Twee Heren dienen

Gij kunt niet twee heren dienen...

Gij kunt niet twee heren dienen ……..

Er kwam een jongeman bij de Here Jezus:

“En zie, er kwam iemand naar Hem toe en zei tot Hem: Meester, wat voor goeds moet ik doen om eeuwig leven te hebben? Hij nu zei tot hem: Wat vraagt u Mij over het goede? Een is de Goede. Als u  echter het leven wilt binnengaan, bewaar de geboden. Hij zei tot Hem: Welke? Jezus nu zei: U zult niet doden, u zult geen overspel plegen, u zult niet stelen, u zult niet vals getuigen, eer uw vader en uw moeder, en u zult uw naaste liefhebben als uzelf. De jongeman zei tot Hem: Dit alles heb ik onderhouden; wat ontbreekt mij nog? Jezus zei tot hem: Als u volmaakt wilt zijn, ga heen, verkoop uw bezittingen en geef het aan de armen, en u zult een schat hebben in de hemelen, en kom, volg Mij. Toen de jongeman echter dit woord hoorde, ging hij bedroefd weg, want hij had vele bezittingen.”

Er kwam lang geleden een groot oordeel over twee gewelddadige steden en één van de mannen “die in de poort zat” (een notabele was) werd rechtvaardig beschouwd door de Here God. Hij mocht het komende oordeel ontvlieden, mét zijn vrouw en twee dochters:

“En die twee engelen kwamen te Sodom in den avond; en Lot zat in de poort te Sodom; en als Lot hen zag, stond hij op hun tegemoet, en boog zich met het aangezicht ter aarde. En hij zeide: Ziet nu, mijne heren! keert toch in ten huize van uw knecht, en vernacht, en wast uw voeten; en gij zult vroeg opstaan, en gaan uws weegs. En zij zeiden: Neen, maar wij zullen op de straat vernachten. En hij hield bij hen zeer aan, zodat zij tot hem inkeerden, en kwamen in zijn huis; en hij maakte hun een maaltijd, en bakte ongezuurde koeken, en zij aten. Eer zij zich te slapen legden, zo hebben de mannen dier stad, de mannen van Sodom, van den jongste tot den oudste toe, dat huis omsingeld, het ganse volk, van het uiterste einde af. En zij riepen Lot toe, en zeiden tot hem: Waar zijn die mannen, die deze nacht tot u gekomen zijn? breng hen uit tot ons, opdat wij ze bekennen.Toen ging Lot uit tot hen aan de deur, en hij sloot de deur achter zich toe; En hij zeide: Mijn broeders! doet toch geen kwaad! Ziet toch, ik heb twee dochters, die geen man bekend hebben; ik zal haar nu tot u uitbrengen, en doet haar, zoals het goed is in uw ogen; alleenlijk doet dezen mannen niets; want daarom zijn zij onder de schaduw mijns daks ingegaan.Toen zeiden zij: Kom verder aan! Voorts zeiden zij: Deze ene is gekomen, om als vreemdeling [hier] te wonen, en zoude hij alleszins rechter zijn? Nu zullen wij u meer kwaads doen, dan hun. En zij drongen zeer op den man, op Lot, en zij traden toe om de deur open te breken. Doch die mannen staken hun hand uit, en deden Lot tot zich inkomen in het huis, en sloten de deur toe. En zij sloegen de mannen, die aan de deur van het huis waren, met verblindheden, van den kleinste tot aan den grootste, zodat zij moede werden, om de deur te vinden. Toen zeiden die mannen tot Lot: Wien hebt gij hier nog meer? een schoonzoon, of uw zonen, of uw dochteren, en allen, die gij hebt in deze stad, breng uit deze plaats; Want wij gaan deze plaats verderven, omdat haar geroep groot geworden is voor het aangezicht des HEEREN, en de HEERE ons uitgezonden heeft, om haar te verderven.

