schijnt me toe dat satan hele sterke demonen boven de volken plaatst om te voorkomen dat de Here zich met een volk bemoeit, de strijd in de hemelse gewesten moet ontzettend fel en groot zijn, anders was het niet nodig dat één der voornaamste engelen zich er mee moest bemoeien. Gezien de teksten uit Daniël 10 moet het ons niet verwonderen dat satan regeerders en vorsten in onze tijd óók beïnvloedt en dan het liefst doormiddel van het occulte. Door het occulte kan een volk totaal ten onder gaan en “smart op smart” moeten verdragen. Het is bekend uit de geschiedenis dat het Engelse Koningshuis generatie op generatie zwaar occult is, maar óók zien we in het verleden van dat huis de meest ongelukkige mensen. Echtscheidingen, ongelukken, verstoting van familieleden, enz. De bevolking van Engeland is in wezen ook occult gebonden, juist in Engeland vinden we veel hekserij, aanbidding van heidense “heiligdommen.” en wat er allemaal omheen hangt.

Het is van de Amerikaanse presidenten bekend dat het merendeel, op twee of drie na, lid zijn, of geweest zijn, van de Vrijmetselarij. Volgens Ir. Van Baaren, oud vrijmetselaar, wordt de ambtseed van de presidenten op de speciaal uit Engeland overgevlogen vrijmetselaarsbijbel afgelegd.

Een treurig voorbeeld van een occulte leider is Adolf Hitler, hij was ingewijd in een occulte orde en bleef tot aan zijn dood het occultisme bedrijven en verdovende middelen gebruiken. Het gebruik van verdovende middelen in combinatie met occultisme komt heel vaak voor, mensen die deze stoffen gebruiken worden vaak hard, koud en kil en openen hun geest voor het occulte. De Duitse geschiedenis is doortrokken van het occulte, er is in het verleden veel hekserij geweest, vooral op het platteland waren veel heksen actief. Deze heksen waren vaak magnetiseur, geneeskundige en kruidenvrouwtje. Daarnaast waren de regeerders van alle districten en “landen” in Duitsland vaak occult belast. Het Nederlandse koningshuis heeft sterke familiebanden met de Duitse adel, bijna alle huwelijkskandidaten van ons koningshuis kwamen uit de Duitse adel en als wij de Bijbel mogen geloven gaat occulte binding over van het ene op het andere geslacht!

De Oranjes.
Het bovennatuurlijke heeft bij de Oranjes altijd een grote rol gespeeld. Neem bijvoorbeeld Anna Paulowna, de overgrootmoeder van Juliana, deed zwaar aan Byzantijnse mystiek. (Oosterse mystiek) Sophie van Wurttemberg, Juliana’s grootmoeder, deed fanatiek aan seances waarbij ze allerlei grootheden op het gebied van spiritisme en magie uitnodigde. Haar zoon Alexander is zelfs benoemd tot Grootmeester in de Orde der Vrijmetselaars, zeer tot ongenoegen van Abraham Kuyper.

Juliana’s vader (Prins Hendrik) ronselde zijn paleispersoneel regelmatig voor allerlei seances ten einde de geesten van overleden vrienden op te roepen. Hij maakte mystiek georiënteerde reizen naar het verre oosten. Hij verklaarde zelfs ’naast Christus een andere meester gevonden te hebben’ want rond 1920 ontmoette Prins Hendrik in Zwitserland de mysticus Bo Yin Ra die zichzelf ook wel “De Meester” noemde. Hendrik was onder indruk van deze man die een geheim genootschap, “De Witte Loge” oprichtte en beweerde “astrale contacten” te hebben met andere planeten. Deze “Meester” schreef meer dan dertig boeken welke allemaal in het Nederlands zijn vertaald.

Ook Koningin Wilhelmina raakte in de ban van deze Bo Yin Ra, verder was ze actief in de mystieke Oxfort-beweging die later Morele Herbewapening werd genoemd. Samen met haar dochter Juliana ging ze zich later verdiepen in de Theosofie (Mevr. Blavatsky) én in de boeken Krishnamurti.

Juliana zelf stond dus onder directe invloed van dergelijke praktijken. Haar moeder, de zeer protectionistische koningin Wilhelmina, was zeer bezorgd om haar gezondheid en liet haar volgieten met liters en liters pap. Vandaar ook haar altijd lijvige gestalte.

Juliana groeide op in een context van angst. Na de eerste wereldoorlog werden overal in Europa de vorstenhuizen aan de kant gezet. In 1918 werd bij een bezoek aan Amsterdam de koets bekogeld met rotte veenaardappelen, even later probeerde men de koets te kantelen (de z.g.n. honger-demonstratie in Amsterdam). Kort daar na werd de Russische tsaar geëxecuteerd, nog een paar maanden later moest zelfs de Duitse keizer in Nederland politiek asiel aanvragen. In deze sfeer van angst en afsluiting van ’het morrende geteisem’ werd Juliana opgeleid; waarbij haar moeder zelf de godsdienstige opleiding op zich nam. Een destijds befaamd oriëntalist wijdde Juliana in tot de hogere oosterse mystiek!

Juliana ging studeren aan de universiteit van Leiden, hetgeen ze 2 jaar vol hield waarna ze een eredoctoraat kreeg. Wilhelmina vond de gedachte dat een gewoon onderdaan een lid van het koninklijk huis zou examineren onverdraaglijk. Ook na haar huwelijk met prins Bernhard bleef ze een naïeve vrouw; het mondaine wereldje van Bernhard zei haar weinig. In 1947 ontmoette ze Greet Hofmans, een ’helderhorende’. Haar invloed nam sterk toe. Op een gegeven moment wilde Juliana op haar aanraden zich zelfs van Bernhard laten scheiden; Bernhard zette Greet toen uit het paleis. Bernhard was het dermate beu dat hij naar de pers ging lekken: Greet Hofmans zou een moderne versie zijn van Rasputin, en een groot gevaar voor de politieke stabiliteit. Als gevolg daarvan werd de hele hofhouding ontslagen door een daartoe aangestelde commissie. Zelfs Juliana’s persoonlijk secretaris werd de laan uitgestuurd, en nota bene vervangen door een heerschap met een prominent NSB-verleden! Juliana moest beloven Greet Hofmans nooit meer te ontmoeten. Drie jaar later echter ontving ze op paleis Soestdijk de Amerikaanse Adamski, een man die zei ontvoerd te zijn door ruimtewezens in een vliegende schotel en sindsdien claimde ’ambassadeur van Venus’ te zijn. Een geslaagde provocatie! Op haar 89-ste, op het huwelijk van Maurits en Marilene ontving Juliana de heilige communie. (Rooms Katholiek sacrament!) In Suriname wordt Juliana nog steeds vereerd door wintipriesters als godin van de witte magie. In nieuw Guinea is ze de hoogste godin in de papoea-godenwereld.

Beatrix heeft hier altijd weinig mee op gehad. Wél is ze een aantal jaren geleden benoemd tot Groot Hertogin van de Malthezerorde. Deze orde is (van oorsprong) Rooms Katholiek en sterk verbonden met andere genootschappen en orden, zoals b.v de Jezuïeten en de Vrijmetselaars. Hoewel, zij (Beatrix) altijd afkerig is geweest van het “wat dan ook” naar buiten brengen uit de koninklijke privé-sfeer, ze heeft in  haar jeugd daar genoeg ellende van gezien. Haar zuster, Irene (Na haar RK huwelijk von Biesterveld), is duidelijk in de voetsporen van de Oranjes getreden, ze praat met bomen en voelt zich één met de natuur, waaronder dolfijnen. Het spirituele boek dat Irene heeft geschreven beleefde een grote oplage, waarschijnlijk vanwege haar afkomst. Hoe zal het nu gaan met Alexander en Maxima? Zullen zij de mystieke traditie van de Oranje’s weer oppakken? Wél staat vast dat Maxima haar Katholieke achtergrond niet losgelaten heeft en het is juist deze kerk die veel mystieke en occulte zaken binnen haar poorten heeft.