Toen ging Lot uit, en sprak tot zijn schoonzonen, die zijn dochteren nemen zouden, en zeide: Maakt u op, gaat uit deze plaats; want de HEERE gaat deze stad verderven. Maar hij was in de ogen zijner schoonzonen als jokkende. En als de dageraad opging, drongen de engelen Lot aan, zeggende: Maak u op, neem uw huisvrouw, en uw twee dochteren, die voorhanden zijn, opdat gij in de ongerechtigheid dezer stad niet omkomt. Maar hij vertoefde; zo grepen dan die mannen zijn hand, en de hand zijner vrouw, en de hand zijner twee dochteren, om de verschoning des HEEREN over hem; en zij brachten hem uit, en stelden hem buiten de stad. in het geschiedde als zij hen uitgebracht hadden naar buiten, zo zeide Hij: behoud u om uws levens wil; zie niet achter u om, en sta niet op deze ganse vlakte; behoud u naar het gebergte heen, opdat gij niet omkomt. En Lot zeide tot hen: Neen toch, Heere! Zie toch, Uw knecht heeft genade gevonden in Uw ogen, en Gij hebt Uw weldadigheid groot gemaakt, die Gij aan mij gedaan hebt, om mijn ziel te  behouden bij het leven; maar ik zal niet kunnen behouden worden naar het gebergte heen, opdat mij niet misschien dat kwaad aankleve, en ik sterve!Ziet toch, deze stad is nabij, om derwaarts te vluchten, en zij is klein; laat mij toch derwaarts behouden worden (is zij niet klein?) opdat mijn ziel leve. En Hij zeide tot hem: Zie, Ik heb uw aangezicht opgenomen ook in deze zaak, dat Ik deze stad niet omkere waarvan gij gesproken hebt. Haast, behoud u derwaarts; want Ik zal niets kunnen doen, totdat gij daarhenen ingekomen zijt. Daarom noemde men den naam dezer stad Zoar.

De zon ging op boven de aarde, als Lot te Zoar inkwam. Toen deed de HEERE zwavel en vuur over Sodom en Gomorra regenen, van den HEERE uit den hemel. En Hij keerde deze steden om, en die ganse vlakte, en alle inwoners dezer steden, ook het gewas des lands. En zijn huisvrouw zag om van achter hem; en zij werd een zoutpilaar. En Abraham maakte zich deszelven morgens vroeg op, naar de plaats, waar hij voor het aangezicht des HEEREN gestaan had. En hij zag naar Sodom en Gomorra toe, en naar het ganse land van die vlakte; en hij zag, en ziet, er ging een rook van het land op, gelijk de rook eens ovens. En het geschiedde, toen God de steden dezer vlakte verdierf, dat God aan Abraham gedacht, en Hij leidde Lot uit het midden dezer omkering, in het omkeren dier steden, in welke Lot gewoond had.”

De rijke jongeling en de vrouw van Lot kregen allebei de kans om het komende oordeel te ontlopen maar waren niet in staat deze wereld met haar begeren los te laten. Hoe staat het met u die dit leest? Misschien gaat u elke zondag trouw naar de kerk en geeft u stipt uw verplichte bijdragen. Maar dat is mijn vraag niet, ik bedoel te vragen of u alles wat u bezit hier op aarde van het ene moment op het andere los kunt laten.Als dit niet het geval is kunt u dit schrijven misschien maar beter aan de kant leggen want het kon uw gemoedsrust wel eens verstoren.

We leven anno 1997 vlak voor het magische jaar 2000, bij de vorige wisseling van het millennium waren er veel mensen die dachten dat het einde van de wereld nabij was. De kerk speelde daar handig op in want ze accepteerde maar al te graag geld en goederen van mensen die daar mee de zaligheid dachten te kopen. Het einde der tijden bleef uit en vele mensen moesten berooid verder terwijl de kerk rijker werd en steeds meer macht kreeg. In het dagelijkse leven krijg ik die situatie nogal eens voor mijn voeten gegooid als ik spreek over de komende dingen. Op zich maakt een jaartal niets uit natuurlijk want onze Here is niet aan een kalender gebonden, Hij is soeverein in Zijn handelen. En toch, toch zit er iets in deze millennium wissel omdat …….. we het paard van Troje binnen hebben gehaald.