Na 1945.
Na de tweede wereldoorlog ging het geestelijk snel bergafwaarts met de Westerse wereld. Hitler had de oorlog verloren maar satan en zijn trawanten de strijd gewonnen. Europa was door de oorlog in een chaos veranderd, alle waarden en normen waren vervaagd, het christendom verworden tot een lege huls door allerlei leringen welke in het begin van de 20e eeuw opgang deden. In het satanisme zegt men dat de waarheid omkeerbaar is, dat wil zeggen dat Adolf Hitler de oorlog wel verloren had maar dat zijn meester, satan, gewonnen heeft. Door de oorlog was de mensheid geconsolideerd (klaargemaakt) voor de volgende fase, op dezelfde wijze als de Franse revolutie, de 1e wereldoorlog, en de Russische revolutie. Steeds veranderde na zo’n periode van onderdrukking, moord en ellende de mensheid, men dreef steeds verder van de Here God af en geloofde steeds meer in de kracht van de mens.

Na de tweede wereldoorlog werd alles anders, langzamerhand kwam het spirituele in beeld. Jongeren sliepen op de Dam te Amsterdam en rookten marihuana. Ze voelden zich “vredig en gelukkig”, discussieerden op studenten kamers over spirituele en politieke onderwerpen. Popmuziek werd steeds spiritueler en popartiesten kwamen openlijk voor hun drugsgebruik uit. Ook waren er artiesten die zich verbonden aan Oosterse mystiek en goeroes. De Beatles b.v gingen bij Maharishi Yogi in de leer, een goeroe die het nihilisme predikte en ruim leefde van de giften en gaven welke “de domme Europeanen” aan hem schonken.


 De Beatles bij Maharishi Yogi

“Diverse politici van dit moment” sliepen vroeger op de Dam als hippie, het alternatieve  gedachtegoed namen ze mee naar hun publieke functie. In de Amsterdamse gemeenteraad vertegenwoordigde Roel van Duin de Kabouterpartij, in de tweede kamer en provincialestaten zijn de “ex-alternatieven” ruim vertegenwoordigd. Het maatschappelijk werk heeft veel (ex) alternatieven binnen de poorten. Het gedachtegoed dat deze mensen in de 70er jaren van de vorige eeuw ontwikkelde hebben ze meegenomen in de huidige functie en mede daardoor was het mogelijk om b.v. euthanasie (zachte dood) straffeloos te stellen. Veel van deze mensen hangen de Antroposofie van Rudolf Steiner of de Theosofie van Helene Blavatsky aan en beïnvloed hun maatschappelijk optreden. Zowel in de Theosofie als in de Antroposofie gelooft men in een volgend leven, de reïncarnatie. Wie dat gelooft heeft ook geen moeite met het feit dat mensen zich van het leven beroven want na dit leven zal er, in hun ogen, een volgend leven komen met nieuwe kansen.

Ook in het onderwijs, kunst en cultuur zijn de antroposofen en theosofen ruim vertegenwoordigd, kinderen worden op school geïndoctrineerd met ideeën waar een christen bedenkingen bij kan hebben. Dit probleem is veel groter dan veel ouders denken want er wordt van leraren en docenten tegenwoordig niet meer verwacht dat ze een actief en een betrokken christen zijn, tegenwoordig hoeft een docent alleen maar verklaren dat hij/zij zich “kan vinden in de identiteit van de school”. Dit wil zeggen dat een schoolbestuur van de christelijke school een docent niet (meer) kan weigeren als deze geen “belijdend of actief  lid” van een kerk is. Ook dit is “een vrucht” uit de 70er jaren, dit is een gevolg van de vervlakking van het christelijk geloof, een geloof waarin kinderen niet (meer) dagelijks met het Woord van de Here God opgroeien, en waar ouders zich niet verzetten tegen de vermenging van de religies.

In “Jonas Magazine” (Spiritueel en Maatschappelijk magazine juli/augustus 1999) las ik het volgende: Jan Krol was een klein jongentje toen hij in 1972 werd gevraagd om de rol van Bartje op zich te nemen in de gelijknamige Tv-serie. Volgens zijn zeggen was hij een buitenbeentje in het gezin en al heel vroeg bezig was met levensvragen. Na een HBO-j opleiding werkte hij in Heemstede met kinderen die epilepsie hadden. Dit bevredigde hem op een gegeven moment niet meer en daarom ging hij naar Stuttgart voor een opleiding als sportleraar op Antroposofische grondslag. 