Vroeger dacht men dat alle nood en ellende van de eindtijd rechtstreeks “uit de hemel zou komen vallen”, maar door de jaren heen heb ik ontdekt dat het anders zal gaan. Dát we in de eindtijd leven staat voor mij wel vast, dat we heel ver gevorderd zijn naar de climax van deze beschaving weet ik zeker, maar dat de Here op een bepaald moment een knopje omdraait en dat daardoor de oordelen over de wereld komen weet ik zo net nog niet. Ik raak er steeds meer van overtuigd dat de oordelen voor een groot deel gevolg zijn van menselijk   handelen. Neem nu eens de chaos die dreigt te ontstaan op 1 januari 2000, PIN-automaten werken waarschijnlijk niet, vliegtuigen zullen waarschijnlijk aan de grond blijven staan, verkeerslichten werken niet en praktisch alle apparatuur waarin een chip is verwerkt zal dienst weigeren.  Het paard van Troje is de computer die ons op alle terreinen van het leven beïnvloed en aangezien het grootste deel van deze dingen het jaartal “2000” niet aankunnen kunnen we enorme problemen verwachten. Voor mensen die geld en goed hoog in het vaandel hebben te staan kan de complete waanzin toeslaan als het geld niet meer bereikbaar is, er gaan zelfs geruchten dat één van de belangrijkste banken ter wereld failliet kan gaan omdat het schier onmogelijk is het computersysteem op orde te krijgen. Als we met elkaar eens bedenken dat deze bank één van de banken is die eigenaar is van de FED, de Amerikaanse centrale bank. Deze FED, Federale bank, wordt in nieuwsberichten afgeschilderd als de staatsbank van Amerika, ze wordt dan vergeleken met de Nederlandse Bank maar dat is niet juist. Onder druk van de banken heeft het Amerikaanse Congres in de 30er jaren haar bevoegdheden uit handen gegeven aan een consortium van een aantal particuliere banken. In het kort komt het er op neer dat deze banken doormiddel van de FED op verzoek van de regering geld drukken en uitgeven, u begrijpt natuurlijk wel dat de staat en daarmee de belastingbetaler het gelag betalen. In principe lenen de gezamenlijke banken geld aan de regering en de belastingbetaler betaald. Als nu één van deze banken failliet dreigt te gaan vanwege een computerprobleem dreigt er grote chaos in Amerika en als we er van uitgaan dat de andere banken in dat consortium vrijwel zeker het zelfde probleem hebben …… Het klinkt ongelooflijk dat zo’n miljarden bank kapot kan gaan maar toch komen er steeds meer van deze berichten in de omloop en vaak niet van de eerste de beste.

Ik vertel u dit omdat we eigenlijk vlak voor dat magische jaar staan, in de komende twee jaren zal er nog heel wat gebeuren, deze wereld zal naar mijn mening totaal veranderen. Wat de economie betreft zie ik het erg somber in want ik kan me niet voorstellen dat miljardairs hun geld “zomaar” laten wegvloeien vanwege een computerfout. Daarbij komt nog dat de Aziatische economie als een kaartenhuis in elkaar gaat vallen. Het “Mekka” van de financiële wereld, Zwitserland, schijnt ook uit de gratie te zijn want “vanwege het oorlogs verleden” laat men dat land vallen. Het is toch al te toevallig dat archieven, die al vele jaren bekend zijn in Amerika, nu plotseling aan het licht komen? De machthebbers van deze wereld willen niet dat Zwitserland hen in de weg loopt, dan kunnen ze hun plannetje niet uitvoeren. Uiteindelijk willen krachten op de achtergrond “oogsten”, hun sterke man aan de macht brengen en zo hun zaakjes veilig stellen. Ik schreef al eerder dat ik niet geloof dat de Here eventjes met een knip van de vingers een antichrist creëert om zo de profetieën te vervullen. Dát de profetie uit Openbaring 13 op zeer korte termijn wordt vervuld staat voor mij vast en deze door demonen bezeten man zal zelfs hulp krijgen van de gevestigde religie die allang van onze Here Jezus Christus is afgedreven terwijl ze Zijn naam nog wel gebruiken. Laten we eerst eens zien wat de Bijbel van deze door de duivel bezeten man zegt:

En ik zag uit de zee een beest opstijgen, dat tien horens en zeven koppen had en op zijn horens tien diademen en op zijn koppen namen van lastering. En het beest dat ik zag was aan een luipaard gelijk, en zijn poten waren als die van een beer en zijn muil als de muil van een leeuw. En de draak gaf hem zijn macht en zijn troon en groot gezag. En ik zag een van zijn koppen als tot de dood geslagen, en zijn dodelijke wond werd genezen; en de hele aarde ging met verbazing het beest achterna. En zij aanbaden de draak, omdat hij het gezag aan het beest had gegeven, en zij aanbaden het beest en zeiden: Wie is aan het beest gelijk, en wie kan er oorlog tegen voeren? En hem werd een mond gegeven die grote dingen en lasteringen sprak; en hem werd gezag gegeven om te handelen, tweeenveertig maanden. En hij opende zijn mond tot lasteringen tegen God, om zijn naam te lasteren en zijn tabernakel en hen die in de hemel wonen. En hem werd gegeven oorlog te voeren tegen de heiligen en hen te overwinnen; en hem werd gezag gegeven over elk geslacht en volk en taal en natie. En allen die op de aarde wonen, zullen hem aanbidden, ieder wiens naam, van de grondlegging van de wereld af, niet geschreven staat in het boek van het leven van het Lam dat geslacht is. Als iemand een oor heeft, laat hij horen. Als iemand in gevangenschap leidt, dan gaat hij in gevangenschap; als iemand met het zwaard zal doden, dan moet hij met het zwaard gedood worden. Hier is de volharding en het geloof van de heiligen.

En ik zag een ander beest opstijgen uit de aarde; en het had twee horens, aan die van een lam gelijk, en het sprak als de draak. En het oefent al het gezag van het eerste beest uit in diens tegenwoordigheid; en het maakt dat de aarde en zij die erop wonen, het eerste beest aanbidden, van wie de dodelijke wond genezen was. En het doet grote tekenen, zodat het zelfs vuur uit de hemel laat neerdalen op de aarde ten aanschouwen van de mensen. En het misleidt hen die op de aarde wonen, door de tekenen die hem gegeven zijn te doen in tegenwoordigheid van het beest, en het zegt tot hen die op de aarde wonen, dat zij voor het beest dat de wond van het zwaard had en weer leefde, een beeld moesten maken. En het werd hem gegeven aan het beeld van het beest adem te geven, opdat het beeld van het beest ook zou spreken en maken dat allen die het beeld van het beest niet aanbaden, gedood zouden worden. En het maakt dat men aan allen, de kleinen en de groten, de rijken en de armen, de vrijen en de slaven, een merkteken geeft op hun rechterhand of op hun voorhoofd; en dat niemand kan kopen of verkopen dan wie het merkteken heeft: de naam van het beest of het getal van zijn naam. Hier is de wijsheid. Wie verstand heeft, laat die het getal van het beest berekenen, want het is het getal van een mens, en zijn getal is zeshonderdzesenzestig.(666)

Deze twee mannen werden in het verleden, trouwens tegenwoordig ook nog wel eens, in bepaalde theologieën gezien als “machten”. Men kon er geen mannen in zien omdat zo veel macht voor één of twee mensen te veel zou zijn. In onze dagen is het wel duidelijk geworden want door al de moderne technieken kan één man de gehele wereldbevolking in zijn macht houden. Stel dat hij, 666, plotseling met een briljante oplossing komt voor het komende computerprobleem. Vergeet niet dat door deze fout in de systemen de hele wereldeconomie in een paar seconden in elkaar kan storten, dat zelfs medische apparatuur dreigt te stoppen op de intensive care afdeling! Geloof me dat de mensheid deze man zal omarmen ongeacht de eventuele gevolgen. De tweede man uit Openbaring 13 is in staat om “vuur uit de hemel” te laten komen en zou hij dan geen techniek in huis hebben voor dit probleem?