   Jan Krol als Bartje (1972)

In het interview vertelde hij dat zijn ziel als het ware binnenste buiten werd gekeerd, naast de sportopleiding werd hij doorkneed in het spirituele. Na de opleiding ging hij in Weimar (Dld), de stad waar Rudolf Steiner zijn ideeën ontwikkelde, werken als leraar op een Antroposofische school.

Hier zien wij als voorbeeld hoe een Drentse boerenzoon op zijn zoektocht naar de zin van het leven omgeturnd is tot Antroposofisch sportleraar. Als zijn ouders hem de weg naar de Here hadden (kunnen wijzen) gewezen was er een jonge ziel voor de Here gewonnen. Het is jammer dat er zo veel mensen zijn die op hun zoektocht naar het spirituele verdwalen in de netten van de komende wereldreligie, de religie die eindigen zal in de eeuwige verlorenheid.

De komende wereldreligie.
De mensheid is door satan, doormiddel van vele mensen, klaar gemaakt om zijn vervangende “christus” te accepteren. Hij is subtiel te werk gegaan, één of twee eeuwen geleden was het hem niet gelukt een valse “christus” geaccepteerd te krijgen bij de mensheid. De gemiddelde gelovige zou naast, of in plaats van, Christus Jezus, niemand accepteren, daar had men in rechtzinnige kerken door goede prediking te veel inzicht in de Bijbel.

Maar . . . langzamerhand werd de kennis van het Woord verdreven door twijfel, discussie en dialoog. Ook speelden grote omwentelingen in de wereld, en dan speciaal in Europa, mee. Na elke oorlog of revolutie, die chaos veroorzaakte, was de mensheid blij dat de maatschappij tot rust kwam en dát die rust kwam omdat de maatschappij totaal veranderde merkte men vaak niet op. Steeds na een chaos werd er een oplossing aangeboden die men vóór de chaos niet geaccepteerd zou hebben. Daarom kunnen we denken aan een doelbewuste chaos, een chaos die een volgende stap van satan mogelijk kon maken.

Het z.g.n christendom is verdwaald in valse religies, vaak is men lid van een kerk en bezoekt ondertussen óók iriscopisten, homeopaten, magnetiseurs, haptonomen en andere “alternatieve genezers”. In kerkgebouwen worden ruimtes verhuurd om Yogalessen te geven, of vragen vrouwengroepen iriscopisten en kleurentherapeuten als sprekers. Het is zelfs voorgekomen dat een predikant in Haren (Gron.) een Harry Potter dienst in “passende kleding” organiseerde, niet tegen deze occulte rage maar als vergelijking met Christus! Kinderen en ouders kwamen als heksen en tovenaars uitgedost in de kerk en vonden het een “geweldige dienst”! We kunnen ons afvragen hoe gemakkelijk de mensheid de antichrist zal aannemen, Harry Potter is een fictief kind en kan alleen maar toveren in het boek terwijl de antichrist daadwerkelijk wonderen kan laten verrichten door zijn kompaan, de valse profeet:

“En ik zag een ander beest opkomen uit de aarde en het had twee horens als die van het Lam, en het sprak als de draak. En het oefent al de macht van het eerste beest voor diens ogen uit. En het bewerkt, dat de aarde en zij, die daarop wonen, het eerste beest zullen aanbidden, welks dodelijke wond genezen was. En het doet grote tekenen, zodat het zelfs vuur uit de hemel doet nederdalen op de aarde ten aanschouwen van de mensen. En het verleidt hen, die op de aarde wonen, wegens de tekenen, die hem gegeven zijn te doen voor de ogen van het beest. En het zegt tot hen, die op de aarde wonen, dat zij een beeld moeten maken voor het beest, dat de wond van het zwaard had en [weer] levend geworden is. En hem werd gegeven om aan het beeld van het beest een geest te schenken, zodat het beeld van het beest ook zou spreken, en maken dat allen, die het beeld van het beest niet aanbaden, gedood werden. En het maakt, dat aan allen, de kleinen en de groten, de rijken en de armen, de vrijen en de slaven, een merkteken gegeven wordt op hun rechterhand of op hun voorhoofd. En dat niemand kan kopen of verkopen, dan wie het merkteken, de naam van het beest, of het getal van zijn naam heeft. Hier is de wijsheid: wie verstand heeft, berekene het getal van het beest, want het is een getal van een mens, en zijn getal is zeshonderd zesenzestig.”  Openbaring 13:11-18