Ik zie het al voor mij, de antichrist helpt de mensheid in ruil voor gebondenheid aan hem omdat hij een chip implanteert. Natuurlijk zal hij zich eerst heel joviaal en gematigd op stellen maar na een paar jaren wil hij dat hij als “god” wordt aanbeden. Op het moment dat een mens die chip aanvaart is de ziel aan de duivel verkocht. Wie geen chip neemt zal alles en alles los moeten laten en proberen het vege lijf te redden. Ziet u Lot en zijn vrouw al voor u? Lot wilde niet met de verdorven steden ten onder gaan maar de consequentie was wel dat hij alles, en dan ook alles moest achterlaten. Als hij ook maar één keer had getwijfeld zoals zijn vrouw was hij ook jammerlijk omgekomen.

In onze dagen leven veel mensen zoals de rijke jongeling of als de vrouw van Lot, geld en goederen klinken mensen vast aan de aarde. In bepaalde kringen werd “zuinigheid” , zeg maar rustig gierigheid, als een deugd gezien, ook onder kerkleden. Zo ken ik uit de eerste hand het verhaal van een boer op het Groningse platteland die stervende was. De laatste wensen van de man waren in mijn ogen nogal bizar want als eerste wilde hij op een matras langs zijn vee gedragen worden door de knechten. Op zich is dit nog enigszins te begrijpen maar zijn andere wens was verschrikkelijk want op het allerlaatste moment wilde hij nog één keer met zijn hand door de geldkist gaan want “het voelde zo fijn aan al dat geld nog eens te voelen” ! Denk niet dat dit sprookjes zijn, het is echt gebeurt! Zélfs zwaar gereformeerden hebben zulke waanzinnige wensen; een mevrouw, een dochter van een boer, vertelde me dat haar vader op z’n sterfbed tegen z’n zoon zei dat hij het overtollige afrasterdraad moest verkopen want “het was nog geld waard”. De dochter vertelde me dat haar vader na deze woorden stierf maar ze was er van overtuigd dat hij behouden was want hij was “in het verbond opgenomen” volgens haar. Sprak de Here Jezus niet over twee heren? Kán iemand in de geldkist graaien of prikkeldraad verkopen op het laatste moment en toch de Here dienen? U mag het zelf beoordelen. De vrouw van Lot kéék alleen maar achterom, die ene boer graaide zelfs in de geldkist, wie dienden deze mannen, de Here God of de Mammon?

De mensheid is verslaafd aan geld en goederen en zodra die verslaving wegvalt blijft er niets meer over voor velen. Op dit moment, december 1997, schijnt de economie langzamerhand in elkaar te zakken. De kommer en kwel begon in Azië waar in Zuid-Korea 14 banken werden gesloten, Indonesië moest 14 banken sluiten en 3 verplichte fusies uitvoeren. Maar Thailand spande wel de kroon want in de eerste helft van december sloten daar 56 van de 91 banken (60% van het totaal) en 20.000 mensen werden in een paar weken hun baan kwijt in het bankwezen. Verder zijn er wereldwijd problemen op de financiële markten, als het geen grote verliezen zijn wordt men wel vastgezet wegens fraude of malversaties met het tegoed van de Joden. Wie een beetje scherp oplet ziet dagelijks meer problemen in de financiële wereld. De hebzucht die ten hemel is gestegen wordt tot de fundamenten afgebroken. Het zal niet lang meer duren totdat de rijkom van de mensheid wordt afgenomen en de totale paniek toeslaat, op die paniek wacht de antichrist uit Openbaring 13.

Terug naar document-overzicht
Dit artikel wordt u aangeboden door Het BijbelArchief.
Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben over dit artikel kunt u contact opnemen met de aanbieder.