Wie kan de mensheid redden als koningen, prinsen, theologen, geleerden, kunstenaars, politici en leraren op dit moment herauten zijn van valse religies? Zou de gewone man dan niet automatisch meedeinen op de golven van het spirituele? Er is maar één weg die de mens kan redden en dat is Christus Jezus die ons vrijkocht uit van de macht satan.

Verleiding.
De meeste mensen denken dat ze zich niet gemakkelijk laten verleiden, dat ze als het ware een “sterke rug” hebben. Vaak denken wij er niet bij na dat door alle informatie die tot ons komt wij juist heel erg beïnvloedbaar zijn. Ik wil twee voorbeelden noemen en wel de Argentijnse Maxima en een computerbesturingsprogramma. In 1995 lanceerde Microsoft het beroemde en beruchte besturingssysteem “Windows 95”, een enorme reclamecampagne moest de computergebruikers warm maken. Niet alleen die reclame campagne voerde de naam over al ter wereld in, ook media werkten er bedoeld of onbedoeld aan mee want ver voordat dit product in de handel was werd er al wijd en zijd over gesproken. Dán zou het programma weer worden uitgebracht en was er even later weer uitstel en steeds opnieuw werd er in de media over gesproken. Op het moment dat “Windows 95” in de verkoop kwam was het al zó bekend en dacht men er absoluut niet zonder te kunnen dat er zelfs mensen waren die géén computer bezaten en toch het programma kochten!

Het andere geval is Maxima, de pers was niet bepaald positief over haar. Haar vader nam onder een discutabel bewind deel aan de regering en heeft niet bepaald veel berouw over zijn gedrag in die tijd. Om de aanstaande vrouw van onze kroonprins acceptabel te maken werd een enorme “charme campagne” gestart en Maxima werd langs alle provincies gezeuld. Maxima op de voorgrond en de troonopvolger minzaam glimlachend op de achtergrond. Zelfs de SGP trapte in deze campagne, deze partij moest over de streep getrokken worden voor de toestemming van het huwelijk want de aanstaande bruid is niet van adel. Er werd min of meer gesuggereerd dat Maxima protestant zou worden en dat het een protestantse huwelijksbevestiging zou worden. De campagne heeft zo’n succes gehad dat zelfs uitgesproken republikeinen aan de Tv gekluisterd zaten op de trouwdag en dat zelfs de SGP niets meer van zich liet horen, zelfs niet toen er een bedenkelijke roomse geestelijke op de proppen kwam die een gebed zou uitspreken. En Maxima protestant? Nee, niet nodig, de reclame campagne werkte fantastisch, Nederland smolt weg toen ze een huilende Maxima zag tijdens de uitvoering van een Argentijnse tango.

Wat Microsoft en de Rijks Voorlichting Dienst gelukt is zal de antichrist zeker lukken want hij heeft de satan als “PR voorlichter”, de wereld zal hem met verbazing achterna gaan, zonder zich af te vragen wat de waarheid is:

“En [ik] [zag] een van zijn koppen als ten dode gewond, en zijn dodelijke wond genas; en de gehele aarde ging het beest met verbazing achterna. En zij aanbaden de draak, omdat hij aan het beest de macht gegeven had, en zij aanbaden het beest, zeggende: Wie is aan het beest gelijk? en: Wie kan er oorlog tegen voeren?”  Openbaring 13:3-4

Terug naar document-overzicht
Dit artikel wordt u aangeboden door Het BijbelArchief.
Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben over dit artikel kunt u contact opnemen met de aanbieder.